Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

3. Bárczi Füzet. Paczolay Gyula: Ezër magyar közmondás és szólás – angol, észt, finn, némët fordítással és mëgfelelőkkel, latin forrásokkal

.

Isten éltesse dr. Paczolay Gyulát, a tudós közmondáskutatót 85. születésnapján! 2015. novembër 2.

A Magyar–Észt Társaság alapító tagját ezúton, kiváló művének közkinccsé tételével szeretettel és tisztëlettel köszöntjük:

a Bárczi Alapítvány kezelő testülete.

.

Paczolay Gyula

EZËR MAGYAR KÖZMONDÁS ÉS SZÓLÁS

ANGOL, ÉSZT, FINN, NÉMËT FORDÍTÁSSAL ÉS MËGFELELŐKKEL, LATIN FORRÁSOKKAL

    Diákoknak és nyelvtanulóknak is

.

1000

HUNGARIAN PROVERBS

UNGARI VANASÕNA JA KÕNEKÄÄNDU

UNKARILAISTA SANANLASKUA JA SANONTAA

UNGARISCHE SPRICHWÖRTER UND REDEWENDUNGEN

.

 

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest, 2005

Bárczi Füzetëk III.

A Bárczi Füzetëk sorozatában köznyelvi kiejtésünkhöz és nyelvi műveltségünkhöz kapcsolódó alkotásokat közlünk időről időre. Tervezëtt kiadványaink: forrásművek, elméleti tanulmányok, gyakorlati és oktatási anyagok.  Köszönetët mondunk mindënkinek, aki alapítványunkat bármilyen módon támogatta és támogatja: a kezelő testület korábbi és jelënlegi tagjainak; a szellemi és anyagi támogatóknak! Külön köszönjük mindën kis-magyarországi, Kárpát-medëncei és külhoni nyelvész, tanár és diák barátunknak, hogy pályázatukkal, szakmai munkájukkal segítëtték, segítik igényës kiejtésünk ügyét!  A Bárczi Alapítvány kezelő testülete

MÁSODIK, BŐVÍTËTT KIADÁS

A KÖTET ELSŐ KIADÁSA 2000-BEN JELËNT MËG A MAGYAR ÁLLAMALAPÍTÁS EZREDÉVE ALKALMÁBÓL ÉS A IX. FINNUGOR KONGRËSSZUS (TARTU, ÉSZTORSZÁG) TISZTËLETÉRE.

.

.

FORDÍTOTTÁK ÉS LËKTORÁLTÁK

.

angol, English, inglise, englanti, englisch

PACZOLAY GYULA és KURTÁN ZSUZSA

.

észt, Estonian, eesti, viro, estnisch

ANU NURK és TÕNU SEILENTHAL

.

finn, Finnish, soome, suomi, finnisch

ANJA HAAPARANTA

.

némët, German, saksa, saksa, deutsch

CSUKÁS ÁGNES

Köszönjük  az észtben ANU KIPPASTO és MAI KIISKilletve a némëtben VARGÁNÉ EWA DREWNOWSKA és KOZMA ÁGOTA 

szakmai segítségét.

.

.

© Paczolay Gyula, 2005    © Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2005

A III. Bárczi Füzetët Mészáros András szërkesztëtte.  Felelelős kiadó: Mészáros András 

Az alapítvány jelképe Nagy Éva Ilona munkája.

Készült a Bárczi Alapítványnál.

ISSN 1785-9476  ISBN 963 86560 3 4


.

ELŐSZÓ

E munka első kiadása 2000-ben a magyar államalapítás ezredik évfordulója és a tartui IX. Nemzetközi Finnugor Kongrësszus tisztëletére jelënt mëg. Most a második, javított és bővítëtt kiadást nyújtjuk át az olvasóknak. Ez a kötet 1027 régi és új, ismert és több elfeledëtt magyar közmondás és szólás angol, észt, finn és német fordítása mellett — lëhetőség szërint — azok angol, észt, finn, némët és latin mëgfelelőit is tartalmazza.

A közmondásokat a vezérszavak ábécérëndjében közöljük, a 15. magyar magánhangzó, a zárt e (ë) jelölésével. Ezt a hangot, amëlyik pontosan mëgfelel az észt és a finn e-nek — az e nyelvekben ä-vel jelölt nyílt e-vel szëmben —, a magyar nyelvterület nagyobb részén, a Dunántúltól a Székelyföldig ismerik és használják. A magyar helyësírás szabályainak ma is érvényës, 1984. évi 11. kiadása 90. pontja alapján ezt általában nëm jelölik.

A fëltüntetëtt évszám azt jelënti, hogy azt az adatot vagy annak ëgyik korábbi változatát tudomásunk szërint akkor jegyëzték fël először. Viszonylag gyakran fordul elő 1598. Ebben az évben jelënt mëg Bártfán (ma Bardejov, Szlovákia) az első magyar közmondásgyűjtemény, az Adagiorum graecolatinoungaricorum chiliades quinque. Ebben már mëgtalálható számos, ma is ismert közmondásunk. Ezt a kötetët Baranyai Dëcsi János székelyvásárhelyi (1616-tól Marosvásárhely), wittenbergi tanulmányok után Strassburgban doktorált iskolaigazgató, történetíró, jogtudós, filozófus és Sallustius-fordító állította össze, aki latin és görög versëket is írt.

Kulturális hagyományainkból követkëzően közmondásaink ëgy részének közeli mëgfelelője Ëurópának majdnëm mindën nyelvében mëgtalálható. Ezëk többsége görög-római vagy bibliai eredetű, ëgyesëk pedig a középkori latinságra vezethetőek vissza. Van néhány olyan közmondásunk is, amëlyiknek kelet-ëurópai rokonsága van. A (táj) mëgjelölés arra utal, hogy az adat ma a magyar nyelvterületnek csak ëgyes vidékein ismert.

Szívből jövő köszönetët mondok a fordítóknak és segítőtársaknak magas színvonalú, önzetlen munkájukért. Lëgyën a két rokon nyelvi fordítás, az észt és a finn, valamint az angol és a némët a tisztëlet, mëgértés és barátság szërény eszköze.

A szërző

Rövidítésëk és jelek

B  bibliai eredetű

E-X  X ëurópai nyelvben ismert

G  ógörög eredetű

KE  Kelet-Ëurópában ismert

KKE  Kelet- és Közép-Ëurópában ismert

L  latin eredetű

N  nemzetközi, több ëurópai nyelvben ismert

rég  régies, feledésbe merült

sz.  század

táj  csak ëgyes vidékëkën ismert

/  (két szó közt) vagy

„…”  idegën nyelvű mëgfelelő (nëm fordítás)

(…)  magyarázat

.

FOREWORD

The first edition of this anthology was published in 2000 in honour of the millennium of the establishment of the Hungarian Kingdom in Central Europe in the Carpathian Basin, and of the IXth International Finno-Ugric Congress in Tartu, Estonia. Now the revised extended 2nd edition is presented to the readers. It includes 1027 new and old, well-known and also some forgotten Hungarian proverbs together with their translation into English, Estonian, Finnish and German, and — wherever possible — with their equivalents in these languages and in Latin.

The order of the proverbs is the alphabetical order of the basic form of the Hungarian key-words. The 15th Hungarian vowel, the close e (ë) is marked throughout. It is identical with the e sound of Estonian and Finnish, in contrast to the open e (ä). The close e is known and used in the standard language of most of those speaking Hungarian, from Transdanubia in Western Hungary to the Székelyföld in Eastern Transylvania in Romania. According to the now valid 1984 rules of Hungarian orthography (11th edition, § 90) as a rule it is not marked in common texts.

The date given means that according to the best knowledge of the editor, the proverb — or one of its earlier versions — was recorded then for the first time. The year 1598 appears comparatively frequently. It was in this year that in Bártfa, Northern Hungary (now Bardejov, Slovakia) the first collection containing Hungarian proverbs, the Adagiorum Graecolatinoungaricorum Chiliades Quinque, was published. A number of our well known proverbs can already be found in this collection. Its author, János Baranyai Decsi (c 1560—1601) studied in Wittenberg and Strasbourg, where he obtained a doctoral degree. He was a historian, law scholar and philosopher, translated two works of Sallust into Hungarian and also wrote Latin and Greek poems. At the end of his short life he was headmaster of the school in Székelyvásárhely (from 1616 Marosvásárhely, now Târgu Mureş in Romania).

As a consequence of our common cultural traditions, close equivalents of a number of our proverbs can be found in many languages of Europe. In most cases they can be traced back to Greco-Roman or biblical origins, or occasionally to Mediaeval Latin. A few proverbs are related to similar ones in Eastern Europe.

Sincere thanks are due to the translators and all the helpers for their high-level and dedicated work. We hope that the translation into two Finno-Ugric languages, the Estonian and Finnish, and into English and German will serve the purpose of respect, understanding and friendship among nations.

The Editor

Abbreviations and Signs Used

B Biblical

E-X known in X European languages

G Greek

KE East European

KKE East-Central European

L Latin

N known in several European languages

rég antiquated

sz. century

táj known only in certain regions

/ (between two words) or

“…” equivalent (not translation)

(…) explanation

.

EESSÕNA

Käesoleva raamatu esimene väljaanne ilmus aastal 2000 Ungari riigi Karpaatide basseini rajamise tuhandeda aastapäeva ning Tartu IX. rahvusvahelise fennougristika kongressi auks. Nüüd jõuab lugejateni teine, parandatud ja täiendatud trükk. Käesolev köide sisaldab 1027 vana ja uut, tuntud ja mitugi unustatud ungari vanasõna ja kõnekäändu, nende inglise, eesti, soome ja saksa tõlkeid ning võimalusel ka nende inglise, eesti, soome, saksa ja ladina vasteid.

Vanasõnad on esitatud märksõnade tähestikulises järjekorras. Järjepidavalt on märgitud 15. ungari täishäälikut, kinnist e-d (ë). Suuremas osas ungari keelt kõneldavast alast, Dunántúlist Székelyföldini, tuntakse ja kasutatakse seda häälikut, mis vastab täpselt eesti ja soome keele e-le, vastandudes ä-ga märgitud lahtisele e-le. Ungari õigekirjareeglite praeguseni kehtiva 1984. aasta 11. trüki 90. punkti järgi seda häälikut tavaliselt kirjas ei märgita.

Antud aastaarv tähendab seda, et väljend või selle varasem variant kirjutati teadaolevalt siis esimest korda üles. Suhteliselt sageli esineb aastaarv 1598. Sel aastal ilmus Bártfa linnas (praegu Bardejov, Slovakkia) esimene vanasõnakogumik, Adagiorum graecolatinoungaricorum chiliades quinque. Selles leidub mitmeid tänapäevalgi tuntud vanasõnu. Köite koostas Székelyvásárhelyist pärit (aastast 1616 Marosvásárhely) János Baranyai Decsi, pärast Wittenbergi õpinguid Strasbourg’is doktoriks väidelnud koolijuhataja, ajalookirjutaja, õigusteadlane, filosoof, Sallustiuse tõlkija, ladina- ja kreekakeelsete värsside looja.

Ungari kultuuritraditsioonist johtuvalt on osal vanasõnadel ligilähedased vasted peaaegu kõikides Euroopa keeltes. Enamik neist on kreeka-rooma või Piibli päritolu, osad aga tagasiviidavad keskaegsesse ladina keelde. On ka mõned vanasõnad, millel on Ida-Euroopa keeltes vasted.

Tänan südamest tõlkijaid ja abistajaid kõrgetasemelise ja omakasupüüdmatu töö eest. Olgu kahe sugulaskeele, eesti- ja soomekeelne, samuti inglise- ja saksakeelne tõlge lugupidamise, mõistmise ja sõpruse tagasihoidlik vahend.

Autor

Lühendid

B Piiblist

E-X tuntud X keeles Euroopas

G vana-kreeka keelest

KE Ida-Euroopas tuntud

KKE Ida- ja Kesk-Euroopas tuntud

L ladina keelest

N mitmetes Euroopa keeltes tuntud

rég vananenud

sz. sajand

táj ainult teatud aladel kasutatav

/ (kahe sõna vahel) või

„…” võõrkeelne vaste (mitte tõlge)

(…) selgitus

.

ALKUSANAT

Tämän teoksen ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 2000 Unkarin valtion perustamisen 1000-vuotisjuhlien ja Tartossa järjestetyn IX. kansainvälisen fennougristikongressin kunniaksi. Kirja sisältää 1027 vanhaa ja uutta, tunnettua ja monta unohdettuakin unkarilaista sananlaskua ja sanontaa niiden englannin-, saksan-, viron- ja suomenkielisine käännöksineen sekä mahdollisuuksien mukaan myös niiden englannin-, viron-, suomen-, saksan- ja latinankieliset vastineet.

Sananlaskut ovat pääsanojen mukaisessa aakkosjärjestyksessä, unkarin kielen 15. vokaali suppea e (ë) johdonmukaisesti merkittynä. Tämä äänne, joka vastaa tarkasti viron ja suomen e:tä — näissä kielissä avoin vastine merkitään ä:llä — tunnetaan ja on käytössä suuressa osassa unkarilaista kielialuetta, Länsi-Unkarista Székelymaahan asti. Unkarin kielen oikeinkirjoitussääntöjen nykyäänkin voimassa olevan 11. painoksen vuodelta 1984 kohdan 90 mukaan sitä ei yleensä merkitä kirjoituksessa.

Sananlaskun jälkeen mainittu vuosiluku tarkoittaa sen tai yhden vanhemman toisinnon tietojemme mukaista ensimmäistä muistiinnmerkintävuotta. Suhteellisen usein esiintyy vuosiluku 1598. Sinä vuonna ilmestyi Bártfassa (nykyään Bardejov, Slovakiassa) ensimmäinen unkarilainen sananlaskukokoelma Adagiorum graecolatinoungaricorum chiliades quinque. Siinä on jo lukuisia nykypäivänäkin yleisesti tunnettuja sananlaskuja. Teoksen on koonnut székelyvásárhelyiläinen (vuodesta 1616 Marosvásárhely) János Baranyai Decsi, joka oli Wittenbergin-opintojensa jälkeen Strassburgissa tohtoriksi väitellyt rehtori, historioitsija, oikeusoppinut, filosofi ja Sallustius-kääntäjä. Hän kirjoitti myös runoja latinaksi ja kreikaksi.

Osalla sananlaskuista on kulttuuriperinteidemme ansiosta läheinen vastineensa melkein kaikissa Euroopan kielissä. Useimmat niistä ovat alkuaan kreikkalais-roomalaisia tai Raamatusta peräisin, eräät puolestaan ovat palautettavissa keskiajan latinaan. On myös muutamia sananlaskuja, jotka ovat itäeurooppalaista perua.

Kiitän sydämellisesti kääntäjiä ja avustajia heidän korkeatasoisesta ja epäitsekkäästä työstään. Olkoot kahden sukukielen, viron ja suomen, sekä englannin ja saksan käännökset vaatimattomana osoituksena kunnioituksesta, sopusoinnusta ja ystävyydestä.

Tekijä

Lyhenteet ja merkit

B Raamatusta peräisin

E-X X eurooppalaisessa kielessä tunnettu

G muinaiskreikasta peräisin

KE Itä-Euroopassa tunnettu

KKE Itä- ja Keski-Euroopassa tunnettu

L latinasta peräisin

N useissa eurooppalaisissa kielissä tunnettu

rég unohduksiin vaipunut

sz. vuosisata

táj vain eräillä seuduilla tunnettu

/ (kahden sanan välillä) tai

“…” vieraskielinen vastine (ei käännös)

(…) selitys

.

VORWORT

Die erste Ausgabe dieses Buches wurde im Jahre 2000 zu Ehren des Millenniums der ungarischen Staatsgründung im Karpatenbecken und des IX. Internationalen Finno-Ugristik Kongresses in Tartu, Estland veröffentlicht. – Diese erweiterte und verbesserte zweite Ausgabe enthält 1027 meistens bekannte, aber auch neue und einige in Vergangenheit geratene ungarische Sprichwörter und Redewendungen. Jedes Sprichwort wurde aus dem Ungarischen ins Englische, Estnische, Finnische und Deutsche übersetzt. Womöglich sind diesmal in diesen Sprachen und im Latein auch Entsprechungen angegeben.

Die 1000 Sprichwörter und Redewendungen sind aufgrund der ungarischen Schlüsselwörter alphabetisch geordnet. Der fünfzehnte ungarische Vokal, der „geschlossene e” (ë) ist immer genau bezeichnet. Dieser Laut ist identisch mit dem Vokal e in den estnischen und finnischen Sprachen, wo der „offene e” mit ä bezeichnet ist. Der geschlossene e (ë) ist in der ungarischen Gemeinsprache von Transdanubien in Westungarn bis zu der Szeklerland in Ost-Transylvanien (Rumänien) verbreitet. Laut Paragraph 90 der heute gültigen ungarischen Rechtschreibung aus dem Jahre 1984 (elfte Ausgabe) erscheint dieser Laut in der Schrift im allgemeinen nicht.

Die angegebene Jahreszahl bezeichnet, daß das betreffende Sprichwort oder seine ältere Version nach dem Wissen des Zusammenstellers dieser Sammlung das erste Mal aufgezeichnet wurde. Das Jahr 1598 kommt verhältnismäßig oft vor. Das bedeutet, daß viele unserer heute bekannten oder regional gebrauchten Sprichwörter schon in der ersten ungarischen Sprichwörtersammlung, in der Adagiorum graecolatinoungaricorum chiliades quinque gefunden werden können. Diese Sammlung wurde im Jahre 1598 in der Stadt Bártfa in Nordungarn (Bartfeld, jetzt Bardejov, Slovakei) veröffentlicht. Der Verfasser war János Baranyai Decsi (ca. 1560―1601). Er studierte in Wittenberg und in Strassburg wo er auch seine Doktorarbeit verfasste. Später veröffentlichte er Schriften über philosophische, rechtswissenschaftliche und historische Themen, übersetzte zwei Werke von Sallust ins Ungarische und schrieb auch Gedichte in lateinischer und griechischer Sprache. Am Ende seines kurzen Lebens war er Rektor der Schule in Székelyvásárhely (von 1616 Marosvásárhely, jetzt Târgu Mureş in Rumänien).

Der gemeinsamen Kulturtraditionen unseres Erdteiles entsprechend haben eine Zahl von Sprichwörtern ihren Ursprung in dem griechisch-römischen Altertum oder in der Bibel, und einige können bis zum mittelalterlichen lateinischen Sprachgebrauch zurückgeführt werden. Manche von ihnen haben entsprechende Varianten in einigen osteuropäischen Sprachen.

Der Verfasser möchte den Übersetzern und allen Mithelfern für ihren wertvollen Beitrag seinen besten Dank aussprechen. Wir hoffen, daß die Übersetzung in zwei finnisch-ugrischen Sprachen ― Estnisch und Finnisch ―, und ins Englische und Deutsche zur gegenseitigen Ehre, Verständigung und Freundschaft beitragen wird.

Der Verfasser

Abkürzungen und Bezeichnungen

B biblischen Ursprungs,

E-X bekannt in X europäischen Sprachen,

G von griechischem Ursprung,

KE in Osteuropa verbreitet,

KKE in Zentral-Osteuropa verbreitet,

L von lateinischem Ursprung,

N in verschiedenen Sprachen von Europa bekannt,

rég in Vergessenheit geraten,

sz. Jahrhundert,

táj nur in einigen Regionen bekannt,

/ (zwischen zwei Wörtern) oder,

„…” Entsprechung (nicht Übersetzung),

(…) Erläuterung.

______________________________

.

A, Á

1. Aki á-t mond, mondjon bé-t is. 1815 (N)
He that says a, should also say b. – “You cannot say A without saying B.” – “In for a penny, in for a pound.”
Kes ütleb a, ütelgu ka b. – „Kas A ütleb, peab ka B ütlema.”
Joka sanoo a:n, sanokoon b:nkin. – “Joka leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön.”
Wer A sagt, soll auch B sagen. – „Wer A sagt, muß auch B sagen.”

2. Ha adnak, vëdd el, ha ütnek, szaladj el. 1872 (KE)
If something is given to you then take it, if you are beaten, then run away.
Kui antakse, võta vastu, kui lüüakse, jookse ära.
Jos sinulle annetaan, ota, jos sinua lyödään, juokse pois.
Wenn dir etwas gegeben wird, nimm es, wenn du geschlagen wirst, lauf weg.

3. Jobb adni, mint kapni. 1865 (N, B)
It is better to give than to receive. – “Better give than take/receive.” 1493
Parem on anda, kui saada. – „Õndsam on (Parem) anda, kui võtta.”
Parempi antaa kuin ottaa. – “Autuaampi on antaa kuin ottaa.”
Es ist besser, zu geben als zu bekommen. – „Geben ist seliger denn nehmen.”
Beatus est dare quam accipere. (Vulgata)

4. Kétszër ad, aki gyorsan ad. 1864 (E-31, L)
“He gives twice who gives quickly.” c 1385
Kaks korda annab, kes kiiresti annab. – „Kahevõrra annab, kes ruttu annab.”
Kahdesti antaa se, joka nopeasti antaa. – “Auta miestä mäessä, älä mäen alla.”
Zweimal gibt, wer schnell gibt. – „Wer schnell gibt, gibt doppelt.”
Bis dat qui cito dat. (D. Erasmus R., Publilius Syrus)

5. Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. 1810
Like greeting (on arrival), like answer. – “Measure for measure.” 1530 – “Tit for tat.” 1546
Missugune on tervitus, selline on vastuvõtt.
Millainen on tervehdys, sellainen on vastaus. – “Niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan.”
Wie gegrüßt, so geantwortet. – „Wie der Gruß, so der Dank.” – „Wie gegrüßt, so gedankt.”
Ut salutas, ita salutaberis.

6. Hátrább az agarakkal ! 1750
Backwards with the greyhounds. (Be more modest!)
Hurtadega tahapoole. (Ole tagasihoidlikum!)
Taaksepäin vinttikoirien kanssa. – “Ota rauhallisesti!”
Zurück mit den Windhunden! – „Nur nicht so hitzig!”

7. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. 1794 (E-37)
As one makes his bed, so he “sleeps his dream”. – “As you make your bed, so you must lie upon it.” c 1590
Kes kuidas voodit teeb, nii magab. – „Kuidas sa aset teed, nõnda und näed.”
Miten kukin petaa vuoteensa, niin nukkuu unensa. – “Niin makaa kuin petaa.”
Wie man sich bettet, so schläft man „seinen Traum”. – „Wie man sich bettet, so liegt/schläft man.” 1515
Ut strati lectum, super hunc sic vade cubatum.

8. Ágyúval lő verebekre. 1863 (KKE, gróf Andrássy Gyula)
He shoots at sparrows with a (high calibre) gun. – “Take not a musket to kill a butterfly.” – “To use
a sledgehammer to crack a nut.” – “To crack nuts with a steam hammer.” – “To break a butterfly on a wheel.”
Kahuriga laseb varblasi. – „Kahurist varblaste pihta laskma.”
Hän ampuu tykillä varpusia. – “Haaskata ruutia harakoihin.”
Mit Kanone schießt er auf Spatzen. – „Auf Sperlinge/Spatzen schießt man nicht mit Kanonen.” – „Auf Spatzen mit Kanonen schießen.”

9. Ajándék lónak në nézd a fogát. 1598 (E-48, L)
Do not look at the tooth of a gift horse. – “Never look a gift horse in the mouth.” 1510
Kingitud hobusel ära vaata hambaid. – „Kingitud hobuse suhu/hammast ei vaadata.” (1732)
Älä katso lahjahevosen hampaita. – “Ei lahjahevosen suuhun katsota.”
Einem geschenkten Pferd sollst du dir die Zähne nicht anschauen. – „Einem geschenktem Gaul sieht/guckt man nicht ins Maul.” 1480
Noli equi dentes inspicere donati. (Szt. Jëromos)

10. Ajtóstul ront be a házba. 1810 (némët)
He rushes into the house together with the door. – (He tells/does something to somebody without announcement.)
Tormab majja koos uksega. – (Ründab ebaviisakalt kedagi.)
Hän ryntää taloon ovi mukanaan. (Hän käy hätiköiden suoraan asiaan.)
Mit der Tür zusammen rennt er ins Haus hinein. – „Mit der Tür ins Haus fallen.”

11. Ha kidobják az ajtón, bemëgy az ablakon. 1787 (N)
If he is thrown out through the door, he enters through the window.
Kui uksest visatakse välja, läheb aknast sisse.
Jos joku heitetään ulos ovesta, hän tulee sisään ikkunasta. – “Istua niskassa kuin takiainen.”
Wenn er durch die Tür hinausgeworfen wird, geht er durchs Fenster hinein.

12. Nëm mint akarnánk, hanëm amint lëhet. 1598 (rég) (E, P. Terentius A., Mënandrosz)
One should act as he may, not as he would like to. – “He who can’t do what he wants must want what he can do.” 1530
Mitte nii, nagu tahaksime, vaid nagu on võimalik.
Ei niin kuin haluaisimme, vaan niin kuin on mahdollista.
Nicht so (tun), wie wir es wollten, sondern wie es möglich ist.

13. Csak akasztásra való istrángot sëm érdëmëlne. 1598 (rég)
He would not deserve even the rope for hanging.
Ta ei vääriks poomisköitki.
Hän ei ansaitsisi edes hirttoköyttä.
Nicht einmal einen Strang zum Aufhängen hat er sich verdient. – „Den Strick (zum Aufhängen) nicht Wert sein.” 16. sz.

14. Kinek akasztófa helye, nëm hal a Dunába. (A bűnöst eléri méltó büntetése.) 1810 (N, L)
He whose place is on the gallows, will not die in the Danube. – “If you are born to be hanged, then you will never be drowned.” c 1503
Kelle koht on võllas, ei sure Doonaus.
Se, jonka paikka on hirsipuu, ei kuole Tonavaan. (Rikollinen saa ansaitsemansa rangaistuksen.)
Wessen Platz der Galgen ist, der wird nicht in die Donau (fallen und dort) sterben. – „Wer zum Galgen geboren ist, ersäuft nicht.”
Quam fata perdere volunt, non mergitur undis.

15. Akasztott embër házában kötelet emlëget. 1937 (N)
He names a rope in the house of a man that was hanged. – “Never talk of (Never mention a) rope in the house of a man who has been hanged.” 1599
Poodud inimese majas mainib köit.
Hän mainitsee köyden hirtetyn miehen talossa. (Hän sanoo jotakin tahdittomasti.)
Im Hause des gehängten Menschen spricht er vom Seil. – „Im Hause des Gehängten redet man nicht vom Strick.”

16. Volt ő már mindën, csak akasztott embër nëm. (Már sok mindënnel foglalkozott.)
He was already anything but a man hanged. (He practised many trades and professions.)
Ta on olnud juba kõik, ainult poodu veel mitte. (Ta on liiga paljude asjadega tegelnud.)
Hän on ollut jo kaikkea paitsi hirtetty. (Hän on jo yritellyt kaikenlaista.)
Er war schon alles, nur ein gehängter Mensch nicht. (Er hat schon vieles versucht.)

17. Na és akkor mi van? XX. sz. vége
And what happens then? (I am not interested in this argument.)
Ja mis siis?
No entäs sitten?
Na, und was ist dann? (Diese Meinung/Tatsache interessiert mich nicht.)

18. (Nëm) látszik a fény az alagút végén. (N, A)
“The light is (not) seen at the end of the tunnel.”
Paistab (Ei paista) valgus tunneli lõpus.
Tunnelin päästä näkyy (ei näy) valoa.
(Noch kein) Licht ist am Ende des Tunnels zu sehen. – „Es schimmelt noch kein Licht am Ende des Tunnels.” – „Das Ende des Tunnels ist (noch nicht) abzusehen.”

19. Alkalom szüli a tolvajt. 1713 (E, Publilius Syrus)
Opportunity bears the thief. – “Opportunity makes the/a thief.” c 1220
Võimalus sünnitab varga.
Tilaisuus synnyttää varkaan. – “Tilaisuus tekee varkaan.”
Gelegenheit gebährt Dieb. – „Gelegenheit macht Diebe.” 1605
Occasio facit furem.

20. Fëlkavarta az állóvizet. — Követ dobott az állóvízbe. 1984
He has stirred up (
or threw a stone into) still water. (He brought motion in a quiet life.)
Segas seisvat vett. – Viskas kivi seisvasse vette.
Hän sekoitti seisovan veden. – Hän heitti kiven seisovaan veteen.
Er wühlte das stille Wasser auf. – Er hat einen Stein ins stille Wasser geworfen. (Er hat etwas getan, was die gewohnten Umstände plötzlich verändert hat.)

21. Nëm esik messze az alma a fájától. 1620 (E-43)
The apple does not fall far from its tree. – “A chip of the (same) old block.” 1626 – “The apple never falls far from the tree.” 1839
Õun ei kuku puust kaugele. – „Käbi ei kuku kännust kaugele.”
Omena ei putoa kauas puustansa. – “Ei omena kauas puusta putoa.”
Der Apfel fällt nicht weit von seinem Baum. – „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.”
Non procul a proprio stipite/stemmate poma cadunt.

22. Aludjunk rá ëgyet! 1851 (G, L)
Let us sleep one (on this matter). – “Night is the mother of counsel.” 1590 – “To consult with (take counsel of) one’s pillows.” 1530
Magagem selle peale natuke! (Lükkame otsustamise homsele.) – „Hommik on targem kui õhtu.”
Nukutaan sille yksi. – “Nukutaan yön yli.”
Schlafen wir einmal drüber. – „Ich will drüber schlafen.” – „Gute Gedanken kommen (Guter Rat kommt) über Nacht.”
In/De nocte consilium. (Mënandrosz, D. Erasmus R.) – Aliquod crastinus dies ad cogitandum dabit.

23. Nëm vagyunk angyalok. 1543 (N)
We are not angels. – “Men are not angels.” 1548
Me ei ole inglid.
Emme ole enkeleitä.
Wir sind keine Engel. – „Die Menschen sind keine Engel.”

24. Amilyen az anya, olyan a lëánya. 1851 (E-48, B)
“Like mother, like daughter.” 1325
Missugune on ema, niisugune on tütar.
Millainen on äiti, sellainen on hänen tyttärensä. – “Mitä emä edellä, sitä penikat perässä.”
Wie die Mutter, so ist die Tochter. – „Wie die Mutter, so die Tochter.”
Sicut mater, ita et filia ejus. (Vulgata, Ëzëkiël 16,44)

25. Nézd mëg az anyját, vëdd el a lányát. 1794 (N)
Have a close look at the mother and then marry her daughter. – “Take a vine of a good soil, and the daughter of a good mother.” 1642
Vaata ema, võta ära tütar.
Katso äitiä, ota vaimoksi hänen tyttärensä.
Sieh dir die Mutter genau an, und heirate die Tochter! – „Willst du gern die Tochter han, sieh vorher die Mutter an.” 1834

26. Amilyen az ap(j)a, olyan a fia. 1713 (E-47)
Like (his) father, like his son. – “Like father, like son.” c 1386 – “A chip of the old block.” c 1626
Milline (on) isa, selline poeg. – „Kuidas isa, nõnda poeg.” – „Kuidas isa ees, nõnda poeg taga/järel.”
Millainen isä on, sellainen on poika.
Wie der/sein Vater, so sein Sohn. – „Wie der Vater, so der Sohn.” 1612
Qualis pater, talis filius. (Athanasziosz, D. Erasmus R.)

27. Ár ellen nehéz úszni. 1598 (E, B, P. Ovidius N.)
It is difficult to swim against the stream. – “It is ill/evil to go/strive/swim against the stream/tide.” c 1275
Vastu voolu on raske ujuda. – „Vastavetta on raske uju.”
Vastavirtaan on vaikea uida.
Es ist schwer, gegen den Strom zu schwimmen. – „Gegen den Strom ist schlecht schwimmen.”
Nec vincere possis flumina, si contra, quem rapit unda, nates. (P. Ovidius N.)

28. Aki nëm tud arabusul, në beszéljën arabusul. 1841 előtti (Kocsi Sebëstyén István debrecëni profësszor)
He who cannot speak Arabic, should not speak Arabic. (He who has no knowledge/understanding of something, should not engage in [or interfere with] it.)
Kes ei oska araabia keelt, ärgu rääkigu araabia keeles.
Joka ei osaa arabiaa, älköön puhuko arabiaa. (Joka ei ole perillä jostakin, älköön puhuko siitä.)
Wer nicht Arabisch sprechen kann, soll nicht Arabisch sprechen.

29. Az arany a sárban is arany. 1794 (KKE)
Gold is gold even in the mud.
Kuld on ka pori sees kuld.
Kulta on kultaa mudassakin.
Gold bleibt sogar im Schlamm Gold.

30. Hallgatni arany (beszélni ezüst). 1853 (E-38)
To be silent is golden (to speak is silvern). – “Speech is silver, but silence is gold(en).” 1834
Vaikida kuld (rääkida hõbe). – „Rääkimine (on) hõbe, vaikimine kuld.”
Vaikeneminen on kultaa (, puhuminen hopeaa).
Schweigen ist Gold (reden ist Silber). – „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.” 1830

31. Nëm mind arany, ami fénylik. 1613 (E-47, L)
All is not gold that glitters. – “All that glitters/glistens is not gold.” c 1220
„Kõik ei ole kuld, mis hiilgab.”
Ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää.
„Es ist nich alles Gold, was glänzt.” 1170
Non omne quod nitet, aurum est.

32. Ki korán kel, aranyat lel. 1713 (részben némët)
He who gets up early finds gold. – “The early bird catches the worm.” 1636 – “Early to bed and early to rise, makes the man healthy, wealthy and wise.” 1496
Kes vara tõuseb, kulda leiab.
Joka nousee varhain, löytää kultaa. – “Aamun hetki kullan kallis.”
Wer zeitig aufsteht, findet Gold. – „Morgenstunde hat Gold im Munde.” 1585 – „Der frühe Vogel fängt den Wurm.”
Aurora musis amica.

33. Nëm fog aranyon a rozsda. 1583 (KKE)
Rust cannot do any harm to gold. (A man of character is resistant to temptation.)
Rooste ei söö kulda.
Ruoste ei tartu kultaan.
Rost kann dem Gold nicht schaden.

34. Aranykulcs mindën ajtóba beillik. 1890 (E, L)
A golden key fits every door. – “A silver key can open an iron lock.” 1607
Kuldvõti sobib igale uksele.
Kulta-avain sopii joka oveen. (Kullalla [tai rahalla] voi saavuttaa kaiken.)
Ein goldener Schlüssel passt in jedes Schlüsselloch. – „Ein goldener Schlüssel öffnet jede Tür (alle Tore).”

35. Në ëgyük mëg az aranytojást tojó tyúkot. (N) (Aiszóposz)
The hen laying golden eggs should not be eaten. – “To kill the goose that lays the golden egg/eggs.”
Ärgem söögem kuldmuna munevat kana.
Älkäämme syökö kultamunia munivaa kanaa.
Wir sollten die das goldene Ei legende Henne nicht essen. – „Man soll das Huhn, das goldene Eier legt, nicht schlachten.”

36. Nëm mindig az arat, aki vet. 1598 (E, B)
Not always that reaps who sows. – “One sows and another reaps.” 1577
Mitte alati ei lõika see, kes külvab.
Ei aina se korjaa satoa, joka kylvää.
Nicht immer derjenige erntet, der sät. – „Einer sät, der andere erntet.” a 1546
Alii sementem faciunt, alii metent. (D. Erasmus R.)

37. Többet árt, mint használ.
It does more harm than good.
Rohkem tõi kahju, kui kasu.
Siitä on enemmän vahinkoa kuin hyötyä.
Es schadet mehr als es nützt.

38. Ez nëm az én asztalom. 1976
This is not my table. (This is not my duty/responsibility/concern. A refusal of doing/[dealing with] something.)
See ei ole minu laud. (See ei ole minu ülesanne/kohustus.)
Tämä ei ole minun pöytäni. (Asia ei kuulu minulle.)
Das ist nicht mein Tisch. (Das ist nicht meine Aufgabe.)

39. Az asszony hordja/viseli a nadrágot/kalapot. 1810
The woman wears the trousers/hat. – “The woman wears the breeches/pants/trousers.”
Naine kannab pükse/kaabut.
Nainen käyttää housuja/hattua.
Die Frau trägt den Hut. Die Frau hat die Hose an. – „Die Frau hat die Hosen an.” – „Die Frau hat den Hut auf.”

40. Három asszony (Ëgy lúd, két asszony) egész vásár. 1598 (N, L)
Three women (A goose and two women) make a whole fair. – “Three women (and a goose) make a market.” 1581
Kolm naist (Üks hani, kaks naist) on terve laat.
Kolme naista (Yksi hanhi, kaksi naista) on koko markkinat. (Naiset ovat puheliaita.)
Drei Weiber (Eine Gans und zwei Frauen) sind schon ein ganzer Jahrmarkt. – „Drei Frauen, drei Gänse und drei Frösche machen einen Jahrmarkt.”
Tres mulieres faciunt nundinas. (Giulius Gentius)

41. A jó asszony a háznak koronája. 1851 (táj)
A good wife is the crown of the house. – “A good wife is a goodly prize, saith Solomon the wise.”
- “A worthy woman is the crown of her husband.” 1948 (US)
Hea naine on maja kroon.
Hyvä emäntä on talon kruunu.
Eine gute Frau ist die Krone des Hauses. – „Eine gute Frau ist Goldes Wert.”

42. Sërény asszonynak rëst a lánya, rëst asszonynak sërény a lánya. 1966
A busy women has a lazy daughter, a lazy woman has a busy daughter.
Virgal naisel on laisk tütar, laisal naisel on virk tütar.
Ahkeralla naisella on laiska tytär, laiskalla naisella ahkera tytär.
Eine fleißige Frau hat eine faule Tochter, eine faule Frau hat eine fleißige Tochter.

43. Higgy az asszonynépnek, mint az áprilisi időjárásnak. (P. Vergilius M., Diogënianosz)
Believe in women as in the weather in April. – “A woman’s mind and winter wind change
oft.” 15
th c. – “Women are as fickle as April weather.” (US)
Usu naisterahvast nagu aprilli ilma.
Usko naisväkeä kuin huhtikuun säätä.
Dem Weibervolk sollst du glauben wie dem Aprilwetter.
Varium et mutabile semper femina. (P. Vergilius M.)

44. Könnyű asztag alatt/mellett kalászt szëdni. 1788
It is easy to collect ears of corn under/beside a stack.
Lihtne on viljarõugu alt/kõrvalt viljapäid noppida.
Auman alta/vierestä on helppo poimia tähkiä. (On helppo saavuttaa jotakin, kun muut ovat tehneet työn.)
Es ist leicht, unter/neben der Feime Ähren zu lesen.

B

45. Nëm játszunk „add vissza a babaruhát”!
We do not play “Return the doll’s clothes”. (I do not agree to cancel a promise/agreement or to return a present given by him.)
Me ei mängi „anna tagasi nukuriided” mängu! (Ma ei ole nõus lubaduse mittepidamisega või kingituse tagasivõtmisega.)
Emme leiki “anna takaisin nukenvaatteeni”-leikkiä. (En jatka asiaa entisin ehdoin.)
Wir spielen kein „Gib mir das Puppenkleid zurück”! (Er möchte sein Versprechen oder seine Zusage rückgänging machen; oder er hätte gern ein Geschenk zurück.)

46. Sok bába közt elvész a gyerëk. 1598 (KE)
Among many midwives the child is lost. – “The common horse is worst shod.” 1546 – “Too many cooks spoil the broth.” 1575
Paljude ämmaemandate sekka kaob laps ära.
Lapsi hukkuu liian monien kätilöiden joukossa. – “Mitä useampi kokki, sen huonompi soppa.”
Unter vielen Hebammen geht das Kind verloren. – „Viel Hebammen taugen nicht zusammen.” 1870 – „Viele Hirten schlecht/übel gehütet.” 1548
Communis tanquam Sisapo. (D. Erasmus R.)

47. Nëm babra mëgy a játék. 1937
The stake of the play is not beans. (It is a serious matter.)
Mäng ei käi ubade peale. (See on tõsine asi.)
Ei pelata pavuilla. (Ei ole leikintekoa.)
Das Spiel geht nicht auf Bohnen hinaus. (Es ist ernst gemeint.)

48. (Nëm) nyugszik/pihen/ül a babérjain. 1848 (N)
(Not) to rest/sit on one’s laurels. – “To rest on one’s laurels.”
(Ei leba/puhka/istu) Lebab/Puhkab/Istub loorberitel.
Hän lepää/istuu (ei lepää/ei istu) laakereillaan.
Er ruht/rastet/sitzt (nicht) auf seinen Lohrbeeren. – „Er ruht sich auf seinen Lohrbeeren aus.”

49. A bagoly is bíró barlangjában. 1598 (táj)
Even an owl is a judge in her cave.
Öökullgi on oma koopas kohtunik.
Pöllökin on tuomari omassa luolassaan. (Jokainen voi olla pätevä omassa ympäristössään.)
Auch die Eule ist ein Richter in ihrer Höhle.

50. Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű. 1890
The owl tells the sparrow that her head is big. – “The pot calls the kettle black.” 1620
Öökull ütleb varblasele, et see on suure peaga.
Pöllö sanoo varpuselle, että se on suuripäinen. – “Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin.”
Die Eule sagt dem Spatzen, er habe einen großen Kopf. – „Ein Esel schimpft den andern Langohr.” 1541

51. A baj nëm jár ëgyedül. 1713 (E-50, B)
Trouble does not come alone. – “Misfortunes/Hardships never/seldom come alone/single. ” c 1300
Häda ei käi üksi. – „Õnnetus ei tule (iialgi) üksi.” 1876
Vaiva ei kulje yksin. – “Onnettomuus ei tule yksin.”
Es kommt kein Unglück allein. – „Ein Unglück kommt selten allein.” a 1546
Malis mala succedunt. (D. Erasmus R.)

52. Mindënkinek mëgvan a maga baja. 1713
Everyone has his own trouble. – “Every man must carry his own cross.”
Igaühel on oma hädad.
Jokaisella on oma vaivansa. – “Jokaisella on ristinsä kannettavana.”
Jeder hat seine (eigenen) Sorgen. – „Ein jeder hat sein Kreuz zu tragen.”

53. Ugyanazon bakot nyúzza. „A régi nótát fújja.” 1570 (rég)
He is flaying the same bock. – “He sings the same old song.”
Ta nülib seda sama sokku. – „Laulab vana laulu.”
Hän nylkee samaa pukkia. – “Laulaa vanhaa virttä.”
Er häutet denselben Bock. – „Ewig spielt er das alte Lied.”

54. Áll a bál.
The ball is on. (There is a row going on.)
Pidu pooleli. (On suur segadus.)
Tanssiaiset ovat käynnissä. (Syntyi sekava tilanne.)
Der Ball steht. (Eine unklare Situation ist entstanden.) (Da ist was los.)

55. Mindënkit érhet baleset. 19. sz.
Accidents may happen to anyone.
Õnnetus võib taba igaüht.
Onnettomuus voi kohdata jokaista. – “Onnettomuus ei tule kello kaulassa.”
Jedem kann ein Unfall passieren.

