Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

2. Bárczi Füzet. Válogatott szakirodalom. Köznyelvi kiejtésünk és a középzárt ë

BÁRCZI FÜZETËK II.

V Á L O G A T O T T

 S Z A K I R O D A L O M

 

KÖZNYELVI KIEJTÉSÜNK ÉS A KÖZÉPZÁRT Ë

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány

Budapest, 2005

 Bárczi Füzetëk

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány

A Bárczi Füzetëk sorozatában köznyelvi kiejtésünkhöz és nyelvi műveltségünkhöz kapcsolódó alkotásokat közlünk időről időre.

Tervezëtt kiadványaink: forrásművek, elméleti tanulmányok, gyakorlati és oktatási anyagok.

Köszönetët mondunk mindënkinek, aki alapítványunkat bármilyen módon segítëtte és segíti:

a kezelő testület korábbi és jelënlegi tagjainak; a szellemi és anyagi támogatóknak!

Külön köszönjük mindën kis-magyarországi, Kárpát-medëncei és külhoni nyelvész, tanár és diák barátunknak, hogy pályázatukkal, szakmai munkájukkal segítëtték, segítik igényës kiejtésünk ügyét!  A Bárczi Alapítvány kezelő testülete

 Öt éve, 1999 őszén kezdte mëg működését a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány.

 © Mészáros András, 2005

© Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2005

Az II. Bárczi Füzetët Mészáros András szërkesztëtte.

Felelős kiadó: Buvári Márta

Az alapítvány jelképe Nagy Éva Ilona munkája.

Készült a Bárczi Alapítványnál.

ISSN 1785-9476

ISBN 963 86560 2 6

 

V Á L O G A T O T T   S Z A K I R O D A L O M
KÖZNYELVI KIEJTÉSÜNK ÉS A KÖZÉPZÁRT Ë

Bevezető szavak

A 2003. novembër 19-én, a IV. Bárczi Géza Emléknapon az Apáczai Kiadó Budapesti Központjában tartott tudományos tanácskozáson Bolla Kálmán profësszor a magyar magán-hangzó-rëndszër átalakulásának tüneteit vëtte számba. Gósy Mária professzor ezirányú köz-leményei úgyszintén fontosak a nyelvművelőknek is. Bolla profësszor műszërës mérései a többi között azt jelzik, hogy a nyílt e és a zárt ë szëmbenállása gyëngül köznyelvünkben, ráadásul az eddigi fëltëvésëket cáfolva a nyílt eváltozása szëmbetűnő. A kutatási eredményëk arra intenek bennünket, hogy a magyar köznyelvi kiejtéssel többet és hatékonyabban foglalkozzunk.

Ëgyébként már tanárok és nyelvművelők, a hangzó magyar beszéd munkásai, az előadók és művészëk is fokozottabban kifejezik ebbeli igényüket. A helyës és hatékony cselekvést min-dën bizonnyal mëgleli a magyar nyelvművelők közössége – minden akadály és akadályoztatás ellenére. Az ëgyüttgondolkodáshoz és -cselekvéshëz szërény segédeszközül szolgálhat a Bárczi Alapítvány ötéves működése során összegyűlt szakirodalom.

Elnézést kérünk mindën magyar nyelvésztől, tankönyvszërzőtől, hiszën akár fontos művek kimaradhattak – legtöbbnyire a középiskolai és fëlsőoktatási tankönyvek – ebből a gyűjtemény-ből. A jegyzékben szereplő rövidebb vagy hosszabb írások hivatkozásaiban, irodalomjegy-zékében a zárt ë kutatásához még számos címët talál az érdëklődő. Az irodalom fëlsorolása talán sosëm lëhet teljes. A régebbi szakirodalmat csak korlátozottan tudtam elérni, amúgy is az újabb kutatás a fontosabb. Régi nagyjaink közül e helyütt hadd emlékëzzem meg Kalmár Györgyről és Vadnai Rudolfról (lásd műveiket a jegyzékben!), s hadd emeljem ki Vörösmarty Mihály és Czuczor Gergëly középiskolás nyelvtanát, Czuczor Gergëly és Fogarasi János szótárát, „A magyar helyesírás szabályai”-nak korábbi kiadásait, Szinnyei Józsëf tankönyveit.

A néphagyományból és a néprajzi művekből csak jelzésképpen vëttünk fël néhány alkotást, főként az újabb termésből. A különféle tájszótárak, tájnyelvi közmondás- vagy szólás-gyűjteményëk – az egész magyar nyelvterület mëgfelelő nyelvi elemeinek összevetésével – alkalmasak a zárt ë köznyelviségének bizonyítására. Hiszën ha a nyelvi jelënség szinte mindën nyelvjárásban valamint a beszélt köznyelvben is fëllelhető, akkor az a jelënség köznyelvi. Alapítványunk célja nëm a nyelvjárások ébresztése, gondozása – ennek a jogos néprajzi értékőrzésnek főként a helyi közösségëk lëhetnek lëtéteményësei –, hanëm a köznyelvi zárt ë tudatosítása és kiejtésbeli ápolása.

Nyilvánvaló, hogy ëgyes műveket fontosabbaknak tartunk a többieknél, így a Bárczi Alapítvány 2000-től közzétëtt köteteteit, füzeteit: az akadémiai kutatás keretében mëgalkotott, mérceterëmtő szótárat (Buvári Márta); átfogó versgyűjteményünket (Bodolay Géza): legszëbb lírai verseinket; az ebből készült négylemezës válogatást (Bánffy György); a Kalevala-fordítást és a Találkozások című tanulmánykötetët (Szente Imre); az ötnyelvű Ezër magyar közmondás és szólás…-t (Paczolay Gyula); a legkevesebb 540 éves Márk-ëvangéliumot (Mészáros András); a magyar népmesekötetët (Buvári Márta) és a Bárczi Füzetëk sorozatát. Alapvetőek Elekfi László és Bolla Kálmán művei stb. Az alkotásokat mégsëm jelöltük mëg fontosságuk szërint. A szërzők (olykor címëk) ábécérëndje és a többi könyvészeti adat ëlégségës a kereséshëz-azonosításhoz, s remélhetőleg a 233 tételt tartalmazó gyűjtemény hasznára lëhet diáknak, kutatónak ëgyaránt.

Ezúton is köszönetet mondunk dr. Zimányi Árpád főiskolai tanár úrnak (Egër), aki számos folyóiratcikkre fëlhívta figyelmünket, sőt másolatokat is küldött. Ëgyúttal kérünk mindënkit, hogy az itt nëm szereplő mű címét, adatait küldje mëg alapítványunknak, s jó szívvel fogadjuk a rövidebb írások fénymásolatait.

M. A.

VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM

A Bárczi Alapítvány nyilatkozata köznyelvi kiejtésünkről és beszédművelésünkről. Aláíró: a Bárczi Alapítvány kezelő testülete (kuratóriuma). Írásos nyilatkozat, az Anyanyelvápolók Szövetségének megküldve. Elhelyezve: ahttp://barczi.uw.hu honlapcímen.

Ábrahám Imre: Főbb frazeológiai kapcsolatok Nyúl község mai nyelvében. (ELTE Nyelvtudományi Dolgozatok 34.), Budapest, 1982

Ábrahám Imre: Nem szép – bántó – hatástalan – szánalmas. ÉAny., 1985/2.

Ághegy. Skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam. 2004/6-7. szám. Benne: Szente Imrétől a Kalevala másodikéneke (műfordítás), valamint A tizenötödik magyar magánhangzó című tanulmány

Állásfoglalás a 15. magyar magánhangzóról. Aláíró: a Bárczi Alapítvány kezelő testülete. Bárczi Füzetëk I. (36–37. o.), Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2004

A magyar nyelv könyve. Hangtan (75-157. o.) Főszerkesztő: A. Jászó Anna. Első kiadás. Trezor Kiadó, 1991 [Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás, 2004]

Balázs Géza: A magyar nyelv az informatika korában (Magyarország az ezedfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. VII. A nemzeti kultúra az informatika korában. A magyar nyelv jelene és jövője). MTA, 1999. (57–72. o.)

Balázs Géza: Egy Magyar nyelvhasználati szótár tervezete. A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. II. (175–191. o.), MTA Társadalomkutató Központ, 2004

Balázs Géza: Lehetséges nyelvi szabványok. A–Z Kiadó, 2000 (15. oldal)

Balázs Géza: Magyar nyelvhelyességi lexikon. Corvina Kiadó, 2001 (66., 135., 218–219. o.)

Balázs Géza: Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón. (147–191. o.): Hatóerők a nyelvstratégiában. A magyar nyelvstratégia (nyelvművelés) mozgatórugói. A–Z Kiadó, 1998

Balázs Géza: Magyar nyelvstratégia. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. VII. A nemzeti kultúra az informatika korában. A magyar nyelv jelene és jövője), MTA, 2001 (80., 94., 198., 228., 237., 244. o.)

Balázs Géza: Nyelvünkben a világ. Esszék, jegyzetek. 1. Hangzásbeli hiány (69. o.). Ister Kft., 2002

Balázs Géza és Voigt Vilmos (Szerkesztette): Jeles jogok – jogos jelek. Nyelvi jogok – társadalmi konfliktusok. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest, 2000. (19–52. o.): Balázs Géza: Nyelvpolitika – nyelvvédelem. Eszmék, jogi törekvések, mozgalmak, szimbólumok

[Id.] Balogh Elemér: Göcseji szólások és közmondások. Zalai Gyűjtemény 38. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 1995

Balogh Lajos: A táji nyelvváltozatok kutatása. Élőnyelvi tanulmnyok. Linguistica. Series A. Studia et dissertationes 3. MTA Nyelvtudományi Intézete, 1990

Balogh Lajos (Szerkesztette): Szöveggyűjtemény a táji nyelvváltozatok köréből. Linguistica, Series B, Documenta, 2. 1993

Balogh Lajos zárt ë-s gyűjtése Kárpát-medencei kutatópontokról. Kézirat

Bárczi Füzetëk I. Köznyelvi kiejtésünkért. Tudományos tanácskozás Bárczi Géza nyelvész akadémikus (1894–1975) születésének 110. évfordulója alkalmából. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest, 2004

Bárczi Géza: A helyes magyar kiejtés versenye az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Magyar Nyelvőr 78. (1954), 1–10. oldal; ugyanez Bárczi Géza: A magyar nyelv múltja és jelene. Válogatott tanulmányok (Összeállította és szerkesztette Papp László), Gondolat, Budapest, 1980 (453–468. o.)

Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Gondolat Kiadó, 1963, 1966 és 1975

Bárczi Géza: A magyar nyelv múltja és jelene. Összeállította és szerkesztette Papp László. Gondolat Kiadó, 1980 [Bárczi Géza munkáinak jegyzékével]

Bárczi Géza: A norma kialakításának és a zárt ë-zésnek néhány kérdése. Helyes kiejtés, szép magyar beszéd (180–183. o.). Ugyanitt: Elnöki megnyitó; Elnöki zárószó. Tankönyvkiadó, 1967. Ugyanezek: a Magyar Nyelvtudományi Közlemények 120. (16–19., 180–183., 261–262. o.)

Bárczi Géza: Anyanyelvünk magyarsága. Magyar Nyelvőr, 80. évf. (1–14. o.)

Bárczi Géza: A nyelvművelés elvi kérdései. Hozzászólás Lőrincze Lajos előadásához. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 2. (1952), (420–426. o.); ugyanez Bárczi Géza: A magyar nyelv múltja és jelene. Válogatott tanulmányok (Összeállította, szerkesztette Papp László), Gondolat, Budapest, 1980 (443–452. o.)