56. Elviszi a balhét.
To carry the trouble. – “To take the rap.”
Viib pahanduse ära.
Hän vie pois sekasotkun. (Hän ottaa virheen vastuulleen.)
Er nimmt den Rummel mit. (Er nimmt den Fehler – die Schande – auf sich.)

57. Elcsúszott ëgy banánhéjon. 1959
He has slipped on a banana-peel. (By making a small error his secret/illegal activity came into the open.) – “To slip on a banana skin.”
Ta libises banaanikoorel.
Hän liukastui banaaninkuoreen. (Pieni lipsahdus paljastaa salaisuuden.)
Er ist auf einer Bananenschale ausgerutscht.

58. Késő bánat ëbgondolat. 1851
A late repentance is “a dog’s idea”. – “After death the doctor.”
Hiline mure on koeramõte.
Myöhäinen katumus on koiranajatus. – “Parempi katsoa kuin katua.”
Späte Reue ist Hundergedanke. – „Späte Reue fruchtet nichts.”

59. Fekete bárány. B (1 Mózës 30,32)
Black lamb. – “Black sheep.”
Must voon/talleke. – „Must lammas.” – „Kärnane lammas.”
Musta karitsa. – “Musta lammas.”
Das schwarze Lamm. – „Das schwarze Schaf.”
…et separa cunctas oves … furvum e maculosum variumque … (Vulgata)

60. Báránybőrbe bújt farkas. 1937/1636 (B)
A wolf clothed in a sheep’s skin. – “Wolf in sheep’s clothing (a lamb’s skin).” c 1460
Lambanahka pugenud hunt. – „Hunt lambanahas.” – „Lamba nägu, hundi hamba/tegu.”
Karitsan nahkaan piiloutunut susi. -”Susi lammasten vaatteissa.”
Ein Wolf versteckt im Lammfell. – „Ein Wolf im Schafspelz.”
Lupus in pelle ovis. – Veniunt … in vestimentis ovium, intrinsicus autem sunt lupi rapaces. (Vulgata)

61. Bajban ismerszik mëg az igazi (a jó) barát. 1713 (L)
A good/real friend is known in trouble. – “A friend in need is a friend indeed.” 1275
Hädas tuntakse tõelist/head sõpra. – „Sõpra tuntakse hädaajal/õnnetuses.”
Hädässä oikea/hyvä ystävä tunnetaan.
In der Not lässt sich der echte/gute Freund erkennen. – „Den Freund erkennt man in der Not.” 1601 – „Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot.”
Amicus certus in re incerta cernitur. (M. T. Cicero)

62. Barátot szërëncse hoz, szükség próbál. 1713 (E-45, B, P. Ovidius N., L. A. Seneca)
Luck brings friends, need tries them. – “Prosperity makes friends, adversity tries them.” 1500
Sõbra toob õnn, vajadus paneb ta proovile.
Onni tuo ystävän, hätä koettelee. – “Hädässä ystävä tunnetaan.”
Glück bringt Freunde, Not stellt sie auf die Probe. – „Glück bringt Freunde, Unglück/Not prüft/bewacht sie.”
Amicos secundae res parant, adversae probant. (L. A. Seneca)

63. Mondd mëg, ki a barátod, mëgmondom, ki vagy. 1960/1598 (N, L)
Tell me who your friend is, I’ll tell you who you are. – “Tell me with whom you go, I tell you what you do.” 1581 – “A man is known by his friends.”
Ütle, kes on su sõber, ütlen, kes sa oled. – „Ütle, kes on su sõbrad, siis ütlen, kes sa ise oled.”
Sano, kuka on ystäväsi, niin sanon, kuka olet. – “Sano minulle, kenen kanssa seurustelet, niin minä sanon sinulle, millainen olet.”
Sag mir, wer dein Freund ist, ich sage dir, wer du bist. – „Sage mir mit wem du umgehst, so will ich dir sagen, wer du bist.” 1687
Noscitur ex socio, qui non cognoscitur ex se.

64. Nëm mind barátod, aki rád mosolyog. 1598 (N)
All are not your friends who smile at you. – “All are not friends that speak us fair.”
Mitte igaüks pole su sõber, kes sulle naeratab.
Ei jokainen ole ystäväsi, joka hymyilee sinulle.
Nicht jeder, der dich anlächelt, ist dein Freund.

65. Inába szállt a bátorsága. 1598
His courage sank to his sinews. (He got frightened.)
Tal kadus soonde julgus. (Ta lõi kartma.)
Rohkeus laski jänteisiin. – “Meni sisu kaulaan.”
Der Mut ist ihm in die Sehne gesunken. – „Er hat kalte Beine bekommen.”

66. Bátraké a szërëncse. 1713 (N, L, Aposztoliosz)
Luck belongs to the brave. – “Fortune favours the brave.” c 1385
Julgete päralt on õnn.
Onni on rohkeiden. – “Rohkea rokan syö.”
Den Tapferen ist das Glück hold. – „Dem Mutigen gehört die Welt.”
Audentes fortuna iuvat. (P. Vergilius M.) – Fortes fortuna adiuvat. (P. Terentius A.)

67. Nëm ëlég bëcsületësnek lënni, annak is këll látszani. 20. sz. vége
It is not enough to be honest, one has to look honest too.
Ei piisa ainult aus olemisest, see peab ka välja paistma.
Ei riitä, että on rehellinen, täytyy myös näyttää siltä.
Es genügt nicht ehrlich zu sein, man soll auch ehrlich erscheinen. – „Ehrlich sein allein ist wenig.”

68. A béka feneke alatt van. 1908
It is below the bottom of a frog. (It is of inferior quality.)
Ta on konna tagumiku all. (Väga halva kvaliteediga.)
Se on sammakon takamuksen alla. (Se on aliarvoista laatua.)
Es ist unter dem Hinteren des Frosches.

69. Lënyeli a békát. 1937
He swallows the frog. – “He swallows the bitter pill.”
Neelab konna alla. – „Neelab mõru pilli alla.”
Hän nielee sammakon. (Hän tyytyy epämukavaan asiaan.)
Er schluckt den Frosch. – „Er schluckt die bittere Pille.”

70. Hagyj békét másnak, magadra viselj gondot. 1598 (rég)
Leave others in peace, care for yourself. – “Mind your own business.” 1530
Jäta teisele rahu, kanna ise mure.
Anna toisen olla rauhassa, huolehdi itsestäsi.
Lass die anderen in Ruhe, sorge für dich selbst!

71. Elszívták (Nëm szívták el) a békepipát. 1966 (J. F. Cooper)
(Not) to smoke the peace-pipe. – “They smoked the pipe of peace (the calumet).”
Suitsetati (Ei suitsetatud) rahupiipu.
He polttivat (eivät polttaneet) rauhanpiippua.
Sie haben die Friedenspfeife (nicht) geraucht. – „Sie haben miteinander die Friedenspfeife (nicht) geraucht.”

72. Jobb a békesség! 1984
Peace is better. (It is better to refrain from quarrels/contradictions or raising/forcing an argument.)
Rahu on parem.
Rauha on parempi.
Friedlichkeit ist besser (als Streitigkeit).

73. Kapkod, mint Bërnát a mënnykőhöz. 1794
Like Barnard, he tries to catch the “heaven’s stone” (i. e. the lightning). (He acts in confusion, inconsistently.)
Klammerdud, nagu Bernát taevakivi külge. (Käitub rahutult, sihipäratult.)
Hän tavoittelee sitä kuin Bernát salamaa. (Hän toimii vailla järkeä.)
Wie Bernhard, versucht er den Blitz zu fangen. (Er handelt unüberlegt.)

74. Nyert benne, mint Bërtók a csíkban. (Mindënt elvesztëtt.) 1598 (rég)
He succeeded like Bertók with the loach (Cobitis sp.). (He lost everything.)
Võitis selles, nagu Bertók mudakalaga. (Ta kaotas kõik.)
Hän voitti siinä kuin Bertók mutakalassa. – “Joutua puille paljaille.”
Er gewann darin wie Bertók in der Schmerle. (Er hat alles verloren.)

75. Sok beszédnek sok az alja. 1790 (N, M. P. Cato)
In much talk there is much “bottom” (i. e. inferior matter). – “Talk much and err much, says the Spaniard.”
Rohkes jutus on palju pahna.
Paljossa puheessa on paljon roskaa. – “Joka paljon puhuu, se vähän tietää.”
Viele Worte haben viel Satz. (Er redet viel Überflüssiges.) – „Viele Worte, viel Lügen.”
Multiloqui mendaces (Babel)

76. A bëtyárból lësz a legjobb pandúr. 1898/1948
The former highwaymen are the best gendarmes. – “Set a thief to catch a thief.” 1654 – “An old
poacher makes the best gamekeeper.” 1390
Hulgusest saab parim sandarm.
Rosvosta tulee paras poliisi.
Aus dem Strauchdieb wird der beste Häscher.

77. Beletört a bicskája. 1788
His (pocket-) knife was broken in it. (He tried but failed in achieving something.)
Tema pussnuga murdus sisse. (Proovis tulutult.)
Hänen linkkuveitsensä rikkoutui siinä. (Hän epäonnistui jossakin.)
Sein Taschenmesser ist darin gebrochen. (Er hat sich dabei den Kopf eingerannt.)

78. Kinyílik a bicska a zsebëmben. 1851
The (pocket-) knife opens in my pocket. (Something has caused anger/despair but one was compelled to stand idly by.)
Pussnuga läheb mul taskus lahti. (Asi häiris mind, aga ma ei saanud midagi teha.)
Linkkuveitsi aukeaa taskussani. (Tulen vihaiseksi.)
Das Taschenmesser öffnet sich in meiner Tasche. (Das empört mich.) – „Da geht einem das Messer in der Tasche (im Sack) aus.”

79. Kiborította a bilit.
To overturn the potty. (To tell everything that was previously kept secret.)
Keeras poti kummuli. (Rääkis kõikidest seni saladuses olnud asjadest.)
Hän kaatoi potan. (Hän kertoi kaikki salassa olleet asiatkin.)
Er hat das Töpchen ausgekippt. (Er hat über alles ausgepackt, was bisher verheimlicht wurde.)

80. Aki bírja, marja. 1788
He who is strongest/ablest can devour it. (The strongest/ablest wins.)
Kes suudab, see hammustab.
Joka jaksaa, se puree. (Vahvempi voittaa kilpailussa.)
Wer stärker/geschickter ist, wird es haben.

81. Sorba mëgy, mint a falusi bíróság. 1851
It is taken by turns like village headmanship.
Läheb reas nagu külakohus.
He kulkevat jonossa kuin kylän tuomarit.
Es geht herum wie der Gemeindevorstand.

82. Ki hol bízik, ott hízik. 1598
Where one trusts, there he gets fat.
Kes millesse usub, selles võtab juurde (kaalus).
Mihin kukin uskoo, siitä lihoo.
Wo man einem vertraut, dort wird man dick.
Ubi amices ibi opes. (D. Erasmus R.)

83. Magyarázza a bizonyítványát.
He explains away his report. (He tries hard to explain or justify his action or behaviour.)
Ta selgitab oma tunnistust.
Hän selittää todistustaan.
Er erklärt sein Zeugnis. (Er versucht seine Tat zu rechtfertigen.)

84. Szëgénységi bizonyítványt állít ki magáról. 1958 (N)
He issues a certificate of poverty of himself. (He proves his incapacity.)
Esitab enda kohta vaesustunnistuse.
Hän antaa itsestään köyhyystodistuksen. (Hän paljasti tyhmyytensä.)
„Er stellt sich ein Armutszeugnis aus.”

85. Első/Fő a biztonság !
First (or The main thing) is safety. – “Safety first.”
Kindlus on esmane/põhiline.
Turvallisuus ensin!
Das Erste (Die Hauptsache) ist Sicherheit! – „Sicherheit ist Hauptsache.”

86. Biztos, ami biztos.
Sure’s what’s sure. (To be on the safe side.)
Kindel, mis kindel.
Varma mikä varmaa.
„Sicher ist sicher.”

87.Bocskorbőr az orcája. „Vastag bőr van a képén.” 1569 (rég)
There is (thick) sandal leather on his face. (He is bluntly shameless.) – “To have a hide/skin like a rhinoceros.”
Pastlanahk on ta näol.
Hänen kasvonsa ovat kurpposnahkaa. (Hän ei häpeä mitään.)
Er hat dicke Haut auf dem Gesicht. (Er hat dickes Fell.)

88. Mást beszél, mint Bodóné, mikor a bor árát kérik. 1786/1810 (táj)
Like Mrs. Bodó he talks about something else when asked to pay for the wine. – “To sidestep the issue.”
Ta räägib muud juttu, nagu proua Bodó, kui veini hinda küsitakse.
Hän puhuu muuta kuten rouva Bodó, kun kysytään viinin hintaa. (Hän puhuu asiasta kierrellen.)
Er sprich über etwas anderes, genauso wie Frau Bodó, wenn man den Preis des Weines von ihr verlangt.

89. Bogarat ültet/tësz a fülébe (valakinek). 1959/1937
To plant an insect into one’s ear. (To plant an idea into sy’s mind.) – “A flea in one’s ear.”
Paneb mardika (kellelegi) kõrva. – „Kellelegi kirpu kõrva panema.”
Hän istuttaa/panee kuoriaisen (jonkun) korvaan.
Er tut setzt jemandem einen Käfer ins Ohr. – „Er setzt jemandem einen Floh ins Ohr.”

90. Bolond lyukból bolond szél fúj. 1890
Out of a foolish hole a foolish wind blows. (A fool can tell only foolish things.) – “A fool is known by his speech.” 1477
Rumalast august puhub rumal tuul.
Hullusta reiästä puhaltaa hullu tuuli. – “Hullu hulluja puhuu.”
Aus einem dummen Loch weht dummer Wind. – „Der Tor kann nur Torheiten sagen.”

91. Bolond ütközik kétszër ëgy kőbe. 1810 (Zénóbiosz)
A fool stumbles twice at the same stone. – “He that stumbles twice over one stone, deserves to break his shins.” 1539
Rumal lööb end kaks korda sama kivi vastu ära.
Hullu törmää kahdesti samaan kiveen.
Nur der Dummer stolpert zweimal über denselben Stein.

92. Bolondnak kedvez/jár a szërëncse. 1713 (N, L)
Fortune favours the fool. – “Fortune favours fools.” 1546
Rumalat soosib/hoiab õnn.
Onni suosii hullua.
Glück begünstigt den Narren. – „Narren haben das beste Glück.”
Fortuna favet fatuis.

93. Ëgy bolond beledobja a kútba a követ, száz okos së vëszi ki. 1613 (N, Sinagripie)
“A fool may throw a stone into a well which a hundred wise men cannot pull out.” 1548
Üks rumal viskab kivi kaevu, sada tarka ka ei võta välja.
Yksi hullu heittää kiven kaivoon, satakaan viisasta ei ota sitä sieltä pois.
Wenn ein Dummer einen Stein in den Brunnen wirft, können ihn nicht einmal 100 Kluge hinaufholen.

94. Ëgy bolond százat csinál. 1810 (N, L)
One fool makes a hundred. – “One fool makes many (a hundred).” 1617
Üks loll teeb sada teist lolli.
Yksi hullu tekee sata. – “Hulluus tarttuu.”
Ein Narr macht hundert andere. – „Ein Narr macht hundert/viel Narren.”
Unius dementia dementes efficit multos.

95. Időzítëtt bomba këtyëg.
A time-bomb ticks. (A hidden danger is about to appear.)
Ajastatud pomm tiksub.
Aikapommi tikittää.
Eine Zeitbombe tickt. – „Der Zeitzünder tickt.”

96. Bor be, ész ki. 1788 (N, L, G)
Wine in, sense out. – “Wine in, wit out.” 1386
Vein sisse, mõistus välja.
Viiniä sisään, järki ulos.
Der Wein hinein, die Vernunft hinaus.

97. A jó bornak is këll cégér. (1990-es évek)
Even a good wine needs a signboard/bush.
Heale veinilegi on vaja silti.
Hyväkin viini tarvitsee etiketin.
Selbst der gute Wein braucht ein Hausschield. (Selbst die gute Wahre will gelobt werden.)

98. A jó bornak nëm këll cégér. 1598 (N, L)
Good wine needs no signboard. – “Good wine needs no bush.” 1426
Heale veinile pole silti vaja. – „Hea kaup kiidab iseennast.”
Hyvä viini ei kaipaa etikettiä. (Hyvä tavara puhuu itse puolestaan.)
Guter Wein braucht kein Hausschild. – „Guter Wein bedarf keines Kranzes.” – „Gute Ware lobt sich selbst.”
Vino vendebili non opus est hedera. (A. Persius F.) – Bonum vinum hedera non indiget.

99. Bámul, mint borjú az új kapura. 1668 (KKE)
He stares at the new gate as a calf. (He merely looks at something without taking action.)
Vahib nagu vasikas vastset väravat.
Hän tuijottaa kuin vasikka uutta porttia.
Er starrt wie ein Kalb auf das neue Tor. – „Er macht grosse Augen.” – „Etwas anstaunen, wie die Kuh das neue Tor.” a 1546

100. Borotvaélën táncol. 1937
He dances on a razor-edge. (He tries to face danger from two/more sides.) – “It is (balanced) on a knife-/razor’s edge.”
Tantsib habemenoa teral.
Hän tanssii partaveitsen terällä. – “Olla veitsen terällä.”
Er tanzt auf der Rasiermesserschneide. – „Er steht auf des Messers Schneide.”

101. Kicsi a bors, de erős. 1598
Pepper is small but strong (i. e. hot). (He is strong for his size.)
Pipar on väike, aga kibe.
Pippuri on pieni, mutta voimakas. – “Maasta se pienikin ponnistaa.”
Der Pfeffer ist klein doch scharf.

102. Borsot tör valakinek az orra alá. 1790 (N)
He crushes pepper under the nose of somebody. (He annoys/irritates somebody.)
Purustab pipart kellegi nina all. (Ta ärritab kedagi.)
Hän murskaaa pippuria jonkun nenän alla. (Hän tekee ilkeän kepposen jollekulle.)
Er reibt ihm Pfeffer unter die Nase. (Er ärgert ihn.)

103. Falra hányt borsó. 1589 (KKE)
(It is like) peas thrown against the wall. (A vain effort.) – “To be like water off/on a duck’s back.” 1533 – “To beat water in a mortar.” 1567 – “To talk to a brick wall.”- “To flog a dead horse.”
Seinale visatud hernes. (Ta ei saavutanud midagi.) – „Nagu hane selga vesi.”
Seinälle heitetty herne. – “Kuin seinille puhuisi.”
Es ist wie Erbsen an die Wand werfen. (Es hat keinen Zweck.) – „Ablaufen wie das Wasser am Entenflügel.”

104. Borúra derű. 1851/1598
After sorrow, happiness. – “After a storm comes a calm.”
Pilvise järel selge. – „Pärast vihma paistab päike.”
Pimeyteen kirkkaus. (Sateen jälkeen ilma ja mielialakin kirkastuvat.)
Auf trübes Wetter kommt Aufheiterung. – „Auf Regen kommt Sonnenschein.”

105. Úgy illik össze, mint bot a tëgëzbe. 1570 (rég)
They match as a stick in a quiver.
Sobib nii kokku nagu kepp tuppe.
He sopivat yhteen kuin keppi nuolikoteloon.
Sie passen zusammen wie ein Stock in einen Köcher.

106. A botnak két vége van. (Aki engëm ver, én is verëm.) 1851
A stick has two ends. (I beat one who beats me.) – “Tit for tat.” 1546
Kepil on kaks otsa.
Kepillä on kaksi päätä. (Asia voi olla päinvastoinkin.)
Der Stock hat zwei Enden. – „Wer mich schlägt, den schlage ich auch.”

107. Mindën botnak a végén a feje. „Nyugtával dicsérd a napot.” 1598 (rég)
The “head” of each stick is at its end. – “Praise a fair day at night.”
Igal kepil on lõpus ots.
Jokaisen kepin pää on sen lopussa. – “Ilta on aamua viisaampi.”
Der Kopf jedes Stockes ist an seinem Ende. – „Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.”

108. Aki bottal köszön, annak doronggal felelnek. 1875
He who greets with a stick, will be answered with a club.
Kes kepiga tervitab, sellele kangiga vastatakse.
Joka kepillä tervehtii, sille riu’ulla vastataan. – “Niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan.”
Wer einen mit Stock begrüßt, dem wird mit dem Knüppel geantwortet.

109. Bottal üthetik a nyomát. 16. sz.
His footprints can be beaten with a stick. (He managed to escape.) – “One can whistle for it.”
Kepiga võib tema jälgi lüüa. (Tal õnnestus põgeneda.)
Hänen jälkiään voi iskeä kepillä. (Hän katosi tietymättömiin.)
Seine Spur kann (nur noch) mit einem Stock geschlagen werden. (Es ist ihm gelungen zu entfliehen.)

110. Sënki sëm tud kibújni a (saját) bőréből. 1668 (N)
Nobody can slip out of his own skin. (Nobody can abandon easily his customs/ideas.)
Keegi ei saa oma nahast välja pugeda.
Ei kukaan voi päästä (omista) nahoistaan.
Niemand kann aus seiner Haut raus.

111. Mindënki a maga bőrét viszi a vásárra. 1966
Every one carries his own skin to the market (i. e. acts at his own risk). (Everyone risks his own neck.)
Igaüks viib oma naha ise turule.
Jokainen vie markkinoille oman nahkansa. (Jokainen on vastuussa omista teoistaan.)
Jeder bringt seine eigene Haut zum Markt. – „Jeder muß seine Haut zu Markte tragen.”

112. A bőség zavara. (L. J. Chr. S. d’Allainval)
An embarrassment due to abundance.
Külluse segadus.
Runsaudenpula.
Die Wirre durch übermäßigen Reichtum.

113. El van maradva ëgy brosúrával. 1950-es évek
He is one pamphlet behind (the others). (He still thinks/speaks/acts according to the previous guidelines.)
Ta on ühe brošüüri võrra maha jäänud. (Järgib vanu, aegunud põhimõtteid.)
Hän on jäljessä yhden lentolehtisen verran. (Hän ei tiedä uusimpia tietoja.)
Er ist eine Broschüre zurückgeblieben. – „Er ist einen Schritt hinter den anderen.”

114. Nëm ëgy nap alatt épült Buda vára. 1713 (E-33 [Róma], L)
The castle of Buda was not built in one day. – “Rome was not built in a day.” 1545
Mitte ühe päevaga ei ehitatud Buda kindlust. (Tõsise töö jaoks on aega tarvis.) – „Rooma linn pole päevaga tehtud.”
Ei Budan linnaa yhdessä päivässä rakennettu. – “Ei Roomaakaan päivässä rakennettu.”
Nicht einmal die Burg von Buda wurde an einem Tag aufgebaut. – „Alles dauert seine Zeit.”
Roma non fuit una die condita. (M. Palingenius)

115. Ëgyszër volt Budán kutyavásár. 1803
These was a dog-market in Buda only once. (This favourable opportunity was a one-time occasion only.)
Ükskord oli Budas koeralaat. (Ainult ükskord oli selline soodus võimalus.)
Vain kerran oli Budassa koiramarkkinat. – “Kerran onni köyhääkin potkaisee.”
Es war nur einmal Hundemarkt in Buda. – „Es ist nicht alle Tage Kirmes.” (Er hat die einmalige Möglichkeit verpasst.)

116. Fëlfelé bukott. 1959
He stumbled upwards. (After failing in a job he was moved to a higher position.)
Ülespoole kukkunud. (Halva töö tõttu sai ikkagi kõrgemale positsioonile.)
Hän putosi urallaan ylöspäin. (Yksipuoluejärjestelmän aikana joku erotettiin tehtäväänsä sopimattomana, mutta nimitettiin korkeampaan virkaan.)
Er stürzte aufwärts. (Er machte Fehler in seiner Arbeit, trotzdem wurde er befördert.)

117. Az embëri butaságnak/hülyeségnek nincs határa. 20. sz. második fele
There is no limit to human stupidity/folly.
Inimlikul rumalusel/lollusel pole piiri.
Ihmisen tyhmyydellä/hulluudella ei ole rajaa.
Die menschliche Dummheit/Blödsinnigkeit hat keine Grenzen.

C
118. A cél szentësíti az eszközt. 1890 (N, H. Busenbaum, N. Macchiavelli)
The purpose consecrates the means. – “The end justifies the means.” 1721
Eesmärk pühitseb abinõu.
Tarkoitus pyhittää keinon.
„Der Zweck heiligt die Mittel.”
Cum finis est licitus, etiam media sunt licita. (H. Busenbaum)

119. Túllőtt a célon. 1896/1810
To overshoot the mark. (To go too far in sg.)
Laskis märgist mööda.
Hän ampui yli maalin.
Er hat über das Ziel hinausgeschossen. – „(Weit) übers Ziel hinaus schießen.”

120. (Nëm) bírja cérnával. 1966
(Not) to be able to bear it with thread. ([Not] To be able to bear it with nerves/patience.)
Ta niit peab (ei pea) vastu. (Ta närvid peavad [ei pea] vastu.)
Hän jaksaa (ei jaksa) langalla. (Hermot kestävät/[eivät kestä]).
Er hält es (nicht) mit Zwirn aus. (Ihm reißt Faden. Ihm gehen die Nerven durch.)

121. Mindën cigány a maga lovát dicséri. 1788 (KE)
Every gipsy praises his own horse. – “Every merchant praises his own wares.” – “Every potter praises his own pot.”
Iga mustlane kiidab oma hobust.
Jokainen mustalainen kehuu omaa hevostaan. – “Hullu hevostansa kiittää.”
Jeder Zigeuner lobt sein eigenes Pferd. – „Jeder Krämer lobt seine Ware.”
Suum cuique pulchrum est. (M. T. Cicero) – Laudat venales, qui vult extrudere merces.
(Q. Horatius F.)

122. Nëm szokta a cigány a szántást. 1810
The gipsy is not accustomed to ploughing. (He is compelled to do something, he was previously reluctant to do.)
Mustlane ei ole harjunud kündma.
Ei mustalainen ole tottunut kyntämään. (Joutua tekemään jotakin, mistä ei ole kokemusta.)
Der Zigeuner ist nicht an das Ackern gewöhnt. (Er ist gezwungen, etwas zu machen, was ihm
überhaupt nicht passt.)

123. Még ha cigánygyerëkëk potyognak/esnek is az égből. 1937
Even if gipsy children are dropped (
or fall) from the sky. – “Come hell or high water.” – “Come rain, come shine.”
Isegi kui mustlaslapsed pudenevad/kukuvad taevast. (Hoolimata kõigest viiakse asi lõpule.)
Silloinkin, jos mustalaislapsia tippuisi/putoaisi taivaalta. – “Vaikka maailma kaatuisi, …”
Wenn es auch Zigeunerkinder vom Himmel fallen. – „Wenn es alte Weiber regnet/hagelt.”

124. A cipésznek/susztërnak lyukas a cipője. 1788
The shoemaker’s shoe is leaky. – “The shoemaker’s son always goes barefoot.” 1546
Kingsepal on auklikud kingad.
Suutarin kengät ovat reikäiset. – “Suutarin lapsilla ei ole kenkiä.”
Der Schuster/Schuhmacher hat ein Loch in seinem Schuhwerk. – „Der Schuster trägt immer die
schlechtesten Stiefel.” – „Die Frau des Schusters hat selten ganze Schuhe.”

125. Mindënki maga tudja, hol szorít a cipő. 1851 (Plutarkhosz)
Everyone knews himself where the shoe pinches. – “I know best where the shoe wrings me (pinches).” 1386
Igaüks teab ise, kust king pigistab.
Jokainen tietää itse, mistä kenkä puristaa.
Ein jeder weiß selber, wo der Schuh drückt. – „Jeder weiß am besten, wo ihn der Schuhdrückt.”
Nemo scit praeter me ubi me soccus premat. (Szt. Jëromos)

CS

126. Csáky szalmájának tekinti. 1794
He considers it as at straw of (the landowner) Csáky. (An expression of negligence instead of due care.)
Teda peetakse Csáky õleks. (Hoolimatus hoolsuse asemel.)
Hän kohtelee sitä kuin Csákyn olkia. (Hän kohtelee sitä vapaana saaliina.)
Er hält es für das Stroh von Csáky (ein Landbesitzer). (Er ist nachlässig.)

127. Csalánba nëm üt a ménkű/mënnykő. 1872
The sky’s stone (i. e. the lightning) does not strike the nettle. – “Weeds do not spoil.”
Nõgesesse ei löö taevakivi. – „Umbrohi ei hävine.” (Halvale inimesele ei juhtu midagi halba.)
Ei salama nokkoseen iske. – “Mikäpä pahan tappaisi.”
Der Blitz trifft die Brennessel nicht. – „Unkraut verdirbt nicht.”
Mala herba non interit. (D. Erasmus R.)

128. A csapból is ez folyik.
(By now) this flows from all the taps. (This is in the radio, TV, journals etc.)
See voolab kraanistki. (Sellest räägitakse kõikjal.)
Sitä tulee jo hanastakin.
Es fließt schon aus dem Wasserhahn. (Schon überall, – in der Zeitung, im Radio – wird darüber geschprochen.)

129. A győztes csapaton në változtass!
Do not change a winning team.
Ära vaheta võidukat meeskonda!
Älä vaihda voittajajoukkuetta!
Die siegreiche Mannschaft darf nicht verändert werden.

130. Add mëg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené! 1713 (E, B)
Give the emperor what is the emperor’s and to God what is God’s. (Give everyone his due.) – “Render unto Caesar the things which are Caesar’s.” 1601
Anna keisrile, mis keisri oma, ja Jumalale, mis Jumala oma.
Anna keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on.
Gewähre dem Kaiser was ihm und Gott was ihm zusteht! (Jedem hat Seine.) – „Man soll dem Kaiser geben, was des Kaisers ist.”
Reddite ergo quae sont Caesaris Caesari et quae sund Dei Deo. (Vulgata)

131. Elásták a csatabárdot. 1966 (N)
They have buried the hatchet. – “To bury the hatchet.”
Lahingukirves kaevati maasse.
He kaivoivat sotakirveensä maahan.
Das Kriegsbeil wurde begraben. (Sie wollen sich nicht mehr streiten.) – „Das Kriegsbeil begraben/vergraben.”

132. Vihar előtti csënd.
Silence before the storm. – “The calm/lull before the storm.”
Vaikus enne tormi.
Myrskyn edellä oleva hiljaisuus. – “Tyyntä myrskyn edellä.”
Stille vor dem Sturm.

133. Az utolsó csëpp a pohárban.
The last drop in the glass. – “The last drop (makes the cup run over).” 1655 – “It’s the last straw that breaks the camel’s neck.” 1655 – “The last/final straw.”
Viimane tilk klaasis.
Viimeinen pisara lasissa.
Das ist das letzte Tropfen im Glas. – „Wenn der Topf voll ist, läuft er von einem Tropfen über.”

134. (Csak) csëpp a tengërben. 1937/1713
(This is) only a drop in the ocean. – “A drop in the bucket/ocean.” – “A drop of water in the sea.” 1548
(Ainult) tilk meres.
(Vain) pisara meressä.
Das ist (nur) ein Tropfen im Meer. (Das ist eine unbedeutsame Hilfe, usw.) – „Wie/Nur ein Tropfen auf den/einen heißen Stein.”

135. Sok csëpp követ váj. 17. sz. (E-39, B, L)
Many drops hollow the stone. – “Constant dropping wears away a stone.” c 1200
Palju tilkasid uuristab kivi. – „Tilk tilga peale uuristab kivi.”
Usea tippa kovertaa kiven. – “Pisara kovertaa kiven.”
Viele Tropfen höhlen den Stein aus. – „Steter Tropfen höhlt den Stein.” 1610
Gutta cavat lapidem. (P. Ovidius N.) – Lapides excavant aquae. (Vulgata)

136. Cserép/Zsindëly van a háztetőn/házon. (Fiatal/Gyerëk van jelën.) „A falnak is füle van”. 1878 (táj)
There is a tile on the roof. – “Walls have ears.” – “A fly on the wall.”
Katusekivi/Sindel on maja katusel. (Laps/Noor on lähedal, kes ei tohi teada, mida räägitakse.)
Talon katolla on tiili/päre. – “Seinilläkin on korvat.” (Paikalla on lapsi kuulemassa.)
Es gibt einen Dachstein (eine Schindel) auf dem Dach/Haus. (Eine junge Person (ein Kind) ist anwesend, wir sollen darauf achten, was wir sagen.) – „Es sind Schindeln am Dach.” – „Auch die Wand hat Ohren.”

137. Cseréptálhoz fakanál. 1794
To an earthenware dish a wooden spoon. – “Marry your match.”
Savitaldriku juurde käib puulusikas.
Savikulhoon puulusikka. (Köyhä naikoon toisen köyhän.)
Zu der Tonschüssel (gehört) der Holzlöffel. – „Wie der Topf, so der Deckel.” (Heirate den/die, der/die zu dir passt!)

138. Lëhazudná a csillagokat az égről. 1966
He would even lie, there is no star in the sky. (He is ready to deny even the most obvious truths.)
Ta valetaks tähed taevast alla.
Hän valehtelisi tähdet taivaalta.
Er würde sogar die Sterne vom Himmel ableugnen. – „Das Blaue (Die Sterne) vom Himmel herunterlügen.”

139. Ha nëm csinálok sëmmit, abból nëm lëhet baj. 1984 előtt
If we do nothing (without being ordered to do) no trouble will result from it.
Kui ma ei tee midagi, ei juhtu sellest halba.
Jos en tee mitään, siitä ei voi tulla harmia.
Wenn ich nichts tue, werde ich keine Sorge haben.

140. Csipkerózsika-álmát alussza. (N) (J. L. K. Grimm és W. K. Grimm)
To sleep the dream of the Sleeping Beauty.
Magab Okasroosikese und.
Se nukkuu Ruususen unta.
Er schläft sein Dornröschentraum. – „Er liegt im Dornröschenschlaf.”

141. Fëlébred Csipkerózsika-álmából. (N) (J. L. K. Grimm és W. K. Grimm)
To awake from the dream of the Sleeping Beauty.
Ärkab Okasroosikese unest.
Se heräsi Ruususen unesta.
Er wacht aus dem Dornröschentraum. – „Er erwacht aus dem Dornröschenschlaf.”

142. A sáros csizmámat sëm törölném hozzá. 1598 (táj)
I would not wipe my muddy boots in him. (An expression of utter despise.)
Oma poriseid saapaidki ei pühiks ma sellesse.
En pyyhkisi häneen kuraista saapastanikaan.
Nicht einmal meine schmutzigen Stiefel würde ich an ihm abwischen. (Sehr abwertend.)

143. Hogy kerül a csizma az asztalra? 1937
How could the boots get on the table? – “What has that got to do with it?” (An expression of
indignant surprise.)
Kuidas satub saabas lauale? – „Mis on sel asjaga pistmist?”
Miten saapas joutuu pöydälle? (Mitä tekemistä tällä on sen asian kanssa?)
Wie kommen die Stiefel auf den Tisch? – „Was hat das damit zu tun?”

144. Mindën csoda három napig tart. 1960 (N)
Every wonder lasts three days. – “A wonder lasts but nine days.” c 1374
Kõik imed kestavad kolm päeva.
Kaikki ihmeet kestävät vain kolme päivää.
Jedes Wunder dauert nur drei Tage lang. – „Es kräht bald kein Hahn danach.”

145. Ez már lërágott csont.
This is already a gnawed bone. (A matter already discussed several times.)
See on juba puhtaks näritud kont.
Tämä on jo loppuunkaluttu luu.
Das ist schon ein abgenagter Knochen. (Darüber kann nichts Neues gesagt werden.)

146. Későn jövőnek csont az ebédje. 1890/1713
He who comes late gets bones for lunch. – “Who comes late lodges ill.” 1573
Hilja tulijale on lõunaks kont.
Myöhään tulevan lounas on luu.
Wer spät kommt, bekommt Knochen zum Mittagessen. –
Wer zu spät kommt, kriegt die Knochen.”

147. Csontváz a szekrényben. 2002
“Skeleton in the cupboard.” 1845
Luukere kapis.
Luuranko kaapissa.
Ein Skelett im Schrank. – „Ein Skelett im Schrank/Hause haben.” (Sorge und Schande im Hause haben.)

148. Ha nëm csordul/csurran, csëppen. 1598
If it does not trickle, it will drop. (Even if it is less than expected, still there will be something.)
Kui ei nõrgu, siis tilgub.
Jos ei valu, niin tippuu. (Jos jokin ei suju odotusten mukaan, on tyydyttävä vähempään.)
Wenn es nicht fließt, tropft es. (Wenn auch weniger als erwartet, doch bekommt man etwas.)

149. Csöbörből vödörbe. 1598 (L)
He got out of the bucket and got into the pail. – “Out of the frying pan into the fire.” c 1530
Tünnist ämbrisse. – „Vihma käest ära mine räästa alla.” – „Hundi suust pääsema, aga karu kätte langema.”
Saavista ämpäriin. – “Joutua ojasta allikkoon.”
Aus einem Eimer in das andere. – „Von dem Regen in die Traufe kommen.”

150. Kicsiny csupor hamar fëlforr. 1713 (N)
A little pot quickly boils. – “A little pot is soon hot.” 1546
Pisike pada läheb kiiresti kuumaks.
Pieni muki kiehahtaa nopeasti. (Lyhytkasvuiset ovat usein äkkipikaisia.)
Ein kleiner Topf kocht schnell. – „Kleine Töpfe laufen bald über.”

D

51. Damoklësz kardjaként lebëg/függ fëlëttünk (a fejünk fëlëtt). 1864 (L, M. T. Cicero)
To hang as Damocles’ sword above us (
or above our heads). – “The sword of Damocles.” – “It was hanging over one’s head like the sword of Damocles.” 1586
Ripub Damoklese mõõgana meie/peade kohal.
Se heiluu/riippuu päällämme (päämme päällä) kuin Damokleen miekka.
Es hängt/schwebt über unserem Kopf wie ein Damoklesschwert. – „Ein Damoklesschwert über sich hängen haben.”
Damoclis gladius imminet.

152. Darázsfészëkbe nyúl. 1598 (N)
He puts his hands into a wasp’s nest. – “To stir up a hornet’s/wasp’s nest.” 1601
Pistab käe herilasepessa. (Sekkub keerulisse asja.) – „Herilasepesa puudutama.”
Hän koskee ampiaispesään. – “Sohaista ampiaispesään.”
Er legt die Hände ins Wespennest. – „In ein Wespennest greifen/stechen.”
Irritare crabrones. (D. Erasmus R.)

153. Elköltené a Dárius kincsét is. 1810
He would spend event the treasures of Darius.
Ta kulutaks ära ka Dariuse aarde. (Nii ahne, et miski pole piisav.)
Hän tuhlaisi Dariuksen aarteetkin.
Er könnte sogar den Schatz von Darius ausgeben. (Ein Vermögen verschwenden.)

154. Të sëm vagy jobb a Dëákné vásznánál. 1592
Even you are not better than the linen of Deák’s wife. (You are as bad as the others.)
Sinagi pole parem proua Deáki linasest kangast. (Sa pole parem kui teised.)
Et sinäkään ole rouva Deákin pellavia parempi. (Olet samanlainen kuin muut.)
Du bist auch nicht besser, als das Leinen von Frau Deák. (Du bist auch nicht besser, als die anderen.)

155. Jön még a kutyára dér.
The hoar-frost is still to come for the dog. (Be sure your sins will find you out!)
Tuleb veel koerale härmatis. (Küll sa seda veel kahetsed.)
Tulee vielä koiraankin kuura. (Hämärät tekosi tulevat vielä ilmi.)
Es wird noch Reif auf den Hund kommen. (Warte nur ab, du wirst es noch bedauern!)

156. Három napig dínomdánom, holtig való szánom-bánom. 1788
A three day long merry-making and a regret lasting till death. (A hasty marriage.)
Kolm päeva pidu, surmani kestev kahetsus.
Kolmen päivän kemut, kuolemaan asti kestävä katumus.
Ein dreitägiges Fest bringt Reue bis zum Tod mit. (Eine frühzeitige Hochzeit.)

157. A dió törve, az asszony verve jó. 1566 (rég) (N, L)
A nut is good if broken, a woman if beaten. – “A woman, a dog and a walnut tree: the more you
beat them, the better they be.” 1581
Pähkel on murtult, naine pekstult hea.
Saksanpähkinä on hyvä rikottuna, vaimo piiskattuna.
Die Nuss geknackt, die Frau geschlagen ist am besten.
Nux, asinus, mulier: verbere opus habent.

158. Kemény dió. 1851
A hard nut. – “A hard nut (to crack).” 1745
Kõva pähkel.
Kova pähkinä.
„Das ist eine harte Nuß.”

159. Hallgat, mint a süket disznó a búzában. 1851
He keeps silent, like a deaf pig in the wheat-field.
Vaikib, nagu kurt siga nisupõllus.
Hän on vaiti kuin kuuro sika vehnäpellossa.
Er schweigt wie ein taubes Schwein zwischen den Weizen.

160. Éhës disznó makkal álmodik. 1713
A hungry pig dreams of acorns.
Näljane siga näeb tammetõrusid unes.
Nälkäinen sika näkee unta tammenterhoista.
Das hungrige Schwein träumt von Eicheln.

161. Okos disznó mély gyökeret ránt. 1598 (táj) (KE)
A clever pig extracts a deep root. (A clever man achieves remarkable feats.)
Tark siga tirib sügavat juurt.
Viisas sika kiskoo syvää juurta.
Das kluge Schwein reißt eine tiefe Wurzel hinaus. (Der kluge Mensch vollbringt große Taten.)

162. Részëg, mint a disznó. 1966
Drunk as a pig. – “As drunk as a fiddler/fish/mouse.” 1607/1629/1310
Purjus nagu siga.
Hän on humalassa kuin sika. – “Olla sikahumalassa.”
Er ist besoffen wie ein Schwein. – „Er ist stockblau.” – „Voll/Besoffen sein wie ein Schwein.”

163. Disznóra gyömbért në vesztëgess. 1565 (rég) (B)
Do not waste your ginger on pigs. – “Do not throw pearls to swine.” 1340
Sea peale ingverit ära raiska. – „Ära viska pärleid sigade ette.”
Älä tuhlaa inkivääriä sialle. – “Älä heitä helmiä sioille.”
Vergeude keinen Ingwer auf das Schwein! – „Man soll die Perlen/Rosen nicht vor die Säue/Schweine werfen.” 1605
Neque mittatis margaritas vestras ante porcas. (Vulgata)

164. Nëm erőszak a disznótor. 1927
Nobody is forced to attend the (rich) dinner given after killing a pig. (You are free to
refrain from accepting an offer I consider favourable to/for you.)
Kedagi ei sunnita rikkalikust õhtusöögist (pärast seatappu) osa võtma. (Pole kohustulik soodsat pakkumist vastu võtta.)
Siantappajaiset eivät ole pakolliset. – “Ei väkisin vihille viedä.”
Niemand ist gezwungen, nach der Schweineschlacht am Abendessen teilzunehmen. (Es liegt an dir, ob du die günstige Möglichkeit wahrnimmst.)

 165. Dobbal nëm lëhet verebet fogni. 1879
Sparrows cannot be caught by (beating) a drum.
Trummiga ei saa varblast püüda.
Rummulla ei voi saada varpusta kiinni. – “Ei haukkuva koira jänistä saa.”
Mit Trommel kann man keinen Spatzen fangen.

166. Aki dolgozik, az nëm ér rá pénzt keresni. 1979
He who works has no time to earn money. (If a job is hard and little paid, then one cannot earn additionally in a second job.)
Kes töötab, sel pole aega raha teenida.
Joka tekee työtä, ei ehdi ansaita rahaa.
Wer arbeitet, der hat keine Zeit, Geld zu verdienen.

167. Aki nëm dolgozik, në is ëgyék. 1605 (E-44, B)
He that does not work, shall not eat either. – “If you won’t work, you shan’t eat.” – “He that will not  work, shall not eat.” 1530
Kes ei tööta, ärgu ka söögu. – „Kes ei taha tööd teha, see ei pea ka sööma.”
Joka ei tee työtä, älköön myöskään syökö.
„Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.” 1545
Qui non laborat, non manducet. Si quis non vult operare, nec manducet. (Vulgata)

168. Nëm kapkodják el a dolgot.
The work is not snapped up. (It is done slowly.)
Nad ei kiirusta asjaga.
Asiaa ei kiirehditä.
Er handelt nicht voreilig. (Man bemüht sich nicht die Sache schnell zu erledigen.) – „Er nimmt sich Zeit.”

169. Dróton rángat valakit. 1959 (némët)
To pull somebody by a wire. – “To pull the strings.”
Tõmbab kedagi traadist.
Hän sätkyttelee jotakuta langasta.
Er zieht ihn auf Draht. – „Er hat ihn an der Strippe.”

170. Két dudás ëgy csárdában nëm fér mëg. 1713 (némët?)
Two pipers cannot get on in one tavern. – “Two kings in one kingdom cannot reign at once.” 1542 – “One master in a house is enough.” 1539
Kaks torupillimängijat ei mahu ühte kõrtsi.
Ei mahdu kahta säkkipillin soittajaa samaaan kapakkaan. – “Ei sovi kahta kukkoa yhdelle orrelle.”
In einer Kneipe haben zwei Dudler keinen Platz. – „Zwei Pfeiffer in einem Wirtshaus taugen nicht.” 1605 – „Zwei Herren im Haus, muß einer hinaus.” 1870

171. Akkor lészën az, mikor a Duna visszafoly vagy elszárad. 1598 (rég)
It will happen when the Danube reverts its course or dries up.
See juhtub siis, kui Doonau tagurpidi voolab või ära kuivab.
Se tapahtuu silloin, kun Tonava virtaa toisinpäin tai kuivuu. (Se ei tule tapahtumaan koskaan.)
Das wird erst kommen, wenn die Donau rückwärts fließt oder austrocknet.

172. Dunát lëhet(ne) rekeszteni vele/velük. 1896
The Danube could be dammed by them. (There are too many of them.)
Doonaud võib nendega ummistada.
Sillä/Niillä voi(si) padota Tonavan. – “On miestä kuin meren mutaa.”
Man kann/könnte daraus an der Donau einen Damm bauen. (Es gibt so viel davon.)

E Ë, É

173. Nehezen alkuszik mëg két ëb ëgy csonton. 1713 (rég) (N, L)
Two dogs can hardly agree on one bone. – “Two cats and a mouse, two wives in one house, two dogs and a bone never agree in one.” c 1417 – “Two sparrows on one ear of corn make an ill agreement.” 1599
Kahel koeral on ühe kondi kallal raske tingida.
Kahden koiran on vaikea sopia samasta luusta. – “Ei yhteen linnaan kahta kuningasta mahdu.”
Zwei Hunde können sich schwer auf einen Knochen einigen. – „Zwei Hunde an einem Bein kommen selten überein.” 1601 – „Zwei Katzen und eine Maus, zwei Weiber in einem Haus, zwei Hund an einem Bein kommen selten überein.” 1685
Discordia duorum canum super ossa.

174. Az ëbëk harmincadjára került/jutott. 1598
It fell to the “thirtieth” of dogs. (Although it is valuable nobody cares for it any more.)
Sattus koerte kolmekümnendikku. (Kuigi see oli väärtuslik, ei hoolinud sellest keegi.)
Se joutui koirien kolmaskymmenesosaan. (Se joutui hunningolle.)
Es ist auf das Dreißigstel der Hunde gekommen. (Es ist vor die Hunde gegangen.)

175. Fogas ëbnek való a csontrágás. 1598 (rég)
Gnawing of bones is for dogs having teeth.
Kihvadega koerale sobib kondinärimine.
Luun kaluaminen sopii hyvähampaiselle koiralle.
Das Kauen von Knochen ist für Hunde mit Zähnen gedacht.

176. Ha ëgy ëbët bottal hajtanak a nyúl után, nëm fogja az mëg. 1598 (KKE)
If a dog is driven by a stick after a hare, he will not catch it. – “A bad dog never sees the wolf.” 1611
Kui koera aetakse kepiga jänese jälile, ei püüa ta seda kinni. – „Ei see koer jänest too, keda vägisi metsa viiakse.” 1732
Jos koiraa ajetaan kepillä jäniksen perään, ei se sitä kiinni saa.
Wenn ein Hund mit Stock nach dem Hasen getrieben wird, wird er ihn nicht fangen. – „Mit gezwungenen Hunden ist übel jagen.”
Stultitia est, pater, venatum ducere invitas canes.

177. Köti az ëbët a karóhoz. 1803
He ties the dog to the post. (He sticks to his position/plan/idea.)
Seob koera teiba külge. (Jääb kindalt oma arvamuse juurde.)
Hän sitoo koiran paaluun.
Er bindet den Hund an den Pfahl. (Er beharrt auf seiner Meinung.)

178. Ëbcsont beforr. 1790
A dog’s (broken) bone will soon be healed. (The wound inflicted will soon be healed.)
Koerakont paraneb ruttu. (See haav paraneb varsti.)
Koiran luu paranee nopeasti.
(Gebrochener) Hundsknochen heilt schnell. (Unkraut verdirbt nicht.)

179. Ég és föld a különbség (köztük). 1598
The difference between them is like that between sky and earth. – “As different as chalk from cheese.”
Taevas ja maa on erinevus (nende vahel).
Niillä on eroa kuin taivaalla ja maalla. – “Olla kuin yö ja päivä.”
Zwischen den beiden ist der Unterschied (so groß), wie der zwischen Himmel und Erde. – „Ein himmelweiter Unterschied.” – „Ein Unterschied wie Tag und Nacht.”

180. Mint derült égből a villámcsapás. 1851 (N)
Like a thunderstroke from a clear sky. – “A bolt from the blue.” 1837
Nagu välgulöök selgest taevast. – „Nagu välk selgest taevast.”
“Kuin salama kirkkaalta taivaalta.”
„Wie der Blitz aus heiterem Himmel.” 1639

181. Az egészség ízét a betegség adja mëg. 1810 (N)
The flavour (i. e. the value) of health is given by an illness.
Tervise maitse annab haigus.
Sairaus antaa terveyden maun.
Die Krankheit gibt der Gesundheit den Geschmack. – „Die Gesundheit schätzt man erst, wenn man krank ist.”

182. Nëm vagyunk ëgyformák.
We are not (all) equal. – “So many men/heads, so many minds/wits.” c 1386
Me ei ole ühesugused.
Emme ole samanlaisia. – “Meitä on moneen junaan.”
Wir sind nicht gleich.

183. Ëgységben az erő. 1957
In unity there is force. – “Union is strength.” c 1527
Ühtsuses on jõud. – „Ühenduses on jõud.”
“Yksimielisyys on voimaa.”
In der Einheit ist die Kraft. – „Einigkeit macht stark.”
Ibi semper est victoria, ubi concordia est. (Publilius Syrus) – Ne Hercules quidem adversus duos.
(D. Erasmus R.)

184. Szëgény az ëklézsia, maga harangoz a pap. 1851 (KKE)
The congregation is poor, the priest rings the bell himself.
Kogudus on vaene, õpetaja ise lööb kella.
Seurakunta on köyhä, pappi soittaa itse kelloja.
Die Kirchengemeinde ist arm, der Pfarrer läutet selbst.

185. Ëgyszër él az embër.
Man lives but once.
Inimene elab ükskord.
Ihminen elää vain kerran.
Man lebt nur einmal.

186. Ki mint/hogy él, úgy ítél. 1966
As one lives, so he judges.
Kes kuidas elab, nii mõistab kohut.
Miten kukin elää, siten tuomitsee.
Wie man lebt, so urteilt man.

187. Nëm azért élünk, hogy ëgyünk, hanëm azért ëszünk, hogy éljünk. 1713 (E, L)
We do not live to eat, but we eat to live. – “Eat to live and not live to eat.” 1410
„Me ei ela selleks, et süüa, vaid sööme selleks, et elada.”
Emme elä syödäksemme, vaan syömme elääksemme.
Wir leben nicht, um zu essen, sondern wir essen, um zu leben. – ”Man soll essen um zu leben, und nicht leben um zu essen.”
Oportet edere ut vivas, non vivere ut edas. – Non ut edem, vivo; sed ut vivam, edo. (M. F. Quintilianus)

188. Ëlëfánt a porcëlánboltban. (N)
An elephant in the china shop. – “A bull in a china shop.” 1834
Elevant portselanipoes.
Norsu posliinikaupassa.
Ein Elefant im Porzellanladen. (Er benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen.)

189. Ëlëfáncsonttoronyba zárkózik. (Nëm zárkózik ëlëfántcsonttoronyba.)1835
(C. A. Sainte Beuve)
(Not) to close oneself into an ivory tower. – “To live/sit in an ivory tower.”
Sulgub (Ei sulgu) elevandiluust torni.
Hän sulkeutuu/(ei sulkeudu) norsunluutorniin.
Er verschließt sich (nicht) in einem Elfenbeinturm.

190. Ki elbízza magát, könnyen mëgszégyënül. 1566 (N, B)
He who is conceited, will easily be ashamed. – “Pride goes before a fall.” c 1390
Kes on isekas, vaesub kergelt. – „Uhkus tuleb enne langemist.”
Joka luulee liikoja itsestään, joutuu helposti häpeään.
Wer sich überhebt, kann leicht beschämt werden. – „Hochmut kommt/geht vor dem Fall.” 1790

191. Së el në hidd (bízd) magad, së kétségbe në essél. 1598 (rég)
Neither be conceited, nor fall into despair.
Ära muutu isekaks, ära kõhkle endas.
Älä luule liikoja itsestäsi äläkä vaivu epätoivoon.
Du sollst weder überheblich sein, noch in Verzweiflung geraten.

192. Akkor/Úgy szép az élet, ha zajlik. 1937
Life is beautiful if it is hectic.
Elu on ilus siis, kui see kihab.
Elämä on silloin kaunista, kun se on vaihtelevaa.
Das Leben ist schön, wenn es hektisch zugeht.

193. Az élet nëm áll mëg. — Az élet mëgy tovább. 20. sz. vége.
Life does not stop. — Life goes on. – “Business as usual.”
Elu ei jää seisma.
Ei elämä pysähdy. — Elämä menee eteenpäin.
Das Leben bleibt nicht stehen. — Das Leben geht weiter.

194. A könnyebb ellenállás irányába mëgy.
To go into the direction of the smaller resistance.
Läheb kergema vastupanu teed.
Hän menee helpomman vastuksen suuntaan.
Er geht in die Richtung des leichteren Widerstandes.

195. Az ellenségëmnek së kívánom. 1591
I do not want it even for my enemy. – “Wouldn’t wish sth on one’s worst enemy.”
Ma ei soovi seda oma vaenlaselegi.
En toivo sitä vihamiehellenikään.
Das wünsche ich nicht einmal meinem Feind.

196. Aki nincs ellenünk, az velünk van. 1961 (B, M. T. Cicero)
He who is not against us, that is with us.
Kes pole meie vastu, on meiega.
Joka ei ole meitä vastaan, on meidän kanssamme.
Wer nicht gegen uns ist, ist mit uns.
Omnes qui contra te non essent tuos (putare). (M. T. Cicero)

197. Ami elmúlt, elmúlt. 1598 (N)
What’s gone, is gone. – “Let bygones be bygones.” 1577 – “Don’t cry over spilt milk.”
Mis läinud, see läinud.
Mikä on mennyttä, on mennyttä.
Was vergangen ist, ist vergangen.

198. Ahány embër, annyivélemény.1598. (E, Homérosz)
As many men, as many opinions. – “So many men/heads, so many minds/wits.” c 1386 – “So many men, so many opinions.” 1483
Kui mitu inimest, nii mitu arvamust. – „Mitu pead (nii) mitu meelt.” – „Igal mehel isa mõtted.”
Kuinka monta ihmistä, niin monta mielipidettä. – “Niin monta mieltä kuin miestäkin.”
So viele Menschen, so viele Meinungen. – „Viel/Soviel Köpfe, viel/soviel Sinne.”
Quot homines tot sententiae. (P. Terentius A.) – Quot capita, tot sensus.

199. Ahány ember, annyiféle.
As many men, as many kinds.
Kui mitu inimest, nii mitut moodi. – „Iga jalg teeb ise jälgi.”
Kuinka monta ihmistä on, niin monenlaisia ovat.
So viele Menschen, so viele Arten. – „Es ist nicht ein Mensch, wie der andere.” – „So mancher Mensch, so manche Sitte.”

200. Az embër nëm lëhet ëlég óvatos. 1976 (N)
One cannot be cautious enough. – “Remember to distrust.” 1664 – “Always verify your references.” 1918
Inimene ei või olla küllalt ettevaatlik. – „Ära usu enne, kui sa näed.”
Ihminen ei voi olla tarpeeksi varovainen. – “Elä usko kaikkia mitä kuulet.”
Man kann nicht vorsichtig genug sein. – „Trau, schau, wem!” – „Wer nicht traut, wird nicht betrogen.”
Sobrius sis ac memineris nemini confidere. (D. Erasmus R.)

201. Embër embërnek farkasa. 1598 (E, L)
“Man is a wolf to man.” 1545
„Inimene on inimesele hunt.”
“Ihminen on ihmiselle susi.”
Der Mensch ist des Menschen Wolf. – „Ein Mensch ist des anderen Wolf/Teufel.”
Homo homini lupus. (T. Plautus M.)

202. Embër tervez, Isten végez. 1713 (E-40, L)
Man plans, God decides. – “Man proposes, God disposes.” c 1420
Inimene plaanib, Jumal otsustab. –
Inimene mõtleb, (aga) Jumal juhib.” – „Inimene laskeb, Jumal juhtub kuuli.”
Ihminen suunnittelee, Jumala päättää. – “Ihminen päättää, Jumala säätää.”
Der Mensch plant, Gott entscheidet. – „Der Mensch lenkt, Gott lenkt.” 1797
Homo proponit, (sed) Deus disponit. (Këmpis Tamás) – Cor hominis disponit viam suam, sed
Domini est dirigere gressus eius. (Vulgata)

203. Holtig remél az embër. 1598. (E, Aposztoliosz)
Man hopes until his death. – “While there is life, there is hope.” 1539
Inimene loodab surmani.
Ihminen toivoo kuolemaansa asti.
Mann hofft bis zum Tode. – „Man hofft, solange man lebt.”
Aegreto dum anima est opus esse dicitur. (M. T. Cicero)

204.Nëm tudja az embër, mire virrad. 1851
One does not know what he will find tomorrow.
Inimene ei tea, mis toob koidik.
Ihminen ei tiedä, mihin herää.
Man kann nie wissen, was einen am nächsten Morgen erwartet.

205. Sok jó embër elfér kis helyën. 1810 (N)
Many good people can find room in a small space.
Palju häid inimesi mahub ära väiksesse kohta.
Hyviä ihmisiä mahtuu paljon pieneen tilaan. – “Kyllä sopu sijaa antaa.”
Viele gute Menschen finden auch in einem kleinen Raum Platz.

206. Hírës epërre nëm këll kosárral mënni. (A közelebb lakók vagy szëmfülesebbek már lëszëdték.)
1598 (rég)
You do not need a basket to pick well-known strawberries. (Those living nearby or being quicker
have already picked them.)
Kuulsaid maasikaid ei maksa korviga korjama minna. (Lähemal elavad või osavamad on juba ära
korjanud.)
Mainioita mansikoita ei tarvitse mennä poimimaan korin kanssa. (Hyvää tavaraa ei ole kauan
saatavana.)
Man braucht keinen Korb, wenn man berühmte Erdbeeren pflücken will. (Die in der Nähe wohnen
oder schneller waren, haben schon alles gepflückt.)

207. Nëm szëd más kosarába eprët. 1581 (rég)
He won’t pick strawberries into the basket of somebody else.
Ta ei korja teise korvi maasikaid.
Hän ei poimi mansikoita toisen koriin. (Hän katsoo vain omaa etuaan.)
Er pflückt keine Erdbeeren in den Korb des anderen.

208. Az erdőnek füle van, a mezőnek szëme van. 1713 (E-47, L)
The forest has an ear, the field has an eye. – “Fields/Hedges have eyes and woods/walls have ears.”
c 1225
Metsal on kõrvad, põllul silmad. – „Merel silmad, metsal kõrvad.”
Metsällä on korvat, pellolla silmät.
Der Wald hat Ohren, die Wiese Augen. – „Das Feld hat Augen, der Wald hat Ohren.” 1541 – „Der
Tag hat Augen, die Nacht hat Ohren.”
Campus habet oculos, silva aures.

209. Mindën érëmnek két oldala van. 1982/1890
Every medal has two sides. – “Every medal has its reverse.” 1659 – “There are two sides to every
question.” 1802
Igal mündil on kaks külge. – „Igal asjal (on) kaks külge.”
Jokaisella kolikolla on kaksi puolta. – “Kaksi päätä makkaralla.”
„Jede Medaille hat zwei Seiten.” – „Jedes Ding hat zwei Seiten.”

210. Ahogy esik, úgy puffan. 1915
As it falls so it plumps. – “As the tree falls, it will lie.”
Kuidas kukub, nii prantsatab.
Kuten putoaa, niin tömähtää. (Samantekevää.)
Wie es fällt, so poltert es. – „Es falle wie es wolle.”

211. Eső után köpönyeg. 1598 (török)
After rain (comes) raincoat. – “After meat mustard.” 1576 – “After death the doctor.” c 1374 – “To
shut/lock/close the stable/barn door after the horse has bolted/escaped (is stolen).” c 1350
Pärast vihma vihmakeep. – „Siis lähed kaevule kaant tegema, kui laps juba uppunud on.”
Sateen jälkeen sadetakki. (Liian myöhäistä murehtia.)
Es ist wie der Regenmantel nach dem Regen. – „Wenn das Kind ertrunken ist, deckt man den
Brunnen zu.” 1575 – „Wenn das Haus niedergebrannt ist, kommt die Spritze zu spät.”
Maxima pars pecore amisso praesepia claudit. (M. Palingenius) – Clipeum post vulnera sumere.
(P. Ovidius N.) – Post bellum auxilium. (D. Erasmus R.) – Post mortem medicina/medicus.

212. Májusi eső aranyat ér. 1935
A rain in May is golden. – “A peck of March dust, and a shower in May, makes the corn green and the fields gay.” 1721
Maikuu vihm on kulda väärt. – „Kevade vihm on kullast kallim.”
Toukokuun sade on kullan arvoista. – “Sataa laariin.”
Der Regen im Mai ist Goldes wert. – „Regen am Johannistag (24 Juni) gibt viel Körner in den
Sack.”

213. Mëgáll az ész. 1937
Reason stops. (Sg is beyond reason.)
Mõistus jääb seisma. (Täesti mõistetamatu asi.)
Järki seisahtuu.
Die Vernunft bleibt stehen. (Das ist eine völlig unverständliche Sache.) – „Die Vernunft streikt.”

214. Előbb járjon az eszëd, utána a nyelved. 1890
First move your brain (i. e. think), then speak. – “First think and then speak.” 1557
Su mõistus käigu ees, keel järel. – „Enne mõtle, siis ütle.”
Ensin toimikoon järkesi, sitten kielesi.
Zuerst sollst du deine Vernunft erst dann deine Zunge betätigen. – „Erst denken, dann
handeln/sprechen.”
Qui bene volt fari, debet bene praemeditari.

215. Ésszel él az embër. 1966
Man lives by brain (i. e. by reasoning).
Mõistusega elab inimene.
Ihminen elää järkeä käyttämällä.
Man lebt mit Vernunft. – „Man lebt ja durch den Kopf.”

216. Józan paraszti ésszel. (1598)
With sound, peasant’s reasoning. (In a sensible way.)
Kaine talupojamõistusega.
Selvällä talonpoikaisjärjellä.
Mit besonnenem Bauernverstand.

217. Többet ésszel, mint erővel. 1536 (N, B)
One should/could do more by wisdom than by force. – “Wisdom is better than strength.” c 1200
- “More brain than brawn.”
Rohkem mõistuse kui jõuga. – „Enam tehakse nõuga kui jõuga.”
Enemmän järjellä kuin voimalla. – “Parempi viisaus kuin väkevyys.”
Mehr mit Vernunft, als mit Kraft. (Man kann mit Vernunft mehr erreichen, als mit Kraft.)
- „Weisheit ist besser als Stärke/Gewalt.” 1601
Et dicebam ego, meliorem esse sapientiam fortitudine. (Vulgata)

218. Ëszi, nëm ëszi, nëm kap mást. 1966
He may eat it or not, he won’t get anything else.
Sööb, ei söö, muud ei saa.
Hän syö tai on syömättä, muuta ei saa.
Ob er es isst oder nicht, bekommt er nichts anderes.

219. Azt së tudja, ëszik-ë vagy isszák. 1966
He does not even know whether it is eaten or drunk. (He has no idea about it.)
Ta ei tea sedagi, kas süüa seda või juua.
Hän ei tiedä edes, syödäänkö sitä vai juodaan.
Er weiß nicht einmal, ob es gegessen oder getrunken wird. – „Er hat keine Ahnung davon.”

220. Sok ëszkimó, kevés fóka. 1907 (Madách Imre)
Many Eskimos and few seals.
Palju eskimoid, vähe hülgeid. – „Mida vähe on, seda tahavad palju saada.”
Eskimoita on paljon, hylkeitä vähän.
Viele Eskimos, wenige Robben. (Es gibt nur wenig davon, was viele haben wollen.)

221. Nincs olyan hitvány eszköz, hogy hasznát në lëhetne vënni. 1713 (táj) (N, L)
There is no worthless thing which could not be used for something.
Pole nii kehva vahendit/asja, millest kasu ei saaks.
Ei ole niin kehnoa tavaraa, ettei siitä olisi jotakin hyötyä.
Es gibt kein so schlechtes Werkzeug, das nicht irgendwie benutzt werden könnte.

222. Ëvés közben jön mëg az étvágy. 1878 (E-32, francia)
Appetite comes while eating. – “Appetite comes with eating.” 1600 – “The more you get, the more
you want.” – “Much would have more.” c 1340
Söögi ajal tuleb isu. – „Isu tuleb söömisel.”
Ruokahalu tulee syödessä. – “Ruokahalu kasvaa syödessä.”
„Der Appetit kommt beim Essen.”
„L’appétit vient en mangeant.” (F. Rabelais)

223. Ez van, ezt këll szeretni. 1965
This is (what we have/experience), this is to be liked. – “Take things as you find them.” 1828
See on, seda peab armastama. – „Asju tuleb võtta nii, nagu on.”
Tämä on, tästä täytyy pitää.
Das haben wir, das müssen wir lieben. – „Man muß die Dinge/Sache nehmen wie sie sind/ist.”
1830
Dura necessitas. (Q. Horatius F.) – Optimum est pati quod emendare non possis. (L. S. Seneca)

F

224. Amilyen a fa, olyan a gyümölcse. 1851 (N, B)
“Like tree, like fruit.”
Missugune on puu, selline on vili. – „Kuidas puu, nõnda vili.”
Millainen puu on, sellainen on sen hedelmäkin.
„Wie der Baum, so die Frucht.”

 225. Nagy fába vágta a fejszéjét. 1575
He cut his axe into a big tree. (A hard venture.)
Suure puu sisse lõi oma kirve.
Hän löi kirveensä suureen puuhun. – “Maasta se pienikin ponnistaa, kun sitä vain vähän onnistaa.”
Er hat seine Axt in einen großen Baum geschlagen.

226. Fából vaskarika. 1851
An iron ring made of wood. (An absurdity.)
Puust raudkarikas. (Võimatu asi.)
Rautarengas puusta. (Järjettömyys.)
Ein Eisenring aus Holz. – „Reine/Glatte Unsinn.” (Eine unmögliche Sache.)

227. Kemény fából faragták. 1937
He was carved of hard wood. (He is strong/steadfast.)
Kõvast puust tehtud.
Hänet on veistetty kovasta puusta.
Es wurde aus hartem Holz geschnitzt. (Er ist stark.)

228. A jó fának is van rossz gyümölcse. 1851 (KKE)
Even a good tree has (sometimes) bad fruit.
Heal puul on ka halbu vilju.
Hyvässäkin puussa on huonoja hedelmiä.
Auch der gute Baum kann schlechte Früchte haben.

229. A fát nëm/sëm vágják ki ëgy csapásra/vágásra. (Változat: Nëm ëgy vágással esik lë a tölgyfa.)
1597 (E-43, L)
A tree is not felled at one stroke. – “An oak is not felled at one stroke.” c 1370
Puud ei raiuta maha ühe löögiga. – „Puu ei lange ühe laastuga/hoobiga.”
Ei puuta yhdellä lyönnillä kaadeta. (Toisinto: Tammi ei kaadu yhdellä iskulla.)
Der Baum wird nicht durch einen Streich gefällt. – „Es fällt kein Baum vom ersten Hieb.” 1641
- „Von einem Streiche fällt keine Eiche.” 1541
Multis ictibus dejicitur quercus. (D. Erasmus R.) – Arbor per primum nequaque corruit ictum.
- Non annosa uno quercus deciditur ictu. (M. Palingenius)

230. Addig hajtsd a fát, míg vessző. 1713 (N)
Bend the tree while it is a twig. – “Best to bend while it is a twig.” 1543
Nii kaua painuta puud, kuni see on vits. – „Painuta siis puud, kui noor on.”
Taivuta puuta niin kauan kuin se on vitsa. – “Nuorena vitsa väännettävä.”
Der Baum soll so lange gebogen werden, bis er eine Rute ist. – „Den Baum soll man biegen, weil er
noch jung ist. 1641 – „Wer den Zweig nicht biegt, der wird den Ast nicht biegen.” 1853
Est arbuscula, non truncus curvandus in uncum.

231. Ahol fát vágnak (erdőt irtanak), (ott) rëpkëd a forgács. 1873/1615(N, L)
When trees are cut (or a forest is cut), then shawings fall.
Kus puud lõigatakse (metsa raiutakse), (seal) laastud lendavad.
Missä kaadetaan puita (kasketaan metsää), siellä lastut lentelevät. – “Rapatessa roiskuu.”
Wo Holz gehackt (Wo Wald gerodet) wird, dort fliegen auch Späne. – „Wo Holz gehauen wird, da fallen Späne.”

232. Maga alatt vágja a fát. 1624 (N)
He cuts the tree under himself. – “To cut one’s throat.”
Enda all saeb puud.
Hän kaataa puuta altaan. – “Sahata poikki omaa oksaansa.”
Er fällt den Baum unter sich. – „Er hackt das Holz unter sich.” – „Er sägt den Ast ab, auf dem er
sitzt.” – „Den Ast absägen, auf dem man sitzt.”
Navem perforare, qua quis ipse naviget. (M. T. Cicero) – Vineta sua caedere. (Q. Horatius F.)

233. Rossz fát tëtt a tűzre. 1689
He has put bad wood on the fire. (He has got into mischief.)
Pani halva puu tulle.
Hän pani tuleen huonon puun. (Hän teki kepposen tai jotakin sopimatonta.)
Er hat schlechtes Holz aufs Feuer gelegt. (Er hat etwas falsch gemacht.)

234. Nëm látja a fától az erdőt. 1810 (N, némët)
“He cannot/(does not) see the wood for the trees.” 1546
Ei näe puu taga metsa. – „Puude taga mitte metsa nägema.”
Hän ei näe metsää puilta.
Er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. – „Von lauter Bäumen den Wald nicht sehen.”
(Chr. M. Wieland: Musarion) 1768

235. Nëm nőnek a fák az égig. 1937 (N)
The trees do not grow up to the sky. (There is a limit to everything.)
Puud ei kasva taevani.
Puut eivät kasva taivaaseen asti.
Die Bäume wachsen nicht bis zum Himmel. – „Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den
Himmel wachsen.”

236. Ëgy fabatkát sëm ér.
It is not worth a „wooden coin”. (It is worthless.) – “It is not worth a bean/(brass farthing)/damn/
/needle.”
Pole väärt üht puupennigi. – „See pole (punast) krossigi väärt.”
Sen arvo ei ole yhtä puupenniäkään. – “Ei ole killinginkään arvoinen.”
Es ist keine „Holzmünze” wert. – „Es ist keinen Pfifferling wert.”

237. A fakónak muszáj húzni, mert a fakót is húzzák. (Akitől az elöljárói mëgkövetelnek valamit, az
is kénytelen követelni a beosztottaitól.) 1598 (táj)
The horse has to pull as the horse is also pulled. (He who gets orders from superiors, has to pass
them on to his subordinates.)
Võik-hobune peab vedama, sest ka võiku tõmmatakse.
Hevosen on vedettävä, koska sitäkin vedetään. (Sen, joka saa käskyjä esimieheltään, on käskettävä
alaisiaankin.)
Da Pferd muß ziehen, weil es auch gezogen wird. (Derjenige, von dem die Vorgesetzten etwas
fordern, ist gezwungen, auch von seinen Unterbeamten dasselbe zu fordern.)

238. A falnak is füle van. 1810 (E-47, L)
Even the wall has an ear. – “Walls have ears.” 1573
Seinal on ka kõrvad. – „Seinal on kõrvad.”
“Seinilläkin on korvat.”
Auch die Wand hat Ohren. – „(Auch) die Wände haben Ohren.” 1840
Nihil mihi intra parietes meos tutum. (M. T. Cicero)

239. Nëm most jött lë a falvédőről. (Nëm teljesen tájékozatlan ebben.) 20. sz. vége
He did not come just from the wall-guard (cloth). (He is not an unexperienced newcomer.)
Ta pole praegu seinakattelt maha tulnud. – „Ta pole täna sündinud.”
Hän ei ole tullut nyt alas seinävaatteesta. (Hän ei ole aivan tietämätön asiasta.)
Er ist nicht eben von der Wandverkleidung (aus Papier oder Textilstoff zum Schutz eines Teiles)
herabgekommen. (Er ist nicht naiv, unerfahren.)

240. A farkas a szőrét elhányja, de a szokását nëm. 1598 (E-45, L)
The wolf changes its hide but not its nature. – “The fox may grow gray, but never good.” 1572
Hunt vahetab küll karva, kuid mitte kombeid. – „Hunt heideb küll karva, aga mitte viisi.” 1732
Susi luo turkkinsa, mutta ei tapojaan.
Der Wolf färbt sich, er streift aber seine Gewohnheiten nicht ab. – „Der Wolf ändert sein Haar, bleibt aber wie er war.” 1630 – „Der Fuchs ändert’s Haar und bleibt was er war.” 1867
Vulpem pilum mutat, non mores. (G Suetonius T.) – Lupus pilum mutat, non mentem.

241. Farkast emlëgetnek, a kert alatt kullog/jár. 1598 (N, L)
When a wolf is mentioned, he is already walking round the garden. – “The devil is never nearer
than when we are talking of him.” 1670
Hunti mainitakse, aia all longib/kõnnib. – „Räägi hundist, hunt aia taga.”
Kun susi mainitaan, se liikkuu puutarhan ympärillä. “Siinä paha missä mainitaan.”
Wenn man von Wolf spricht, ist er schon um den Garten. – „Wenn man den Wolf nennt, so kommt er gerennt.”
Lupus in fabula. (P. Terentius A.)

242. Nëm ëszi mëg a farkas/kutya a telet. 1804
The wolf/dog does not eat the winter.
Hunt/Koer ei söö talve. – „Talv ei saa läbi hundiulgumise mõjul.”
Ei susi/koira talvea syö. (Talvi ei mene ohi ilman kunnon pakkasia.)
Der Wolf (der Hund) frißt den Winter nicht auf.

243. Aki fél a farkastól, në mënjën az erdőre. 1982
He that fears a wolf should not go to the woods. – “He that fears leaves, let him not go into the
wood.” 1592
„Kes hunti kardab, metsa ärgu mingu.”
Joka pelkää sutta, älköön menkö metsään.
Wer Angst vor dem Wolf hat, soll nicht in den Wald gehen. – „Wer das Laub fürchtet, bleibe aus
dem Walde.”

244. A farok csóválja a kutyát. 1980-as évek (amërikai, R. Kipling)
“The tail is wagging the dog.”
Saba liputab koera.
Häntä heiluttaa koiraa. (Jokin tapahtuu päinvastoin kuin yleensä.)
Der Schwanz wedelt mit dem Hund. (Die logische Reihenfolge ist verwechselt.)

245. Az új fazék mëgtartja első szagát. 1810 (táj) (N, Q. Horatius F.)
A new pot retains its first scent. – “The cask savours of the first fill.”
Uus pada säilitab esimese lõhna.
Uusi pata säilyttää ensimmäisen hajunsa.
Der neue Topf behäält seinen ersten Geruch.
Quo semel est imbuta recens servabit odorem Testa diu.

246. Mindën embër az ő maga fazëka mellé szít. „Mindën szentnek maga felé hajlik a keze.” 1598 (rég) (L)
Every man kindles the fire below his own pot. – “Every man for himself.” – “To draw water to one’s mill.” 1573
Iga inimene kohendab leeki oma paja kõrval.
Jokainen lietsoo tulta oman patansa ääressä. – “Omaa säkkiä kukin täyttää.” – “Oman kattilansa alle kukin hiiliä kokoaa.”
Jeder treibt die Flamme unter seinen eigenen Topf. – „Jeder scharrt die Kohlen um seinen Topf.” – „Jeder zieht Kohlen zu seiner Pfanne.”

247. Az első fëcske.
“The first swallow.” (The first sign of sg.)
„Esimene pääsuke.”
“Ensimmäinen pääsky.”
„Die erste Schwalbe.” (Der Vorbote von etwas.)

248. Ëgy fëcske nëm csinál nyarat. 1621 (E-49, Arisztotëlész)
“One swallow does not make a summer.” 1539
„Üks pääsuke ei tee suve.”
“Ei yksi pääsky kesää tee.”
„Eine Schwalbe macht keinen Sommer.”
Una hirundo non facit ver. (D. Erasmus R.)

249. Kétélű fegyver. (B)
A two-edged weapon. – “A two/double-edged sword/weapon.”
Kahe teraga relv.
Kaksiteräinen ase. – “Kaksiteräinen miekka.”
Eine zweischneidige Waffe.”

250. Akinek nincs a fejében, lëgyën a lábában. 1876 (E-41)
He who has not (enough wit) in the head, should have (force, to replace it) in the leg. – “A spur in the head is worth two in the heel.” 1668
Kel pole peas, olgu jalgades. – „Kerge pea annab jalgadele tööd.” – „Mis pole peas, see peab jalus olema.”
Kenellä ei ole päässä, olkoon jaloissa.
Wer nichts im Kopf hat, soll etwas in den Beinen haben. – ”Was man nicht im Kopf hat, muß man in den Beinen haben.” 1612
Pedibus compensanda est memoria.

251. Fején találja a szöget. 1851 (N, L)
He hits the nail on its head. – “To hit the nail on the head.” 1508
Tabab naela pea pihta. – „Naela pää pihta tabama.”
Hän osuu naulan päähän. – “Osua naulan kantaan.”
Er trifft den Nagel auf dem Kopf. – „Den Nagel auf den Kopf treffen.”
Tetigisti acu rem. (T. Plautus M.)

252. Összecsapnak a feje fölött a hullámok. 1937 (némët)
The waves dash over his head. (He is unable to cope with the situation any longer.)
Pea kohal löövad lained kokku.
Aallot iskevät yhteen hänen päänsä päällä. (Hän ei pysty enää hallitsemaan tilannetta.)
Die Wellen haben sich über seinem Kopf geschlagen. (Er befindet sich in einer schwierigen Lage.) – „Das Wasser schlägt einem über dem Kopf zusammen.”

253. Lëhajtott fejet nëm éri a kard. 1989 (török) (Erdély)
A bent head is not touched (i.e. cut) by the sword.
Kummargil pead ei puuduta mõõk.
Miekka ei osu alas painettuun päähän.
Der geneigte Kopf wird vom Schwert nicht abgeschlagen.

254. Homokba dugja (Nëm dugja homokba) a fejét.
(Not) to hide one’s head into the sand. – “(Not) to bury one’s head in the sand.”
Pistab (Ei pista) liiva sisse oma pea (pead).
Hän piilottaa päänsä (ei piilota päätään) hiekkaan. – “Pistää päänsä pensaaseen.”
Er steckt den Kopf (nicht) in den Sand.

255. Nëm jó fejjel mënni/rohanni a falnak. 1750 (N)
There is no point in running one’s head against the wall. – “To run one’s head against a stone wall.”
1533 – “Banging one’s head against a brick wall.” – “To kick against the pricks.”
Pole hea peaga minna/tormata vastu seina. – „Ära jookse/peksa peaga vastu seina.”
Ei ole hyvä lyödä päätään seinään.
Es ist nicht gut, mit dem Kopf gegen die Wand zu gehen/rennen. – „Mit dem Kopf durch die Wand wollen.” 1541

256. Veszëtt fejsze nyele. 1566
The helve of the lost hatchet. (A little gain in a great loss.)
Kadunud kirve tera. – „Väike lohutus suure kahju puhul.”
Kadonneen kirveen varsi. (Vahingon tai menetyksen sattuessa vain mitätön hyöty tai korvaus.)
Es ist der Griff des verlorenen Axtes. (Wir haben doch nicht alles verloren.)

257. Aki fél, az él. 1850
He that fears, lives. – “Warned folks may live.” 1587
Kes kardab, see elab. – „Arg koer, terve nahk.”
Joka pelkää, se elää.
Wer fürchtet, der lebt. – „Furcht macht klug.”

258. Jobb félni, mint mëgijedni. 1810 (N, L)
It is better to fear (something) than to get frightened. – “Prevention is better than cure.” – “Forewarned forearmed.” 1425
Parem karta, kui ehmuda. – „Parem (enne) karta, kui (pärast) kahetseda.” 1732
Parempi pelätä kuin pelästyä. – “Ei vara venettä kaada.”
Es ist besser, sich zu fürchten, als sich zu erschrecken. – „Besser furchtsam, als
unvorsichtig.” 1867 – „Gewarnter Mann ist halb gerettet.” 1837
Praemonitus, praemunitus.

259. Jobb félútról visszatérni, mint rossz útra térni. (Változat: …mint rossz helyre érni. 1810) 1966
Better to return from half-way than to take a wrong road.
Parem poolelt teelt tagasi pöörduda, kui valesse kohta jõuda.
Parempi palata puolimatkasta takaisin kuin kuin joutua väärälle tielle (väärään paikkaan).
- “Parempi vaaksa vaaraa kuin virsta väärää.”
Es ist besser, auf halbem Wege zurückzukehren als den falschen Weg zu wählen. „Wer auf halbem Wege umkehrt, der geht nicht ganz irre.”
Est melius regredi quam male coepta sequi. (Binder)

260. A fene ëgye mëg. 1873
The “fene” (c. beast) should eat it. – “Damn it.” – “Blast it!”
„Fene” söögu! – „Tont võtku!”
Hitto syököön. – “Hitto vieköön.”
Der „Fene” (ung. Wolf) soll es essen. – „Der Teufel soll es holen.”

261. Mënj a fenébe !
Go to the “fene”! – “Go to hell!” – “Go to the deuce!”
Mine „fene”-sse! (Käi põrgu!)
Mene hiiteen! – “Painu hiiteen!”
Gehe in den „Fene” (ung. Wolf). – „Hol dich der Kuckuck!”

262. Ëgyszër fënt, ëgyszër/másszor lënt. 1851
Once up, once down.
Kord peal, kord all.
Kerran ylhäällä, kerran (toisen kerran) alhaalla.
Einmal oben, einmal/andersmal unten. – „Heute oben, morgen unten.”

263. Ordít/Üvölt, mint a fába szorult férëg. 1879
To howl as a beast caught in a trap.
Karjub nagu lõksu kinni jäänud hunt.
Hän huutaa kuin puuhun puristuksiin jäänyt toukka. (Alunperin tarkoittanut ansaan kiinni jäänyttä sutta.)
Schreit, wie ein Wolf in der Holzfalle.

264. Hadd hulljon a férgese. 1881
Let the wormy of it drop off. (Let those perish/leave who are not up to the standard.)
Las ussike kukub. (Las kaotavad nõrgemad/saamatumad.)
Antaa matoisten (hedelmien) pudota. – “Heikot jääkööt jälkeen.”
Lass das Wurmige fallen! – „Was fällt, soll gestoßen werden.”

265. Jobb a sűrű fillér, mint a ritka forint. 1890
It is better to get fillérs often than forints seldom. (Fillér is the one hundredth of the forint.) – “Little and often fills the purse.” 1582
Parem tihedam fillér, kui harv forint.
Parempi usein fillereitä kuin harvoin forintteja. (Sata filleriä on yksi forintti, Unkarin raha.)
Der oft kommende Fillér ist besser als der seltene Forint. (Fillér ist das Hundertste von Forint.)

266. Azt së tudja, fiú-ë vagy lány. 1794
Not to know even whether one is a boy or a girl.
Ta ei tea sedagi, kas on poiss või tüdruk.
Hän ei tiedä edes, onko poika vai tyttö.
Er weiß nicht, ob er ein Junge oder ein Mädchen ist.

267. Aki fizet, az muzsikáltat/pëtyëgtet. 1966
He who pays, makes the music play. – “He who pays the piper calls/(may call) the tune.” 1895
- “To pay the piper/music/fiddler.” 1638
Kes maksab, see tellib muusika.
Joka maksaa, se soitattaa/naputtaa.
Wer bezahlt, der läßt sich musizieren. – „Wer Geld hat, läßt blasen.”

268. Amíg nekünk csak fizetgetnek, addig mi is csak dolgozgatunk. 1976
Until we are only poorly paid, we shall also poorly work.
Kuniks meile kehvalt makstakse, seniks meie kehvalt töötame.
Niin kauan kuin meille maksetaan huonosti, teemme työmmekin huonosti.
Solange wir schlecht bezahlt werden, arbeiten wir auch nur wenig.

269. Akinek a foga fáj, tartsa (a) nyelvét rajta. (Segíts magadon.) 1788 (táj)
He who has a toothache, should keep/hold his tongue on it. (Help yourself.)
Kel hammas valutab, hoidku oma keel sellel peal.
Jonka hammasta särkee, pitäköön kieltään sen päällä. – “Oma apu, paras apu.”
Wer Zahnschmerzen hat, soll seine Zunge auf den (kranken) Zahn legen. (Hilf dir selbst!)
Ubi quis dolet, ibidem et manum habet.