Bárczi Géza: A zárt e kérdéséhez. Magyar Nemzet, 1974. november 10., (14. o.); ugyanez Látóhatár, 1975. február (190–193. o.)

Bárczi Géza Emlékkönyv. Szerkesztette: Szathmári István, E. Abaffy Erzsébet, B. Lőrinczy Éva. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1994

Bárczi Géza: Fonetika. Tankönyvkiadó, 1951 (További kiadások: 1957, 1960)

Bárczi Géza: Nyelvművelésünk [Főként A nyelv hangzása című fejezet] (30–42. o.). Gondolat Kiadó, 1974

Bárczi Géza és Országh László (Irányító szerkesztők): A magyar nyelv értelmező szótára I–VII. Akadémiai Kiadó, 1959–1962 [A zárt ë jelölése Elekfi László munkája.]

Barna Gábor: Az Élő Rózsafüzér kunszentmártoni társulatának jegyzőkönyvei 1851–1940. Néprajzi Tanszék (József Attila Tudományegyetem), Szeged, 1998

Bartók Béla és Kodály Zoltán (Alapította): A magyar népzene tára. I–X. kötet. 1951–1997 (a népdalszövegek többségének jelölése)

Beke Ödön: A pápavidéki nyelvjárás. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1905. Hasonmás kiadás: Jókai Reprint 4., Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára és a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár, é. n. [1997]

Békési Zsolt Csaba: Száz régi magyar ének. Kairosz Kiadó, 2002

Benkő Loránd: A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első szakaszában. Budapest, 1960

Benkő Loránd: Mikor dőlt el az ë írásának sorsa? Magyar Nyelvőr 87. (3–20. o.)

B. Kovács István: Baracai népköltészet. Tóth Balázsné Csák Margit előadásában. Madách-Posonium és Akadémiai Kiadó, 1994

B. Lőrinczy Éva (Főszerkesztő): Új magyar tájszótár I–IV. (A–D, E–J, K–M, N–S), Akadémiai Kiadó, 1979–2002

Bodolay Géza: A betű szerinti kiejtés ellenszere. ÉAny., 1985/3.

Bodolay Géza: A kétféle rövid e hangról. Módszertani Lapok (Magyar)

Bodolay Géza: A külföldi magyar nyelvoktatás néhány hangtani és alaktani kérdése. A magyar nyelv grammatikája, Akadémiai Kiadó, 1980

Bodolay Géza: A mostoha tizenötödik. Vasárnapi Hírek, 1985. április 28.

Bodolay Géza: Felvetettem, de elég-e ez? Vasi Szemle, 1978/4.

Bodolay Géza: Lehetne-e szebben? Magyar Nemzet, 1974. szeptember 8. (14. o.); ugyanez Látóhatár, 1975. Február

Bodolay Géza: Néhány irányelv egy német nyelvű magyar nyelvkönyv leíró nyelvtanához. Magyar Nyelv, 1979. (315–328. o.)

Bodolay Géza: Nyelvében él a nemzet! Híradástechnika 2000/12. (Főként: 101–112. o.)

Bodolay Géza: Nyelvünk szebb hangzásáért. ÉAny., 1998/1.Bodolay Géza: Nyelvünk szëbb hangzásáért. Vasi Szemle, 1998/3.

Bodolay Géza: Perújrafelvételt kérek. Magyar Nemzet, 1974. szeptember 8.

Bodolay Géza: Petőfi Sándor, az üstökös csillag. 1848. március 15. Gondos Bt., Budapest, 1999

Bodolay Géza: Versëk szëbben. A klasszikus magyar líra válogatott költeményei ezërötszáznegyvenëgytől ezërkilencszáztizënnyolcig. Bárczi Géza Értékőrző Kiejtési Alapítvány, Budapest, 2001

Bodolay Géza–Bánffy György: Versëk szëbben. Négy CD-lemez. Szërkesztëtte: Bodolay Géza. Előadó: Bánffy György. Kiadta a Bárczi Alapítvány. Fëlvétel: Viton Kft. Hangmérnök: Traub Gyula. 2001

Bodolay Géza: Zárt ë, nyílt e. Élet és Irodalom, 1974. szeptember 7. (4. o.)

Bolla Kálmán: A köznyelvi kiejtés szabályozásának elvei és fonetikai bázisa. Egyetemi Fonetikai Füzetek 10., ELTE Fonetikai Tanszéke, 1994. (87–91. o.)

Bolla Kálmán: A zárt és nyílt <e> problematikája tágabb összefüggésekben vizsgálva. Bárczi Füzetëk I. (14–27. o.), Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2004

Bolla Kálmán: Egy szöveg négy előadásban (A szupraszegmentális hangszerkezet összehasonlító viszgálata). Egyetemi Fonetikai Füzetek 33., ELTE Fonetikai Tanszéke, Budapest, 2002

Bolla Kálmán: Magyar fonetikai atlasz. A szegmentális hangszerkezet elemei. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995

Bolla Kálmán: Tettekkel a magyar helyesbeszédért (A zsűri értékeléséből). Egyetemi Fonetikai Füzetek 33., ELTE Fonetikai Tanszéke, Budapest, 2002

Boros Béla: A tanulók nyelvjárása és az anyanyelvi oktatás. Anyanyelvünk az Iskolában, 1953-54/14.

Burány Béla: Szomjas a vakló. 66 vajdasági magyar erotikus népmese. Képzőművészeti Kiadó, 1988

Buvári Márta: A kétféle e hang esélyei köznyelvünkben. Szakdolgozat, kézirat. 1976

Buvári Márta: A zárt ë és a köznyelv. A magyar nyelv rétegződése című kötetben, Akadémiai Kiadó, 1988

Buvári Márta: A „zárt ë” pere. Magyar Nyelvőr 102. (163–170. o.)