270. Feni a fogát valamire. 1810
He whets his teeth on something. (He is very eager to get something.)
Ihub hambaid millegi kallal.
Hän hioo hammastaan jollekin. – “Hioa kynsiään jollekin.”
Er schärft den Zahn auf etwas. (Er ist erpicht darauf.)

271. Kimutatja a foga fehérjét. 1608
He shows the whiteness of his teeth. – “To show one’s true colours.”
Näitab oma hammaste valget.
Hän näyttää hampaidensa valkeuden. – “Näyttää oikea luontonsa.”
Er zeigt das Weiße seiner Zähne. – „Er zeigt sein wahres Gesicht.”

272. Fogjuk mëg és vigyétëk! 1966
Let us take it (into our hands) and then you carry it! (Somebody is urging others to work without
wishing to take part in it.)
Võtkem kinni ja viige ära!
Käydään kiinni ja viekää! (Kehottaa toisia työhön ottamatta itse siihen osaa.)
Fassen wir es an, und dann sollt ihr es tragen.

273. Ott szakad a fonal/madzag/kötél, ahol a legvékonyabb. 1850 (N)
The thread/string/rope breaks where it is thinnest. – “The thread breaks where it is weakest.” 1640
Seal katkeb lõng/nöör/köis, kus ta kõige õhem on. – „Kust peen, sealt venib katki.”
Lanka/Naru/Köysi katkeaa siitä, missä se on ohuinta. – “Mistä hoikka, siitä poikki.”
Der Faden/Spagat/(das Seil) reißt dort, wo er/es am dünnsten ist. – „Wo der Faden am schwächsten
ist, da reißt er.” 1640 – „Man zerreißt den Strick, wo er am dünnsten ist.” l837

274.Vörös fonálként húzódik végig rajta. (Vörös fonál 1776-tól az angol flottában.) (J. W. Goethe)
It shows all along as a red thread.
Punase lõngana jookseb läbi.
Se kulkee loppuun asti mukana punaisena lankana.
Es zieht sich wie ein roter Faden hindurch. (Roter Faden in der englischen Flotte seit 1776. Goethe)

275. Nagy forgalom, kis/kevés haszon. 1937
Great/Big turnover, small/little gain. – “Small profits and quick returns.”
Suur käive, väike/vähe kasu.
Paljon liikevaihtoa, vähän hyötyä.
Großer Umsatz, kleiner Gewinn.

276. Forró lëtt a lába/talpa alatt a talaj/föld. 1962/1851
The soil/earth becomes hot below his foot/sole. – „It is getting too hot for him.”
Pind/Maa muutus ta jalge/talla all kuumaks. – „Maa põleb jalga all.”
Maaperä/Maa tuli kuumaksi hänen jalkojensa alla. – “Maa alkaa polttaa jalkojen alla.”
Die Erde (der Boden) wurde unter seinen Füßen (unter seiner Sohle) heiß. – „Der Boden brennt ihm unter den Füßen/Sohlen.” – „Ihm wird der Boden zu heiß.”

277. Elmënt Földvárra dëszkát árulni. (Mëghalt.) 1810 (táj)
He left for Földvár (“Earthcastle”) to sell boards. (He died.)
Läks Földvári (maakindlusse) laudu müüma. (Suri ära.)
Hän meni Földváriin lautoja myymään. (Paikannimi Földvár on sananmukaisesti ’maalinna’.) (Hän kuoli.)
Er ist nach Földvár gegangen, um dort Bretter zu verkaufen. (Földvár bedeutet „Erdburg”.) (Er starb.)

278. A főnöknek mindig igaza van.
The boss is always right.
Ülemusel on alati õigus.
Esimies on aina oikeassa.
Der Boss hat immer Recht.

279. Amit főztél, ëdd is mëg! 1713
What you have cooked, you should eat as well. (You have to take the responsibility for your action.) “As you brew, so shall you drink.” 1264
Mida keetsid, seda ka söö! – „Ise teed, ise sööd.”
Syö myös laittamasi ruoka! (Täytyy ottaa vastuu myös seurauksista.)
Was du gekocht hast, sollst du auch essen. – „Wer den Brei gekocht hat, soll ihn auch essen.” 1560 – „Was man sich eingebrockt hat, muß man auch auslöffeln.” a 1546

280. Szégyën a futás, de hasznos. 1589/1581 (lëngyël)
Running away is a shame, but it is useful. – “He that fights and runs away, may live to fight another day.” 1250
Põgenemine on häbiasi, kuid kasulik.
Pois juokseminen on häpeä, mutta hyödyllistä.
Das Laufen ist eine Schande, aber nützlich. – „Mit Laufen gewinnt man am meisten.”

281. Kapkod fűhöz-fához.
To snatch grass and tree. (To try all means in despair.)
Klammerdub heina ja puu külge.
Hän tavoittelee ruohoa ja puita. – “Yrittää yhtä ja toista.”
Er greift nach „Gras und Baum”. (Er hascht nach jedem Mittel.)

282. Ëgyik fülén be, a másikon ki. 1566 (E-45)
In at one ear and out at the other. – “To go in one ear and out the other.” c 1374
Ühest kõrvast sisse, teisest välja.
„Korvasta sisään, toisesta ulos.”
(Es geht) durch das eine Ohr hinein und durch das andere hinaus. (Er hört gar nicht zu.) – „Etwas
Nzu einem Ohr hinein — und zum andern hinauslassen.”

283. Së füle, së farka. 1598
It has neither an ear, nor a tail. (It makes no sense.) – “It has neither rhyme nor reason.”
Sel pole ei kõrvu, ei saba. (Sel jutul/teol pole mingit mõtet.)
Sillä ei ole korvaa eikä häntää. – “Korvasta ei ole päätä eikä häntää.”
Es hat weder Ohr noch Schwanz. (Er redet ohne Sinn und Verstand.)

284. Ahol füst van, ott tűz is van. 1598 (E-54, L)
Where there is smoke, there is fire. – “(There is) no smoke without (some) fire.” – “Where there is
smoke, there is fire.” c 1375
Kus suitsu on, seal tuligi on. – „Kes suitsu, seal tuld.”
Missä on savua, siellä on myös tulta. – “Ei savua ilman tulta.”
Wo es Rauch gibt, gibt es auch Feuer. – „Wo Rauch ist, muß auch Feuer sein.” – „Kein Rauch ohne Feuer.”
Flamma fumo est proxima. (T. Plautus M.) – Non est fumo absque igne.

285. Fëlszáll a (fehér) füst.
The (white) smoke rises. (Finally a decision was made.)
(Valge) suits tõuseb üles. (Otsus on sündinud, nagu paavstivalimistel.)
(Valkoinen) savu nousee. (Päätös on syntynyt – kuten paavia valittaessa.)
Der weiße Rauch fliegt hoch. (Die Entscheidung ist gefallen – wie bei der Papstwahl.)

286. Füstbe mënt. 1541
It went into smoke. (Nothing was realized/achieved.) – “It went up (ended) in smoke.”
Läks suitsu sisse. (Sellest ei tulnud midagi välja.)
Se meni tuhkaksi. – “Raueta tyhjiin.”
Es ist in Rauch aufgegangen. (Nichts konnte verwirklicht werden.)

287. Nagyobb a füstje, mint a lángja. 1788 (N)
Its smoke is bigger than the flame. (It is not so serious.) – “Much smoke, little fire.” 1575
Tema suits on suurem kui leek.
Sen savu on suurempi kuin liekki. – “Paljon melua tyhjästä.”
Es hat einen größeren Rauch als Flamme. (Es ist nicht so ernst.) – „Viel Rauch, wenig Feuer.”

G

288. Sënkinek sëm rëpül szájába a sült galamb. 1566 (E-30, Tëlëklëidész)
A roast pigeon will not fly into one’s mouth. – “To think that larks will fall into one’s mouth ready roasted.” 1540
Kellelegi ei lenda suhu praetud tuvi. – „Magaja kassi suhu ei jookse hiir/rott.”
Ei kenenkään suuhun lennä paistettua kyyhkystä. – “Ei makaavan kissan suuhun hiiri tule.”
Niemandem fliegt die gebratene Taube in den Mund hinein. – „Die gebratenen Tauben fliegen einem nicht ins Maul.” 1605
Nulli per ventos asse columba volat. – Non volat in buccas assa columba tuas.

289. Ahol sok a gazda, bolond a szolga. 1966
Where there are many masters the servant becomes mad.
Kus palju peremehi, seal teenija rumal.
Missä on monta isäntää, on palvelija hullu.
Wo es viele Herren gibt, ist der Diener verrückt.

290. Az okos gazda a kárt is jóra fordítja. 1810
A clever master turns even a loss into a gain.
Tark peremees pöörab ka kahju heaks.
Viisas isäntä kääntää vahingonkin hyväksi.
Der kluge Bauer wendet auch den Schaden zum Gewinn.

291. Gazda nélkül csinálja a számítást. 1617 (N, P. Terentius A.)
He reckons without his host.
Teeb ilma peremeheta arvutust.
Hän tekee laskelman ilman isäntää.
Er macht die Rechnungen ohne seinen Herrn. – „Man darf die Zeche/Rechnung nicht ohne den Wirt machen.”
Frustra putat, qui secum rationes putat (P. Terentius A.)

292. Gazda szëme hizlalja a jószágot. 1566 (E-40, Arisztotëlész, Plutarkhosz)
The master’s eye makes the animals fat. – “The master’s eye makes the horse fat.” 1530
Peremehe silm nuumab kodulooma. – „Peremehe silm teeb loomad/hobused rammusaks.”
Isännän silmä lihottaa karjan. – “Isännän silmä hevosen lihottaa.”
Die Augen des Herrn (des Besitzers) machen das Pferd/Vieh dick. – „Das Auge des Herrn macht das Pferd fett.” 1520 – „Des Herren Auge füttert das Pferd.”
Oculus domini saginat equum. (Arisztotëlész után)

293. Elkapta a gépszíj. 1966
He was snatched by the belt. (He could not resist the temptation of well-being in return for yielding from strict moral standards.)
Masinarihm tõmbas ta vahele. (Ta ei suutnud heaolu saavutamise ebaseaduslikule kiusatusele vastu panna.)
Hän tarttui koneen hihnaan. (Hän joutui vastoin tahtoaan kiusaukseen ja hämäriin puuhiin.)
Er wurde von den Maschinenriemen mitgerissen. (Er konnte dem finanziell vorteilhaften Angebot, das moralische Prinzipien verletzt, nicht wiederstehen.)

294. Mással kapartatja ki a gesztënyét a tűzből/parázsból. 1851 (N)
He makes someone else get the chestnut from the fire (glowing embers). – “To take the chestnut out of the fire with the cat’s/dog’s paw.” 1586
Laseb teisel kastanid tulest/süte seest välja kraapida.
Hän otattaa kastanjat tulesta/hiililtä jollakulla toisella. – “Toisen housuilla on hyvä tuleen istua.”
Er lässt einen anderen die Kastanien aus dem Feuer (aus der Glut) holen. – „(Mit eines andern Pfoten) die Kastanien aus dem Feuer holen.” 1608
„Tirer les marrons du feu.” (La Fontaine)

295. A gombhoz varrja a kabátot. 1966
He sews the jacket to the button. (Something is made after having a negligible part of it only.)
Õmbleb nööbi külge mantli.
Hän ompelee takin nappiin. (Pikkuseikka määrää koko asian luonteen.)
Er näht den Mantel an den Knopf. (Er macht das Wichtige, nachdem er das Unwichtige erledigt hat.)

296. Kisebb (A legkisebb) gondja is nagyobb annál. 1570-1571
Even his least interest (in doing something) is smaller than that. (This is of no interest for him.)
Tema väiksemgi mure on sellest suurem.
Hänen pienempikin (pieninkin) ongelmansa on sitä suurempi.
Seine kleinste Sorge ist größer als diese. (Das ist für ihn eine belanglose Sache.)

297. Átvágja/Kettévágja a gordiuszi csomót. 1960/1864 (G)
To cut (in two) the Gordian knot. – “To cut/untie the Gordian knot.” 1561
Raiub katki Gordioni sõlme. – „Gordioni sõlme läbi raiuma.”
Hän leikkaa poikki Gordionin solmun. – “Avata Gordionin solmu.”
Er schneidet den Gordischen Knoten durch. – „Er durchhaut/löst den Gordischen Knoten.”

298. Gúzsba kötve táncol. 1960 táján
He dances bound hand and foot. (He tries hard but has very little freedom of movement or action.)
Tantsib käsist-jalust seotuna.
Hän tanssii kädet ja jalat sidottuna. (Hän yrittää kovasti pienin mahdollisuuksin.)
Er tanzt in Wiede gebunden. (Er ist in seiner Handlungsfreiheit sehr beschränkt.)

GY

299. Gyakorlat tëszi a mestërt. 1713 (N, L, Ëuripidész)
Practice makes the master. – “Practice/Use makes perfect.” 1560
Harjutamine teeb meistri. – „Harjutus teeb meistriks.”
“Harjoitus tekee mestarin.”
„Übung macht den Meister.” 1605
Usus magister optimus. (M. T. Cicero) – Usus magister egregius. (C. Plinius S.)

300. Ëgy gyékényën árulnak. 1631
To trade on the same mat. (To act in collusion.)
Müüvad ühe kõrkjamati peal.
He kaupittelevat samalla kaislamatolla. – “Vetää yhtä köyttä.”
Sie verkaufen gemeinsam auf einer Rohrmatte. (Ihre Interessen sind gleich.)

301. Gyermëk, részëg, bolond mondják az igazat. 1794 (E-41)
A child, a drunkard and a fool tell the truth. – “Children and fools tell the truth.” c 1425
- “Drunkards and fools speak truth.” 1537
Laps, joodik, loll ütlevad tõtt. – „Lapsed ja narrid räägivad tõtt.”
Lapsi, humalainen ja hullu sanovat totuuden. – “Lapsi ja hullu toden puhuu.”
Das Kind, der Betrunkene und der Narr sagen die Wahrheit. – „Kinder und Narren reden/sagen die
Wahrheit.” 1630 – „Trunkener Mund, wahrer Mund.” 1840

302. Mëghalt a gyermëk, oda a komaság. 1598 (KE)
The child is dead, the godfathership has ended.
Laps on surnud, sinnapaika vaderlus.
Lapsi on kuollut, kummius on loppunut. (Ystävyyssuhde on katkennut.)
Das Kind ist gestorben, die Gevatterschaft ist hin. (Es ist aus mit der Gevatterschaft.)

303. Kis gyerëk — kis gond, nagy gyerëk — nagy gond. 1815 (N)
Small child — small trouble, big child — big trouble.
„Väike laps — väike mure, suur laps — suur mure.”
“Pienet lapset, pienet surut, suuret lapset, suuret surut.”
Kleines Kind, kleine Sorge, großes Kind, große Sorge. – „Kleine Kinder — kleine Sorgen, große
Kinder — große Sorgen.”

304. Nëm këll a gyerëkët a fürdővízzel kiönteni. 1631 (N)
One need not throw out the child with the bathwater. – “Don’t throw the baby out with the bathwater.” 1853
Pole vaja last koos pesuveega välja valada.
Ei pidä heittää lasta pesuveden mukana.
Man soll das Kind nicht mit dem Badewasser ausgießen. – „Man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.” 1541

305. Nevén nevezi a gyerëkët. 1960/1713 (L)
To name a child by its proper name. – “To call a spade a spade.” 1519
Kutsub last nime pidi.
Hän nimittää lasta nimeltä. – “Sanoa kissaa kissaksi.”
Er nennt das Kind beim Namen. – „Das Kind beim (rechten) Namen nennen.” 1575 – „Einen Spaten einen Spaten nennen.”
Ficus ficus, ligonem ligonem vocat. (D. Erasmus R.)

306. Néma gyerëknek az anyja sëm érti a szavát. 1589 (KE)
Even the mother cannot understand the words of a dumb child. – “Dumb men get no land.” c 1390
Tumma lapse sõnu ei mõista ka ema mitte.
Äitikään ei ymmärrä mykän lapsen puhetta.
Das Wort des stummen Kindes versteht nicht einmal seine Mutter. – „Einem schweigenden Munde ist nicht zu helfen.” 1846

307. Két végén égeti a gyërtyát. 20.sz.
To burn the candle at its two ends. – “To burn the candle at both ends.” 1592.
Põletab küünalt kahest otsast.
Hän polttaa kynttiläänsä molemmista päistä.
Er lässt die Kerze an zwei Enden brennen. – „Die Kerze an beiden Enden anzünden.”

308. Tiltott gyümölcs édësebb. 1810 (N, L, B)
Forbidden fruit is sweeter. – “Forbidden fruit is sweet.” c 1390
Keelatud vili on magusam. – „Keelatud vili on magus.”
Kielletty hedelmä on makeampi.
Das verbotene Obst ist süsser. – „Verbotene Früchte sind süß (schmecken am besten).” 1830
Dulce pomum, cum abest custos. (D. Erasmus R.)

H

309. Csak hab a tortán.
This is only cream on the cake. – “The icing on the cake.”
Ainult kreem tordi peal.
Se on vain vaahtona kakussa. (Vain koriste, ei olennainen lisä.)
Das ist nur Schlagsahne auf der Torte. (Das ist nur Verzierung, keine wesentliche Zutat.)

310. Nincs a hadban sëmmi Pétër bátya. (Szolgálatban a rokonság/ismeretség nëm számít.) 1598 (rég)
In the army there is no Uncle Peter.
Armees pole mingit onu Peetrit.
Sodassa ei ole mitään Pekka-setiä.
In der Armee (d. h. im Dienst) gibt es keinen Onkel Peter.

311. Hosszú haj, rövid ész. 1566 (E-37, L)
Long hair, short wit. – “More hair than wit.” c 1549
„Pikk juus, lühike aru.”
Pitkä tukka, lyhyt järki. – „Kellä on hiukset pitkät, sillä on mieli lyhyt.”
Langes Haar, kurze Vernunft. – “Langes Haar, kurzer Sinn.” 1541
Mulieribus longam esse caesariem, brevem autem sensum.

312. A haja szála sëm görbült (mëg). 1896 (N)
Not one hair of him was bent.
Tema juuksekarvgi ei tõmbunud krussi. – “Sul ei kõverda keegi juuksekarvagi (peas).”
Hänen hiuskarvansakaan ei vääristynyt. – “Hiuskarvakaan ei vääristynyt hänen päässään.”
„Ihm wurden keine Haar/Härchen gekrümmt.”

313. Mindën hájjal mëgkent. 1598
With all the leaf-lard besmeared. (A very cunning person.)
Iga rasvaga määritud.
Hän on kaikilla rasvoilla voideltu. – “Olla kuin sulalla rasvalla voideltu.”
„Er ist mit allen Salben geschmiert.” – „Er ist mit allen Wassern gewaschen.”

314. Ez a hajó elmënt.
This ship is gone. (This possibility does not exist any more.)
See laev on juba läinud.
Tämä laiva on mennyt. (Tätä mahdollisuutta ei enää ole.)
Dieses Schiff ist abgefahren. (Diese Gelegenheit ist vorbei.)

315. A süllyedő hajót elhagyják a patkányok. 1850 (N)
“Rats desert/foresake/leave a sinking ship (a falling house).” 1579
Uppuva laeva jätavad rotid maha.
Rotat jättävät uppoavan laivan.
Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.

316. Ëgy hajóban eveznek. 1631 (N, L)
They are rowing in the same ship. – “To be/row/sail in the same boat.”
Ühes paadis sõuavad.
He soutavat samassa veneessä. – “Olla samassa veneessä.”
Sie paddeln in demselben Schiff. – „Wir sind auf einem Schiffe.” – „Wir sitzen im gleichem Boot.”

317. A nagy hal mëgëszi a kis halat. 1847 (E-37, L)
The big fish eats the little fish. – “Big fish eat little fish.” a 1200
Suur kala sööb väikse kala. – „Pisuke kala on suurema söömaaeg.”
Suuri kala syö pienen kalan.
Der große Fisch frisst den kleinen auf. – „Die großen Fische fressen die kleinen.” 1605.
Piscem vorat maior minorem. – Pisces minores magnus comest. (M. T. Varro)

318. Fejétől bűzlik a hal. 1713 (E-36, L, Aposztoliosz)
Fish stinks from the head on. – “Fish begins to stink at the head.” 1611
Kala haiseb peast. – „Kala läheb haisema peast.”
Kala haisee päästä alkaen. (Ongelmien syynä on johto.)
Der Fisch stinkt von seinem Kopf aus. – „Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken.” 1541
Priscis primum a capite foetet. (D. Erasmus R.) – A capite foetet piscis.

319. Halál ellen nincs orvosság. 1598 (E, L)
There is no medicine against death. – “Death defies the doctor.” 1721
„Surma vastu pole rohtu.”
Kuolemaa vastaan ei ole lääkettä.
Gegen den Tod gibt es keine Medikamente. – „Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen.”
Contra vim mortis non est medicamen (non nascitur herba) in hortis. (Schola Salernitana)

320. Jó volna halálnak. 1598
He would be good for death. (He always arrives late.)
Ta oleks hea surma jaoks. (Ta jääb alati hiljaks.)
Hän sopisi hyvin kuolemaksi. (Hän on aina myöhässä.)
Er wäre gut als Tod. (Er kommt immer spät.) – „Der wäre gut nach dem Tod zu schicken.”

321. Sokat hallj, láss, keveset szólj! 1566 (E-44, L)
Hear and see much, say little. – “Hear and see and say nothing/little.” a 1400
Palju kuule ja näe, vähe ütle. – „Näe palju, kuule palju, ära palju pajata.”
Kuule ja näe paljon, puhu vähän!
Hör’ und sieh viel, sprich aber wenig! – „Rede wenig, höre viel.” 1541
Audi, vide, tace, si vis vivere in pace.

322. Amiről hallgatunk (nëm beszélünk), az nincs is. 1979
What we keep silence about, does not exist.
Millest vaikime, seda ka pole.
Mistä vaikenemme, sitä ei olekaan.
Worüber nicht gesprochen wird, das existiert auch nicht.

323. A hallgatás beleëgyezés. 1850 (E-34, L)
Silence (means) consent. – “Silence means consent.” c 1380
„Vaikimine on nõusolek.” – „Vaikimine tähendab nõusolekut.”
Vaikeneminen on myöntyminen. – “Vaikeneminen on myöntymisen merkki.”
Schweigen ist Einverständnis.
Silentium videtur confessio. (L. A. Seneca) – Qui tacet, consentire videtur. (VIII. Bonifác pápa)

324. Nëm lësz belőle énekës halott. 1851
There will be no “funeral with songs” out of this/it. (This effort will end in failure.)
Ei saa temast surnut, kes lauluga ära saadetakse. (See asi ei õnnestu.)
Hänestä ei tule sellaista kuollutta, jonka hautajaisisssa lauletaan. (Hän tuskin onnistuu tekeillä
olevassa työssään.)
Daraus wird kein Toter, (der) mit Gesang (bestattet wird). (Dieses Vorhaben kann nicht verwirklicht werden.)

325. A halottakról (holtakról) vagy jót vagy sëmmit. 18. sz. közepe (Khilón, Diogënész Laërtiosz)
(Tell) good or nothing of the dead. – “Speak well of the dead.” 1540
Surnust/surnutest kas head või mitte midagi.
Kuolleesta/Kuolleista joko hyvää tai mitään.
Über Toten (sagt man) entweder Gutes oder Nichts. – „Von Toten soll man nur Gutes reden.”
De mortuis ni(hi)l nisi bonum/bene.

326. Úgy këllëtt/hiányzott ez, mint ablakos/üvegës tótnak a hanyattesés.
It was needed as a Slovak glazier (once wandering from village to village carrying glass on his
back) needed falling on his back. (A most unwanted event.)
Nii oli seda vaja/sellest puudus, nagu slovakist klaassepa selilikukkumist.
Se vain puuttui kuin slovakialaiselta ikkunan/lasintekijältä kaatuminen pitkin pituuttaan.
Das fehlte mir/ihm/uns, wie dem slowakischen Glaser das Hinfallen auf den Rücken. (Die slowakischen Glaser gingen einst — auf dem Rücken Glasscheiben tragend — von Dorf zu Dorf im Land.)

327. A harag rossz tanácsadó. 1810 (N)
Anger is a bad counsellor. – “Anger and haste hinder good counsel.” 1562
Viha on halb nõuandja. – „Viha teeb inimese pimedaks.”
Suuttumus on huono neuvonantaja.
Ärger ist ein schlechter Ratgeber. – „Zorn ist ein schlechter Ratgeber.” – „Zorn und Liebe geben schlechten Rat.”

328. A mai haragod halaszd holnapra. 1966
Postpone today’s anger till tomorrow.
Tänane viha lükka homseks.
Jätä tämän päivän vihasi huomiseksi.
Den Zorn von heute sollst du auf morgen verschieben.

329. Hallott valamit/valamiről harangozni. 1794
He has heard some ringing about it.
Kuulis millegi kohta kella löödavat.
Hän kuuli jostakin soitettavan kelloja. (Hän kuuli asiasta vain jotakin.)
Er hat über etwas läuten hören. – „Er hat etwas lauten hören.”

330. Nëm zörög a haraszt, ha nëm fúj a szél. 1788
The dry leaves do not rustle if no wind blows. – “No smoke without fire.”
Lehed ei sahise, kui tuul ei puhu.
Eivät kuivat lehdet kahise, jos ei tuule. – “Ei savua ilman tulta.”
Die trockenen Blätter rascheln nicht, wenn der Wind nicht weht. – „Kein Wind weht ungefähr, es
muß etwas dahinterstecken.”

331. Három a magyar igazság. 1890
The Hungarian justice (i. e. custom) is three. (E. g. One should drink three times.)
Kolm on ungari õiglus. – „Kolm on iga asjale hea.”
Unkarilainen totuus on kolme. – “Kolmas kerta toden sanoo.”
Die ungarische Wahrheit ist drei. – „Aller guten Dinge sind drei.”
Omne trinum est perfectum.

332. A nevető harmadik. (N, L)
The smiling third (person). (In a quarrel of two.)
Naerev kolmas.
Naurava kolmas.
„Der lachende Dritte.”
Inter duos litigantes tertius gaudet.

333. Addig hántsd a hársat/hársfát, míg hámlik. – „Addig üsd a vasat, míg meleg.” 1566/1495 (KE)
Peel (the inner bark of) the lime tree until it peels. – “Strike the iron while it is hot.”
Nii kaua koori pärnapuud, kuni koorub. – „Tao rauda, kui raud kuum on.”
Kuori lehmusta, niin kauan kuin siitä irtoaa kuorta. – “Tao rautaa silloin kun se on kuuma.”
Man muß die Linde abschälen, solange sie abzuschälen ist. – „Man muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist.”

334. Üres hasnak nëm ëlég a szép szó. 1598 (N, L)
Fair words are not enough to an empty belly. – “Fair words fill not the belly.” 1571
Tühjale kõhule ei piisa heast sõnast.
Tyhjälle vatsalle ei riitä kaunis puhe.
Dem leeren Magen reicht das schöne Wort nicht. – „Einem hungrigen Magen ist nicht gut predigen.” – „Schöne Worte machen nicht satt.”
Venter praecepta non audit. (L. A. Seneca) – Venter auribus caret. (D. Erasmus R.)

335. Akkor lássam, amikor a hátam közepét. 1926
I wish to see him when I see the middle of my back (i. e. never).
Siis näen teda, kui oma selja keskpaika.
Näkisinpä sen silloinkin, kun näen selkäni keskeltä. (Toivoa, että ei näkisi koskaan.)
Ich will ihn erst sehen, wenn ich die Mitte meines Rückens sehen kann.

336. A határ a csillagos ég. 1937 (N)
The limit is the starlit sky. (There is no limit <e. g. in setting some prices>.) – “The sky’s the limit.”
Piir on tähine taevas.
Tähtitaivas on raja. (Ei ole mitään rajaa.)
Die Grenze ist der Sternenhimmel.

337. Mindënnek van határa. 1896 (N)
There is a limit to everything.
Kõigel on piir.
Rajansa kaikella.
„Alles hat seine Grenzen.”

338. Valahol mëg këll húzni a határt.
The (dividing) line must be drawn somewhere. – “The line is to be drawn somewhere.”
Kuhugi tuleb piir tõmmata.
Johonkin raja on vedettävä.
Irgendwo muß man eine Grenze ziehen.

339. Nëm most érkëztem a hat húszassal.
I did not arrive by the 6.20 train. (Contrary to your expectation I know it well.) – “I wasn’t born yesterday.”
Ma pole praegu tulnud kella 6.20-sega. (Ka mina tean, millest jutt käib.)
En ole nyt saapunut kaksikymmentä yli kuuden junalla. – “En ole eilisen teeren poikia.”
Ich bin nicht erst mit dem 6 Uhr 20er gekommen. (Ich verstehe etwas auch davon, ich weiß, worum es geht.) – „Ich bin kein heuriger Spatz.”

340. Ahány ház, annyi szokás. 1790 (E, L, Zénóbiosz)
So many houses, so many customs. – “So many countries, so many customs/laws.” c 1100
Kui palju maju, nii palju kombeid. – „Igas talus oma viis/taar.”
Kuinka monta taloa, niin monta tapaa. – “Eri tupa, eri tapa.”
Wie viele Häuser, so viele Gewohnheiten. – „So manches Land, so manche Sitte.” a 1546 – „Andere Länder, andere Sitten.” 1864
Quot regiones, tot mores.

341. Amit a ház ellop, elő is adja. 1851
What was stolen by the house, will be returned by it. (Something mislaid somewhere will be found later.)
Mida maja varastab, annab ka tagasi.
Mitä talo varastaa, sen se myös tuo esiin.
Was das Haus stiehlt, das gibt es auch zurück. – „Was man im Hause hat, braucht man nicht draußen zu suchen.”

342. Sok ház ég belül, de nëm látszik kívül. 1598
Many homes burn inside but it is not seen outside.
Palju maju põleb seestpoolt, kuid väljast pole näha.
Moni talo palaa sisältä, mutta ei näy ulos.
Viele Häuser brennen von innen, was von außen nicht zu sehen ist.

343. Az kiabál (a legjobban), akinek a háza ég (, de hallgat, aki mëggyújtotta). 1850
He cries, whose house is on fire (but who set it aflame is silent).
See kisab (kõige rohkem), kelle maja põleb (, aga vaikib see, kes süütas).
Se huutaa (eniten), jonka talo palaa (, mutta se vaikenee, joka sen sytytti).
Der schreit (am besten), dessen Haus brennt (, aber der schweigt, der es angezündet hat).

344. Az én házam az én váram. 1937 (N, angol)
My house is my castle. – “A man’s/(An Englishman’s) house is his castle.” 1581
Minu maja on minu kindlus.
Kotini on linnani.
Mein Haus ist meine Burg. – „Mein Haus, meine Burg.”

345. Mindënki a maga háza előtt sëpërjën. 1713 (E-34)
Each should sweep before his own house. – “If every man would sweep his own doorstep the city would soon be clean.” 1629 – “Sweep before your own door.” 1732
Igaüks pühkigu luuaga oma maja eest. – „Igaüks pühkigu oma ukseesist.”
Jokainen lakaiskoon oman talonsa edestä. – “Lakaise ensin oma kuisti ennen kuin toisen lakaiset.”
Ein jeder soll vor seinem eigenen Haus kehren. – „Jeder kehre/fege vor seiner Tür.” – „Wenn jeder vor seiner Tür kehrt, werden alle Gassen rein.” 1641 – „Ein jeder soll vor seinem Hause fegen, dann wird es rein auf allen Wegen.”

346. Háztűznézőbe mëgy. 1736
He goes to see the fire in the house. (A visit to the home of a future wife.)
Läheb koldetuld vaatama. (Tulevase pruudi perekonna külastamine.)
Hän menee katsomaan talon tulta. (Hän menee katsomaan morsiamen kotia.)
Er geht ins Haus, um sich dort das Feuer anzusehen. (Auf Brautschau gehen.)

347. Aki hazudik, az lop is. 1713 (E-39, L)
He that lies, also steals. – “He that will lie, will steal.” 1607
Kes valetab, see ka varastab. – „Kes valutab, see varastab.”
Joka valehtelee, se myös varastaa.
„Wer lügt, der stiehlt auch.”
Mendax est fur.

348. Aki ëgyszër hazudni mer, többet hitelt nëm érdëmël. 1536 (N)
He who once ventures to lie, deserves no more confidence. – “He that once deceives is ever suspected.” 1576
Kes ükskord valetada julgeb, ei vääri enam usaldust. – „Kes üks kord valetab, valetab alati.”
Joka kerran uskaltaa valehdella, ei ansaitse enempää luottamusta.
Wer wagt, einmal zu lügen, dem glaubt man nie mehr. – „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht wieder.”

349. Úgy hazudik, mintha könyvből olvasná. 1917
He lies as if he read from a book.
Valetab nii, nagu raamatust loeks. – „Valetama nii et suu suitseb.”
Hän valehtelee kuin kirjasta lukisi. – “Valehdella niin että nokka heiluu.”
Er lügt, als ob er es aus dem Buch läse. – „Er lügt wie gedruckt (wie eine Zeitung). 1632

350. A hazugot hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. 1598 (N)
A liar is caught sooner than a lame dog. – “Lies have short legs.” 1573
Valele saadakse enne jälile, kui lonkavale koerale. – „Valel on lühikesed jalad.”
Valehtelija saadaan kiinni nopeammin kuin ontuva koira. – “Valheella on lyhyet jäljet.”
Der Lügner wird schneller gefangen, als der hinkende Hund. – „Einen Lügner holt man schneller
ein, als einen hinkenden/lahmen Hund.” – „Lügen haben kurze Beine.”

351. Akkor së hisznek a hazugnak, mikor igazat mond. 1536 (N, L)
“A liar is not believed when he speaks the truth.” 1477
Valetajat ei usuta ka siis, kui ta tõtt räägib. – „Kes kord valetanud, seda ei usta enam.”
Valehtelijaa ei uskota silloinkaan, kun hän puhuu totta.
Man glaubt dem Lügner nicht einmal, wenn er die Wahrheit sagt. – „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht.”
Mendaci homini ne verum quidem dicenti credere solemus. (M. T. Cicero) – Mendaci neque quum vera dicit creditur.

352. Hëgy hëggyel nëm találkozik, de embër embërrel igën. 1713 (E-45, L)
Mountain does not meet mountain but man does meet man. – “Friends may meet but mountains never greet.” 1530
Mägi mäega ei kohtu, kuid inimene inimesega küll.
Vuori ei tapaa vuorta, mutta ihminen kyllä ihmisen.
Der Berg trifft den anderen Berg nicht, aber der Mensch trifft den anderen Menschen. – „Berg und Tal kommen nicht zusammen aber die Menschen/Leute.” 1616
Mons cum monte non miscetur. (D Erasmus R.)

353. Vajúdtak a hëgyek, (és) egeret szültek. 1851/1794 (L)
The mountains were in labour and bore a small mouse. – “The mountains have brought forth a mouse.” c 1390
Mäed kannatasid sünnitusvalusid (ja) sünnitasid hiire.
Vuoret olivat synnytystuskissa ja synnyttivät hiiren.
Die Berge lagen in Geburtswehen, und sie haben eine Maus geboren. – „Die Berge kreissen um ein Mäuslein zu gebären.” a 1546
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. (Q. Horatius F.)

354. Csak az nëm követ el hibát, aki nëm dolgozik. 1966 (N)
Only those make no errors, who do not work at all. – “If you don’t make mistakes, you don’t make anything.” 1896
Ainult see ei tee vigu, kes ei tööta. – „Ainult see ei eksi, kes midagi ei tee.”
Vain se ei tee virheitä, joka ei tee työtä. – “Nukkuva ei tee syntiä.”
Nur derjenige begeht keinen Fehler, der nicht arbeitet. – „Wer nichts tut, dem mißlingt nichts.”
1876

355. Vannak még hibák. 20. sz. vége
There are still (some) errors. (An answer to a complaint. It implies the refusal of the search for the reasons of the errors.)
On veel vigu. (Põiklev vastus kaebusele, põhjuse otsimise vältimine.)
On vielä virheitä. (Yksipuoluejärjestelmän kapulakieltä.)
Es gibt noch Fehler. (Eine Antwort darauf, wenn man sich beklagt. Es wird nicht nach den Ursachen der Probleme gesucht.)

356. Fëlégeti maga mögött a hidat/hidakat. 1983
To burn the bridge/bridges after oneself. – “To burn one’s boats/bridges.”
Põletab enda tagant silla(d). – „Kõiki sildi enda järel põletama.”
Hän polttaa sillan/sillat takanaan.
Er brennt die Brücke(n) hinter sich ab. – „Alle Brücken hinter sich abbrechen.” – „Seine Schiffe hinter sich verbrennen.”
Pons a tergo abruptus est.

357. A rossz hír szárnyon jár, a jó alig kullog. 1810 (N)
Bad news proceeds by wings, good news hardly walks. – “Bad news travels fast.” 1539
Halb maine liigub tiibadega, hea vaevu koperdab.
Huono uutinen kulkee siivillä, hyvä tuskin laahustaa. – “Hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas.”
Die schlechte Nachricht hat Flügel, die gute hinkt nach. – „Schlechte Nachrichten wandern schnell.”
Fama bona lente volat, et mala fama repente.

358. Aki könnyen hisz, könnyen csalatkozik. 1566 (N)
He who readily believes, will be readily disappointed. – “Believe not all that you see, nor half what you hear.” – “He who believes easily is easily deceived.”
Kes kergelt usub, kergelt pettub. – „Ära usu enne kui sa näed.”
Joka uskoo helposti, se pettyy helposti. – “Joka pian uskoo, se pian petetään.”
„Wer leicht traut, wird leicht betrogen.”
Qui leviter credit, deceptus saepe recedit.

359. Hol van már a tavalyi hó ? 1931 (N, F. Villon)
Where is by now the snow of last year? (This is already past history or out of date!)
Kus on juba mullune lumi? (See on juba vana asi.)
Missä on jo viimevuotinen lumi? – “Se on menneen talven lumia.”
Wo liegt schon der Schnee vom vorigen Jahr? – „Das ist schon eine alte Geschichte.”

360. Tele van a hócipője. 1989
His snow-boots are full. – “He is fed up with the matter.”
Tema lumesaapad on täis. – „Tal on sellest villand.”
Hänen lumikenkänsä ovat jo täynnä. (Hän on jo kyllästynyt asiaan.)
Seine Schneestiefel sind voll. – „Er hat es satt.”

361. A hóhért akasztják. 1966
The hangman is being hanged. (Somebody has to undergo the same treatment he usually gives others.) – “An examiner has to pass an exam.”
Timukas puuakse üles. (Kedagi karistatakse nii, nagu tema tavaliselt teisi karistab.)
Pyöveliä hirtetään. (Joutua tekemään sitä, mitä yleensä teettää muilla.)
Der Henker wird gehängt. (Jemand wird genauso bestraft, wie er die anderen bestraft.)

362. Holló a hollónak nëm vájja ki a szëmét. 1584 (E-48, L)
A raven does not pick out a raven’s eye. – “Hawks/Crows will not pick out hawks’/crows’ eyes.” 1573
Kaaren kaarnal ei kraabi silma peast. – „Kaarn ei pista kaarna silma välja.”
“Ei korppi korpin silmää puhkaise.”
„Ein Rabe hackt dem anderen die Augen nicht aus.” a 1546 – „Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.”
Cornix cornici nunquam effodit/confodit ocellum. (A. Th. Macrobius)

363. Ritka, mint a fehér holló. 1810/1598 (L)
Rare as a white raven. – “A white crow/raven.” 1557
Harv nagu valge kaaren. – „Valga vares.”
Harvinainen kuin valkoinen korppi.
Es ist selten, wie der weiße Rabe. – „Es ist ein weißer Rabe.” a 1557
Corvus albus. (D. J. Juvenalis)

364. Ki tudja, mit hoz a holnap. 1851
Who knows what tomorrow will bring. – “Here today, gone tomorrow.”
Kes teab, mida toob homme.
Kuka tietää, mitä huominen tuo.
Wer weiß, was morgen auf uns zukommt. – „Heute rot, morgen tot.”

365. Homokból nëm fonsz ostort. 1794 (E, L)
Out of sand you cannot spin a whip. – “To make/twist ropes of sand.” 1576
Liivast ei punu piitsa. – „Liivast ei saa leiba ega savist saia.”
Hiekasta et puno ruoskaa.
Aus Sand kannst du keine Peitsche spinnen. – „Aus Sand dreht man keinen Strick. 1685
Ex arena funiculum nectis. (D. Erasmus R.)

366. Homokszëm/Porszëm került a gépezetbe (a fogaskerekek közé).
A grain of powder/sand got into the machinery (or between the cog-wheels).
Liivatera/Tolmukübe sattus masinvärki (hammasrataste vahele).
Koneistoon (Hammaspyörien väliin) joutui hiekansiru/pölyhaituva. (Pieni häiriö pysäytti toiminnan.)
Ein Sandkorn/Staubkörnchen ist ins Getriebe (zwischen die Zahnräder) geraten. (Eine winzige Dazwischenkommen/Störung hat die Vorgang zum Stehen gebracht.) – „Sand im Getriebe haben.”

367. Ëgyszër hopp, másszor kopp. 1851
Hopp (i. e. wasting) at one time, kopp (hunger, want) at another.
Ükskord hopp, teinekord kopp.
Kerran hyppy, toisen kerran pudotus. (Elämä sujuu milloin paremmin, milloin huonommin.)
Mal „hopp” mal „kopp”. – „Man ist einmal oben einmal unten.”

368. Üres hordó jobban kong. 1668 (E-45, L)
An empty barrel sounds better. – “Empty vessels make the most/greatest sound.” a 1430
Tühi vaat kõmiseb paremini. – „Tühi tunn kumiseb.”
Tyhjä tynnyri kumisee enemmän. – “Tyhjät tynnyrit kumisevat eniten.”
Das leere Fass klingt besser. – „Leere Fässer klingen hohl.” a 1546 – „Leere Tonnen geben ein großen Schall/Klang.” – „Volles Faß hat keinen Klang.”
Vasa inania multum strepunt (plurimum sonant).

369. Túlfeszíti (Nëm feszíti túl) a húrt. 1851
(Not) to overstretch the string. ([Not] to increase tension to the breaking point.)
Tõmbab (Ei tõmba) pillikeele/pillikeelt liiga pingule.
Hän jännittää (ei jännitä) jousta liikaa.
Er überspannt den Bogen (nicht). – „Den Bogen überspannen.” – „Bei allzu großer Spannung bricht
der Bogen.”
Arcus tensus rumpitur. (Plutarkhosz) – Cito rumpes arcum semper si tensum habueris.
(G. I. Phaedrus)

370. Së hús, së hal. 1598
Neither meat, nor fish. – “Neither fish nor flesh.” 1528
Ei liha ega kala.
Ei lihaa eikä kalaa.
Weder Fleisch noch Fisch. – „Weder Fisch noch Fleisch.”