Buvári Márta: Belenyugodhatunk-e a hangsorvadásba? A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. I. (225-229. o.), MTA Társadalomkutató Központ, 2004

Buvári Márta: Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval. Bárczi Géza Értékőrző Kiejtési Alapítvány. Budapest, 2001

Buvári Márta: Mesék szëbben. Magyar népmesék. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest; Apáczai Kiadó, Celldömölk; 2004

Czuczor Gergely–Fogarasi János: A magyar nyelv szótára I–VI. 1862–1881

Csabai László: Ëgy születëtt pesti találkozása a „zárt ë”-vel. Bárczi Füzetëk I. (34–35. o.), Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2004

Csöglei Szabó Dénes: Szólások és közmondások Csöglén. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 17., ELTE, 1983

Danczi Villebald: A kürti nyelvjárás hangtana, fonetikai és fonológiai vizsgálata. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 48., 1939

Deme László: A beszéd és a nyelv. A beszéd és a nyelv hangalaki változásai (163–166. o.). Tankönyvkiadó, 1976

Deme László: A helyes magyar kiejtés kérdése. Nyelvművelésünk főbb kérdései. Szerkesztette Lőrincze Lajos. Akadémiai Kiadó, 1953 (199–239. o.)

Deme László: A Kazinczy-érmek és a helyes magyar kiejtés kérdései. Magyar Nyelvőr 89.

Deme László: Ám mondd! – de írd is? ÉAny., 1985/3.

Deme László: … és a mélyhangrendűség támogatásával. ÉAny., 1986/2.

Deme László: Kiejtésünk vitatott kérdései. Helyes kiejtés, szép magyar beszéd (23–58. o.). Tankönyvkiadó, 1967

Deme László–Fábián Pál–Bencédy József: A magyar helyesírás rendszere. Nyelvtudományi Értekezések 54. Akadémiai Kiadó, 1966

Dobsonyi Sándor: A magyar helyesírás jövőjéről. A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. II. (49–71. o.), MTA Társadalomkutató Központ, 2004

Dobszay László kottaolvasó, szolmizáló tankönyvei

Domokos Péter (Szerkesztette): Finnugor életrajzi lexikon. Kalmár György (az ë betű első alkalmazója) (139. o.). Tankönyvkiadó, 1990

Éder Zoltán: A nyelv „orális”, beszélt jellegének fontossága. Helyes kiejtés, szép magyar beszéd (233–235. o.). Tankönyvkiadó, 1967

Egyetemi Fonetikai Füzetek kötetei. 1988-tól 2002-ig 33 kötet. Bolla Kálmán szerkesztésében

Elekfi László: A magyar hangkapcsolatok fonetikai és fonológiai szabályai. Linguistica, Series A, Studia et Dissertationes 10. MTA Nyelvtudományi Intézete, 1992

Elekfi László: Az értelmes beszéd hangzása (társszerző: Wacha Imre). Szemimpex Kiadó, 2003

Elekfi László: Eltérő toldalékokban mutatkozó jelentéskülönbségek (A „Szókincsünk nyelvtani alakrendszere” gyűjtemény alapján). Magyar Nyelvőr (1998) (305–317. o.)

Elekfi László: Köznyelvi kiejtésünk és az Értelmező Szótár. Országh László (Szerkesztette): Szótártani tanulmányok.Tankönyvkiadó, Budapest, 1966

Elekfi László: Magyar ragozási szótár. MTA Nyelvtudományi Intézete, 1994

Elekfi László: Szókincsünk nyelvtani alakrendszerének munkálatai a Magyar ragozási szótár megjelenése óta. Magyar Nyelvőr 126. (2002. január–március) (88–97. o.)

Fábián Pál: Az akadémiai helyesírás előzményei. Helyesírásunk alakítására irányuló tudatos törekvések 1772 és 1832 között. Nyelvészeti Tanulmányok 9. Akadémiai Kiadó, 1967 (41–45. o.)

Fábián Pál: Nyelvművelésünk évszázadai. Főként a Nyelvművelésünk a felszabadulás óta (1945–82); Zárószó című fejezetek. Gondolat, 1984

Farkas Vilmos: Helyesírásunk hangjelölés-rendszerének története. Nyelvtudományi Értekezések 74. Akadémiai Kiadó, 1971

Fehér Bence: Főnixmadár. Orpheusz Könyvek (Orpheusz Kiadó Kft.), 2000

Fehér Bence: Nëvelők és nëveletlenëk. Tényregény. Kirké Kiadó. Budapest, 2000

Fehér Bence: Téli napforduló. Versëk. Kirké Kiadó – Interpares Bt., Budapest, 2002. március hó 7-én

Fekete László: Magyar kiejtési szótár. Gondolat Kiadó. Budapest, 1992

Fekete László. Kiejtési szótár. Eötvös József Tanítóképző Főiskola. egységes jegyzet. Második, javított, bővített kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 1995

Ferenczy Géza: Arany János, nyelvünk búvára és művelője. Magyar Nyelvőr 81. és 82.

Ferenczy Géza: Nyelvünk rétegei. Anyanyelvi őrjárat, 16–19. o. Gondolat, 1971

Fischer Sándor: A beszéd művészete. Gondolat, 1966 (92–93. o.)

Fodor Katalin: Az e~é-féle hangok állapota Cigánd mai nyelvjárásában. ELTE, Nyelvtudományi Dolgozatok 32. Budapest, 1982

Fodor Katalin: Néhány gondolat nyelvjárási e-féle hangjaink variánsairól, hatásukról és helyükről a magánhangzórendszerben. Bárczi Füzetëk I. (28–30. o.), Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2004

Gálffy Mózes-Márton Gyula: Székely nyelvföldrajzi szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987

Gerencsér Éva: A zárt e tanításáról. Magyar Nemzet, 1975. február 9. (14. o.)