371. Olcsó húsnak híg a leve. 1598 (KE)
Cheap meat yields a dilute soup (i. e. that of inferior quality). – “Good cheap is dear.” c 1375
Odaval lihal on leem lahja.
Halvasta lihasta tulee laiha liemi. – “Kolmen markan suutari tekee kuuden markan vahingon.”
Billiges Fleisch hat dünnen Saft. – „Billig und gut sind selten beisammen.”

372. A 22-es csapdája. 1977 (amërikai)
The trap of number 22. – “A catch-22 situation.” (J. Heller)
See on 22. lõks.
22:n loukku. – “Noidankehä.”
Das ist die Falle der 22.

373. Húzd mëg, ereszd mëg.
Pull it, loosen it.
Tõmba, anna järele.
Kiristä ja hellitä. (Poliittinen johtamismuoto sosialismin aikana.)
Zieh es an, laß es locker!

374. Hübelebalázs módjára (csinál valamit). 1598
He acts as Hübelebalázs. (To act without reasoning.)
Hübelebalázsi moodi (teeb midagi). (Teeb midagi mõtlematult.)
(Hän tekee jotakin) Hübelebalázsin tapaan. ([Hän tekee jotakin] ajattelematta.)
Er macht das auf Hübelebalázsweise. (Hübelebalázs ist derjenige, der etwas ohne Nachdenken macht.) (Er handelt übereilt.)

375. Aki hülye, (az) az is marad.
He that is a fool, remains the same. – “Fools will be fools still.” 1575 – “He that is born a fool is never cured.” 1609
Kes on loll, see selleks ka jääb.
Joka on hullu, sellaisena pysyykin.
Wer blöd ist, bleibt es auch. – „Wie ein Narr begonnen, wie ein Narr beendet.”

I, Í

376. Az idő eljár, sënkire nëm vár. 1678 (N, L)
Time passes, it waits for nobody. – “Time and tide wait for no man.” c 1390 – “Time flies.” c 1382
Aeg möödub, ei oota kedagi. – „Ei aeg meest oota.”
Aika kuluu eikä odota ketään.
Die Zeit vergeht, sie wartet auf niemanden. – „Die Zeit wartet auf niemand.”
Tempus fugit.

377. Az idő (nëm) neki/nekünk dolgozik.
Time works (or does not work) for one/us.
Aeg töötab/(ei tööta) tema/meie kasuks.
Aika tekee (ei tee) työtään hänen hyväkseen/meidän hyväksemme.
Die Zeit arbeitet (nicht) für ihn/uns.

378. Az idő pénz. 1842 (E-35, B)
“Time is money.” 1748 (Benjamin Franklin)
„Aeg on raha.”
Aika on rahaa.
„Zeit ist Geld.”

379. Aki időt nyer, életët nyer. 1842 (N)
He who gains time, gains life.
Kes võidab aega, võidab elu.
Joka voittaa aikaa, voittaa elämää. – “Joka ajan voittaa, se paljon voittaa.”
Wer Zeit gewinnt, gewinnt Leben. – „Wer Zeit gewinnt, gewinnt viel.”
Qui habet tempus, habet vitam.

380. Mindënnek mëgvan a maga ideje. 1577 (N, L, B)
Everything has its time. – “There is time for everything.” c 1390 – “There is
a time for everything (for all things).”
Kõigel on oma aeg. – „Igal asjal oma aeg.”
Kaikella on aikansa. “Aikansa kutakin.”
Alles hat seine Zeit.
Omnia tempus habent. (Vulgata)

381. Mondj/Szólj igazat, betörik a fejed. 1558
Tell the truth and your head will be broken. – “Truth has a scratched face.” 1584
Ütle/Räägi tõtt, su pea murtakse. – „Tõde toob vaenlasi.”
Sano totuus, niin pääsi isketään kappaleiksi.
„Sag die Wahrheit, und dein Kopf wird eingebrochen.” – „Die Wahrheit geht mit verbundenem Kopf.”
Veritas odium parit. (P. Terentius A., D. Erasmus R.)

382. Borban az igazság. 1598 (N, G)
“In wine there is truth.”
Veinis on tõde.
Viinissä on totuus.
„Im Wein ist Wahrheit.” 1641
In vino veritas.

383. Az igazságot nëm lëhet véka alá rejteni. (N)
Truth cannot be hidden under a bushel. – “Truth will come to light (break out).” 1539
Tõde ei saa vaka alla peita.
Totuutta ei voi piilottaa vakan alle. – “Totuus ei pala tulessakaan.”
Die Wahrheit kann nicht unter dem Scheffel versteckt werden. – „Wahrheit läßt sich nicht
verbergen.”
Quod in animo sobrii, id est in lingua ebrii.

384. Aki sokat ígér, keveset ad. 1713 (N, L)
He who promises much, gives (but) little. – “He that promises too much, means nothing.” a 1593
Kes palju lubab, vähe annab. – „Kes palju lubab, see vähe annab/täidab.”
Joka lupaa paljon, se antaa vähän.
„Wer viel verspricht, gibt wenig.”
Magna promisisti, exigua video. (L. A. Seneca)

385. Az ígéret szép szó, ha mëgtartják, úgy jó. 1810 (N)
A promise is a nice word, if kept, then it is all right. – “One acre of performance is worth twenty of the Land of Promise.” 1593
Lubadus on ilus sõna, kuis seda peetakse, on hea. – „Ei aita lubamine, vaid tegemine.”
Lupaus on kaunis sana, jos se pidetään, niin on hyvä. – “Lupaus on hyvä, anto parempi.”
Versprechen ist ein schönes Wort, aber nur wenn es gehalten wird, ist es gut. – „Versprechen will ein Halten haben.” – „Besser nicht versprochen, als nicht halten.”

386. Ígéretëkkel tele a padlás. „Ëlegem van az ígéretëkből.”
The garret is full of promises. (I am fed up with promises.)
Pööning on lubadusi täis. (Mul on lubadustest villand.)
Ullakko on täynnä lupauksia. (Olen kyllästynyt lupauksiin.)
Der Dachboden ist voll von Versprechungen. (Ich habe die Versprechungen satt.)

387. Ami tégëd nëm illet, në törd azon (a) fejedet. 1851 (rég)
Make no headache (for yourself) of what is not your business. – “Mind your (own) business.” 1530
Mis sind ei puuduta, ära sellega oma pead murra.
Mikä ei koske sinua, älä vaivaa sillä päätäsi.
Darüber, was dich nicht angeht, sollst du dir den Kopf nicht zerbrechen.

388. Csak az imádság tartja benne a lelket. 1810
The soul is retained in it only by the prayer. (It is close to its end/destruction.)
Ainult palve hoiab selles hinge sees.
Vain rukous pitää häntä hengissä. (Hänellä on loppu lähellä.)
Nur das Gebet hält die Seele darin. – „Es hängt nur an einem seidenen Faden.”

389. Akinek nëm inge, në vëgye magára. 1926
If it is not one’s shirt, one should not put it on. (If a critical remark does not concern somebody, then it should be disregarded.)
Kui särk ei ole sinu (oma), ära pane selga.
Se, jonka oma paita ei ole, älköön pukeko sitä päälleen.
Wenn es nicht dein Hemd ist, sollst du es nicht anziehen.

390. Ingëdnek së higgy! 1790 (rég)
Do not trust even your own shirt. – “Remember to distrust.” 1664 – “Always verify your references.” 1918
Ära usu isegi oma särki.
Älä usko omaa paitaasikaan. (Älä usko helposti kaikkea ja jokaista.)
Glaub nicht einmal deinem Hemd! – „Selbst deinem Hemd sei dein Geheimniß fremd.” – „Trau, schau, wem!”
Sobrius sis ac memineris nemini confidere. (D. Erasmus R.) – Fide, sed cui vide.

391. Ha nincs írod és szelencéd, miért tëszëd magad borbéllyá? (Nëm vállalkozhatunk valamire, ha a hozzá szükségësëkkel nëm rëndëlkëzünk.) 1556 (rég)
Having no ointment and box why do you pose as hairdresser? (Do not undertake something you are not equipped for.)
Kui sul pole ei salvi ega karpi, miks teed end habemeajajaks?
Jollei sinulla ole rohtoa ja lipasta, miksi esiinnyt parturina?
Wenn du keine Salbe und keine Büchse hast, warum willst du Barbier werden? (Unternehme nichts, was du nicht durchführen kannst.)

392. Jobb száz irigy, mint ëgy szánó. 1598 (N)
You’d better have one hundred (persons) who envy you than one who is sorry for you. – “Better be envied than pitied.”
Parem sada kadestajat, kui üks kaasatundja.
Parempi sata kadehtijaa kuin yksi säälijä.
Es ist besser, wenn dich hundert (Personen) beneiden, als wenn dich einer bemitleidet. – „Besser beneidet als bemitleidet.”

393. Az ismétlés a tudás anyja. 1982/1864 (L)
Repetition is the mother of knowledge. – “Repetion is the mother of learning/skill.”
„Kordamine on tarkuse ema.”
Kertaus on tiedon äiti. – “Kertaus on opintojen äiti.”
Die Mutter des Wissens ist die Wiederholung. – „Wiederholung ist die Mutter aller Studien.” 1880
- „Das A und das O ist die Wiederholung.”
Repetitio est mater studiorum.

394. Akinek az Isten hivatalt ád, észt is ad hozzá. 1890
To whom God gives an office, adds also senses to it.
„Kellele Jumal ameti annab, annab ka mõistust.”
Jolle Jumala antaa viran, antaa myös järjen siihen. – “Jolle Herra antaa viran, hän antaa myös järjen.”
„Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand.” 1780

395. Akinek azIsten hivatalt ád, észt nëm ad hozzá. 1976
To whom God gives an office, does not add senses to it.
Kellele Jumal ameti annab, ei anna mõistust.
Jolle Jumala antaa viran, ei anna järkeä siihen.
Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er keine Vernunft dazu.

396. Akinek Isten mit ád, embër el nëm vëheti. 1598 (rég)
What was given by God to one, cannot be taken away by man.
Kellele Jumal midagi annab, seda ei saa inimene ära võtta.
Mitä Jumala jollekulle antaa, sitä ei ihminen voi häneltä pois ottaa.
Wenn jemandem von Gott etwas gegeben wurde, dem kann es nicht genommen werden.

397. Az Isten (Krisztus Urunk) is kitér(t) a részëg embër elől. 1598
Even God/(Christ our Lord) has given way to a drunken man.
Jumalgi (meie Issand Kristus) annab purjus inimesele teed.
Jumalakin (Herramme Kristus) antaa tietä humalaiselle.
Sogar Gott/Christ wich dem Betrunkenen aus. – „Betrunkenen und Narren müssen weichen Wagen und Karren.”

398. (Azt csak) az Isten (a Jóisten) tudja. 1550 (B)
Only God (or the good God) knows it. (Nobody knows it.) – “Good/Goodness/Heaven knows.” – “Lord only knows.”
(Seda ainult) (hea) Jumal teab.
(Vain) (hyvä) Jumala tietää sen.
(Das) weiß nur Gott (der liebe Gott).

399. Az Isten së tëhet mindënnek ëleget. 1598 (N, Démoszthënész)
Even God cannot satisfy everyone. – “You can’t please everyone.” 1472
Jumalgi ei saa kõigi heaks piisavalt teha. – „Ei saa keegi kõikide tahtmist.”
Ei Jumalakaan voi vastata kaikkiin pyyntöihin.
Nicht einmal Gott kann jedem recht tun. – „Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann.”
Ne Jupiter quidem omnibus placet. (D. Erasmus R.)

400. Az Isten sëm siet, sëm késik. 1558 (rég)
God neither hurries, nor is late.
Jumal ei kiirusta ega hiline.
Ei Jumala kiirehdi eikä myöhästy.
Gott kommt weder zu früh noch zu spät. – „Gott kommt langsam aber wohl.”

401. Fëlvitte az Isten a dolgát. 1873
God has taken him to a high position. (He got into well-being or a high position.)
Jumal on tema asjad üles viinud. (Ta on sattunud heale järjele või kõrgele positsioonile, sageli teenimatult.
)
Jumala on nostanut hänet korkeaan asemaan.
Gott hat ihn in eine gute Lage gebracht. – „Er ist reich geworden” (oft abwertend).

402. Isten látja (a) lelkëmet. 1698
God sees my soul. (I tell it honestly.)
Jumal näeb mu hinge. (Olen aus.)
Jumala näkee sieluni. (Olen rehellinen.) – “Taivas tietää.”
Gott sieht meine Seele. (Ich bin ehrlich.)

403. Isten malmai lassan őrölnek (de biztosan). 1949 (N)
The mills of God grind slowly (but surely). – “God’s mill grinds slow but sure.” 1640
Jumala veskid jahvatavad aeglaselt, kui kindlalt. – „Jumala veskid jahvatavad pikkamist (aga peenikeseks).”
Jumalan myllyt jauhavat hitaasti (mutta varmasti). – “Hitaita ovat herrojen kiireet.”
Gottes Mühlen mahlen langsam aber sicher. – „Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich klein.”
Sero molunt deorum molae. (D. Erasmus R.)

404. Isten nëm ver bottal. 1851
God does not beat one with a stick.
Jumal ei löö kepiga.
Jumala ei lyö kepillä.
Gott schlägt einen nicht mit Stock.

405. Mëgfogta az Isten lábát. 1966 (lëngyël)
He has caught the leg of God. (His action has led him into a very favourable position.)
Ta on haaranud Jumala jalast kinni. (Kasutab soodsat võimalust.)
Hän sai kiinni Jumalan jalasta. (Hän pääsi hyvään asemaan.)
Er hat Gottes Füße ergriffen. (Er hatte großes Glück.)

406. Mënjën/Mëhet Isten hírével. 1661
He can/should go with “God’s fame”. (He may/should leave, or he is not urged to stay.)
Mingu (Võib minna) Jumala sõnumiga.
Menköön/(Hän saa mennä) Jumalan sanan kanssa. (Emme pidättele häntä enää.)
Gehen Sie mit der Botschaft Gottes. Er kann mit der Botschaft Gottes gehen. (Er kann gehen, wir halten ihn nicht länger zurück.)

407. (Mindnyájan) Isten kezében vagyunk. 1966/1598
We are all in God’s hand. – „All must be as God will.”
(Me kõik) oleme Jumala kätes. – „Kõik on Jumala käes.”
Olemme (kaikki) Jumalan kädessä.
Wir sind (alle) in Gottes Hand. – „Wir sind alle in Gottes Hand.” l605

408. Nagy az Isten állatkertje. 1907
The zoo of God is large. (There are many stupid/foolish people.)
Issanda loomaaed on suur.
Jumalan eläintarha on suuri. – “Ei hulluja kynnetä eikä kylvetä, itsestään niitä kasvaa.”
Groß ist der Tiergarten Gottes! (Es gibt viele blöde/narre Menschen.)

409. Nëm ismer së Istent, së embërt. 1937
He respects (literally: knows) neither God, nor man.
Ei tunne ei Jumalat, ei inimest.
Hän ei tunne Jumalaa eikä ihmistä.
Er kennt weder Gott noch den Menschen.

410. Segíts magadon, az Isten is mëgsegít! 1536 (E-46, L)
Help yourself and then God will also help you. – “God/Heaven helps them that help themselves.” 1545
Aita ennast ise, aitab Jumalgi. – „Aita ennast, siis aitab Jumal ka.”
Auta itseäsi, niin Jumalakin auttaa sinua. – “Oma apu, paras apu.”
Hilf dir selbst, auch Gott wird dir helfen! – „Hilf dir selbst, so/dann hilft dir auch Gott.” 1485-1495
Dei/Dii facientes adiuvant. (M. T. Varro)

411. Olyan hosszú, mint a Szent Iván éneke. 1570 (táj)
It is as long as the song of St. John’s day. (Midsummer day’s song.)
Nii pikk nagu Püha Jaani laul.
Pitkä kuin juhannuslaulu.
Es ist so lang wie das Lied von Johannistag. (Tag der Sommersonnenwende.)

412. Ízlésëk és pofonok különbözők. 1960
Tastes and slaps are different. – “Tastes differ.”
Maitsed ja kõrvakiilud on erinevad. – „Maitse üle ei vaielda.”
Maut ja korvapuustit ovat erilaisia. – “Toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä.”
Geschmäcke und Ohrfeigen sind verschieden. – „Über den Geschmack läßt sich nicht streiten.”
De gustibus non est disputandum.

J

413. A jég hátán is mëgél. 1851
He can live even on flat ice. – “He can get money in desert.”
Ta elab ka jäätükil ära.
Hän selviää jään pinnallakin. (Hän tulee toimeen missä tahansa.)
Er kann auch auf dem flachen Eis leben. – „Er weiß sich überall durchzuschlagen.”

414. Mëgtört a jég. 1794
The ice was broken. – “To break the ice.”
Jää on murdunud.
Jää on murtunut. (Alkuvastustus on ohi.)
Das Eis ist gebrochen. – „Das Eis brechen.”
Scindere glaciem.

415. (Ez csak) a jéghëgy csúcsa. (N)
(This is but) “the tip of the iceberg.”
(See on ainult) jäämäe tipp.
(Tämä on vain) jäävuoren huippu.
Das ist (nur) die Spitze des Eisberges.

416. A jó elnyeri méltó büntetését. 1984 (tréf)
He who is good, gets his deserved punishment. (ironic) (A good deed often does not get its due reward or is even followed by punishment by those who dislike it.) – “No good deed goes unpunished.” 1938
Hea saab väärilise karistuse.
Hyvä saa arvoisensa rangaistuksen.
Der Gute bekommt seine verdiente Strafe. (scherzhaft) (Eine gute Tat wird nicht anerkannt.)

417. A jó elnyeri méltó jutalmát.
He that is good, gets his due reward.
Hea võidab väärilise tasu.
Hyvä saa arvoisensa palkinnon.
Der Brave gewinnt seine würdige Belohnung.

418. Mindën jó, ha a vége jó. 1890 (E-40)
All is well if the end is well. – “All’s well that ends well.” c 1250
Kõik on hea, kui lõpp on hea. – „Lõpp hea – kõik hea.”
Kaikki on hyvin, jos loppu on hyvin. – “Loppu hyvin, kaikki hyvin.”
Alles gut, (wenn) Ende gut. – „Ende gut, alles gut.” 1605
Si finis bonus est, totum bonum erit. – Finis coronat opus. – Exitus acta probat.

419. Mindënütt jó, de legjobb otthon. 1810 (N, L)
It is good everywhere but it is the best at home. – “East (or) west, home’s best.” 1858
Kõikjal on hea, kuid kõige parem on kodus. – „Igal pool on hea, aga kodus kõige parem.”
Kaikkialla hyvä, mutta kotona paras. – “Oma maa mansikka, muu maa mustikka.”
Überall ist es gut, aber zu Hause ist es am besten. – „Ob im Osten oder Westen, daheim ist’s am besten.” 1630
Patria sua cuique jucundissima. (M. T. Cicero, D. Erasmus R.)

420. Mindën jóban van valami rossz. 1598 (N, L)
In every good thing there is something bad. – “No joy without annoy/alloy.” c 1368
Igas heas on midagi halba. – „Ei ole head ilma halvata.”
Kaikessa hyvässä on jotakin pahaa. – “Ei niin hyvää, ettei jotakin pahaakin.”
In jeder guten Sache findet man etwas Schlechtes. – „Keine Nützen ohne Schaden.”
Gaudia principium nostri sunt doloris. (P. Ovidius N.)

421. Jóból is mëgárt a sok. 1851 (N, L)
Even of a good thing too much is harmful. – “Too much of a good thing is good for nothing.” 1599
Liiga palju head teeb kahju. – „Suur tükk ajab suu lõhki.”
Hyvästäkin on vahingoksi liian paljo. – “Ei makeaa mahan täydeltä.”
Zu viel ist auch schädlich. – „Allzuviel ist ungesund.” 1528
Omne nimium nocet. (L. A. Seneca)

422. Amit jókedvvel tëszël, nëm esik nehezedre. 1850 (N)
Anything done willingly is not hard/difficult to do. – „When your will is ready, your feet are light.”
Mida meeleldi teed, ei ole raske.
Mitä teet hyvällä mielellä, ei tunnu vaikealta.
Was du guter Laune tust, fällt dir nicht schwer. – „Gern tun macht leichte Arbeit.”

423. Mindën úgy van jól, ahogy van. 1926
Everything is good as it is.
Kõik on hästi nii, nagu on.
Kaikki on hyvin niin kuin on.
Alles ist so gut, wie es ist.

424. Në csak tudd a jót, hanëm tëdd is. 1810
You should not only know what is right but also do it.
Mitte ainult ära tea, mis on hea, vaid ka tee.
Älä vain tiedä hyvää, vaan myös tee se.
Du sollst nicht nur wissen, was gut ist, du sollst es auch tun.

425. Jótëtt helyébe jót në várj. 1566 (N, Szophoklész)
Do not expect good in return for a good deed. – “Ingratitude is the way of the world.”
Heateo tasuks ära head oota. – „Heategu leiab harvast tänu.”
Älä odota hyvän teon sijaan hyvää.
Erwarte nicht Gutes für eine gute Tat! – „Undank ist der Welt Lohn.” 1797

426. Jótëtt helyébe jót várj. 1795 (N)
Expect good in return for a good deed. – “One good turn deserves another.” c 1400
Heateo tasuks oota head. – „Tee head, siis leiad head.”
Odota hyvän teon sijaan hyvää.
Erwarte Gutes für eine gute Tat! – „Wohltun trägt Zinsen.”

427. Ha jöttök, lësztëk, ha hoztok, ësztëk. 1794
If you come, you will be (here), if you bring (food), you will eat.
Kui tulete, olete, kui toote, sööte.
Jos tulette, olette, jos tuotte, syötte.
Wenn ihr kommt, werdet ihr hier sein, wenn ihr etwas mitbringt, werdet ihr etwas essen.

428. Jöjjön, aminek jönnie këll. 1984
Let it come, whatever must come. (I can/will not do anything to influence the course of events.)
- “Come what may.”
Tulgu, mis tulema peab.
Tulkoon, minkä on tultava.
„Es komme, was kommen soll!”

429. (Ez még csak) A jövő zenéje. 1937 (R. Wagner: Das Kunstwerk der Zukunft. 1850)
This is but the music of future. (This can only be expected in the distant future.)
(See on alles) tuleviku muusika.
(Tämä on vielä vasta) tulevaisuuden musiikkia. (Tästä voi puhua vasta kaukana tulevaisuudessa.)
Das ist (nur) die Musik der Zukunft. – „Das ist Zukunftsmusik.”

430. Ёgy rühes juh az egész nyájat mëgrontja. 1917 (E-40)
„One scabbed sheep will mar the whole flock.” – „One scabbed sheep is enough to spoil a flock.” c 1350
„Üks kärnane lammas ajab terve karja kärna.”
Yksi syyhyinen lammas tartuttaa koko lauman.
„Ein räudiges Schaf steckt die ganze Herde an.” 1541
Unius pecudis scabies totum commaculat gregem. (Vulgata)

431. Amit szabad Jupitërnek, nëm szabad azt az ökörnek. 1966 előtt (KKE, L)
What Jove may do, the ox may not.
Mis on lubatud Jupiterile, ei ole lubatud härjale.
Mikä on sallittua Jupiterille, ei ole sallittua härälle.
Was Jupiter darf, darf der Ochse nicht. – „Wenn zwei dasselbe tun, so ist nicht dasselbe (das gleiche).”
Quod licet Jovi, non licet bovi.

K

432. Kabátügye van. — Kabátügybe keverëdëtt. 1980-as évek
He has (or is involved in) a coat-affair. (A man whose coat was stolen was told “to be involved in a coat-stealing affair”.)
Tal on mantli-afäär. — Mantli-afääri segatud. (Öeldakse selle kohta, kelle mantel varastati. Kahjukannatajat kahtlustatakse.)
Hänellä on takkijuttu. — Hän on sekaantunut takkijuttuun. (Miehen, jolta oli varastettu takki, kerrottiin sekaantuneen takkivarkausjuttuun.)
Er hat eine „Mantelangelegenheit”. (Von dem, dem der Mantel gestohlen wurde, wird gesagt, daß er in einen Mantel-Diebstahl verwickelt ist.)

433. A kádër nëm vész el, csak átalakul. 1976
A cadre will not be lost, only transformed. (A cadre who failed in a position, will not be sacked, only transferred to another similar post.) (A standard practice in the socialism.)
Kaadritöötaja ei kao ära, ainult võtab teise kuju.
Kaaderi ei katoa, muuttaa vain muotoaan.
Ein (führender) Kader geht nicht verloren, er wandelt sich bloß um. (Er taugt nicht, trotzdem wird er nicht entlassen, er bekommt sogar eine gute Stelle.)

434. A kákán is csomót keres. 1613 (N, L)
He seeks a knot even on the (bal)rush. (He is always finding fault.)
Kõrkjast otsib ka sõlme.
Hän etsii solmua kaislastakin. (Hän on turhantarkka.)
Er sucht Knoten auch an der Binse.
Nodum is scirpo quaeris. (P. Terentius A.)

435. Mindën kakas úr a maga szemétdombján. 1750 (N, L)
Every cock is master upon his own dunghill. – “Every cock will crow upon his own dunghill/ /midden.” 1200
Iga kukk on oma prügihunniku otsas peremees.
Jokainen kukko on herra omalla tunkiollaan.
Jeder Hahn ist Herr auf seinem eigenen Mist. – „Der Hahn ist König auf seinem Miste.”
Gallus in sterquilinio suo plurimum potest. (L. A. Seneca)

436. Nëm lëhet mindënt ëgy kalap alá vënni. 1851 (N)
One cannot put everything under one hat. (One cannot consider things/ideas identical/equal which are in fact different.) (To treat alike/indiscriminately.)
Ei saa kõike ühe kübara alla. – „Kõik ei saa ühe mütsi alla.” – „Kõik pää ei mahu ühe kübara alla.”
Kaikkea ei voi panna saman hatun alle. (Kaikkea ei voi käsitellä samanlaisena.)
Man kann nicht alles unter einen Hut bringen. – „Alles unter einem Hut bringen//wollen.” – „Man kann nicht alle Köpfe unter einen Hut bringen.” 1605

437. Kinek milyen kalapja van, olyannal köszön. 1810
Everyone greets others with a hat he has got.
Kellel missugune kübar on, nõnda tervitab.
Millainen hattu kullakin on, sellaisella tervehtii.
Man grüßt mit dem Hut, den man hat.

438. Üres kalász fënn tartja a fejét. 1810 (KKE)
An empty ear (of corn) holds its “head” upright.
Tühi viljapea hoiab oma pea püsti.
Tyhjä tähkä pitää päätään pystyssä.
Leere Ähre trägt den Kopf hoch. – „Leere Ähren stehen aufrecht.” 1867

439. Üres kamrának bolond a gazdasszonya. 1810 (táj)
An empty pantry has a fool houswife.
Tühjal sahvril on rumal perenaine.
Tyhjän ruokakomeron emäntä on hullu.
Eine leere Speisekammer hat eine verrückte Hausfrau.

440. Tejjel-mézzel folyó Kánaán. (B)
Canaan overflown by milk and honey. – “Land of milk and honey.”
Piima ja mett voolav Kaanan.
Maitoa ja hunajaa virtaava Kaanaa.
Das ist Kanaan, wo Milch und Honig fließen. – „Das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt.”

441. Mëgfojtaná ëgy kanál vízben. 1679 (KKE)
He would drown him in a spoonful of water.
Lämmataks ta ühes lusikatäies vees.
Hän hukuttaisi hänet lusikalliseen vettä.
Er könnte ihn in einem Löffel Wasser erwürgen. (Er haßt ihn.)

442. Mindën lében kanál. 1598
He is a spoon in all liquids. – “He has a finger in every pie.”
Ta on igas leemes lusikas. (Segab ennast igasse asjasse.)
Hän lusikoi joka liemessä. – “Pistää lusikkansa joka soppaan.”
Er ist ein Löffel in jedem Wasser. – „Er steckt seine Finger in jeder Quark.”

443. Ëgy kaptafára húz mindënt. 1810 (N, Publilius Syrus)
He draws everything to one (to the same) last. (To make everything after the same pattern.) – “To have everything on the same peg.”
Ta tõmbab kõik ühe liistu peale.
Hän vetää kaiken samaan lestiin. (Hän käsittelee kaikki asiat samanarvoisina.)
„Er schlägt alles über einen Leisten.”

444. Nëm káptalan a feje.
His head is not the chapter (of a collegiate church) – “He is not a walking encyclopedia.” (He does not know everything.)
Note: Once the chapter of the church stored all the official documents.)
Ta pea pole kapiitel. „Ta pea pole prügikast.”
Hänen päänsä ei ole kappalainen. (Hän ei voi tietää kaikkea.)
Sein Kopf ist kein Domkapitel (Im Mittelalter das Domkapitel bewahrte alle Dokumente.) – „Er ist kein Lexikon.”

445. Nyitott kaput/kapukat dönget. 1960/1937 (N)
To bang at an open gate.
Koputab avatud väravale/väravatele. – „Lahtisest uksest sisse murdma.”
Hän kolkuttaa avointa porttia/avoimia portteja. (Hän todistelee itsestäänselviä asioita.)
Er ballert gegen offenes Tor (offene Tore). – „Er rennt offene Türen ein.”

446. Nincs az a kár, mëly valakinek në használna. 1810 (táj)
There is no loss, which is not a gain for somebody. – “Nothing so bad in which there is not something of good.” 1599
Pole sellist kahju, mis kellelegi kasulik poleks.
Ei ole vahinkoa, joka ei olisi jollekulle hyödyksi. – “Kissan ilo on hiiren itku.”
Es gibt keinen Verlust, der nicht ein Gewinn für jemand wäre.

447. (A maga) kárán tanul a magyar. 1850
The Hungarian learns at his own loss/damage. – „Adversity makes men wise.” 1574
Iseenda kahju pealt õpib ungarlane.
Unkarilainen oppii (omasta) vahingostaan. – “Vahingosta viisastuu.”
Der Ungar lernt vom (eigenen) Schaden. – „Durch Schaden wird man klug.”

448. Fekete karácsony, fehér húsvét. 1850 (N)
Black Christmas (i. e. without snow), white Easter.
Mustad jõulud, valged lihavõtted.
Musta joulu, valkoinen pääsiäinen.
Schwarzes Weihnachten, weißes Ostern.

449. Ha rövid a kardod, toldd mëg ëgy lépéssel! 1794
If your sword is short, add one step to it. (A missing part may be substituted sometimes by something else, e. g. skill.)
Kui su mõõk on lühike, astu samm lähemale.
Jos miekkasi on lyhyt, jatka sitä yhdellä askelella.
Wenn dein Schwert kurz ist, verlängere es um einen Schritt.

450. Két élës kard/tőr nëm fér mëg ëgy hüvelyben. 1598 (táj)
Two sharp swords/daggers cannot be in one sheath. – “Two bigs will not go in one bag.” 1659
Kaks teravat mõõka/pistoda ei mahu ühte tuppe.
Yhteen tuppeen ei mahdu kahta terävää miekkaa/puukkoa.
Zwei scharfe Schwerter/Dolche gehen nicht in eine Scheide.
Unicum arbustum haud alit duos erithacos. (D. Erasmus R.)

451. Mëgy, mint a karikacsapás. 1851
It goes like cuts of a whip. – “It goes like clockwork.” – “It is (all) plain sailing.”
Läheb nagu rattalöök. (Läheb väga hästi.) – „Kõik läheb nagu lepse reega (nagu õlitatult).”
Se menee kuin renkaanpyöritys. – “Sujuu kuin leikki.”
Es geht, wie das Radschlagen. – „Es geht wie am Schnürchen.”

452. Nyílt/Nyitott kártyákkal játszik. 1937 (N)
He plays with open cards. – “To throw one’s cards on the table.”
Mängib lahtiste/avatud kaartidega. – „Oma kaarte avama.”
Hän pelaa avoimin kortein.
Er spielt mit offenen Karten. – „Seine Karten offen setzen.”

453. Összedőlt/Összeomlott, mint ëgy kártyavár. 1966
To collapse like a castle of cards. – “Like a house of cards.”
Langes kokku nagu kaardiloss.
Se sortui kuin korttilinna. – “Se sortui kuin korttitalo.”
„Es ist zusammengefallen/eingestürzt, wie ein Kartenhaus (wörtlich: Kartenburg)”

454. Kinek ëgyszër mëgégette száját a kása, az aludttejet is mëgfújja. 1598 (KKE)
He whose mouth was once burned by hot mush, blows even at sour milk. – “The burnt child dreads the fire.” 1300
Kellel puder kord kõrvetas suu, see puhub hapupiimalegi peale. – „Kes supiga suu põletanud, see puhub ka vee peale.”
Jonka suun puuro on kerran polttanut, puhaltaa viiliäkin. – “Yhden kerran kun rokka suun polttaa, niin toista kertaa ei poltakaan.”
Wer sich den Mund an dem Brei schon einmal verbrannt hat, wird sogar die Sauermilch pusten. – „Wer mit heißer Milch sich weh getan, bläst auch kaltes Wasser an.”

455. Nëm ëszik a kását/levest olyan forrón, ahogy főzik. 1961 (N)
Mush/Soup is not eaten as hot as it is cooked. – “His bark is worse than his bite.” 1663 – “The devil is not so black as he is painted.”
Ei sööda putru/suppi nii kuumalt, kui seda keedetakse. – „Ega putru nii palavalt süüa/süüakse, kui keedetakse.”
Ei puuroa/keittoa niin kuumana syödä kuin se keitetään.
Der Brei (Die Suppe) wird nicht so heiß gegessen wie er/sie gekocht ist. – „Es wird nichts so heiß gegessen, wie/als es gekocht wird.”

456. Könnyű Katit táncba vinni (, ha ő is akarja). 1795
It’s easy to take Kati to the dance (if she is also willing).
Kerge on Katit tantsule viia (kui temagi tahab).
Kati on helppo viedä tanssiin (, jos hänkin haluaa).
Es ist leicht, Kata in den Tanz zu bringen (wenn sie auch bereit ist).

457. Fizet, mint a katonatiszt/köles. 1966
To pay as a (military) officer (
or as the millet).
Maksab nagu ohvitser/hirss.
Hän maksaa kuin upseeri/hirssi. (Hänellä on varaa maksaa hyvin.)
Er zahlt, wie ein Offizier (
oder wie die Hirse).

458. Kazalban/Szénakazalban/Asztagban tűt keres. 1787 (N)
He looks for a needle in a bundle (of hay). – “He looks for (tries to find) a needle in a bundle/bottle of hay (in a haystack).”
Heinakuhjast otsib nõela.
Hän etsii neulaa heinäsuovasta. – “Etsiä neulaa heinäsuovasta.”
Er sucht die Nadel in dem Schober. – „Ein Nadel in einem Haufen Heu (Bund Stroh) suchen.”

459. A kecske is jóllakik és a káposzta is mëgmarad. 1788 (N)
Both the goat has enough to eat and the cabbage remains. (Both parties are satisfied.)
Ka kits saab kõhu täis ja kapsaski jääb alles.
Pukkikin tulee kylläiseksi ja kaalimaakin säilyy.
Sowohl die Ziege frisst sich satt, als auch der Kohl bleibt übrig. (Jeder ist zufrieden.)

460. A kecske së mënne a vásárra, ha nëm hajtanák. 1598 (táj) (KE)
Without driving even a goat would not go to the market.
Kitski ei läheks laadale, kui ei aetaks.
Ei pukkikaan menisi markkinoille, jos ei ajettaisi.
Auch die Ziege würde nicht auf den Markt gehen, wenn man sie nicht treiben würde.

461. A vén kecske is mëgnyalja a sót. 1713 (KKE)
Even an old goat likes to lick salt. (Even old men like making love.)
Vana kitski lakub soola. – „Vanad sikud lakuvad ka heal meelel soola.”
Vanha pukkikin nuolee suolan. – “Suolaista on hyvä nuolaista.”
Auch die alte Ziege leckt gern Salz. – „Es ist keine Ziege so alt, sie leckt noch gern Salz.”

462. Úgy szereti, mint a kecske a kést. 1611
He likes it, as a goat likes the knife (that kills him).
Armastab nii, nagu kits nuga.
Hän pitää kuin pukki veitsestä. (Hän ei pidä siitä lainkaan.)
Er liebt es wie die Ziege das Messer.

463. Kecskére bízza a káposztát. 1713 (KKE)
He confides the cabbage to the goat. – “To set the wolf to keep the sheep.” 1513 – “To put the cat among the pigeons.”
Usaldab kapsa kitse hoolde. – „Ega kitsa ei või kapustaaida lasta.”
Hän uskoo kaalimaan pukin huomaan. – “Panna pukki kaalimaan vartijaksi.”
Den Kohl vertraut er dem Bock an. – „Den Bock zum Gärtner machen.” 1616
Mustelae sevum (committere). (D. Erasmus R.) – Ovem lupo committere. (M. T. Cicero)

464. Iszik mint a kefekötő. 1831 (némët)
He drinks like a brushmaker. – “He drinks like a fish.”
Joob nagu harjategija. – „Loomamoodi/Seamoodi (viina) jooma.”
Hän juo kuin harjantekijä. (Hän juo paljon.)
„Er säuft/trinkt wie ein Bürstenbinder.” – „Er trinkt wie ein Loch.”

465. Összeköti a këllemëst a hasznossal. 1937 (N)
He combines the pleasant with the useful.
Ühendab meeldiva kasulikuga.
Hän yhdistää mukavan hyödylliseen. – “Yhdistää huvi ja hyöty.”
Er verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen.
Utile dulci. (Q. Horatius F.)

466. Fëlírjuk a kéménybe korommal. 1794 (KKE)
We shall write it in soot in the chimney. (We may write it off.)
Kirjutagem korstnasse koos nõega. – „Ma võin seda korstnasse kirjutada.”
Kirjoitamme sen noella savupiippuun. – “Vetää risti seinään.”
Wir werden es mit Russ in den Schornstein schreiben. (Wir können es abschreiben.) – „Etwas in den Schornstein schreiben.” – „Wir wollen es in den Kamin schreiben, wo es die Hühner nicht auskratzen.” 1840

467. Úgy këll, mint ëgy falat kënyér. 1966
To be needed as a bite of bread. (It is badly needed.)
On nii vaja, nagu üht leivapala.
Tarvitaan kuin leipäpalaa.
Es ist so nötig, wie ein Bissen Brot. (Es ist sehr nötig.)

468. Kënyértörésre került a dolog. 1851
The developments have led to the breaking of bread. (The breaking of former relations.)
Asi läks leivamurdmiseni. (Suhteid katkestama.)
Asia johti leivänmurtamiseen. (Ennen yhdessä olleet riitaantuvat ja eroavat.)
Die Streitigkeiten führten zum brechen des Brotes. (Zum Abbrechen der früheren Verhältnisse.)

469. Amilyen a kérdés, olyan a felelet. 1851 (N)
“Like question, like answer.” 1584
Kuidas küsimus, nõnda vastus. – „Kuidas küsid, nii vastatakse.”
Millainen on kysymys, sellainen on vastaus. – “Niin metsä vastaa, kuin sinne huutaa.”
Wie die Frage, so die Antwort. – „Wie die Frage, so auch die Antwort.”

470. Jobb kétszër kérdëzni, mint ëgyszër hibázni. 1850 (N)
It is better to ask twice than to err once. – “Better to ask the way than go astray.”
„Parem kaks korda küsida, kui üks kord eksida.”
Parempi kysyä kaksi kertaa kuin tehdä kerran väärin. – “Ei kysyvä tieltä eksy.”
Es ist besser, zweimal zu fragen als einmal irren. – „Besser zweimal fragen als einmal irregehen.”

471. A kerék is jobban forog, ha kenik. 1598 (E-40, L)
The wheel turns better if greased. – “Grease the wheel, if thou intend the cart shall go.” 1666
Rataski veereb paremini, kui määritakse. – „Võietud vanker jookseb kergesti.”
Pyöräkin pyörii paremmin, jos sitä voidellaan.
Auch das Rad dreht sich besser, wenn es geschmiert wird. – „Wer gut schmiert, der gut fährt.” 1605
- „Wie man den Karren schmiert, so fährt/läuft er.”
Rota plaustri male uncta stridet. – Unctus si fuerit currus, sine murmure vadit.

472. Ötödik kerék a kocsiban. 1912
The fifth wheel of the carriage/coach. – “A fifth wheel to a coach.” 1513
„Viies ratas vankri all.”
Viides pyörä vaunuissa.
„Fünftes Rad am Wagen.” 13. sz.
Rota quinta plaustro.

473. Visszatért/Visszazökkent a normális/régi kerékvágásba. 1937/1873
To return to the normal/old wheel-track. (To be back to normal.) – “To be back on the track.” – “To get back on the rails.”
Pöördus tagasi normaalsesse/vanasse rööpasse.
Hän palasi normaaliin/vanhaan pyöränjälkeen. – “Elämä palasi normaaleihin uomiin.”
Wieder in die normale/alte Radspur zurückkehren. – „Wieder ins normale Geleise zurückkehren.”

474. Aki keres, talál. 1810 (E, B)
“He that seeks finds.” 1530
Kes otsib, leiab. – „Kes otsib, see leiab.”
Joka etsii, se löytää. – “Etsivä löytää.”
„Wer sucht, der findet.” 1616
Qui quaerit, invenit. (Vulgata)

475. Lëszëdi róla a kërësztvizet. 1873
He removes the baptismal water from somebody. (He curses somebody up and down.)
Võtab temalt ristivee maha. (Pahandab kellegagi kõvasti.)
Hän puhdistaa hänestä kasteveden. – “Haukkua pataluhaksi.”
Er nimmt ihm das Taufwasser ab. – „Er lässt an ihm keinen guten Faden.” – „Er wäscht ihm den
Kopf.”

476. Ott sëm kolbászból van a kerítés. 1937
The fence is not made of sausages even there. (You have to work there too.) “To believe that (there) the streets are paved with gold.”
Aed pole sealgi vorstist.
Ei sielläkään ole aita makkarasta. – “Ruoho ei ole vihreämpi aidan toisella puolella.”
Auch dort ist der Zaun nicht aus Wurst. (Dort gibt es auch keine grenzenlose Überfülle, dort muß man auch arbeiten.)

477. Kerül, amibe kerül.
It should cost what it costs. – “Cost what it may.” – “At all costs.”
Maksab, mis maksab.
Maksaa mitä maksaa.
Kostet, was es kostet. – „Koste es, was es wolle.”

478. Ami késik, nëm múlik. 1864 (N, L. A. Seneca, M. Luther)
What is delayed may come/happen later. – “All is not lost that is delayed.”
Mis hilineb, ei lähe mööda. (Mis hilineb, võib veel tulla.)
Mikä myöhästyy, ei mene ohi.
Was sich verspätet, vergeht nicht. – „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.”
Quod differtur, non aufertur. (Arnobius M.)

479. Késő sütve. „Eső után köpönyeg.” 1589 (rég)
It was baked/fried too late. (It was done too late.)
Hilja küpsetatud. – „Vihma järel vihmamantel.” (Hilinenud tegutsemine.)
Myöhään paistettu. (Myöhään tehty.)
Es war zu spät gebacken. (Den Regenmantel nach dem Regen anziehen.)

480. Jobb későn, mint soha. 1598 (E-43, L)
“Better late than never.” c 1300
„Parem hilja, kui mitte kunagi.”
“Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.”
„Besser spät als nie.” 1616
Potius sero quam nunquam. (T. Livius)

481. Mëgtanítlak kesztyűbe dudálni. 1810
I shall teach you pipe into gloves. (I shall teach you how to behave.)
Õpetan sind kindasse torupilli mängima. (Õpetan sind, kuidas käituda.)
Opetan sinut puhaltamaan käsineeseen. – “Näyttää jollekulle taivaanmerkit.”
Ich bringe dir bei, wie man in die Handschuhe bläst. (Du wirst lernen, wie man sich benehmen soll.)

482. Fëlvëszi a (az odadobott) kesztyűt. 1966
To take up the gloves. – “To take up the gauntlet.”
Võtab üles (mahavisatud) kinda.
Hän nostaa (maahan heitetyn) käsineen. (Hän ottaa haasteen vastaan.)
Er nimmt den (hingeworfenen) Handschuch auf. – „Den Handschuh aufnehmen.”

483. Ha kettő verekszik/veszekëdik, a harmadik nyer. 1864
If two are beating/quarreling, the third wins. – “Two dogs strive for a bone and a third runs away with it.” c 1386
Kui kaks kaklevad, kolmas võidab. – „Seni kui kaks taplevad ühe muna pärast, pistab kolmas suu.”
Jos kaksi riitelee, kolmas voittaa.
Wenn sich zwei schlagen/streiten, gewinnt der Dritte. – „Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte.”
Inter duos litigantes (saepe) tertius gaudet.

484. Kéz kezet mos. 1582 (E-47, Mënandrosz)
“One hand washes the other.” 1573 – “You scratch my back and I’ll scratch yours.”
„Käsi peseb kätt.”
Käsi käden pesee. – “Käsi käden pesee, molemmat kädet kasvon.”
„Hand wäscht Hand.” – „Eine Hand wäscht die andere.”
Manus manum lavat/fricat. (G. Petronius A., L. A. Seneca, D. Erasmus R.)

485. Nëm tudja a jobb kéz, mit csinál a bal. 1937 (KKE)
The right hand does not know what the left is doing. (An un-coordinated or careless action.) – “The left hand does not know what the right hand’s doing.”
Parem käsi ei tea, mida vasak teeb.
Oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee.
Die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut. – „Die rechte Hand muß wissen, was die linke tut.”

486. Sok kéz, hamar kész. 1790 (N, Hésziodosz, D. Erasmus R.)
Many hands are quickly ready (with the work). – “Many hands make light work.”
Palju käsi, varsti valmis.
Monta kättä, nopeasti valmis.
Viele Hände sind (mit der Arbeit) schnell fertig. – „Viele Hände machen bald/rasch ein Ende.”

487. Mossa a kezét. 1851 (N, Ëuripidész, B)
He washes his hand. – “To wash one’s hand(s) of sb/sth.” 1554
Ta peseb oma käsi. – „Oma käsi süüst puhtaks pesema.”
Hän pesee kätensä.
Er wäscht sich die Hände. – „Seine Hände in Unschuld waschen.” 1734
Pilatus … lavit manus… (Vulgata)

488. Ölbe tëtt kézzel nézi/ül. ― Nëm nézi/ül ölbe tëtt kézzel. 1966
(Not) to behold/sit with hands put in the lap. (i. e. indifferently) (He waits —
or does not wait — idly.)
Vaatab/Istub käed süles. – Ei vaata/istu käid süles.
Hän katsoo/istuu kädet sylissä. — Hän ei katso/ei istu kädet sylissä.
Er sieht/sitzt (nicht) mit in den Schoß gelegter Hand. – „Die Hände in den Schoß legen.”

489. Jó kezdet fél siker. 1890 (E-43, L)
A good beginning is half success. – “Well begun is half done.” c 1415 – “The first blow is half the battle.” 1773
Hea algus on pool edu. – „Hea hakkamine on pool võitu.”
Hyvä alku on puoli menestystä. – “Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.”
Ein guter Anfang ist halber Erfolg. – „Guter Anfang ist halbe Arbeit.” – „Frisch gewagt ist halb gewonnen.”
Dimidium facti qui bene coepit, habet. (Q. Horatius F.) – Principium dimidium totius.

490. Mindën kezdet nehéz. 1864 (E-38, L)
“Every beginning is hard.” 1550
„Iga algus on raske.”
Jokainen alku on vaikea. – “Alku aina hankala, lopussa kiitos seisoo.”
„Aller Anfang ist schwer.” 1716-25
Omne initium/principium difficile/grave.

491. A kibicnek sëmmi sëm drága. 1961
For an onlooker/bystander nothing is precious.
Kiibitsejale pole miski kallis.
Korttipelin katsojalle mikään ei ole kallista.
Dem Kiebitz ist nichts teuer.

492. Sok kicsi sokra mëgy. 1890 (N, L)
Many a little becomes much. – “Many a little makes a mickle.” a 1250 – “Little and often fill the purse.” 1582
Paljudest väikestest saab palju. – „Natuke natukest aitab.” – „Kord-korralt teeb linnuke pesa.”
Monesta pienestä tulee yhdessä paljon. “Vähästä paljon tulee ja kipinästä tuli syttyy.”
Aus vielen kleinen Sachen wird einmal etwas Großes. – „Viel wenig machen ein Viel.” – „Ein Groschen zum andern wird mit der Zeit ein Schatz.” – „Aus kleinen Bächern wird der Fluß.”
De multis grandis acervus erit. (P. Ovidius N.)

493. Kicsire nëm adunk/nézünk, a nagy mëg nëm számít. 1976
We do not care for the little and the great is of no importance (for us).
Väikse peale ei vaata, suur aga ei loe.
Pienestä emme välitä, suurella ei ole merkitystä.
Auf das Kleine achten wir nicht und das Große zählt nicht.

494. Jó kifogás sosë rossz. 1984
A good excuse is never bad. (It is always good to have a good excuse, if it serves the purpose.)
Hea väljavabandus pole kunagi paha.
Hyvä tekosyy ei ole koskaan huono.
Eine gute Ausrede ist nie schlecht (hilft immer).

495. Kit a kígyó mëgcsíp, a gyíktól is fél. 1810
Whom a serpent has bitten, is afraid of a lizard. – “Once bitten twice shy.”
Keda uss hammustab, kardab ka sisalikku.
Jota käärme puree, se pelkää sisiliskoakin.
Wer von der Schlange gebissen wird, hat sogar von der Eidechse Angst.

496. Kígyót-békát kiált rá. 1560
He shouts snake and frog at somebody. (To abuse somebody right and left.)
Karjub kellegi peale ussi-konna. (Sõimab kedagi.) – „Tuld ja tõrva sülitama.”
Hän huutaa hänelle käärmeen ja sammakon. (Hän kertoo hänestä pelkkää pahaa.)
Er spuckt Schlange und Frosch auf ihn. (Er beschimpft den anderen.) – „Feuer und Flamme (Gift und Galle) speien/spucken auf jemanden.”

497. Kígyót melenget kebelén. 1598 (L)
To warm a snake in one’s bosom. – “To nourish a snake/viper in one’s bosom.” c 1386
Soojendab madu rinna peal. – „Ussi/Madu (oma) põues hoidma/soojendama.”
Hän lämmittää käärmettä povellaan. – “Elättää käärmettä povellaan.”
Er wärmt eine Schlange am Busen. – „Eine Schlange am Busen nähren.”
Tu viperam sub ala nutricas. (T. Petronius A.) – Colubrum in sinu fovere. (D. Erasmus R.)

498. Ez nekëm kínai (kínaiul van). (G)
This is Chinese to sy. – “That is Greek/Dutch/(double Dutch) to me.”
See on minule hiina keel.
Tämä on minulle kiinaa. – “Tämä on minulle hepreaa.”
Das ist für mich chinesisch. (Davon verstehe ich nichts.) – „Das kommt mir spanisch vor.”
C’est de l’hébreu pour moi. (franciául)

499. A király meztelen. (H. Ch. Andersen)
The king is naked. (The hidden truth is revealed.)
Kuningas on alasti.
Kuningas on alaston.
Der König ist nackt.

500. Pünkösdi király(ság). 1565
A king(dom) of Whitsuntide. (A glory/honour of short duration.)
Nelipühikuningas. (Lühikest aega kestav au.)
Helluntaikuningas. (Hetken aikaa kestävä maine tai kunnia.)
Ein Pfingsten-König(reich). (Ruhm/Ehre von kurzer Dauer.)

501. Mëgkeresi/Mëgtalálja a kiskaput.
To look for (or find) the wicket door (i. e. the way out, the legal loophole).
Otsib/Leiab jalgvärava.
Hän etsii/löytää pikkuportin. – “Etsiä/Löytää porsaanreikä.”
Er sucht/findet die kleine Tür. (Er findet die Rechtslücke, neben dem geschlossenen Hoftor die geöffnete Pforte.)

502. Mindën nagykapu mellett van ëgy kiskapu.
Beside each (closed) big gate there is an (open) small gate.
Iga (suletud) suure värava kõrval on üks (avatud) jalgvärav.
Jokaisen (suljetun) portin vieressä on (avoin) pikkuportti. – “Jokaisen portin vieressä on
porsaanreikä.”
Neben jedem geschlossenen Hoftor gibt es eine geöffnete Pforte.

503. Belejön, mint kiskutya az ugatásba. 1906
To get experienced in sg, like a small dog in barking.
Õpib ära, nagu kutsikas haukumise.
Hän pääsee siihen sisälle kuin koiranpentu haukkumiseen.
Er lernt es, wie der kleine Hund das Bellen.

504. Bujkál bennem a kisördög.
The little devil is hiding in me. (In spite of what was shown/told me, I have some serious doubts.)
Minus peitub väike kurat. (Sellega seoses on mul kahtlusi.)
Minussa piilee pikkupiru. (Kerrotuista seikoista huolimatta herää epäily.)
Der kleine Teufel ist in mich gefallen. (Ich habe Bedenken.)

505. Ha (a) kisujjad mutatod, egész kezed kéri. 1851/1713 (E-44)
If you show him your little finger, he requests your whole hand. – “Give him an inch and he’ll take an ell.” 1646
Kui väikest sõrme näitad, palub kogu käe. – „Anna kurjale sõrme ots, tema võtab käe.”
Jos näytät pikkusormesi, se pyytää koko käden. “Anna pirulle pikkusormi, se ottaa koko käden.”
Wenn du ihm deinen kleinen Finger zeigst, will er deinen ganzen Arm haben. – „Gib dem Teufel einen Finger, und er greift nach dem ganzen Hand.”
Si digitum porrexeris, manum invadet.

506. Amit nëm kívánsz magadnak, të së tëdd embërtársadnak. 1795 (E-40, L, B)
What you do not wish for yourself, do not do it to your fellow-men either. – “Do as you would be done by.” c 1596
Mida sa ei soovi endale, ära tee ka kaaslasele.
Mitä et toivo itsellesi, älä sinäkään tee lähimmäisellesi.
Was du dir selbst nicht wünschst, tu es auch deinem Mitmenschen nicht an. – „Was du nicht willst, das man dir tu’, das füg’ auch keinem andern zu.”
Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris. (Lampridius) – Fac mihi, quod tibi vis. – Omnia ergo
quaecumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis. (Vulgata)

507. Aki kíváncsi, az hamar mëgöregszik. 1966
He that is nosey gets old quickly. – “Curiosity killed the cat.”
Kes on uudishimulik, jääb ruttu vanaks. – „Kes kõik teada tahab saada, läheb ruttu vanaks.”
Joka on utelias, vanhenee pian.
Wer neugerig ist, wird vorzeitig alt. – „Wer alles wissen will, wird zu geschwind alt.”

508. A kivétel erősíti a szabályt. 1941 (N, L)
The exception confirms the rule. – “The exception proves the rule.” 1663
Erand kinnitab reeglit. – „Erandid kinnitavad reeglit.”
Poikkeus vahvistaa säännön.
DieAusnahmebestätigtdieRegel. – „Ausnahmen bestätigen die Regel.”
Exceptio firmat regulam. (M. T. Cicero)

509. (Mëg)fordult a kocka. 1598
The die has turned. (The luck has changed.)
Täring on (ümber) pöördunud.
Arpakuutio on kääntynyt. (Onni on kääntynyt.)
Der Würfel wendete sich. – „Das Blättchen wendete sich.”

510. A kocka el van vetve. 1851/1613
“The die is cast.” 1548
„Liisk on heidetud.”
“Arpa on heitetty.”
Der Würfel ist geworfen. – „Die Würfel sind gefallen.” 1840
Alea iacta est. (G. Suetonius T.)

511. Jó a hosszú kolbász és a rövid prédikáció. 1598 (rég)
Long sausage and short sermon are good.
Hea on pikk vorst ja lühike jutlus.
Pitkä makkara ja lyhyt saarna ovat hyviä.
Lange Wurst und kurze Predigt sind gut. – „Kurz Gebet und lange Bratwürste haben die Bauern gern.”

512. Szëmérmës koldusnak üres a táskája. 1515-1540
A shy beggar has an empty scrip.
Häbelikul kerjusel on tasku tühi.
Kainon kerjäläisen laukku on tyhjä. – “Rohkea ruokansa ottaa, ujo nälkää näkee.”
Der bescheidene Bettler hat einen leeren Sack.

513. Kolumbusz tojása. 1851 (N)
It is an egg of Columbus. (It is a problem very easy to solve.)
Kolumbuse muna. (Väga lihtne lahendus.)
Kolumbuksen muna. (Helposti ratkaistava ongelma.)
„Das Ei des Kolumbus.”

514. Kopár helyën kereskëdël. „Borsót hánysz a falra.” 1598 (rég)
You (try to) trade at a deserted place.
Tühjal kohal kaupled. – „Sa pillud herneid vastu seina.”
Käyt kauppaa autiolla paikalla.
Du versuchst, in der Wüste zu handeln. – „Erbsen an die Wand werfen.”

515. Kopaszt borotvál. „Borsót hány a falra.” 1554 (rég)
He shaves a bald head. (A useless action.)
Raseerib kiilaspead. – „Pillub herneid vastu seina.”
Hän parturoi kaljua. (Hyödytön työ.)
Er rasiert einen kahlen Kopf. – „Einen Kahlkopf scheren.” – „Ein Kahlkopf ist bald geschoren.”
Callum vellis.

516. Kopogjuk lë.
We should knock it down. (So far it is all right, but the future is uncertain.)
Koputagem. – „Sülita üle olla.”
Koputetaan puuta.
Klopfen wir ab. (Bis jetzt sieht alles gut aus, aber es ist nicht sicher, dass es auch im Weiteren so
bleibt.) – „Dreimal toi toi toi.”

517. Aki korpa közé keverëdik, mëgëszik a disznók. 1577 (N, L)
He who mixes with the bran, will be eaten by the pigs. – “Make yourself all honey and the flies will devour/eat you.” 1620
Kes aganate hulka satub, selle söövad sead.
Joka joutuu leseiden joukkoon, sen siat syövät. – “Seura tekee kaltaisekseen.”
„Wer sich unter die Kleie mischt, den fressen die Säue/Schweine.”
Furfure se miscens porcorum dentibus estur.

518. Addig jár a korsó a kútra, míg el nëm törik. 1713 (E-40, L)
The pitcher goes so long to the well, until it breaks. – “The pitcher which goes often to the well will be broken at last.” 1340
Nii kaua käib kann kaevul, kuni katki läheb. – „Kruus käib nõnda/nii kaua kaevul, kui (ta) katki läheb.”
Ruukku käy kaivolla, kunnes se särkyy. (Tehdä pahaa niin kauan kuin joutuu kiinni.)
„Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.”
Ollula tam fertur ad aquam quod fracta refertur.

519. Kovács kovácsra irigykëdik. 1598 (rég) (N, Arisztotëlész, Q. S. F. Tertullianus)
One blacksmith envies another. – “One potter envies another.”
Sepp on sepale kade.
Seppä seppää kadehtii.
„Ein Schmied neidet den andern.” – „Ein Töpfer haßt den andern.”
Figulus figulo invidet, faber fabro. (D. Erasmus R.)

520. Kő kövön nëm marad. 1895 (B)
No stone will remain on stone. – “Not to leave a stone standing.”
Kivi ei jää kivi peale. – „Mitte kivi kivi peale jätma.”
“Ei jää kiveä kiven päälle.”
Es wird kein Stein auf Stein bleiben. – „Es wird kein kein Stein auf dem anderen bleiben.”
Non relinquitur hic lapis super lapidem. (Vulgata)

521. Nagy kő esëtt lë a szívéről. 1851 (KKE)
A great stone fell down from his heart. (A sense of relief as a danger or worry was averted.)
Suur kivi langes tema südamelt. – „Mul langes kivi südamelt.”
Suuri kivi putosi hänen sydämeltään. – “Kivi putoaa sydämeltäni.”
Ihm ist ein großer Stein vom Herzen gefallen. – „Es fällt mir ein Stein vom Herzen.”

522. Nëm mohosodik az a kő mëg, mëlyet gyakran mozgatnak. 1598 (E-48)
A stone moved often gathers no moss. – “A rolling stone gathers no moss.” 1362
Ei sammaldu kivi, mida tihti liigutatakse. – „Vereval kivil ei ole sammalt.”
Ei se kivi sammaloidu, jota usein liikutetaan. – “Ei vierivä kivi sammaloidu.”
Der Stein, der oft bewegt wird, bemoost sich nicht. – „Auf dem rollenden Stein wächst kein Moos.” 1541
Saxum volutum non obducitur musco. (D. Erasmus R.)

523. Ha mëgdobnak kővel, dobd vissza kënyérrel. 1847 (KKE)
If a stone was thrown at you, throw back some bread in return. – “To return good for evil.” 1640
Kui sind visatakse kiviga, viska vastu leivaga. – „Ära maksa kurja kurjaga.”
Jos sinua heitetään kivellä, vastaa siihen leivällä.
Wenn du mit Steinen beworfen wirst, sollst du Brot zurückwerfen. – „Wer nach dir mit Steinen wirft, dem antworte mit Brot.”

524. Az vesse rá az első követ, aki még nëm tëtt ilyet. 1936 (B)
He should throw the first stone on him, who has not yet done anything like that.
See heitku esimene kivi, kes pole seda teinud. – „Kellegi pihta kivi viskama.”
Se heittäköön ensimmäisen kiven, joka ei ole vielä tehnyt tällaista.
Der soll den ersten Stein auf ihn werfen, der noch nicht sowas getan hat. – „Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.”
Qui sine paccata est vestrum, primus in illam lapidem mittat. (Vulgata)

525. Ëgy követ fújnak. 16. sz./1750
They blow one (i. e. the same) stone. (They have the same bad intention.)
Ühte kivi puhuvad. (Võrdselt pahatahtlikud.)
He puhaltavat samaa kiveä. (Heillä on samat pahat aikeet.)
Sie blasen denselben Stein. – „Sie stecken unter einem Dach.”

526. Mindën követ mëgmozgat. 1598 (N)
He moves all the stones (to achieve something). – “To leave no stone unturned.” 1545
Liigutab kõiki kive.
Hän panee kaikki kivet liikkeelle. – “Panna liikkeelle taivaat ja maat.”
Alle Steine setzt er in Bewegung. – „Alle Hebel setzt er in Bewegung.”
Omnem movere lapidem. (D. Erasmus R.)

527. Kölcsönkënyér visszajár. 1794
Bread borrowed should be returned. – “Measure for measure.” 1520 – “Tit for tat.” 1546 – “To pay one in his own coin.” 1578 – “To repay sy in kind.” – “To give a Roland for an Oliver.” 1548
Laenuleib tuleb tagasi anda. – „Kuidas küla mulle/minule, nõnda mina külale.”
Lainaleipä pitää palauttaa. – “Antaa sana sanasta.”
Das geborgte Brot soll zurückgegeben werden. – „Wie du mir, so ich dir.”
Par pari referre. Par pari datum hostimentum est. (Plautus)

528. Baj van Köpecën. 1865
There is some trouble in Köpec. (There is something wrong there.) (The saying refers to the rebellion on the 2
nd Dec. 1743 in Köpec, a village in Háromszék County.)
Köpecis on häda. (On tõsine häda.) (Viide 2. dets. 1743 Háromszéki komitaadi Köpeci ülestõusule.)
Köpecissä on ongelma. (Kaikki ei ole kunnosssa.) (Viittaus kapinaan Köpecissä Háromszékin läänissä 2. 12. 1743.)
Es gibt einige Probleme in Köpec. (Der Spruch bezieht sich auf den Aufstand am 2-ten Dezember 1743 in Köpec [ein Dorf im Komitat Háromszék]).

529. Köpönyegët fordít. 1631 (N)
He turns his coat (according to the wind). – “To turn one’s coat/tippet.” 1546
Pöörab mantlit. (Muudab arvamuse vastupidiseks.) – „Nina tuuli järgi seadma.”
Hän kääntää takkinsa.
Er wendet den Mantel. – „Er hängt den Mantel nach dem Winde.” a 1513 – „Die Segel nach dem Winde richten.”

530. A kör négyszögesítése.
Quadrate the circle. (An impossible task.)
Ringi nelinurgaks tegemine.
Ympyrän tekeminen neliöksi. (Mahdoton tehtävä.)
Die Quadratur des Kreises. (Eine unmögliche Aufgabe.)
Mutant quadrata rotundis

531. Körmére ég a munka/dolog. 1565 (KKE)
Work is burning down to his nail. (He is hard pressed for time.)
Tema küüntel põleb töö. (On ajahädas.)
Työ polttaa hänen kynsiään. (Kiire painaa.)
Die Arbeit brennt ihm auf den Nägeln. (Er hat es zu lange hinausgeschoben.)

532. Ha mindën kötél szakad.
If all cords break. (If the worst comes to the worst.)
Kui kõik köied katkevad.
Jos kaikki köydet katkeavat. (Pahimmassa tapauksessa.)
„Wenn alle Stricke/Stränge reißen.”

533. Legjobb a (az arany) középút. 1966
The gold middle route/way is the best. – “The middle course is the best one.”
Kõige parem on (kuldne) kesktee.
(Kultainen) keskitie on paras.
Das Beste ist der (goldene) Mittelweg. – „Der Mittelweg ist der beste.” 1606
Medio tutissimus ibis. (P. Ovidius N.) – In plerisque rebus mediocritas optima est. (M. T. Cicero)

534. Kinek Krisztus a barátja, könnyen üdvözül. 1750
He who is a friend of Christ, will soon find salvation.
Kellel Kristus sõbraks, saab kergelt päästetud.
Jolla on Kristus ystävänä, pelastuu helposti.
Wessen Freund Christ ist, der wird leicht seelig.

535. Krisztus koporsóját sëm őrizték ingyen. 1598
Even Christ’s coffin was not guarded for nothing.
Kristuse kirstugi ei valvatud tasuta.
Ei Kristuksen arkkuakaan ilmaiseksi vartioitu.
Nicht einmal der Sarg von Christ wurde umsonst bewacht.

536. Krokodilkönnyeket hullat. 1864/1798
To shed crocodile tears. – “To weep crocodile tears.” 1548
„Valab krokodillipisaraid.”
Hän vuodattaa krokotiilinkyyneleitä.
Er ließ Krokodilstränen fallen. – „Krokodilstränen weinen.”
Crocodili lacrimae. (D. Erasmus R.)

537. Elmëhetsz Kukutyinba zabot hëgyëzni. 1884
You may go to Kukutyin to sharpen oats. (You ar not needed any more, you may/should leave.)
Võid minna Kukutyinisse kaeru teritama. (Sind [Sinu arvamust] pole vaja.)
Saat mennä Kukutyiniin kauraa teroittaman. (Saat mennä mihin tahansa, sinua ei tarvita enää.)
Du kannst nach Kukutyin gehen, um Hafer zu spitzen. – „Dich brauchen wir nicht mehr, du kannst/solltest gehen.”

538. Kaparj kurta, nekëd is lësz. 1713
Scrape you “short man”, and you will also have. (Making more efforts you will finally gain something.) (Usually a scornful remark.)
Kraabi, jupike, sullegi jagub. (Proovi, saamatuke, küll saad ka midagi.)
Kuovi, pikkarainen, niin sinullekin tulee. (Yritä, ahkeroi, niin pääset eteenpäin.)
Kratze du „kleiner Mann”, so wirst du etwas haben. (Arbeite fleißig, so wirst du auch etwas haben.)

539. Kutya kötelesség.1890
A dog-duty. (A strict obligation.)
Koera kohustus. (Range kohustus.)
Koiravelvollisuus. (Ehdoton velvollisuus.)
Es ist seine Hundepflicht. – „Das ist seine (verdammte) Pflicht und Schuldigkeit.”

540. A kutya ugat, a karaván halad. 1888 (N, török)
The dog barks, the caravan goes on. – “Dogs bark, but the caravan goes on.” 1924
Koer haugub, karavan liigub. – „Koer haugub, tuul kannab.”
Koira haukkuu, karavaani etenee. – “Koirat haukkuvat, karavaani etenee.”
Der Hund bellt, die Karawane setzt ihren Weg fort. – „Die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter.” (Geschwätz hält nicht auf der Dinge Lauf.)
It ürür, kervan yürür. (török)

541. Amëlyik kutya ugat, az nëm harap. 1713 (E-51, M. T. Varro)
A dog that barks does not bite. – “A barking dog never bites.” c 1550
See koer, kes haugub, ei hammusta. – „Haukuja koer ei hammusta.”
Koira, joka haukkuu ei pure. – “Ei haukkuva koira pure.”
„Hunde, die bellen, beißen nicht.” 1527
Canes timidi vehementius latrant. (D. Erasmus R.)

542. Az erősebb kutya elve.
The principle of the stronger dog. (The weaker is hopless against a stronger.) “Might is/makes/ /overcomes right.” 1327
Tugevama koera põhimõte.
Vahvemman koiran periaate.
Das Prinzip des stärkeren Hundes. (Der Stärkere besiegt den Schwächeren unbarmherzig.)

543. Bizonytalan, mint a kutya vacsorája. 20. sz.
(It is) uncertain as the dog’s supper.
Ebakindel nagu koera õhtusöök.
Epävarma kuin koiran illallinen.
Es ist (ebenso) unsicher, wie das Abendessen des Hundes.

544. Ëgyik kutya, másik ëb. 1677 (lëngyël)
One of them is a dog, the other a “barker”. (They are equally bad.)
Üks on koer, teine peni.
Toinen koira, toinen piski. – “Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin.”
Der eine ist ein Hund, der andere ist ein Kläffer. (Der eine ist genauso schlecht wie der andere.)

545. Itt van a kutya elásva/eltemetve. 1926 (KKE)
The dog is/lies buried here. – “There is/lies the rub.” (W. Shakespeare)
Siia on koer kaevatud/maetud.
Tässä on koira kaivettuna/haudattuna.
„Hier ist der Hund begraben.” (Das ist der wichtige Punkt der Sache.) – „Hier/Da liegt der Hund/ /Fuchs begraben.” – „Da liegt der Hase im Pfeffer.”
Hic iacet lepus.

546. Jobb az élő kutya a holt oroszlánnál. 1794 (N, B)
A living dog is better than a dead lion. – “A live dog is better than a dead lion.” c 1390
Parem elus koer kui surnud lõvi. – „Parem elav koer kui surnud lõvi.”
Elävä koira on kuollutta leijonaa parempi.
Besser ist der lebendige Hund als der tote Löwe. – „Ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe.” 1605
Melior est canis vivens leone mortuo. (Vulgata)

547. Kutya-macska barátság. 1598 (N)
Dog and cat friendship. – “To agree like cats and dogs.” 1557
Koera-kassi sõprus. – „Nad elavad nagu koer ja kass.”
Koiran ja kissan ystävyys. – “Olla kuin kissa ja koira.”
Das ist eine Hund-Katze-Freundschaft. – „Sie leben wie Hund und Katze.”

548. Lëforrázott kutya az esőtől is fél. 1810 (N)
A scalded dog fears even the rain. – “A scalded dog fears cold water.” 1561
Kõrvetada saanud koer kardab ka vihma.
Kuuman veden polttama koira pelkää sadettakin.
Ein abgebrühter Hund fürchtet sich auch vor dem Regen. – „Gebrannte Hunde fürchten auch kaltes Wasser.”
Igne semel tactus, timet ignem postmodo cattus.

549. Nëm csak ëgy tarka kutya van a világon. 1850 (KKE)
There is not only one pied dog in the world.
Ilmas pole ainult üks kirju koer.
Maailmassa ei ole vain yksi kirjava koira.
Es gibt nicht nur einen bunten Hund in der Welt. – „Es gibt mehr als einen bunten Hund.”

550. Vörös kutya, vörös ló, vörös embër ëgy së jó. 1851 (táj)
A red (haired) dog, a red (haired) horse, a red (haired) man — none of them are good.
Punastkarva koer, punastkarva hobune, punapäine inimene — ükski pole hea.
Punakarvainen koira, punaharjainen hevonen ja punatukkainen ihminen — yksikään ei ole hyvä.
Roter Hund, rotes Pferd, rot (haariger) Mensch — keiner von ihnen ist gut.

551. Kutyából nëm lësz szalonna. 1575 (KE)
Out of a dog there will be no lard. – “A leopard cannot (does not) change his spots.” 1545
Koerast ei saa pekki. – „Kes koer elades, see koer surres.”
Koirasta ei tule silavaa. – “Ruskea on repo kuoltuaankin.”
Aus einem Hund wird kein Speck. – „Die Katze läßt das Mausen nicht.”

552. A mi kutyánk kölyke. 1916
He is the kid of our dog. (A child of somebody related to the speaker, who was granted — or will be granted — preferential treatment at the expense of outsiders.)
Meie koera kutsikas. (Meie rühma [näiteks perekonda, parteisse] kuuluv laps, keda peab eelistama.)
Meidän koiramme pentu.
Er ist der Welpe unseres Hundes. (Er soll begünstigt werden.)

553. Amëly kutyát mëg akarnak ölni, veszëtt nevét költik. 1566 (táj) (N, L)
If a dog is to be killed, it is said to be mad. – “Give a dog (an ill)/(a bad) name and hang him.” 1706
Kui koera tahetakse tappa, antakse talle hullu koera nimi.
Koiran, joka halutaan tappaa, sanotaan olevan vesikauhuinen. (Panettelulla voi aiheuttaa toisen päänmenon.)
Wenn ein Hund getötet werden soll, wird von ihm gesagt, daß er Tollwut hat.

554. Ha az embër kutyával áll szëmben, lëgyën a kezében bot. 1598
On facing a dog one must have a stick in the hand.
Kui inimene seisab koeraga vastakuti, olgu tal kepp käes.
Jos ihminen on vastakkain koiran kanssa, olkoon hänen kädessään keppi.
Wenn man einem Hund gegenübersteht, sollte man einen Stock in der Hand haben.

555. Kutyaharapást a szőrivel gyógyítják. 1598 (N)
The bite of a dog is healed by the hair of it. – “A hair of the dog that bit you.” 1546 – “The drunkard’s cure is drink again.”
Koerahammustust ravitakse (koera) karvaga.
Koiran purema parannetaan sen karvoilla. (Vaiva paranee sen aiheuttajan kaltaisella lääkkeellä.)
Der Hundebiß wird mit Hundshaar geheilt. – „Hundehaar heilt Hundebiß.” (Edda)

556. Kutyaszorítóba került. 1852
To get into “dog-pressing” circumstances. (To get into a tough situation.)
Sattus (koera) kitsikusse.
Hän joutui koirapuristukseen. – “Joutua kiikkiin.”
Er ist in die Hundeklemme geraten. (Er kam in eine schwierige Situation.)

557. Kutyaugatás/Ёbugatás/Szamárbőgés nëm hallatszik a mennybe (az égbe). 1598 (N, L,
Mënandrosz)
Barking of dogs (Braying of an ass) cannot be heard in heaven. – „The moon does not heed the barking of dogs/wolves.” 1520 (Who cares about what he says.)
Koerahaugutus/Eeslihala ei kosta taevasse. (Sel arvamusel pole mingit kaalu.)
Koiran haukunta (Aasinhuuto) ei kuulu taivaseen asti. – “Ei hyttysen ääni taivaaseen kuulu.”
Hundegebell/Eselschrei kann im Himmel nicht gehört werden. (Wer achtet schon darauf, was er sagt.)
Latrantem curatne alta Diana canem. – Luna latrantes canes non curat.

558. De micsoda különbség !
But what a difference! (Behind the similarities there are big differences.)
Milline erinevus.
Mutta mikä ero!
Aber welch ein Unterschied! (Hinter den gleichen Zügen der Oberfläche gibt es einen bedeutenden
Unterschied.)

L

559. Bal lábbal kelt fël. 1884 (N, L)
He got out of the bed with the left leg. – “To get out of the bed on the wrong side.”
Ta tõusis voodist vasaku jalaga.
Hän nousi sängystä vasemmalla jalalla.
„Er ist mit dem linken Bein/Fuß aufgestanden.” (Er ist schlecht gelaunt.)

560. A labda a másik térfélën (a másik fél térfelén) van.
The ball is on the other side. (The other side has to take the next move.) – “The ball is in the other’s court.” – “The ball is in somebody’s court.”
Pall on teisel väljakupoolel.
Pallo on toisella kenttäpuoliskolla.
Der Ball ist auf der anderen Hälfte des Spielplatzes. (Den nächsten Schritt muß der andere tun.)

561. Nëm rúg(hat) labdába.
He cannot kick the ball. (His application/intention will not be considered.)
Ei löö (Ei või lüüa) palli pihta.
Hän ei potkaise (ei voi potkaista) palloa. (Häntä ei oteta lainkan huomioon.)
Er kann nicht in den Ball treten. – „Nicht am Ball sein.”

562. Fëladták neki a (magas) labdát.
A high ball was served to him. (An easy victory was offered to him.)
Talle söödeti (kõrge) pall ette.
Hänelle annettiin (korkea) pallo. (Hänet autettiin helppoon voittoon.)
Ihm ist der hoche Ball aufgegeben. (Ihm hat man zum leichten Sieg geholfen.)

563. Lakva ismerik mëg az embërt.
A man is known by living with him. – “Come live with me and you’ll know me.” 1925
Elades õpib inimest tundma.
Yhdessä asuen opitaan ihminen tuntemaan.
Wohnend lernt man einem kennen. – „Ehe man jemand kennt, muß man erst einen Scheffel Salz mit ihm gegessen haben.”

564. Nehéz láncban táncot járni. 1794 (rég)
It’s hard to dance in chains.
Raske on ahelates tantsida.
Ketjuun sidottuna on vaikea tanssia.
Es ist schwierig, in Ketten zu tanzen.

565. Lányomnak mondom, mënyem értsën belőle. 1788 (N)
I tell my daughter, my daughter-in-law should understand it.
Oma tütrele ütlen, minia mõistku seda.
Sanon tyttärelleni ja miniäni pitäisi ymmärtää siitä.
Ich sage es meiner Tochter, aber meine Schwiegertochter soll es verstehen.

566. Ez már más lapra tartozik. 1966
This belongs to another card. (In this connection this is of no importance.)
See kuulub juba teisele lehele.
Tämä kuuluu jo toiselle kortille. (Se ei kuulu tähän asiaan.)
Das gehört auf ein anderes Blatt.

567. Mindënt ëgy lapra tësz fël. 1961 (N)
He puts up everything on one card. – “To have/put all your eggs in one basket.” 1662
Asetab kõik ühele kaardile.
Hän panee kaiken samalle kortille. – “Pelata upporikasta tai köyhää.”
Er setzt alles auf eine Karte.

568. Rátësz még ëgy lapáttal. 80-as évek.
He adds one more shovelful on it. (It was bad but his action made it even worse.)
Paneb veel ühe labidatäie juurde. (Teeb halva asja veel halvemaks.)
Hän lisää vielä yhden lapiollisen. (Hän pahentaa toimillaan ennestäänkin huonoa asiaa.)
Er legt noch eine Schaufel voll darauf. (Er verschlechtert die Lage.)

569. Lassan, de biztosan. 1926 (E)
Slowly but surely. – „Slow but sure.” c 1385
Aeglaselt, kuid kindlalt.
“Hitaasti mutta varmasti.”
„Langsam, aber sicher.”

570. Lassan járj, tovább érsz. 1566 (E-43, L)
Go slowly, you get farther. – “Make haste slowly.” c 1384 – “More haste, less speed.” c 1350
Liigu aeglaselt, kaugemale jõuad. – „Tasa sõidad, kaugemale jõuad.”
Kulje hitaasti, pääset pitemmälle. – “Ei ole hoppu hyväksi eikä kiire kunniaksi.”
Geh langsam, du wirst weiter kommen. – „Eile mit Weile.” 1541
Festina lente. (G. Suetonius T.)

571. A látszat csal. 1890 (N, L)
Appearance cheats. – “Appearances are deceptive” 1666 – “Never judge from appearances.” 1526
Välimus petab. – „Välimus on petlik.”
Ulkonäkö pettää. – “Ei ole koiraa karvoihin katsomista.”
„Der Schein trügt.” 1800
Fallaces sunt rerum species. (L. A. Seneca) Nimium ne crede colori. (P. Vergilius M.)

572. Átviszi a lécët.
To get over the cross bar. (To satisfy the requirements.)
Viib latist üle.
Hän ylittää riman.
Er überspringt die Latte. (Er genügt den Anforderungen.)

573. Magasra tëtték a lécët/mércét.
The cross bar was put (very) high.
Latt on asetatud kõrgele.
Rima/Mitta on asetettu korkealle.
Die Latte (das Maß) wurde hoch gesetzt. (Die Anforderungen sind groß.)

574. Legény a gáton. 1598
A lad on the dam. (He is not frightened/deterred by difficulties.)
Noormees tammil. (Ta ei karda raskusi.)
Nuorukainen padolla. (Hän on vaikeuksia pelkäämätön.)
Er ist der Bursche auf dem Damm. (Er ist Tapfer.)

575. Nëm az a legény, aki üti, hanëm aki állja. 1966
The smart lad is not he who beats, but he who endures it.
Mitte see pole noormees, kes lööb, vaid kes vastu peab.
Ei nuorukainen ole se, joka lyö, vaan se, joka kestää lyönnit.
Nicht derjenige ist stramm, der schlägt, sondern der die Schläge besteht.

576. Légvárakat épít. 1794 (N, L)
He builds castles in the air. – “To build castles in the air (in Spain).” 1566 c 1400
„Ehitab õhulosse.”
Hän rakentaa ilmalinnoja. – “Rakentaa tuulentupia.”
„Er baut Luftschlösser.” 17. sz.
Subtracto fundamento in aere aedificare. (Szt. Ágoston)

577. Két legyet üt ëgy csapásra. 1598 (N, L)
He kills two flies with one flap. – “To kill two flies with one flap.” – “To kill two birds with one stone/bolt/sling.” 1590
Kaks kärbest lööb ühe hoobiga. – „Kaht kärbest ühe hoobiga tabama.”
Hän iskee kaksi kärpästä yhdellä iskulla. – “Saada kaksi kärpästä yhdellä iskulla.”
Er schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. – „Zwei Fliegen mit einer Klappe (einem Streich tot-)
schlagen.” 1797
Uno lapide duas aves vult occidere. (D. Erasmus R.)

578. Mindënt lëhet, csak akarni këll. 1830 (N, L)
One can do anything, only will is needed. – “Where there’s a will, there’s a way.” 1640
Kõik on võimalik, ainult tahtma peab. – „Tahtmine on võimine” – „Kes tahab, see saab.”
Kaikki on mahdollista, täytyy vain haluta.
Man kann alles tun, man muß es bloß wollen. – „Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.” – „Wer will, der kann.” – „Der Mensch kann alles, was er will.”
Volenti nil impossibile.

579. Nincs lëhetetlenség, csak tëhetetlenség. 1961
There is no impossibility, only unwillingness/incapacity.
Pole võimatust, on ainult saamatus.
Ei ole mahdotonta, vain avuttomuutta.
Es gibt keine Unmöglichkeit, es gibt nur Unbehilflichkeit.
Nil mortalibus arduum est. (Q. Horatius F.)

580. Csak hálni jár belé a lélëk. 1787
His soul comes to him only to sleep there. (He is in very bad health.)
Hing käib tema sees ainult magamas. (On väga halvas tervislikus seisukorras, peaaegu suremas.)
Sielu käy hänessä vain nukkumassa. (Hän on hyvin sairas.)
Die Seele sucht ihn nur auf, um in ihm zu schlafen.

581. Eladta ëgy tál lëncséért. 1966 (B)
To sell sg for a plate of lentils. – “For a mess of pottage.”
Müüs ära ühe taldrikutäie läätsede eest. – „Midagi läätseleema eest ära andma.”
Hän myi sen vadillisesta linssejä. (Hän myi sen pilkkahintaan.)
Er hat es für eine Schüssel Linse verkauft. – „Er hat es für ein Linsengericht hergegeben.”
Et sic accepto panes et lentis edulio, comedit, et bibit, et abiit; parvipendens quod primogenitura vendidisset. (Vulgata)

582. Lësz, ami lësz. 1896 (N)
It will be what will be. – “Be as it may.”
Tuleb, mis tuleb.
Tulee mitä tulee.
Es wird wie es wird. – „Es falle wie es wolle.”

583. Mëgfagyott körülötte a levegő.
The air was frozen around him.
Tema ümber on õhk külmunud.
Ilma jähmettyi hänen ympärillään.
Die Luft ist um ihn gefroren. – „Die Atmosphäre des Missvertrauens hat ihn umgeben.”

584. Hátra van még a fekete leves. 1668
The black soup is still to come. (The worst is still ahead.)
Must supp on veel järel. (Kõige halvem veel tuleb.)
Musta keitto on vielä jäljellä. (Pahin on vielä edessä.)
Die schwarze Suppe kommt erst jetzt. – „Das dicke Ende kommt nach.”

585. Többe kerül a leves, mint a hús. 1957
The soup costs more than the meat. (The production of something costs more than the value of the product.)
Leem maksab rohkem kui liha.
Keitto maksaa enemmän kuin liha. (Kulut ovat suuremmat kuin itse tulos.)
Die Suppe kostet mehr als das Fleisch. (Die Herstellung von etwas kostet mehr, als der Wert des Produktes ist.)

586. Átesëtt a ló túlsó oldalára. 1966
He fell to the other side of the horse. (From one extreme he switched to the opposite extreme.)
Ta kukkus teisele poole hobust. – „Läheb ühest äärmusest teise.”
Hän putosi hevosen toiselle puolelle. – “Mennä äärimmäisyydestä toiseen.”
Er ist auf die andere Seite des Pferdes gefallen. – „Aus einer Extremität in die andere.”

587. Ez ëgy állatorvosi .
This is a ’veterinary horse’. (It is like the horse in the collection of a veterinary college, demonstrating all conceivable illnesses.)
See on üks loomaarsti hobune. (Temas on olemas kõik vead.)
Tämä on eläinlääkärin hevonen. (Tällä on kaikki mahdolliset vaivat.)
Das ist ein Veterinärpferd. (Das sich in Kabinett der Veterinär-Universität befindliche Pferd, mit Hilfe dessen alle Krankheiten gelehrt werden können.)