Glatz Ferenc (Szerkesztette): A magyar nyelv az informatika korában. Főként Balázs Géza, Deme László és Fábián Pál írása. MTA, 1999

Gósy Mária: A magyar beszéd tempója és a beszédmegértés. Magyar Nyelvőr 121. (29–139. o.)

Gósy Mária: Beszédészlelés. Linguistica. Series A. Studia et dissertationes 3. MTA Nyelvtudományi Intézete, 1989

Gósy Mária: Semleges magánhangzók a magyar beszédben. Magyar Nyelvőr 121. (9–19. o.)

Gömörország. Az északi magyar peremvidék fóruma. Megjelenik Rimaszombatban (Felvidék – Szlovákia). Főszerkesztő: B. Kovács István. 2003. nyár (IV. évfolyam, 2. szám) [Ebben a folyóiratszámban az összes írásban jelölik a zárt ë-t.]

Grétsy László: Mekegő nyelv-e a magyar? Anyanyelvi őrjárat (43–45. o.). Szabad Föld Lap- és Könyvkiadó Rt., 1999

Grétsy László és Kemény Gábor (Szerkesztette): Nyelvművelő kéziszótár (634–635. o.). Auktor Könyvkiadó, Budapest, 1996

Grétsy László és Kovalovszky Miklós (Főszerkesztő): Nyelvművelő kézikönyv I–II. E.(lekfi) L.(ászló): e és ë hang (I. kötet, 458–460. o.); L.(őrincze) L.(ajos): jóhangzás és nyelvi norma (I. kötet, 1096–1097. o.). Akadémiai Kiadó, 1980

Grétsy László és Szathmári István (Szerkesztette): Helyes kiejtés, szép magyar beszéd. Az egri kiejtési konferencia anyaga. Tankönyvkiadó, 1967

Guttmann Miklós: A táji jelenségek vizsgálata tíz- és tizennégy évesek beszélt nyelvében Nyugat-Dunántúlon. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1995

G. Varga Györgyi: Alakváltozatok a budapesti köznyelvben. Akadémiai Kiadó, 1968

G. Varga Györgyi: Szándék és lehetőség. Magyar Nemzet, 1974. november 10. (14. o.)

G. Varga Györgyi: Szövegmutatványok Hatvan regionális köznyelvéből. Magyar Csoport-nyelvi Dolgozatok 4., ELTE és MTA Nyelvtudományi Intézete, 1980

Gy. Gömöri Jenő: A magyar helyesírás kitagadottja. Magyar Nemzet, 1949. február 27.

Hajdú Mihály–Kázmér Miklós: Magyar nyelvjárási olvasókönyv. Tankönyvkiadó, 1974

Hegedüs Gyula: A beszéd művészete. Budapest, 1917

Hernádi Sándor: Beszédművelés. 3. kiadás, 1980. 4 kiadás, 1985. Tanárképző Főiskolai Tankönyvek, Tankönyvkiadó; 13. kiadás, 2003, Osiris Kiadó

Horger Antal: Magyar szavak története. Kókai Lajos kiadása, 1924. Második kiadás: Tinta Könyvkiadó, 2001

Horváth Endre: A bakonyalji nyelvjárás (Nyelvészeti Füzetek 34.). Athenaeum, Budapest, 1906

Illyés Gyula: Anyanyelvünk. A nép nyelvéért, a nép színházáért (52–63. o.). Magvető Könyvkiadó, 1964 (Második kiadás: 1975)

Imre Samu: A felsőőri nyelvjárás. Nyelvtudományi Értekezések 72. Akadémiai Kiadó, 1971

Imre Samu: A zárt tanításáról. Válasz Bodolay Gézának. Magyar Nemzet, 1974. szeptember 8. (14. o.)

Imre Samu: Gondolatok a zárt ë „rehabilitációjá”-ról. Magyar Nyelv 78. (286–297. o.)

Imre Samu: Hol beszélnek szebben magyarul? Magyar Nyelvőr 87.

Jankus Gyula: Kéméndi (Kamenini) szólások és közmondások. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 53., ELTE, 1992

Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós (Szerkesztette): Magyar értelmező kéziszótár. A magyar szóragozás alapmintái című részben az igei és főnévi toldalékoknál szerepel a zárt ë jelölése, Elekfi László munkája; hiányzik a legtöbb képző és az összes kötőhang (teljes tő). Akadémiai Kiadó, 1972; ugyanez: Második, átdolgozott kiadás. Főszerkesztő: Pusztai Ferenc. Stb. 2003

Kalevala. Fordította Szente Imre. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Uralisztikai Tanszéke, 2001

Kalevala. Fordította Szente Imre. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány – Apáczai Kiadó – XII. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ. Budapest – Celldömölk, 2002

Kálmán Béla: A beszélt és az írott nyelv. A magyar nyelv rétegződése című kötetben. Akadémiai Kiadó, 1988

Kálmán Béla: Köznyelvi-e a zárt ë? Magyar Nemzet, 1974. november 10. (14 o.)

Kálmán Béla: Nyelvjárásaink. Második kiadás. Tankönyvkiadó, 1971

Kalmár György: Prodromus idiomatis Scythico-Magorico-Chuno (sev Hunno)-Avarici-sive, Apparatus criticus ad linguam Hungaricam… Posonii [Pozsonyban], 1770

Kalmár György (1726–1781?): Summa. Az Embërnek épségben lévő állapatjáról, és esetéről, s e’ből követkëzëtt lëlki és testi nyavalyásságáról; ëdj szóval az ő egész romlott természetéről… [Az 1770-es pozsonyi kiadás változatlan, hasonmás kiadása] Pátria Könyvek. Pátria Nyomda Rt., 1993 [Más, kevésbé ismert címen: Valóságos magyar ABC]

Kázmér Miklós: Egy „kitagadott” magánhangzónkról. Új Szó, 1977. augusztus 27. (4. o.)