588. Ha ló nincs, a szamár is jó. 1713 (KKE, L)
If there is no horse, a donkey will do as well.
Kui hobust pole, on eeselgi hea.
Jos ei ole hevosta, aasikin kelpaa.
Wenn es kein Pferd gibt, tut es auch ein Esel.

589. Nagy a feje, búsuljon a ló. 1794 (KKE)
The horse should worry, he has a big head. (Don’t worry!)
Hobune kurvastagu, ta pea on suur. (Ära kurvasta!)
Surkoon hevonen, sillä on iso pää. – “Älä välitä!”
Das Pferd soll besorgt sein, es hat einen großen Kopf. (Mach dir keine Sorgen!)

590. Sötét ló. 20. sz. (Ismeretlen, rejtélyës dolog.)
A dark horse.
Tume hobune. (Tundmatu, saladuslik asi.)
Tumma hevonen. – “Musta hevonen.”
Ein dunkles Pferd. (Eine unbekannte, rätselhafte Sache.)

591. A lónak négy lába van, mégis mëgbotlik. 1581 (E-47, L)
The horse has four legs, still he stumbles. – “A horse may stumble that has four legs.” 1640
Hobusel on neli jalga, ikkagi komistab. – „Hobune komistab nelja jala pealt, miks inimene siis sõna pealt ei eksi(ks)”.
Hevosella on neljä jalkaa ja kuitenkin se kompastuu. – “Erehtyy sitä hevonenkin neljältä jalalta, saati ihminen kahdelta.”
Das Pferd hat vier Beine, trotzdem kann es stolpern. – „Das beste Pferd stolpert und hat vier Beine.” 1780
Errat interdum quadrupes.

592. Közös lónak túros a háta. (Túros = fëltúrt, sebës.) 1598
The common horse has scars on his back. – “The common horse is worst shod.” 1546
- “Everybody’s business is nobody’s business.” 1611
Ühisel hobusel on selg haavandiline. – „Ühises karsnas siga rasva ei lähä.”
Yhteisellä hevosella on haavainen selkä. – “Yhteinen koira kuolee kynnykselle.”
Der Rücken des gemeinsamen Pferdes ist mit Wunden bedeckt. – „Das Pferd der Gemein hat die schlechtesten Eisen.”
Communis tanquam Sisapo. (D. Erasmus R.)

593. Nyomtató lónak nëm kötik be a száját. 1794 (N, B)
The mouth of a treading horse is not muzzled. – “Muzzle not the mouth of the ox that treadeth out the corn.” 1583
Vilja peksval hobusel ei seota suud kinni. – „Ega hobusel suud kinni ei seota, kui hobune pahmast tallab.”
Riihtä puivan hevosen suuta ei voi sitoa kiinni.
Das Maul eines Druckpferdes wird nicht verbunden. – „Einem Ochsen, der drischt/pflügt, muß man das Maul nicht verbinden.” 1601
Non alligabis os bovi trituranti. (Vulgata)

594. Jó/Rossz lóra tësz. 1966 (KKE)
He puts on the right/wrong horse. (His decision/affiliation is right/wrong.) “To back the wrong horse.”
Ta teeb panuse heale/halvale hobusele.
Hän lyö vetoa hyvän/huonon hevosen puolesta.
„Er setzt aufs richtige/falsche Pferd.”

595. A lovak közé dobta a gyëplőt. 1851
He threw the reins between the horses. (He refused to carry on in a leading position.)
Viskas ohjad hobuste keskele. (Ei võtnud juhtimist enam enda peale.)
Hän heitti ohjakset hevosten keskelle. (Hän päästi asiat valloilleen.)
Er hat die Zügel unter die Pferde geworfen. (Er nimmt die Verantwortung nicht mehr auf sich.) – „Die Zügel lang/locker lassen.”

596. Ki a más embër lovának vermët ás, az önnön lovának nyaka szakad belé. 1536 (rég) (E-49)
He who digs a pit for the horse of another man, will find his own horse’s neck broken there.
Kes teise mehe hobusele auku kaevab, selle oma hobuse kael selles murdub.
Joka kaivaa kuoppaa toisen hevoselle, sen oman hevosen niska taittuu siinä. – „Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa.”
Wer dem Pferd des anderen eine Grube gräbt, der wird sein eigenes Pferd mit gebrochenem Genick darin finden.

597. Azt a lovat ütik, amëlyik jobban húz. 1788 (N)
The horse that draws better is beaten (to draw even more). – “All lay load on the willing horse.” 1546
Seda hobust lüüakse, kes paremini tõmbab.
Sitä hevosta lyödään, joka paremmin vetää.
Man schlägt das Pferd, das besser zieht.

598. A lovát keresi, s rajta ül. 1851
He tries to find his horse and is riding it.
Otsib oma hobust, ja istub selle seljas.
Hän etsii hevostaan ja istuu sen päällä.
Er sucht sein Pferd, dabei sitzt er darauf. – „Das Pferd suchen und darauf sitzen/reiten.”

599. Kilóg a lóláb. 1878 (némët)
The horse’s leg protrudes. (The concealed real intention comes to the open.)
Hobusekabi ripub välja. (Varjatud tõeline kavatsus tuleb välja.)
Hevosen jalka pistää esiin. (Todellinen, epärehellinen aie paljastuu.) (Uskomuksen mukaan paholaisella on hevosen jalat.)
Da hängt der Pferdefuß heraus. – „Da schaut der Pferdefuß hervor.”

600. Úgy/Lassan készül, mint a Luca széke. 1810
It is made as (
or as slowly as) the stool of St. Lucy’s day. (Made slowly from the 13th to the 24th December.)
Nii aeglaselt valmib nagu luutsinapäeva tool. (Valmib väga aeglaselt.)
Valmistua siten/hitaasti kuin Lucian päivän tuoli. (Se tehdään hitaasti 13.-24. joulukuuta.)
Es wird so/langsam gemacht, wie der Stuhl des Luzientages. (Sehr langsam [eigentlich vom 13-ten bis 24-sten Dezember]).

601. Ha már lúd, lëgyën kövér! 1834
If it is a goose, it should be a fat one. (Somebody having an unexpected opportunity, makes the best possible use of it.) (usually derog.)
Kui juba hani, olgu paks.
Jos on hanhi, olkoon lihava! (Jos joku tekee jotakin, tehköön sen mahdollisimman hyvin.)
Wenn es eine Gans ist, soll sie dick sein. – „Wenn schon, denn schon.”

602. Sok lúd disznót győz. 1598
Many geese overpower a pig. – “Not even Hercules could contend against two.” 1539 – “There is safety in numbers.” 16
th cent.
Palju hanesid võidavad sea. – „Mitu koera hundi surm.”
Usea hanhi yhdessä voittaa sian. (Usea heikko yhdessä voittaa voimakkaan.)
Viele Gänse besiegen das Schwein. – „Hundert Gänse erbeißen einen Wolf” 1867
Ne Hercules quidem adversus duos. (D. Erasmus R.)

LY

603. Addig dugd be a lyukat, míg kicsi. 1936 (lengyel)
Stop up the hole until it’s small.
Seni topi auk kinni, kuni see on väike.
Paikkaa reikä niin kauan kuin se on pieni.
Du sollst das Loch so lange zustopfen, bis es klein ist. – „Wer das Löchlein nicht stopft, muß ein Loch zumachen.”

604. Az ëgyik lyukat a másikkal tömi/dugja be. 1961 (KKE)
He fills one hole with another. (He pays one debt from another loan.)
Üht auku topib teisega kinni.
Hän täyttää reiän toisella. (Hän maksaa velan uudella lainalla.)
Er stopft das eine Loch mit dem anderen zu. (Er bezahlt die Schulden vom neuen Kredit.)

605. Lyukat beszél a hasába valakinek. 1926
He talks a hole into the belly of somebody. – “He talks one’s head off.”
Räägib kellelegi augu kõhtu.
Hän puhuu reikiä jonkun vatsaan. – “Puhua joku pyörryksiin.”
Er redet ihm ein Loch in den Bauch. – „Er schwatzt dem Teufel ein Ohr ab.”

M

606. Amit ma mëgtëhetsz, në halaszd holnapra. 1850 (E-48)
Do not put off till tomorrow what you can do today. – “Never put off till tomorrow what you can do today.” c 1390
Mida täna võid teha, ära lükka homseks. – „Homseks hoia leiba, aga mitte tööd.”
Älä jätä huomiseksi sitä, minkä voit tehdä tänään. – “Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää.”
Was du heute erledigen kannst, das verschiebe nicht auf morgen. – „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.”
Per multum cras — cras, crebro dilabitur aetas. – Fac hodie, fugit haec non reditura dies.

607. Ma nekëm, holnap nekëd. 1788 (N, B)
Today to me, tomorrow to you. – “I today, you tomorrow.” c 1200
„Täna mulle, homme sulle.”
Tänään minulle, huomenna sinulle.
„Heute mir, morgen dir.”
Hodie mihi, cras tibi. – Mihi heri et tibi hodie. (Vulgata)

608. A macska is szereti a halat, de kerüli a vizet. 1713 (N, L)
The cat also likes fish but keeps away from water. – “The cat would eat fish and would not wet her feet.” a 1225
Kasski armastab kala, aga väldib vett.
Kissakin pitää kalasta, mutta pysyy kaukana vedestä. – „Söisi kissakin kaloja, vaan ei kastaisi kynsiään.”
Auch die Katze frißt gern Fisch, aber sie scheut das Wasser. – „Die Katze frißt gern Fische, sie will aber nicht ins Wasser.” 1541
Felis amat pisces, sed aquas intrare recusat. – Catus amat piscem, sed non vult tangere flumen.

609. Alamuszi macska nagyot ugrik. 1790 (N)
A sly cat makes a big jump. – “The still sow eats up all the draff.” c 1225
Salakaval kass hüppab kõrgele.
Salakavala kissa hyppää pitkälle. – “Tyynessä vedessä isot kalat kutevat.”
Eine listige Katze macht einen großen Sprung.
Sus taciturna vorat dum garrula voce laborat.

610. Ha nincs otthon a macska, táncolnak/cincognak az egerek. 1713 (E-46, L)
If the cat’s away, the mice will dance/squeek. – “When the cat’s away, the mice will play.” c 1470
Kui kodus pole kassi, tantsivad/piiksuvad hiired. – „Hea on hiiridel elada, kui kass ei ole kodus.”
Jos kissa ei ole kotona, hiiret tanssivat/vikisevät. – “Kun kissa on poissa, hiiret hyppivät pöydällä.”
Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen/piepsen die Mäuse. – „Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse.” 1541 – „Wenn die Katze nicht zu Haus ist, tanzen die Mäuse.” – „Katz aus dem Haus, rührt sich die Maus.”
Fele absenti saltant mures (in arena).

611. Kerülgeti, mint macska a forró kását. 1569 (KKE, M. Luther)
He goes around it like a cat goes around hot mush. – “To beat about the bush.” 1520
Käib ringi nagu kass ümber palava pudru. – „Nagu kass ümber palava pudru käima.”
Hän kiertää sitä kuin kissa kuumaa puuroa.
„Er geht herum, wie die Katze um den heißen Brei.” a 1546.

612. Úgy játszik vele, mint macska az egérrel. 1896 (N, L)
He plays with somebody as a cat plays with a mouse. – “To play cat-and-mouse.”
„Mängib temaga nii nagu kass hiirega.”
Hän leikkii sen kanssa kuin kissa hiiren kanssa. – “Leikkiä kissaa ja hiirtä.”
„Er spielt mit jemandem wie die Katze mit der Maus.” 1541
Sic alacer cattus, dum prenso mure iocatur, raptum deponuit depositumque rapit.

613. Ott vagyunk, ahol a mádi zsidó. 1851
We are there where the Jew of Mád is. (In spite of all the efforts, no step forward was made.)
Oleme seal, kus Mádi juut. (Hoolimata kõigile püüdlustele ei teinud me ühtegi sammu eesmärgi suunas.)
Olemme siellä, missä Mádin juutalainen. – “Emme pääse puusta pitkään.”
Wir sind da, wo der Jude aus Mád. (Trotz aller Bemühungen, sind wir dem Ziel keinen Schritt näher gekommen.)

614. Csúnya madár, amëlyik a saját fészkébe piszkít. 1598 (E-28)
It is an ugly bird that defiles its own nest. – “It’s an ill (a dirty) bird that fouls its own nest.” c 1250
Inetu lind, kes oma pesa reostab.
Ruma on se lintu, joka likaa omaa pesäänsä. – “Paha lintu pesäänsä paskantaa.”
Häßlich ist der Vogel, der das eigene Nest beschmutzt. – „Das ist ein sauberer Vogel, der das eigene Nest beschmutzt.”
Turpis avis proprium qui foedat stercore nidum. – Est avis ingrata, quae defoedat sua strata.

615. Madarat tolláról, embërt barátjáról. 1713 (KKE, L)
A bird is recognized by her feathers, a man by his friend. – “Birds of a feather flock together.” 1545
Lindu sulgedest, inimest sõpradest. – „Lindu tuntakse sulgedest.”
Lintu tunnetaan höyhenistään, ihminen ystävistään.
Man erkennt den Vogel an seinen Federn, den Menschen an seinem Freund. – „An den Federn erkennt man den Vogel.” 1630
Ex plumis cognoscitur avis. – Noscitur ex socio, qui non cognoscitur ex se.

616. Ha këll, mënj magad, ha nëm këll, küldj mást. 1850 (N)
If you want something, go yourself, if not, send somebody else. – “If you would be well served, serve yourself.” 1659
Kui peab, mine ise, kui ei, saada teine.
Jos täytyy, mene itse, jos ei tarvitse, lähetä toinen.
Wenn du etwas brauchst, geh selbst, wenn nicht, schicke einen anderen. – „Wer gut/wohl bedient sein will, bediene sich selbst.” 1867

617. Magad uram, ha szolgád nincs. 1788 (N)
Do it yourself sir, if you have no servant.
Härra, aja ise oma asju, kui sul teenrit pole!
Tee itse, herrani, jos sinulla ei ole palvelijaa.
Du selbst, mein Herr, wenn du keinen Diener hast.

618. Mindënki magából indul ki. 1937
(In judging others) the point of departure is always himself.
Kõik lähtuvad endast.
Jokainen päättelee asiat omista lähtökohdistaan.
Jeder geht von sich selbst aus.
Prima persona incipit ab ego.

619. Aki magasra hág, nagyot esik. 1566 (E-43, L)
He who climbs high, has a great fall. – “The higher standing the lower fall.” c 1230 – “The higher you climb, the harder you fall.”
Kes kõrgele tõuseb, kukub palju. – „Kes istub kõrges, see kukub kergest.”
Joka kiipeää korkealle, putoaa korkealta. – “Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa.”
Wer zu hoch steigt, fällt tief hinunter. – „Wer hoch steigt, fällt tief.” 1605
Quanto altius ascendit homo, lapsus tanto altius cadit.

620. Vakulj magyar ! 1848
Be blind Hungarian! (Something was done to deceive another person.)
Jää pimedaks, madjar! (Teeseldes teeb midagi, et teisi eksitada.)
Häikäisty, unkarilainen!
Verblinde Ungar! (Jemand macht etwas zum Schein, zum Täuschung von anderen.)

621. Olyan messze van tőle, mint Makó Jëruzsálëmtől. 1598
They are as far apart as Makó (in Hungary) is from Jerusalem.
On nii kaugel temast nagu Makó (Ungaris) Jeruusalemmast. (See on temast väga kaugel.)
Se on yhtä kaukana siitä kuin Makó (Unkarissa) Jerusalemista.
Sie sind so weit voneinander, wie Makó (Ungarn) von Jerusalem.

622. Hol malacot ígérnek, ott zsákkal forgolódjál. 1598 (táj) (N, L)
Where a pig is offered, go round with a sack. – “Where the pig is proffered, hold up the poke.” 1562
Kus põrsast lubatakse, seal liigu ringi kotiga. – „Pista põrsast kotti, kui pakutakse.”
Missä luvataan sika, liiku siellä säkin kanssa. – “Pane sika säkkiin, kun se on päin.”
Wo dir ein Ferkel versprochen wird, dort sollst du mit einem Sack herumlaufen. – „Wenn das Ferkel geboten wird, soll das Sack bereit sein.” a 1546
Saccus adaptetur, porcellus cum tibi detur.

623. Két malomban őrölnek. 1788
They grind in two mills. (They speak of different things.)
Kahes veskis jahvatatakse. (Nad räägivad eri asjast.)
He jauhavat kahdessa myllyssä. – “Toinen puhuu aidasta, toinen aidanseipäästä.”
Sie mahlen in zwei Mühlen. (Sie reden aneinander vorbei.)

624. Valakinek a malmára hajtja a vizet. 1810
He drives the water to the mill of somebody else. (By his action — unintentionally — he plays into the hands of somebody.)
Kellelegi valatakse vett veskile.
Hän laskee vettä jonkun myllyyn. (Hän auttaa jotakuta vastoin omaa aikomusta.)
Er treibt ihm das Wasser auf die Mühle. – „Wasser auf seine Mühle leiten/richten.”

625. Két malomkő közt őrlődik. 1937 (némët)
He is ground between two millstones. (He tries to satisfy two incompatible requirements.) – “Between hammer and anvil.”
Kahe veskikivi vahel jahvatatakse.
Häntä jauhetaan kahden myllynkiven välissä. – “Olla penkin ja seinän välissä.”
Er ist zwischen die Mühlsteine gekommen. – „Er ist zwischen Hammer und Amboss geraten.”

626. Úgy él, mint Marci Hevesën. 1851 (Ritka változata Kunszentmártonból: Úgy élünk, mint az élősök ëbe.)
He lives like Marci in Heves. – “To live like a lord.”
Elab nii nagu Marci Hevesis. (Elab lõbusalt, hästi.) – „Elama nagu kuninga kass.”
Hän elää kuin Marci Hevesissä. – “Olla kissanpäivät.”
Er lebt wie Marci in Heves. (Er lebt sehr gut.) – „Leben wie unser Herrgott in Frankreich.”
Tibicinis vitam agit.

627. (A)Ki sokat markol, keveset fog. 1536 (N, L)
He who grasps much, retains but little. – “Grasp all, lose all.” 1205
Kes palju kahmib, saab vähe kätte.
Joka paljon kahmii, saa vähän käteen.
Wer zuviel in die Hand nimmt, muß es fallen lassen. – „Wer viel beginnt, endet wenig.” – „Wer zuviel wagt, verliert alles.”

628. Mëghalt Mátyás király, oda az igazság. 16. sz. vége
King Matthias (ruled between 1458 and 1490 in Hungary) is dead, justice is lost.
Surnud on kuningas Mátyás, sinnapaika õiglus.
Kuningas Matias (Unkarin hallitsija 1458—1490) on kuollut, oikeudenmukaisuus on loppunut.
König Matthias ist gestorben, die Gerechtigkeit ist hin. (Matthias: König von Ungarn, 1458–1490.)

629. Në igyál előre a medve bőrére. 1613 (N, L, Abstemius)
Do not drink (i. e. rejoice) in advance on the hide of a bear (still at large). – “Do not count your chickens before they are hatched.” 1560-77 – “To sell the bear’s/lion’s skin before one has caught the bear/lion.” 1578
Ära joo ette karu nahale. – „Ära karu nahka enne ära müü, kui karu käes on.”
Älä juo etukäteen karhun nahalle. – “Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa.”
Trink nicht im voraus auf die Bärenhaut! – „Verkaufe nicht das Fell, ehe du den Bären hast.” 1512

630. A mëgszokás nagy úr.
Habit is the master. (Literally: A high ranking person.) – “Custom/Habit is second nature.” 1390
Harjumus on suur härra.
Tottumus on suuri herra. – “Tottumus on toinen luonto.”
Die Gewohnheit ist ein großer Herr.
Consuetudine quasi alteram quondam naturam effici. (M. T. Cicero)

631. Vagy mëgszokik, vagy mëgszökik. 1916
Either he gets accustomed or he escapes.
Kas harjub või põgeneb.
Joko hän tottuu tai pakenee. – “Maassa maan tavalla tai maasta pois.”
Entweder gewöhnt er sich daran, oder er geht weg. – „Da heißt es biegen oder brechen.”

632. Ami nëm mëgy, nëm këll erőltetni. 1976
What fails to succeed, should not be forced.
Mis ei lähe, ei ole vaja jõuga teha.
Mikä ei suju, sitä ei pidä pakottaa.
Was nicht geht, soll nicht forciert werden.

633. Még mëg sëm fogtad, s már mellesztëd (kopasztod). „Në igyál előre a medve bőrére.” 1570-1571 (rég)
You haven’t yet caught the bird, still you are already plucking her. – “Do not count your chickens before they are hatched.”
Pole veel kinni püüdnud, ja juba nülid.
Et saanut lintua vielä edes kiinni ja jo kynit sitä.
Du hast es (den Vogel) noch nicht einmal gefangen, und fängst schon an, es/ihn zu rupfen. – „Verkaufe die Bärenhaut nicht, bevor du den Bären erlegt hast.”

634. Bedobták a mélyvízbe. 1976
He was thrown into deep water. (After a short training he was immediately given a difficult task.) – “To be thrown in at the deep.”
Visati sügavasse vette.
Hänet heitettiin syvään veteen. – “Joutua heti tulikokeeseen.”
Er wurde ins tiefe Wasser geworfen. (Nach einer kurzen Anlernezeit wurde er mit einer großen Aufgabe beauftragt.)

635. Menti a menthetőt.
He saves that (still) can be saved.
Ta päästab päästetavat.
Hän pelastaa pelastettavissa olevan.
Er rettet was noch zu retten ist.

636. Túl szép a mënyasszony. 1966
The bride is too beautiful. (This news is too good to be true.) – “To be too good to be true.”
Pruut on liiga ilus. (See uudis on liiga hea, et tõsi olla.)
Morsian on liian kaunis. (Uutinen on liian hyvä ollakseen totta.)
Die Braut ist zu schön. (Diese Nachricht ist zu schön, um wahr zu sein.)

637. Aki mer, az nyer. 1790 (N, L)
He who ventures, wins. – “Fortune favours the bold/brave.” c 1374 – “Nothing venture nothing have/win.” 1374/1481
Kes julgeb, see võidab. – „Julge päralt on võit.”
Joka uskaltaa, se voittaa. – “Rohkea rokan syö.”
„Wer wagt, der gewinnt.”
Audentes fortuna iuvat. (P. Vergilius M.)

638. Kétszër mérj, ëgyszër vágj! 1631 (E-40)
Measure twice, cut but once. – “Score twice before you cut once.” 1688
Kaks korda mõõda, ükskord lõika. – „Üheksa korda mõõda, üks kord lõika.”
Mittaa kahdesti, leikkaa kerran!
Miß zweimal, schneide (aber nur) einmal! – „Man muß dreimal messen, eh’ man einmal schneidet.” – „Erst wäg’s, dann wag’s.” 1716

639. Kettős mércével mér. (Mást, például a barátait vagy az ellenfeleit másként ítéli mëg.)20. sz. vége
He measures with two (different) standards. – “To use double standards.”
Mõõdab kahesuguse mõõdupuuga.
Hän mittaa kahdella mitalla.
Er mißt mit zweierlei Maß.

640. Kihúzza (valaminek) a mérëgfogát.
To extract the venom-tooth (of sg). – “Take the sting out of sg.”
Tõmbab (millelgi) välja mürgihamba.
Hän vetää pois (jonkin) myrkkyhampaan.
Er zieht den Giftzahn von etwas raus. (Er beseitigt einen gefährlichen, störenden Umstand.)

641. Mese habbal. 1966
A tale with (whipped) cream. – “That’s all moonshine.”
Muinasjutt vahuga. (See on tühi jutt.)
Satu vaahdon kanssa. (Pelkkää puhetta.)
Märchen mit Schlagsahne. (Das ist nur leeres Gerede.)

642. Nincs mese. 1966
There is no tale! (There is no room for discussion, this is to be done.)
See pole muinasjutt. (Pole mõtet vaielda, selle peab ära tegema.)
Tämä ei ole satua. (Tämä on tehtävä.)
Es gibt kein Märchen. (Da ist der Streit fehl am Platze, das muß man tun.)

643. Várja, mint (zsidók) a Mëssiást. 1851
He waits for it, as (the Jews do) for the Messiah.
Ootab, nagu (juudid) Messiast.
Hän odottaa sitä kuin (juutalaiset) messiasta.
Er wartet (diese), wie die Juden warten auf den Messias. (Er hat große Erwartungen.)

644. Ki minek nëm mestëre, hóhéra az annak. 1966
He that is not a master of something, is a butcher of it.
Kes pole mingi asja meister, on selle timukas.
Joka ei ole jossakin mestari, on sen pyöveli.
Wer keiner Meister einer Sache ist, der ist deren Henker. (Ein Einmischen ohne entsprechendes Sachverständnis kann großen Schaden anrichten.)

645. Ki-ki maga mestërségét folytassa. 1896 (N, Arisztotëlész, L, B)
Every man should practise only his trade. – “Every man must walk/labour in his own calling/trade/ /vocation.” 1539
Igaüks rakendagu oma oskusi.
Jokainen jatkakoon omaa ammattiaan. – “Suutari pysyköön lestissään.”
Jeder soll sein eigenes Handwerk treiben. – „Schuster, bleib bei deinem Leisten.”
Ne sutor ultra crepidam. (C. Plinius S.)

646. Messziről jött embër azt mond, amit akar. 1598 (N, L)
A man coming from far away tells us what he wants. – “A traveller may lie with authority.”
Kaugelt tulnud inimene ütleb seda, mida tahab.
Kaukaa tullut ihminen sanoo mitä haluaa.
Der weitherkommende Mensch kann erzählen, was er will. – „Ferne Reisen, große Lügen.”

647. Ëgy csëpp mézzel több legyet lëhet fogni, mint ëgy tál ecëttel. 1966
One can catch more flies with a drop of honey, than with a bucketful of vinegar.
Ühe tilga meega saab rohkem kärbseid püüda kui taldrikutäie äädikaga.
Pisaralla hunajaa voi pyydystää enemmän kärpäsiä kuin vadillisella etikkaa.
Mit einem Tropfen Honig kann man mehr Fliegen fangen, als mit einer Schüssel Essig.

648. Elhúzza előtte (vagy az orra előtt) a mézesmadzagot. 1713
He pulls the honeyed string before him (or before his nose). – “He holds out a carrot to somebody.”
Ta tõmbab tema (nina) eest meega nööri.
Hän vetää hänen edellään (tai nenänsä edessä) hunajanarua. (Hän väläyttää loistavaa
mahdollisuutta hänelle.)
Er zieht den Honigfaden vor ihm (oder vor seiner Nase). – „Jemandem einen Köder anbieten.”

649. Mindën mindënnel összefügg. 20. sz. második fele
Everything is related to everything.
Kõik sõltub kõigest.
Kaikki riippuu kaikesta.
Alles hängt mit allem zusammen.

650. Mëgér ëgy misét. (IV. Hënrik)
It is worth a mass.
See on üht missat väärt.
Se on yhden messun arvoinen. (Sitä kannattaa kokeilla.)
Das ist eine Messe wert. (Es lohnt sich zu probieren.)

651. Több is veszëtt Mohácsnál ! 1856 (Arany János: Népdal) (1794: …Buda alatt!)
More (than that) was lost at Mohács. (Do not worry, this is not a serious loss/trouble.) (The battle of Mohács in 1526 marks the beginning the 150 year occupation of Hungary by the Turks.)
Mohácsi juures kadus rohkemgi.
Mohácsissa on menetetty enemmänkin. (Mohácsin taistelua v. 1526 seurasi Unkarissa 150 vuoden turkkilaisvalta.)
Bei Mohács haben wir viel mehr verloren! (Reg dich nicht auf, der Verlust ist nicht so groß.) (Die Schlacht bei Mohács (1526) war der Anfang der 150 jährigen Türkenherrschaft in Ungarn.)

652. Ha a hëgy nëm mëgy Mohamëdhëz, Mohamëd mëgy a hëgyhëz. 1860 (N, Naszrëddin Hodzsa)
If the mountain will not go to Muhammad, Muhammad will go to the mountain. – “If the mountain will not come to Muhammad, Muhammad must go to the mountain.” 1625
Kui mägi ei lähe Muhamedi juurde, läheb Muhamed mäe juurde. – „Kui mägi ei tule Muhamedi juurde, peab Muhamed mäe juurde tulema.”
Jos vuori ei mene Mohamedin luo, Mohamed menee vuoren luo.
Wenn der Berg nicht zu Mohammed kommt, muß Mohammed zum Berg gehen. – „Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt will, muß der Prophet zum Berge gehen/kommen.”

653. Az utolsó mohikán. 1889 (J. F. Cooper)
“The last Mohawk.”
Viimane mohikaanlane.
Viimeinen mohikaani.
„Der Letzte (der) Mohikaner.”

654. Ëgyet mondok, kettő lësz belőle. 1786
I tell you one thing, two will result from it. (I have a good idea.)
Ütlen ühe, kaks saab sellest. (Mul on hea lahendus probleemile.)
Sanon yhden, siitä tulee kaksi. (Minulla on hyvä idea.)
Ich sage dir etwas, zwei werden davon. (Ich habe eine gute Idee.)

655. Olyat mondok, hogy magam is mëgbánom. 1598
I’ll say such things that I’ll regret even myself.
Ütlen sellist, et isegi kahetsen.
Sanon sellaista, että itsekin kadun.
Ich sage dir (gleich) etwas, was ich selbst bedauern werde. (Ich bin böse auf dich.)

656. A mór mëgtëtte a kötelességét, a mór mëhet. 1881 (KKE, F. v. Schiller)
The Moor has done his duty, the Moor may go.
Mooramaamees on oma kohuse täitnud, mooramaamees võib minna.
Mauri on tehnyt tehtävänsä, mauri saa mennä.
Der Mohr hat seine Pflicht getan, der Mohr kann gehen. – „Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan …” 1783

657. Ahogy azt a Móricka elképzeli. 1966
As little Maurice imagines it. (The reality is much more complicated.)
Nii kuidas Móricka seda ette kujutab. (Tegelikkus on palju keerulisem.)
Kuten pikku Mauri sen kuvittelee. (Totuus on paljon monimutkaisempi.)
Wie sich der kleine Móric das vorstellt! (Die Wirklichkeit ist viel komplizierter als da.)

658. Amilyen a mosdó, olyan a törülköző. 1598 (táj)
Like wash-basin, like towel. – “Tit for tat.”
Missugune on kraanikauss, selline on käterätt.
Millainen on pesuvati, sellainen on pyyheliina. – “Niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaaan.”
Wie das Waschbecken ist, so ist das Handtuch.

659. Védi a mundér bëcsületét.
He defends the honour of the uniform. (He tries to justify/explain a mistaken/incorrect/unlawful action of somebody in his organization/group.)
Kaitseb oma mundriau.
Hän suojelee univormun kunniaa.
Er verteidigt die Ehre der Montur.

660. A munka dicséri mestërét. 1713 (N, B)
The work praises its master. – “The work commends the master.” 1666/1490
„Töö kiidab meistrit.”
Työ mestariansa kiittää. – “Työ tekijäänsä kiittää.”
Die Arbeit (das Werk) lobt seinen Meister. – „Das Werk lobt seinen Meister.” 1528
Opus laudat artificem.

661. Ég a keze alatt a munka. 1890
Work is burning under his hand. – “He works like fury.”
Ta käte all põleb töö.
Työ palaa hänen käsiensä alla. – “Työ polttaa hyppysissä.”
Die Arbeit brennt ihm unter der Hand. (Er arbeitet schnell und geschickt.)

662. Elmënne a munka temetésére. 1896
He would attend the funeral of labour. (He is utterly reluctant to work.)
Ta läheks töö matustele. (Meelsasti ei teeks ta üldse tööd.)
Hän menisi työn hautajaisiin. (Hän on hyvin kyllästynyt työhön.)
Er würde zum Begräbnis der Arbeit gehen. (Er ist sehr faul.)

663. Hamar munka ritkán jó. 1713 (N, L)
A hasty work is seldom good. – “Haste makes waste.” c 1390
Kiire töö on harva hea. – „Ruttu tehtud rumal töö, kaua tehtud kaunis töö.”
Nopeasti tehty työ on harvoin hyvä. – “Hiljaa hyvä tulee, ajatellen aivan kaunis.”
Eine hastige Arbeit ist selten gut. – „Eilen tut selten gut.” 1541
Festinare nocet. – Festinatio improvida est et caeca.

664. Jó munkához idő këll. 1890 (KKE)
For good work time is needed. – “Good and quickly seldom meet.” 1640
Hea töö jaoks on vaja aega. –
Hea töö võtab hea aja.”
Hyvään työhön tarvitaan aikaa.
Zur guten Arbeit braucht man Zeit. – „Gut Ding will Weile haben.” 1528

665. Munka után édës a pihenés. 1713 (KKE, B)
After work rest is sweet.
Pärast tööd on puhkus magus. – „Tehtud töö järel on hea uni.”
Työn jälkeen lepo on makeaa. – “Ajallansa työnteko, hetkellänsä ilonpito.”
Nach der Arbeit ist das Ruhen süß. – „Nach getaner Arbeit ist gut ruhen.”

N

666. Aki a nád között ül, olyan sípot csinál, amilyet akar. 1598 (rég) (N)
He who is sitting in the reeds, makes a whistle of his choice.
Kes pilliroo sees istub, teeb sellise vilespilli, nagu tahab.
Joka istuu ruokojen keskellä, tekee sellaisen pillin kuin haluaa.
Wer im Schilf sitzt, macht sich eine Pfeife, wie er will. – „Wer im Rohr sitzt, schneidet sich die Pfeifen, wie er will.”

667. Össze këll húzni a nadrágszíjat. 1598 (N, D. Erasmus R.)
One has to tighten the belt. – “To tighten one’s belt.”
Peab pingutama püksirihma. – „Püksirihma pingutama.”
Hänen täytyy kiristää vyötään. – “Kiristää nälkävyötä.”
Man soll den Hosengürtel enger schnallen. – „Den Gürtel enger schnallen müssen.” (Man soll
bescheidener leben.)
Calculum reducere. (D. Erasmus R.)

668. Mindën nagynak kicsi a kezdete. 1850
Anything big is small at the beginning. – „From small beginnings come great things.”
Iga suure algus on väike.
Kaikella suurella on pieni alku.
Der Anfang aller großen Dinge ist klein.

669. Nëm veri/üti nagydobra.
Not to beat sg on a big drum. (Not to make sg public, to intend to conceal sg.)
Ta ei löö suurt trummi (, et seda kõigile teada anda).
Hän ei lyö asiasta rumpua.
Er schlägt es nicht auf große Trommel. – „Er hängt es nicht an die große Glocke.”

670. Ahogy a nagykönyvben mëg van írva.
As it is written in the big book. (A process keeping all the corresponding regulations.)
Nagu suures raamatus kirjas on.
Kuten suuressa kirjassa on kirjoitettu.
Wie es im großen Buch geschrieben steht. (Ganz regelrecht.)

671. Nincs új a nap alatt. 1713 (E-29, B)
Nothing is new under the sun. – “There is nothing new under the sun.” 1592
Pole uut päikese all. – “Pole midagi uut siin maailmas.”
Ei ole uutta auringon alla.
Es gibt nichts Neues unter der Sonne. – „Es geschieht nichts Neues unter der Sonne.” 1837
Nil sub sole novum. (Vulgata) – Nil novi sub sole.

672. Van új a nap alatt. 20. sz. vége
There is (something) new under the sun.
On uut päikese all.
On uutta auringon alla.
Es gibt Neues unter der Sonne.

673. Több nap, mint kolbász. 1810 (KE)
There are more days than sausages. (One has to save for the times ahead.)
Rohkem päevi kui vorsti. (Tuleb kokkuhoidlik olla.)
Päiviä on enemmän kuin makkaroita. – “Useampi päivä kuin leipä.”
Es gibt mehr Tage als Wurst. (Man muß an die späteren Tage denken.)

674. Nyugtával dicsérd a napot. 1598 (E-39, L)
Praise the day (only) at sunset. – “Praise a fair day at night.” c 1350 – “Don’t halloo/whistle before/ /till/until you are out of the wood.” 1792
Loojangul kiida päeva. – „Ära kiida päeva enne õhtut.”
Kiitä päivää vasta auringon laskiessa. – “Ilta on aamua viisaampi.”
Du sollst den Tag erst nach Sonnenuntergang loben. – „Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.” 10-11. sz.
Nescis, quid vesper serus vehat. (A. Gellius, D. Erasmus R.)

675. A négylábú is botlik. 1581 (rég) (L)
Even a quadruped stumbles.
Neljajalgnegi komistab.
Nelijalkainenkin kompastuu. – “Kompastuu hevonenkin kulkiessaan, saati ihminen puheissaan.”
Sogar der Vierbeiner kann stolpern.
Errat interdum quadrupes.

676. Nëm enged a negyvennyolcból. 1890
He does not yield from the 48. (Originally it referred to the ideas of the 1848 revolution.)
Ei tagane neljakümnekaheksast. (Ei tagane oma arvamusest.) (Viide 1848. aasta noorte nõudmistele, millest nad ka pärast Ungari vabadusvõitluse mahasurumist ei taganenud.)
Hän ei anna myöten neljästäkymmenestäkahdeksasta. (Hän pitää kiinni omasta mielipiteestään.) (On kyse vuoden 1848 vallankumouksen periaatteista.)
Er gibt von der 48 nicht nach. (Er beharrt auf seiner Meinung.) (Ursprünglich bezog es sich auf die Errungenschaften der Revolution im Jahre 1848.)

677. Nëmakarásnak nyögés a vége. 1598
Unwillingness ends in groaning. (Unwillingness must lead to failure.)
Ei-taha lõpp on nutt.
Haluttomuuden loppu on voihkina.
Nichtwollen endet in Geächze.

678. A könnyű is nehéz a nëmakarónak. 1850
Even something light is heavy for the unwilling.
Kergegi võib ei-tahale raske olla.
Haluttomalle helppokin on vaikeaa.
Auch das Leichte ist dem Nichtwollenden schwer.

679. A nép szava Isten szava. 1598 (N, L)
“The voice of the people is the voice of God.” c 1412
Rahva sõna on Jumala sõna. – „Rahva hääl on Jumala hääl.”
Kansan ääni on Jumalan ääni.
Die Stimme des Volkes ist Gottes Stimme. – „Volkes Stimme, Gottes Stimme.” 1838
Vox populi, vox Dei.

680. Gyáva népnek nincs hazája. 1966
Coward people have no homeland.
Aral rahval pole isamaad.
Pelkurikansalla ei ole isänmaata. – “Ei arka mies saa kaunista akkaa.”
Feiges Volk hat keine Heimat.

681. Az nevet igazán/legjobban, aki utoljára nevet. 1890 (E-37)
He laughs really/best who laughs last. – “He laughs best who laughs last.” c 1607
See naerab kõige paremini, kes viimasena naerab. – „Kes pärast/viimast naerab, naerab paremini.”
Se todella/parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa.
„Wer zuletzt lacht, lacht am besten.” 1800

682. Közös nevezőre jutnak. 1966
To get to a common denominator. (To succeed to agree on the basic principles.)
Jõuavad ühise nimetajani.
He pääsevät yhteiseen nimittäjään.
Sie kommen auf den gemeinsamen Nenner.

683. Ahol nincs, ott në keress! 1794 (némët)
Do not look for something, where it isn’t.
Kus pole, sealt ära otsi!
Älä sieltä etsi, missä ei ole!
Wo es nichts gibt, dort sollst du auch nichts suchen. – „Wo nichts ist, da findet man nichts.”

684. Ami nincs, abból nëm lëhet baj. 1979
What does not exist, cannot cause any trouble. (It is better to do nothing.)
Mida pole, sellest ei või häda tulla.
Siitä, mitä ei ole, ei voi olla harmia.
Was nicht existiert, das kann keine Schwierigkeiten machen. (Es ist besser, nichts zu tun.)

NY

685. Aki nyáron nëm gyűjt, télën keveset fűt. 1713 (N) (Az ki nyárban nëm gyűjt, télben aggëbül
bánkódik. 1598)
He who does not collect (wood) in summer, will heat little in winter. – “Winter eats (finds out) what summer lays up.” c 1450-1500
Kes suvel ei kogu, kütab talvel vähe. – „Kes suvel ei kogu, see talvel ei söö.”
Joka ei kerää kesällä, lämmittää talvella vähän. – “Joka kesän onkii, sitä talvella nälkä tonkii.”
Wer im Sommer nicht sammelt, wird im Winter wenig heizen. – „Wer im Sommer nicht arbeitet, muß im Winter darben.” 1860

686. Ëgy fenékkel/seggel két nyergët nëm lëhet mëgülni. 1598
One cannot sit in two saddles having one arse/bottom only.
Ühe tagumikuga ei saa kahes sadulas istuda.
Ei yhdellä takamuksella voi kahdessa satulassa istua.
Mit einem Arsch kann man nicht in zwei Sätteln sitzen. – „Mit einem Arsche kann man nicht auf zwei Hochzeiten tanzen.”
Duabus sedere sellis. (D. Erasmus R.)

687. Az ellőtt nyilat nehéz visszahozni. 1581 (rég) (török)
An arrow once shot is hard to get back. – “A word once spoken is past recalling.”
Lendu lastud noolt on raske tagasi tuua.
Ammuttua nuolta on vaikea tuoda takaisin. – “Sanottu sana ammuttu nuoli.”
Es ist schwierig, den abgeschossenen Pfeil zurückzuholen.

688. Gyáva, mint a nyúl. 1890/1598
Coward as a rabbit. – “As fearful as the hare.” 1592
Arg nagu jänes.
Arka kuin jänis.
Er ist feige, wie ein Hase.
Lepore timidior.

689. Ki két nyulat hajt, ëgyet së fog. 1794 (táj) (E-40)
He who hunts two hares, does not catch even one. – “If you run after two hares, you will catch neither.” 1509
Kes kahte jänest püüab, ei saa ühtegi kätte. – „Lähed kahte jänest püüdma, ei saa ühtegi (kätte).”
Joka ajaa kahta jänistä, ei saa kiinni yhtäkään. – “Joka kahta jänistä yhtaikaa ajaa, jää ilman kumpaakin.”
„Wer zwei Hasen jagt, fängt keinen.” 1630
Duos insequens lepores neutrum capit. (D. Erasmus R.)

690. Kiugratja a nyulat a bokorból. 1786
He makes the hare spring out of the bush. (To make somebody show his true colours.)
Laseb jänesel põõsast välja hüpata.
Hän saa jäniksen hyppäämään pensaasta.
Er lässt den Hasen aus dem Busch springen. – „Er klopft auf den Busch.”

691. Még a nyulat mëg sëm lőtte, a fazëkat már a tűzhöz tëtte. (Erdély)
He did not shoot the hare but the pot is already on the fire.
Jänes veel laskmata, juba pani poti tulele.
Hän ei ampunut vielä jänistäkään, ja pani jo kattilan tulelle.
Er hat den Hasen noch nicht angeschossen, aber den Topf schon auf den Herd gestellt.