Kempelen Farkas: Az emberi beszéd mechanizmusa, valamint a szerző beszélőgépének leírása. Fordította Mollay Károly. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989. 152–172. o.

Kiss Jenő (Szerkesztette): Magyar dialektológia. Osiris Kiadó, 2001

Kiss Lajos (Közreadja): Lakodalmas dalok. Zeneműkiadó Vállalat [Editio Musica], 1964 és 1990

Kniezsa István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Akadémiai Kiadó, 1952

Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica. Bevezető a kétszólamú éneklésbe. I–IV. füzet. 1937–1942, illetve számos újabb kiadás, utánnyomás. Ebből: Válogatott bicíniumok. Zeneműkiadó, 1967 [Számos újabb kiadás. Minden dallam szövege ë-sítve van.]

Kodály Zoltán: A magyar népzene. Példatár az 1952-es, 3. kiadástól, szerkesztette Vargyas Lajos. Zeneműkiadó, Budapest. Számos kiadás, például 9. kiadás: 1984; 10. kiadás: 1987

Kodály Zoltán legtöbb kórusművének és egyéb énekes művének szövege [Vö.: Kodály Zoltán 1882–1982. Könyvek és zeneművek jegyzéke. Zeneműkiadó, 1982]

Kodály Zoltán: Megjegyzések a konferencián elhangzottakhoz. Helyes kiejtés, szép magyar beszéd (245–248. o.). Tankönyvkiadó, 1967

Kodály Zoltán: Vessünk gátat kiejtésünk romlásának (1938). A zene mindenkié, Zeneműkiadó, 1975

Kodály Zoltán–Ádám Jenő: Énekes könyv az I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. osztály számára. Első kiadás (A vallás- és közoktatásügyi miniszter kiadása): 1948, újabb hasonmás kiadások (Nemzeti Tankönykiadó), például 3. kiadás: 1996. [A kötetek egy része zárt ë-s.]

Kontra Miklós: A nyílt és zárt e-ről. Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. Linguistica, Series A, Studia et Dissertationes, 5. 1990 (45–51. o.)

Kontra Miklós: Az amerikai magyar nyelv néhány hangtani kérdéséről. A magyar nyelv rétegződése című kötetben. Akadémiai Kiadó, 1988

Kortesharju, Jouni: A magyar helyesírásról, finn szemmel. ÉAny., 1999/3.

Kovács Ágnes: Mészáros András: Ë-ző kiejtési kisszótár. Könyvismertetés. Gömörország. Rimaszombat, 2003/2. szám (77. o.)

Kovács Ágnes: Nyelvi emlékeink mindënnapos nyelvhasználatunkban. Gömörország. 2003/4. sz. (Rimaszombat) (1. o.)

Kovács Ferenc: Rekviem egy életképes magyar hang felett?! (Egy több mint két évszázados per tanulságai), Nyelvtudományi Közlemények 83. (57–77. o.)

Láng Miklós: …és szinonimák használatával. ÉAny., 1986/2.

Liivak, Sander: Ungari keele viieteistkümnenda vokaali sônastik (= A magyar nyelv tizenötödik magánhangzójának szótára.) [Bírálat Mészáros András szótáráról észt nyelven] Keel ja Kirjandus [Tallinn], XLIII. 2000/6. (444–447. o.) [Szövege magyarul is hozzáférhető alapítványunknál.]

Lőrincze Lajos: A levélírók felől nézve. Nyelvművelő levelek. Leveleskönyvünk elé. Szerkesztette Ferenczy Géza és Ruzsiczky Éva. Gondolat Könyvkiadó, 1964 (XIX–XX. o.)

Lőrincze Lajos: „A magyar helyesírás kitagadottja”. Nyelv és élet. Művelt Nép Könyvkiadó, 1953

Lőrincze Lajos: A zárt ë hangról. Édes anyanyelvünk. Akadémiai Kiadó, 1961 (3. kiadás: 1972)

Lőrincze Lajos: Emberközpontú nyelvművelés. Főként a Mi a nyelvművelés?; Emberközpontú nyelvművelés; Egy magyar nyelv van; A forrásoknál; Nemzetben él a nyelv című fejezetek. Magvető Könyvkiadó, 1980

Lőrincze Lajos: Megnől az ember szíve. Új Horizont, Veszprém, 1993. 10. (185–192., 226–230. o.)

Lőrincze Lajos: Nyelvvédelem, embervédelem. Magyar Nemzet, 1974. november 10. (14. o.)

Lőrincze Lajos: Tájnyelv és kiejtés. Helyes kiejtés, szép magyar beszéd (61–69. o.). Tankönyvkiadó, 1967

Magay Tamás: Idegen nevek kiejtési szótára. Akadémiai Kiadó, 1974 (A hangzók, a többi között az ë pontos jelölése 25 európai nyelv [finnugor, szláv, germán, latin nyelvek] névanyagában). (Második kiadás: 1978; harmadik kiadás: 1986)

Magyar Tudományos Akadémia Helyesírási Bizottsága: A magyar helyesírás szabályai. 11. kiadás, első lenyomat. (A zárt ë-re vonatkozó részek: 2. szabály, c) pont; 3. szabály; 4. szabály; 90. szabály.) Akadémiai Kiadó, 1984 (További lenyomatok napjainkig)

Márk ëvangéliuma az első magyar bibliafordításból (1416? –1466). Az olvasatot készítëtte és szërkesztëtte Mészáros András. Bárczi Géza Értékőrző Kiejtési Alapítvány. Budapest–Bicske, 2001

Mészáros András: A zárt ë megőrzése nem helyesírási kérdés! ÉAny., 2000/2. [Válasz Jouni Koresharjunak]

Mészáros András: Az igényës magyar köznyelvi kiejtésről dióhéjban. Tanuljunk könnyen, gyorsan szépmagyarul! Mohainé Fejes Ágnes és Ujszászi Ignác (Szerkesztette): Bicskei tükör ’98. Bicske, 1998

Mészáros András: Ë-ző kiejtési kisszótár. Magánkiadás. Bicske, 1998

Mészáros András: Grétsy László és Hërnádi Sándor nyomdokain. Játékok, fëladatok 15. magánhangzónk rëndszërbe állításával. (Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára (347–349. o.). Szerkesztette Balázs Géza, A. Jászó Anna, Koltói Ádám. Tinta Könyvkiadó, évszám nélkül [2002]

Mészáros András: Igényës (ë-ző) kiejtési kisszótár. Második, javított kiadás. Gondos BT. Bicske–Budapest, 1999

Mészáros András: Kapsarullide ülessoojendamisest ning eesti ja soome pärisnimede Ungaris hääldamisest. (= A töltött káposzta felmelegítéséről, valamint az észt és finn tulajdonnevek magyarországi kiejtéséről.) [Észt nyelvű válasz Sander Liivak bírálatára.] Keel ja Kirjandus [Tallinn], XLIV. 2001/3. (204. o.)

Minya Károly: Sajtóvita a nyelvművelésről 1997-ben („Nyilatkozatháború”). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1999/1.

Mitruly Miklós: Szóból ért az ember. Népi elbeszélések Krasznáról. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1999

Mohácsy István: Ahol lehet, ö-re váltva. ÉAny., 1986/2.

Molnár József: A magyar beszédhangok atlasza. Tankönyvkiadó. Budapest, 1970

Nagy J. Béla: Egy emberöltő nyelvünk védelmében. Szerkesztette Ferenczy Géza, 1968. Főként: Köznyelvi kiejtésünk (221–238. o.) [A MTA I. osztályának 1941. február 3-i ülésén felolvasott levelező tagsági székfoglaló értekezés]; ugyanez Köznyelvi kiejtésünk. MNyTK 57. (1941)

Nyilatkozat. Élet és Irodalom. Aláírók: főként főiskolai, egyetemi oktatók. 1997. május 9. ( 4. o.), [A nyelvművelést kárhoztató vélemény]

Paczolay Gyula: European Proverbs… Ëurópai közmondások 55 nyelvën arab, përzsa, szanszkrit, kínai és japán mëgfelelőkkel. Veszprémi Nyomda Rt., 1997

Paczolay Gyula: Ezër magyar közmondás és szólás – angol, észt, finn és némët fordítással. Bárczi Géza Értékőrző Kiejtési Alapítvány. Budapest–Bicske, 2000

Paczolay Gyula: Magyar–észt–némët–angol–finn–latin közmondások és szólások csërëmisz és zürjén függelékkel. 2. kiadás. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága, 1987

Paczolay Gyula: Nyelvek, közmondások. Finnugor Világ, VI. évfolyam, 2. szám (2001. június. 27–29. o.)

Paczolay Gyula: 750 magyar közmondás és szólás. 750 Hungarian Proverbs. Veszprémi Nyomda Kft., 1991

Paczolay Gyula: 750 magyar közmondás és szólás. 750 ungarische Sprichwörter und Redewendungen. Veszprémi Nyomda Kft., 1991

Pápay Sámuel: A magyar literatúra’ esmérete. Első kötet. I., II. rész. Veszprémben, Számmer Klára betűivel, 1808. Hasonmás kiadás. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém.1986 (110–118. o.)

Pásztor Emil: Ë-ző kiejtési kisszótár. [Ismertetés] ÉAny., 1998/5.

Pável Márta: Ács község szólásai. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 21., ELTE, 1983

Péchy Blanka: Beszélni nehéz! Magvető Könyvkiadó, 1974 és 1976 (26-29. o.)

Penavin Olga: Az í-zés és ë-zés a Jugoszláviai magyar népmesék I–II. kötetében. Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Linguistica. Series A. Studia et dissertationes 9. MTA Nyelvtudományi Intézete, 1992

Penavin Olga: Szlavóniai (Kórógyi) szótár. I–III. kötet. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1968–78 (Második kiadás, egy kötetben, 2000)

Péter László: A rehabilitált ë. Újdonság a helyesírási szabályzatban. Vasárnapi Hírek, 1985. március 31. (6. o.)

Rajsli Ilona: Zárt ë-zés a közép-bácskai regionális köznyelvben (Becse). Élőnyelvi tanulmányok. Linguistica, Series A, Studia et Dissertationes 3. 1990 (151–155. o.)

Rapcsák Lajos: Utóhang a zárt ë vitájához. ÉAny., 1986/3.

Rónai Béla–Kerekes László: Nyelvművelés és beszédtechnika. A helyes kiejtés kérdései (118–153. o.). [Helyesli a zárt ëmegőrzését.] Tankönyvkiadó. Első kiadás: 1974, második kiadás: 1977. Tankönyvkiadó, 1977

Spetykó Ferenc: Egyházi énekek…, 1861. Hasonmás kiadás. Szerkesztette: Mészáros András. Bárczi Géza Értékőrző Kiejtési Alapítvány – Szent Imre Egyesület. Budapest–Bicske, 2001 [A függelék szövege]

Szabó Dénes: Sziget- és tóközi nyelvi változások. A magyar nyelv rétegződése című kötetben. Akadémiai Kiadó, 1988

Szabó Géza: Adalékok újabb jövevényszavaink ë-zéséhez, ö-zéséhez. Magyar Nyelv 63. (492–502. o.)

Szabó Géza: A nyelvi norma néhány dialektológiai-szociolingvisztikai kérdése a mai magyarban. A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában. Linguistica. Series A. Studia et dissertationes 16. MTA Nyelvtudományi Intézete, 1994

Szabó Géza: Szempontok az ë-zés vizsgálatához. ELTE, Nyelvtudományi Dolgozatok 5., 1971

Szakács Béla–Kerekes Barnabás: Szöveggyűjtemény és útmutató a középfokú iskolák Kazinczy-versenyéhez. II. Követelményrendszer. 2. A helyes hangképzés, az érthető beszéd (17–20. o.) [A következetesen ejtett zárt e hang „értékelendő”.] Argumentum Kiadó, 1995

Szathmári István: A magyar helyesírás alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1995 (52–59. o.)

Százszorszép. 100 magyar népdal. Kodály Zoltán gyűjtéséből és bevezető szavaival. Közreadja Bárdos Lajos. Zeneműkiadó, illetve Editio Musica Budapest. Budapest, 1957 [azóta több kiadásban]

Szemere Gyula: Az akadémiai helyesírás története (1832–1954) (43–46. o.). Akadémiai Kiadó, 1974

Szente Imre: A Huszita Biblia. Új Kéve (svédországi magyar folyóirat). X/4. (2002. december)

Szente Imre: A tizënötödik magyar magánhangzó. A stocholmi Magyar Ház Híradója. XXI. évfolyam, 80. szám, 2000. február

Szente Imre: A tizenötödik magyar magánhangzó. Szabad szemmel. Esszék, jegyzetek, előadások. Stockholm, 2003 (101108. o.). Ugyanez: Ághegy. Skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam. 2004/6-7. szám

Szente Imre: A zárt e hangok kérdéséhez. ÉAny., 1998/4. (Rövidített szöveg)

Szente Imre Kalevala-fordítása. Lásd a Kalevala címszó alatt!

Szente Imre: Këll-ë magyar nyelvtörvény? Új Kéve (Stockholm), VII/4. (1999. december)

Szente Imre: Kossuth Lajos (Történelëm és lëgënda). Új Kéve svédországi magyar folyóirat 2002-es évfolyama; valamint: Szabad szemmel. Esszék, jegyzetek, előadások. Stockholm, 2003 (165175. o.)

Szente Imre: Rigmusok (klapanciák, tanversëk) a zárt ë gyakorlására. Kézirat

Szente Imre: Találkozások. Tanulmányok és ësszék. Budapest, Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2005

Szilágyi Ferenc: Nem fölösleges… Anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerkesztette Grétsy László. Gondolat, 1973 (239. o.)

Tarrné Naszádos Katalin: Sárvári szólások és közmondások. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 11. ELTEMTA, 1982

Tiszamarti Antal: A zárt e és az ö kérdése. Magyar Nemzet, 1974. november 10. (l4. o.)

Tompa József (Szerkesztette): A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. I. kötet (45. o. és kk.). Akadémiai Kiadó, 1961 és 1970

Tompa József: Egy hangnyi ingadozás  és ami mögötte van. Anyanyelvi olvasókönyv. Gondolat Kiadó. Budapest, 1976

Tompa József: E temérdek felesleges E hangról! Új anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerkesztette Felde Györgyi, Grétsy László. Gondolat, 1980. 266. o.

Tótfalusi István: Kiejtési szótár [Nem alkalmazza a zárt ë-t.]. ALTER-NATÍV Kiadó, é. n.

Vadnai Rudolf: Nyälvünk hangolvadásárul. Pest. Nyomatott az Athenaeum nyomdájában, 1872

Vajda József: Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek? 333 zalai népdal. [A szerző a jelölésről: „...meghagytam az egészségesebb köznyelvi zárt e hangot (ë)...”] Zalai Gyűjtemény 10., Zalaegerszeg, 1978

Versgyűjtemény ë-s átírásban versmondóknak. A szërzők sora Babits Mihálytól Csoóri Sándorig. Kézirat, 2003

Vértes O. András: A magyar leíró hangtan az újgrammatikusokig. Akadémiai Kiadó, 1980

Vértes O. András: Bevezetés a magyar hangstilisztikába. Nyelvtudományi Értekezések 124. Akadémiai Kiadó, 1987

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a’ Magyar nyelv’ eredetéről. Pest, 1828

Vörösmarty MihályCzuczor Gergely: Elemi magyar nyelvtan a’ közép iskolák’ I. osztálya számára. Budán, a’ Magyar Kir. Egyetemi Könyvnyomdában, 1848

Wacha Imre: A helyes kiejtés tanításának gondjai és a Kazinczy-versenyek tapasztalatai. Bárczi Füzetëk I. (6–13. o.), Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2004

Wacha Imre: Anyanyelvünk hangzásának vizsgálata és művelése. A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. I. (209–223. o.), MTA Társadalomkutató Központ, 2004

Wacha Imre: Az értelmes beszéd hangzása (társszerző: Elekfi László). Szemimpex Kiadó, 2003

Wacha Imre: Észrevételek a köznyelvi kiejtés állapotáról, normalizálásának szükségességéről és lehetőségeiről. Egyetemi Fonetikai Füzetek 10., ELTE Fonetikai Tanszéke, 1994 (92100. o.)

Wacha Imre: Nyelvi és beszédrétegek (?) és/vagy -szintek a rádióban. A magyar nyelv rétegződése című kötetben. Akadémiai Kiadó, 1988

Zilahi Lajos: Regionális köznyelvi szövegek Orosházáról. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 4., ELTE és MTA Nyelvtudományi Intézete, 1981

Zimányi Árpád: Nyelvhelyesség (1314., 1819. o.). EKTF, Líceum Kiadó, Eger, 1999

Zongor Ferenc: A zárt ë és az olvasástanítás. Magyar Nyelvőr 101.

 

 

Hozzászólás ehhez a cikkhez: 2. Bárczi Füzet. Válogatott szakirodalom. Köznyelvi kiejtésünk és a középzárt ë

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)