692. Nyulat láttunk, nëm lësz szërëncsénk. 1598 (táj)
We have seen a hare, we shall have no luck. (A superstition.)
Nägime jänest, meil pole õnne.
Näimme jäniksen, niin meille ei tule onnea. – “Musta kissa juoksi tien yli.”
Wir haben einen Hasen gesehen, wir werden kein Glück haben. – „Mir ist eine Hase über den Weg gelaufen.”

O,Ó

693. Mindënnek mëgvan a maga oka. 1851
Everything has its cause. – “Every why has a wherefore.” – “Nothing ever comes to pass without a cause.” 1546
Kõigel on oma põhjus.
Kaikella on oma syynsä.
Alles hat seinen eigenen Grund. – „Alles hat sein Warum.”

694. Más kárán tanul az okos. 1598 (N, Mënandrosz)
Wise men learn by others’ harm. – “Wise men learn by other men’s harms/mistakes, fools by their own.” 1374
Tark õpib teise hädast.
Viisas oppii toisen vahingosta.
Der Kluge lernt aus dem Schaden des anderen. – „Durch Schaden wird man klug.”
Feliciter is sapit qui periculo alieno sapit. (T. Plautus M.) – Ex alieno vitio (vitiis alterius) sapiens emendat suum. (Publilius Syrus)

695. Az okosabb enged. 1851 (KKE, L)
The wiser gives in.
Targem annab järele.
Viisaampi antaa periksi.
„Der Klügere gibt nach.”
Sapiens in tempore cedit.

696. Utólag könnyű okosnak lënni.
“It is easy to be wise after the event.”
Tagantjärele on lihtne tark olla.
Jälkikäteen on helppo olla viisas. – “Kyllä maalla viisaita ollaan, kun merellä vahinko tapahtuu.”
Nachträglich ist man leicht klug. – „Nach der Tat ist jeder klug.”

697. Olajat önt a tűzre. 1575 (E-38, L)
He pours oil on the fire. – “To add fuel/oil to the fire/flames.” c 1386
Valab õli tulle.
Hän kaataa öljyä tuleen.
Er gießt Öl aufs Feuer. – „Öl ins Feuer (in die Flammen) gießen.” 1554
Oleum adde camino. (Q. Horatius F.)

698. Annyian (vagy olyan sokan) vannak, mint az oroszok. 1944 után
They are as many as the Russians. (There are too many of them.)
Neid on nii palju nagu venelasi.
Heitä on yhtä paljon kuin venäläisiä. – “On väkeä kuin Vilkkilässä kissoja.”
Sie sind so viele wie die Russen. (Es sind zu viele da.)

699. Bemerészkëdik az oroszlán barlangjába. 1937 (B)
To venture into the den of the lion. – “To go into the lion’s den.”
Söandab minna lõvi koopasse.
Hän uskaltautuu leijonanluolaan.
Er wagt sich in die Höhle des Löwen.
…et miserunt eum (Danielem) in lacum leonum. (Vulgata)

700. Mëgmutatja az oroszlánkörmeit. 1966 után
To show one’s lion-nails. (To show one’s talent/ability.)
Näitab oma lõviküüsi.
Hän näyttää leijonankyntensä.
Er zeigt seine eigenen Löwenkrallen. – „Die Klauen des Löwen erkennen lassen.” (Er zeigt seine Fähigkeiten.)
Ex ungue leonem.

701. Orránál fogva vezeti. 1850/1598
To lead sy by the nose. – “To lead one by the nose/ear.” c 1486-1500.
(Kedagi) ninapidi vedama.
Hän vie jotakuta nenästä kiinni pitäen. – “Vetää nenästä.”
Jemanden an der Nase führen. – „Jemanden an der Nase herumführen.”
Naribus trahere. (D. Erasmus R.)

702. Végén csattan az ostor. 1851
The whip cracks at the end. (The punishment comes at the end.) – “The end tries all.”
Piits plaksatab lõpus.
Piiska iskee lopussa.
Am Ende knallt die Peitsche. – „Das dicke Ende kommt nach.”

703. (Së) nëm oszt, (së) nëm szoroz. 1937
This does not divide, nor does it multiply. (To be of no importance.)
Ei jaga ega korruta.
Se ei jaa eikä kerro. (Se ei muuta asiaa.)
Weder dividiert es, noch multipliziert. (Es zählt nichts.)

704. Fő az óvatosság.
Caution is the main (i. e. the most important) thing. – “Look before you leap.” – “You can’t be too careful.”
Ettevaatus on peamine.
Varovaisuus on pääasia.
Hauptsache ist die Behutsamkeit.

Ö, Ő

705. Az ökör csak ökör, ha Bécsbe hajtják is. 1598 (E-36, L)
An ox remains an ox even if driven to Vienna. – “Send a fool to the market (to France, far), and a fool he will return again.” 1586
Härg jääb härjaks ka siis, kui Viini viiakse. – „Saada siga Saksamaale, pese siga seebiga, siga tuleb koju, siga jääb seaks.”
Härkä on vain härkä, vaikka Wieniin ajettaisiin. “Vie sika Saksaan, tuo sika Saksasta, sika on aina sika.”
Der Ochs bleibt ein Ochs, wenn er auch nach Wien getrieben wird. – „Ein Esel ging in die Fremde, und ein Esel kam heim.”
Ignarus rediit Romam deductus asellus.

706. Csak az ökör követkëzetës. 1953
Only the ox is consequent. (Occasionally one has to yield.)
Ainult härg on järjekindel.
Vain härkä on johdonmukainen. (Joskus pitää joustaa periaatteista.)
Nur der Ochse ist konsequent. (Zuweilen muß von den strengen Prinzipien nachgelassen werden.)

707. Könnyű tizënkét ökör után eltolni ëgy szekeret. 1598 (táj)
It is easy to push a cart drawn by twelve oxen.
Pärast kahtteist härga on lihtne üht vankrit lükata.
On helppoa työntää kärryjä kahdentoista härän jäljessä.
Es ist leicht, einen Wagen zu schieben, der von zwölf Ochsen gezogen wird.

708. Ökröt a szarván, embërt a szaván lëhet mëgfogni. 1713 (táj) (E-36, L)
An ox can be taken by his horn, a man by his word. – “An ox is taken by the horns, and a man by the tongue.” 1593
Härga sarvest, meest sõnast. – „Meest (peetakse) sõnast, härga sarvest.”
Härkää voi tarttua sarvesta, ihmistä sanasta. – “Sanasta miestä, sarvesta härkää.”
Den Ochsen am Horn, den Menschen beim Wort kann man nehmen. – „Den Mann nimmt man beim Wort, den Ochsen bei den Hörnern.” 1605
Verba ligant homines, taurorum cornua funes.

709. Szomjas ökörnek a zavaros víz is jó. 1598 (táj)
For a thirsty ox dirty water will do as well.
Janusele härjale on ka sogane vesi hea.
Janoiselle härälle on likainenkin vesi hyvää.
Der durstige Ochs trinkt auch das trübe Wasser.

710. Öndicséret büdös. 1851 (N, L, Mënandrosz)
Self-praise stinks. – “Self-praise is no recommendation.” 1826 – “A man’s praise in his own mouth stinks.” 1484
Enesekiitus on haisev. – „Oma kiiitus haiseb.”
Itsekehu haisee. “Oma kiitos haisee.”
Selbstlob stinkt. – „Eigenlob stinkt.” 1528
Propria laus sordet.

711. Öngólt rúg/lő. 20. sz. vége
To score a goal against one’s own side. (To cause damage to oneself.)
Lööb oma väravasse.
Hän potkaisee/lyö omaan maaliin. (Hän aiheuttaa vahinkoa itselleen.)
Er schießt ein Eigentor. (Er schadete nur sich selbst.) – „Ein Eigentor schießen.”

712.Az ördög a részletëkben van/rejlik. 20. sz. vége
The devil is/hides in the details. – “The devil is/lies/lurks in the details.”
Kurat on pisiasjades.
Piru on yksityiskohdissa. (Joskus yksityiskohdat ovat hyvin tärkeitä.)
Der Teufel ist/steckt in den Details. – „Der Teufel steckt im Detail.”

713.Az ördög nëm alszik. 1788 (N)
The devil does not sleep. (One can’t be too careful.)
Kurat ei maga.
Piru ei nuku.
Der Teufel schläft nicht.

714. Az ördög vigyën el! 1573 (N)
Let the devil take you!
„Võtku sind kurat !”
Piru vieköön!
„Der Teufel soll dich holen!”

715.Fél tőle, mint ördög a szentëltvíztől/tömjéntől. 1850 (N)
He is afraid of it, as the devil fears holy water (
or incense).
Kardab teda, nagu kurat pühitsetud vett/viirukisuitsu.
Hän pelkää sitä kuin piru vihkivettä/suitsuketta.
Er fürchtet es, wie der Teufel das Weihwasser (den Weihrauch). – „(Sich vor jemanden) fürchten, wie der Teufel vorm Donner/Weihwasser.”

716. Nëm olyan fekete az ördög, mint amilyennek fëstik. 1713 (E-35)
“The devil is not so black as he is painted.” c 1535 – “The devil is not so ill (no worse than) he’s called.”
Kurat pole nii must, nagu teda maalitakse.
Ei piru ole niin musta kuin millaiseksi maalataan.
Der Teufel ist nicht so schwarz, wie er gemalt wird. – „Der Teufel ist nicht so schwarz, wie man ihn malt.” 1610

717.Veri az ördög a feleségét. 1851 (táj) (N)
The devil is beating his wife. (If it rains when the sun is shining, then it is told that…)
Kurat peksab oma naist. (Üheaegselt sajab vihma ja paistab päike.)
Piru piiskaa vaimoaan. (Aurinko paistaa ja sataa vettä samanaikaisesti.)
„Der Teufel prügelt sein Weib.” (Wenn die Sonne scheint und es regnet, sagt man…)

718. Ha ördöggel lakol, ördöggé këll lënnëd. 1713 (táj)
Living with a devil, you have to turn a devil. – “One must howl with the wolves.”
Kui kuradiga elad, pead kurat olema.
Jos asut pirun kanssa, sinunkin on muututtava piruksi.
Wenn du mit dem Teufel wohnst, mußt du zu Teufel werden. – „Mit den Wolfen muß man heulen.”

719. Add az ördögnek a kisujjadat, egészen elkap. 1966 (E-44)
Give the devil your little finger, you will be taken entirely. – “Give him an inch and he’ll take an ell (a yard).” 1646
Anna kuradile väike sõrm, võtab tervelt. – „Anna kurjale sõrme ots, tema võtab käe.”
Anna pirulle pikkusormi, se ottaa koko käden.
Gib dem Teufel deinen kleinen Finger, und er wird dich ganz nehmen. – „Wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt, nimmt er die ganze Hand.”
Si digitum porrexeris, manum invadet.

720. Az ördögnek is këll olykor gyërtyát gyújtani. 1720
Sometimes one has to light a candle for the devil too. – “One must sometimes light a candle to the devil.”
Kuradilegi peab sel puhul küünla süütama.
Joskus pitää sytyttää kynttilä pirullekin. (Joskus on tehtävä sellaistakin, mikä ei huvita.)
Auch dem Teufel soll manchmal eine Kerze angezündet werden. – „Dem Teufel ein Licht (eine Kerze) anzünden.” (Im Notfall muß man auch die Gunst der Bösen erlangen.)

721. Tartozott az ördögnek ëgy úttal. 1794
He owed the devil a journey. (He made a journey in vain.) – “A fool’s errand.”
Ta võlgnes kuradile ühe teekonna. (Ilmaasjata teekond.)
Hän oli velkaa pirulle yhden matkan. (Hän teki turhan matkan.)
Er war dem Teufel einen Weg schuldig. (Das hat er umsonst gemacht.)

722. Jó, csak az ördögök rosszak, hogy el nëm viszik. 1966
He is good, only the devils are bad, for not carrying him away.
Ta on hea, ainult kuradid on halvad, ei vii teda minema. (Ta on nii halb, et kuradid peaks ta ära viima.)
Hän on hyvä, vain pirut ovat pahoja, kun eivät vie häntä.
Er ist ein guter Mensch, nur die Teufel sind schlecht, weil sie ihn nicht holen.

723. Nëm jó az ördögöt a falra fësteni. 1851 (KKE)
It is not good to paint the devil on the wall (as he will appear).
Pole hea kuradit seinale maalida. – „Kuikuradit seina peale maalitakse, siis tema tuleb.”
Ei ole hyvä maalata pirua seinälle. – “Siinä piru, missä mainitaan.”
Es ist nicht gut, den Teufel an die Wand zu malen. – „Man muß/soll den Teufel nicht an die Wand malen.”

724. Ördögi kör.
A diabolic circle. – “A vicious circle.”
Kuradiring.
Pirunkehä. – “Noidankehä.”
Teufelskreis.

725. Jó az öreg a háznál. 1851
It is good to have an old man at home.
Hea, kui majas on vanur.
Talossa on hyvä olla vanhus.
Es ist gut, einen Alten am Haus zu haben. (Er hat Erfahrungen, er kann uns viel helfen.)

726. Öregembër nëm vén embër. 1966
An old man is not a senile man.
Vanur pole vana inimene.
Vanha ihminen ei ole ikäloppu.
Alter Mensch ist kein greiser Mensch.

727. Nincsen öröm üröm nélkül. 1713 (N)
There is no joy without sorrow. – “No joy without alloy/annoy.” c 1386
Pole rõõmu ilma kurbuseta. – „Õnn ei tule mitte ilma õnnetuseta.”
Ei ole iloa ilman katkeruutta.
Es gibt keine Freude ohne Kummer. – „Kein Freud ohne Leid.”
Gaudia principium nostri sunt … dolorid. (P. Ovidius N.) – Extrema gaudii luctus occupat.

728. Összenő, ami összetartozik. 20. sz. vége
What belongs together, will grow into each other.
Mis kokku kuulub, kasvab kokku.
Mitkä kuuluvat yhteen, kasvavat yhteen.
Es wächst zusammen, was zusammen gehört. (Die verborgene Freundschaft offenbart sich.)

729. Öv alatti ütés.
A kick under the belt. (An unlawful, irregular move.) – “The hit below the belt.”
Löök allapoole vööd.
Isku vyön alle.
(Das ist ein) Schlag unter der Gürtellinie. – „Etwas geht unter die Gürtellinie.”

P

730. Ez benne van a pakliban.
This is included in the packet (of cards/cigarettes). (This move/development is to be considered as likely under the given conditions.) – “It’s on the cards.”
See on kaardipakis sees. (Sellega peab arvestama.)
Tämä on mukana pakassa. (Se kuuluu asiaan.)
Das ist im Päckchen drinn. (Das gehört zu diesem Schritt, damit muß man rechnen.)

731. Otthagyta, mint Szent Pál az oláhokat. 1720 (Mikës Kelemën)
He was left behind like the Wallachians by St. Paul. (He was left behind unexpectedly.)
Ta jättis nad sinnapaika, nagu Püha Paulus rumeenlased.
Hän jätti heidät kuin Pyhä Paavali romanialaiset.
Er ließ ihn sitzen, wie St. Paul die Walachen.

732. Tudja Pál, mit kaszál. (Tudja, mit miért csinál.)1713
Paul (well) knows what he mows. (He knows what he is up to.)
Pál teab, mida niidab. (Ta teab, mida teeb.)
Pál tietää, mitä niittää. (Hän tietää, miksi jotakin tekee.)
Paul weiß, was er mäht. (Er weiß was er macht und warum er es macht.)

733. A jó pap holtig tanul. 1598 (E-45, L)
A good priest learns until his death. – “It is never too late to learn.” 1678
Hea kirikuõpetaja õpib hauani. – „Inimene õpib nii kaua, kui/kuni (ta) elab.”
Hyvä pappi oppii kuolemaansa asti. – “Oppia ikä kaikki.”
Der gute Pfarrer lernt bis zum Tode. (Man lernt nie aus.) – „Zum Lernen ist keiner/niemand zu alt.”
Tamdiu discendum est, quamdiu vivis. (L. A. Seneca)

734. A pap së beszél/prédikál kétszër. 1598 (N)
Not even the priest will speak/preach twice. – “One doesn’t boil/cook cabbage twice.”
Kirikuõpetajagi ei räägi/jutlusta kaks korda. – „Ega õpetaja kaht korda kurdi pärast jutlust ei pea.”
Ei pappikaan kahdesti puhu/saarnaa. – “Ei yhden kuuron tähden kahta saarnaa pidetä.”
Nicht einmal der Pfarrer spricht/predigt zweimal. – „Der Pfarrer predigt nur einmal.”

735. Kinek a pap, kinek a papné (, nekëm a lánya). 1795 (KKE)
One likes the priest, someone else his wife (, I prefer his daughter).
Kellele kirikuõpetaja, kellele kirikuõpetaja naine (, mulle ta tütar). – „Ühele meeldib ema, teisel tütar.”
Kenelle pappi, kenelle papin rouva (, minulle hänen tyttärensä). – “Toinen tykkää äidistä, toinen tyttärestä.”
Der eine hat den Pfarrer, der andere seine Frau gern (, ich liebe seine Tochter). „Der eine liebt den Pfarrer, der andere dessen Frau.”

736. Pápább (akar lënni) a pápánál. 1966 (François A. René Chateaubriand)
To intend to be more a Pope than the Pope himself. – “More Catholic than the Pope.”
(Tahab olla) Paavstist paavstilikum.
Hän on (haluaa olla) paavillisempi kuin paavi itse.
Er ist päpstlicher als der Papst.

737. A papír türelmes. 1713 (N, L)
Paper is patient. – “Youth and white paper take any impressions.” 1579
Paber on kannatlik. – „Paber kannab palju.”
Paperi on kärsivällinen.
„Papier ist geduldig (und errötet nicht).”
Epistula/Litera non erubescit. (M. T. Cicero)

738. Nëm mindën/mindig papsajt. 1598 (táj)
It is not all/always mallow. – “Life is not all beer and skittles.”
Kõik pole alati kassinaeris. (Alati kõik ei õnnestu.)
Ei kaikki/aina ole malvaa. (Ei kaikki/aina onnistu.)
Es ist nicht alles Wegmalve. – „Es ist nicht alle Tage Sonntag.”

739. A hamu/fëlszín alatt izzik a parázs. 1890
The amber glows below the ashes/surface.
Tuha/Pealispinna all hõõgub süsi.
Hiillos hikoilee tuhkan/pinnan alla.
Unter der Asche/Oberfläche glüht die Feuerglut.

740. Ott van, ahol a part szakad. 1883
To be there where the bank “breaks”. – “To be between the devil and the deep sea.”
Ta on seal, kus kallas sisse kukub.
Hän on siellä, missä ranta päättyy. (Hän on joutunut vaikeuksiin.)
Er ist dort, wo das Ufer abbricht. (Von dort kann man nicht weitergehen, man ist in der Not.)

741. Azt hiszi, hogy ő fújja a passzátszelet.(2002) (Nagyon beképzelt.)
He thinks that he blows the trade wind. (He is very conceited.)
Er glaubt, daß er bläst den Passatwind. (Er ist zu eingebildet.)
Ta arvab, et tema puhub passaattuult. (Väga heal arvamusel endast olema.)
Hän luulee, että hän puhaltaa pasaatituulen. (Hän luulee tietävänsä kaiken.)
Er glaubt, daß er bläst den Passatwind. (Er ist zu eingebildet.)

742. Verekëdő pásztorok közt jó dolga van a farkasnak. 1890 (táj)
If the shepherds fight each other, the wolf has a good time. – “Wolves rend sheep when the shepherds fail.” 1386
Kaklevate karjuste keskel on hundil hea põli.
Sudella on hyvät oltavat tappelevien paimenten keskellä.
Unter sich streitenden Hirten hat es der Wolf gut. – „Wenn die Hirten sich streiten, hat der Wolf gewonnenes Spiel.”

743. A saját pecsënyéjét sütögeti. 1966
To roast one’s own joint (of meat). (To consider only one’s own interests in an action.) – “He has an axe to grind.”
Oma lihatükki küpsetab.
Hän paistaa omaa paistiaan. (Hän katsoo vain omaa etuaan.)
Er brät nur seinen eigenen Braten. (Er sieht nur seine eigenen Interessen.)

744. A jó/rossz példa ragadós.
The good/bad example is catching. (It is likely to be followed.)
Hea/Halb näide on nakkav.
Hyvä/Huono esimerkki tarttuu.
Das gute/schlechte Beispiel ist „klebrig”.

745. Hosszabb a péntëk, mint a szombat. 1810 (KE)
Friday is longer than Saturday. (The underskirt is longer than the skirt.)
Reede on pikem kui laupäev. (Alusseelik paistab seeliku alt välja.)
Perjantai on pitempi kuin lauantai. (Alushame näkyy hameen alta.)
Der Freitag ist länger als der Samstag. (Der Unterrock ist länger als der Rock.)

746. Kis pénz — kis foci. 1950-es évek
Little money — little football. (If little money is paid, then only little work can be expected.)
Väike raha — väike jalgpall. „Väike raha — väike mäng.”
Vähän rahaa — vähän jalkapalloa. (Pienellä palkalla ei voi odottaa hyvää tulosta.)
Kleines Geld — kleiner Fußball. (Für wenig Geld kann keine gute Leistung erwartet werden.)

747. Pénz beszél, kutya ugat. 1884
Money talks, although the dog may bark. – “Money talks.” 1666 – “Money will do anything.” 1584 – “He who pays the piper, calls/(may call) the tune.” 1895 – “Money makes the world go round.”
Raha räägib, koer haugub. – „Raha on maailma isand.”
Raha puhuu, koira haukkuu. – “Raha ratkaisee.”
Das Geld spricht, der Hund bellt. – „Geld regiert die Welt.” – „Wer Geld hat, läßt blasen.”
Pecuniae obediunt omnia. (D. Erasmus R., Vulgata) – Omnia cum pretio. (D. I. Iuvenalis) – Pecuniae omnia parent. (Q. Horatius F.)

748. Rossz pénz nëm vész el. 1678 (N)
Bad money is never lost. – “A bad penny always turns up.” 1825
Halb raha ei kao ära.
Huono raha ei katoa. – “Mikäs pahan tappaisi?”
Schlechtes Geld geht nicht verloren. – „Unkraut vergeht nicht.”

749. Fut a pénze után.
To run after one’s money. (To be forced to continue sg, trying to save that can be saved.)
Jookseb oma raha järel.
Hän juoksee rahan perässä. (Hän yrittää pelastaa mitä voi.)
Er läuft nach sein Geld. (Er ist gezwungen fortzusetzen, was er begonnen hat. Er vesucht zu retten, was noch zu retten ist.)

750. A pénznek nincs szaga. 1926 (E, L)
Money has no smell.
Rahal pole haisu. – „Raha ei haise.”
Raha ei haise.
Geld riecht nicht. – „Geld stinkt nicht.”
Pecunia non olet. (G. Suetonius T.)

751. Ismerik, mint a rossz pénzt. 1810 (KKE)
He is well known as a bad money.
Teda tuntakse nagu halba raha.
Hänet tunnetaan kuin huono raha.
Man kennt ihn wie das schlechte Geld.

752. Mindënki a piacról él. 1966
Everybody lives from the market. (Everybody needs money.)
Kõik elavad turust.
Jokainen elää markkinoista. (Kaikki tarvitsevat rahaa.)
Jedermann lebt von dem Markt. (Jederman braucht Geld.)

753. Úgy került bele, mint Pilátus a krédóba. 1851
He got into this affair like Pilate into the Credo (i. e. by mere chance).
Ta sattus asja sisse nagu Pilatus Kreedosse.
Hän joutui siihen mukaan kuin Pilatus uskontunnustukseen. (Hän joutui sattumalta mukaan.)
Er ist hineingeraten, wie Pilatus ins Kredo (d. h. zufällig).

754. Lë këll nyelni a keserű pirulát. 1966
To be compelled to swallow the bitter pill. – “To swallow the bitter pill.”
Kibe pill tuleb alla neelata. – „Kibedat pilli alla neelama.”
Täytyy niellä karvas pilleri.
Man muß die bittere Pille hinunterschlucken. – „Eine bittere Pille schlucken.”

755. Adtak a szarnak ëgy pofont.
To give a slap to the shit. (To achieve no result.)
Sitale anti kõrvakiil. (Ei saavutatud midagi.)
Paskalle annettiin korvapuusti. (Ei päästy tulokseen.)
Es wurde der Scheiße eine Ohrfeige gegeben. (Kein Ergebnis wurde erreicht.)

756. Betelt a pohár. 1937
The glass became full. (The patience is at an end.)
Klaas on täis saanud. (Kannatus sai otsa.)
Lasi on täyttynyt. (Mitta on täysi.)
Das Glas ist voll. (Die Geduld und die Nachsicht sind zu Ende.) – „Das stößt dem Faß den Boden aus.”

757. A pokol országútja is jó szándékkal van kikövezve. 1966 (N)
Even the highway leading to Hell is paved with good intentions. – “(The road to) hell is paved with good intentions.” 1736
Põrgu maanteegi on heade kavatsustega kaetud.
Tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla. – “Tie helvettiin on kivetty hyvillä päätöksillä.”
„Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.”

758. Elszabadult a pokol. 1937 (N)
Hell has been broken loose. – “Hell is broke loose.” 1570
Põrgu läks lahti. – „Nüüd on päris põrgu lahti.”
Helvetti on päässyt irti. – “Nyt on piru merrassa.”
Die Hölle ist losgegangen. – „Die Hölle is los.”

759. Pokolban is esik ëgyszër ëgy ünnep. 1598 (rég)
There is a feast once even in Hell.
Põrguski on ükskord üks pidu.
Kerran on juhla helvetissäkin.
Auch in der Hölle gibt es einmal ein Fest.

760. Fëltëszi az i-re a pontot. 1842 (KKE)
He puts the dot on the i. (He makes the last move in the completion of something.)
„Paneb i-le punkti.”
Hän panee pisteen i:n pääälle.
„Er setzt den Punkt auf das i.” (Er zieht einen Schluss-Strich darunter.)

761. A pontosság a királyok udvariassága. 1961 (N, francia)
Punctuality is the politeness of kings. – “Punctuality is the politeness of princes.” 1834
Täpsus on kuningate viisakus.
Täsmällisyys on kuninkaiden kohteliaisuus. – “Täsmällisyys on kuninkaiden hyve.”
„Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige.”
“L’ exactitude est la politesse des rois.” a 1824 (XVIII. Lajos)

762. Nagy port vert föl. 1890
Much dust was kicked up. (To make sensation.)
Peksis suure tolmu üles.
Hän nostatti suuren pölyn.
Es hat großen Staub aufgewirbelt. –
Viel/Mächtig Staub aufwirbeln.”

763. Próba-szërëncse alapon. 1966
Based on trial and luck. – “By trial and error.”
Katse-õnne meetodil.
Kokeilun ja onnen pohjalta. – “Sattumankauppaa.”
Aufgrund von Versuch-Glück. (Man probiert, vielleicht gelingt es.) – „Wer wagt, der gewinnt.”

764. A próféta szóljon belőled. (Bárcsak az történne, amit mondtál.) 20. sz.
I wish a prophet spoke from you. (I hope that your prophecy will come true.)
Prohvet kõnelgu sinu kaudu. (Kui vaid juhtuks see, mida sa ütlesid.)
Puhukoon sisältäsi profeetta. (Kunpa tapahtuisi, mitä sanot.)
Der Prophet soll aus dir sprechen.

765. Sënki sëm próféta a saját/maga hazájában. 1713 (E-39, B)
Nobody is a prophet in his own country. – “A prophet is not without honour save in his own country.” a 1485
Keegi pole omal maal prohvet. – „Ükski prohvet ei ole kuulus omal maal.”
Ei kukaan ole profeetta omalla maallaan.
Keiner ist Prophet in seinem Land. – „Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande.” 1575
Nemo propheta acceptus est in patria sua. – Non est propheta sine honore nisi in patria sua. (Vulgata)

766. Fogadatlan prókátornak (ëb)szar a fizetése. 1850 (olasz)
A unwanted helper gets (dog’s) droppings as payment.
Kutsumata jutlustaja palk on koerasitt.
Kutsumattoman asianajajan palkkana on (koiran)paska.
Der Lohn eines ungebetenen Fürsprechers ist Hundedreck.

767. A puding próbája az, hogy mëgëszik. 1983 (angol)
The proof of the pudding is eating it. – “The proof of the pudding (is in the eating).”
Pudingi proov on see, et ta süüakse ära.
Vanukkaan koetus on se, että se syödään.
Die Prüfung des Puddings ist, wenn man ihn ißt.

768. A puliszka nëm robban.
The corn-porridge (national dish in Romania) does not explode. (The Romanians do not revolt.)
Maisipuder ei plahvata. (Rumenlased ei mässa.)
Maissipuuro ei räjähdä. (Romanialaiset eivät kapinoi.)
Die Polenta explodiert nicht. (Die Rumänen rebellieren nicht.)

769. Ez csak púp a hátunkon.
This is but a hump on our backs. (We would be pleased to get rid of this.)
See on ainult küür meie seljas.
Tämä on vain kyttyrä selässämme. – “Olla kivenä jonkun kengässä.”
Das ist nur noch ein Buckel auf unserem Rücken. (Wir wären glücklich, wenn wir uns damit nicht mehr beschäftigen sollten.)

770. Ellőtte a puskaporát. 1851
One’s gunpowder was shot off. – “To exhaust one’s ammunition.”
Lasi ära kogu oma püssirohu.
Hän on jo ampunut ruutinsa. (Hänellä ei ole enempää todisteita.)
Er hat sein Schießpulver verschossen. (Er hat keine Argumente mehr.) – „Sein Pulver verschossen
haben.”

771. Szárazon këll tartani a puskaport. (angol)
The gunpowder must be kept dry. – “(Put your trust in God, and) keep your powder dry.” a 1658 (O. Cromwell)
Püssirohtu tuleb kuivana hoida.
Ruuti täytyy pitää kuivana. (Olla valmiina johonkin.)
Man soll das Schießpulver trocken halten. – „Sein Pulver trocken halten.”

R

772. Azért, hogy a rák a vetésre në mënjën. (Válasz, ha valaki valamit nëm tud vagy nëm akar mëgokolni.) 1851
(This was made) in order that the crab should not walk to the sown field. (An answer if somebody cannot or does not want to give the reason for an action.)
Et vähk ei läheks külvi peale. (Vastus küsimusele, kui keegi midagi ei tea või ei taha põhjendada.) – „Miks? Seks, et koera nimi Reks.”
Jotta rapu ei menisi kylvökselle. (Vastaus silloin, kun joku ei tiedä jotakin tai ei halua perustella asiaansa.)
Damit der Krebs nicht auf die Saat gehe. (Eine Antwort wenn jemand etwas nicht begründen kann oder will.)

773. Rënd a lelke mindënnek. 1830 (N, L)
Order is the soul of everything.
Kord on kõige hing.
Järjestys on kaiken sielu.
Ordnung ist die Seele aller Dinge.
Ordo est anima rerum. (Kis-Viczay Pétër, 1713)

774. Rëndnek muszáj lënni. 1896 (KE)
There must be order.
Kord peab olema.
Järjestys olla pitää.
„Ordnung muß sein.”

775. A rëst kétszër fárad. 1713 (N)
A lazy man works twice.
Laisk teeb kaks korda tööd.
Laiska tekee työn kahdesti.
Der Faule arbeitet zweimal.

776. A retëk rëggel mérëg, délben étëk, este orvosság. 1835
Radish is poison in the morning, food at noon and medicine in the evening.
Redis on hommikul mürk, lõuna ajal toit, õhtul rohi.
Retiisi on aamulla myrkkyä, päivällä ruokaa ja illalla lääkettä.
Das Radieschen ist Gift am Morgen, Speise zu Mittag und Medikament am Abend.

777. Amit nyer a révën, elveszti a vámon. 1851
What he gains at the toll, loses at the customs.
Mida võidab praamisõidus, kaotab tollis.
Minkä lossilla voittaa, sen tullissa menettää.
Was er an der Fähre gewinnt, verliert er bei der Maut. – „Wie gewonnen so zerronnen.”

778. Alvó róka nëm fog nyulat/csirkét. 1890
A sleeping fox catches no hare/chicken. – “The sleeping fox catches no poultry.” 1611
Magav rebane ei püüa jänest/kana. – „Magaja kassi suhu ei jookse hiir/rott.”
Nukkuva kettu ei saa jänistä/kanaa kiinni. – “Ei makaavan kissan suuhun hiiri tule.”
Ein schlafender Fuchs fängt keinen Hasen (kein Kücken). – „Ein schlafender Fuchs fängt kein Huhn.”
Dormienti vulpi cadit intra os nihil.

779. Róka fogta csuka (, csuka fogta róka). Varga fogta mind a kettőt.
The pike caught by the fox (, the fox caught by the pike). The cobbler caught both of them.
Rebase püütud haug (, haugi püütud rebane). Rätsep püüdis mõlemad kinni.
Ketun pyydystämä hauki (, hauen pyydystämä kettu). Suutari pyydysti kummankin.
Vom Fuchs gefangener Hecht (, vom Hecht gefangener Fuchs). Beide waren vom Flickschuster gefangen.

780. Ëgy rókáról két bőrt nëm lëhet lëhúzni. 1570 (KKE)
One cannot strip two hides from one fox.
Ühelt rebaselt ei saa kahte nahka nülgida. – „Ühe hobuse seljast ei saa kahte nahka.”
Ei yhdestä ketusta voi kahta nahkaa nylkeä. – “Ei härkää kahta kertaa nyljetä.”
Man kann einen Fuchs nicht zweimal abbalgen. – „Man kann von einem Ochsen die Haut nureinmal abziehen.”

781. Mindën út Rómába vezet. 1890 (E-33, L)
“All roads lead to Rome.” c 1391
Kõik teed viivad Rooma. – „Iga talu õuest läheb tee Peterburki.”
Kaikki tiet vievät Roomaan. – “Joka talosta tie Turkuun menee.”
„Alle Wege führen nach Rom.”
Mille vie ducunt hominem per secula Romam.

782. Rómában viselkëdj úgy, mint a rómaiak.
In Rome behave as the Romans do. – “When in Rome, do as the Romans do.” 1530
Roomas käitu nii nagu roomlased.
Käyttäydy Roomassa kuten roomalaiset.
Benimm dich in Rom wie die Römer.
Si fueris Romae, Romano vivito more.

783. Könnyebb rontani, mint építeni. 1810 (N, L)
It is easier to destroy than to build.
Kergem on hävitada kui ehitada.
On helpompi vahingoittaa kuin rakentaa.
Es ist einfacher, etwas zu zerstören als aufzubauen.

784. Két rossz közül a kisebb(ik)et këll választani. 1851/1572 (G, Platón)
Of two evils the smaller is to be chosen. – “Of two evils/harms/ills/mischiefs choose the least.” c 1385
Kahe halva hulgast tuleb väiksem valida.
Kahdesta pahasta on valittava pienempi.
Von zwei Übeln soll man das kleine/kleinere wählen. – „Von zwei Übeln soll man das kleinste wählen.”
Ex malis eligere minima oportet. (M. T. Cicero) – De duobus malis minus/levius est eligendum. (M. T. Cicero, Këmpis Tamás)

785. Rossz a rosszal, de rosszabb a rossz nélkül. 1810 (KE)
It is bad with the bad (i. e. the wife), but it is worse without the bad.
Halb on halvaga, halvem ilma halvata.
Paha pahan kanssa, mutta pahempi ilman pahaa. – “Paha olla pahan ämmän kanssa, paha olla ämmättä.”
Es ist schlecht mit dem Schlechten (d. h. mit der Frau), es ist aber schlechter ohne das Schlechte.

786. Mindën rosszban van valami jó. 1976/1890
In anything bad there is something good. – “Every cloud has a silver lining.” 1634 – “Ill luck is good for something.” 1636
Igas halvas on midagi head.
Kaikessa pahassa on jotakin hyvää. – “Ei niin pahaa, ettei jotakin hyvääkin.”
In jedem Schlechten steckt etwas Gutes. – „Es ist nichts so schlimm, es hat seinen Nutzen (sein Gutes).” – „Jedes Böse bringt sein Gutes.”
„Malum quidem nullum esse sine aliquo bono. (C. Plinius S.) – Ubi mel, ibi fel.

787. Minél rosszabb, annál jobb.
The worse it is (in one respect), the better (in another respect).
Mida halvem, seda parem.
Mitä pahempi, sitä parempi.
Je schlechter (in dieser Hinsicht), desto besser (in der anderen).

788. Nincsen rózsa tövis nélkül. 1678 (E-40)
“No rose without a thorn.” 1430-40
Pole roosi ilma okasteta. – „Ükski roos pole okkata.”
Ei ole ruusua ilman piikkiä. – “Ei luutonta lihaa eikä päätöntä kalaa.”
„Keine Rose ohne Dornen.” 1830

789. A rövidebbet húzza. 1851
To pull the shorter. (To come off badly.)
Tõmbab lühema. (Tema on kaotaja.)
Hän vetää lyhyemmän. – “Vetää lyhyempi korsi.”
Er hat den Kürzeren gezogen. (Er ist Verlierer geworden.)

790. Rájár a rúd. 1966
To be visited repeatedly by the rod. (Misfortunes/Mishaps follow one another.)
Tema järel käib ais. (Teda tabavad ebaõnnestumised.)
Aisa iskee aina häntä. (Ikävyydet seuraavat toisensa jälkeen.)
Er wurde von der Stange mehrmals heimgesucht. – „Er bekommt immer saueres.” – „Er ist ein Pechvogel.”

791. Nëm a ruha tëszi az embërt. 1598 (E-37)
Clothes do not make the man. – “Clothes do not make the man.” – “The cowl/habit does not make the monk.” c 1200
Riie ei tee inimest. – „Riie ei riku meest.”
Eivät vaatteet tee ihmistä.
Nicht die Kleidung macht den Menschen. –
Das Kleid macht nicht den Mann.” – „Das Kleid macht keinen Mönch.”
Cucullus non facit monachum. (D Erasmus R.) – Vestis/cucullus non facit monachum.

792. Ruha tëszi az embërt. 1598 (E, L)
Clothes make the man. – “Apparel/(The tailor) makes the man.” 1500/1602 – “Fair/Fine feathers make (fine birds)/(fair fowls).” 1592
Riie teeb inimese.
Vaatteet tekevät ihmisen.
Die Kleidung macht den Menschen. – „Das Kleid macht den Mann.” – „Kleider machen Leute.” 1541
Vestis virum facit/reddit. (M. F. Quintilianus, D. Erasmus R.) – Vestis/Habitus facit monachum.

S

793. Sándor, Józsëf, Benedëk zsákban hozzák a melegët.
Alexander, Joseph and Benedict bring warm weather in bags. (The respective name-days — observed by Catholics and Protestants alike in Hungary, with a few differences — are the 18th, 19th and 21st March.)
Sándor, József, Benedek toovad kotiga sooja ilma. (Pärast 18., 19. ja 21. märtsi on oodata sooja ilma.)
Sándor, József ja Benedek tuovat säkissä lämpimän. (18., 19. ja 21. 3. jälkeen on odotettavissa lämmintä.)
Alexander, Joseph und Benedikt bringen Wärme im Sack. (Nach dem 18., 19. und 21. März ist wärmeres Wetter zu erwarten.)

794. Mëgállja a sarat. 1554
He stands the mud. – “He comes up to mark.” (He stands the test.)
Peab porile vastu. (Paneb raskustele/rünnakutele vastu.)
Hän kestää loan. – “Pitää pintansa.”
Er besteht den Schlamm. (Er besteht die Probe
oder er hält stand.)

795. Fëlszëdi a sátorfáját. 1727
He dismounts the tent-poles. (He makes off.) – “To pack up bag and baggage.”
Paneb kokku oma telgipuu.
Hän ottaa telttapaalunsa. (Hän lähtee matkaan.)
Er packt seinen Zeltbaum. – „Er packt seine Siebensachen.”

796. Saulusból Paulus lësz. (B)
Saulus turns (to become) Paulus. (To change one’s conviction.)
Saulusest sai Paulus.
Sauluksesta tulee Paulus. (Muuttaa vakaumuksensa.)
Aus einem Saulus wird Paulus.

797. Ha begyógyul is a seb, mëgmarad a helye. 1788 (táj) (N)
Even if the wound is healed, the scar of it remains. – “Though the wound be healed, yet a scar remains.” 1542
Kui haav paranebki, jääb selle koht.
Vaikka haava paraneekin, sen paikka jää.
Wenn auch die Wunde heilt, bleibt die Narbe. – „Auch geheilte Wunden lassen Narben zurück.”

798. Könnyű sebët ejteni, de nehéz gyógyítani. 1713 (táj) (N, L)
It is easy to inflict a wound, but difficult to heal it.
Kerge on haava tekitada, aga raske ravida.
On helppo aiheuttaa haava, mutta vaikea parantaa.
Es ist leicht, jemanden zu verwunden, es ist aber schwierig, die Wunde zu heilen.

799. Seggët csinál a szájából. 1794
To make an arse of one’s mouth. (To fail to honour one’s promise, or to state the contrary of something stated earlier.)
Teeb oma suust tagumiku. – „Sööb oma sõnu.”
Hän tekee suustaan takamuksen. – “Syödä sanansa.”
Er macht aus seinem Munde Arsch. (Er hält sein Versprechen nicht, er sagt das Gegenteil davon, was er früher sagte.)

800. A sëmminél a kevés is többet ér. 1960 (N)
Even a little is more than nothing. – “Something is better than nothing.” 1546 – “Half a loaf is better than no bread.” 1546 – „Half an egg is better than an empty shell.”
Mittemiskiga võrreldes on natukenegi palju väärt. – „Parem pool muna, kui tühi koor.” – „Parem vähe kui mitte sugugi.”
Vähänkin on enemmän kuin ei mitään. – “Olla tyhjää parempi.”
Das Wenige ist noch immer mehr als das Nichts. – „Besser etwas als nichts.” – „Besser ein halbes Ei als eine leere Schale.”
Melius putatur aliquam partem, quam nullam attingere.

801. Nesze sëmmi, fogd mëg jól. 1598
Here is nothing, hold it tight. (Somebody was given much less than expected.)
Säh sulle mittemidagi, hoia seda hoolega.
Tässä ei ole mitään, tartu siihen kunnolla.
Hier hast du nichts, halt es fest. (Ihm wurde viel weniger gegeben als erwartet.)

802. Sëmmi sëm tart örökké.
Nothing lasts forever. – “The world will not last alway.” 1384
Miski ei kesta igavesti.
Ei mikään kestä ikuisesti.
Nichts dauert ewig.

803. Sëmmiből nëm lësz sëmmi. 1786 (E, L)
Out of nothing there will be nothing. – “Nothing comes of/from nothing.” c 1380
„Mitte millestki ei saa midagi.”
Tyhjästä ei tule mitään. – “Tyhjästä on paha nyhjästä.”
Von nichts wird nichts. – „Von/Aus nichts wird nichts.”
Ex nihilo nihil fit. (A. Persius F.)

804. Új sëprű jól sëpër. 1713 (E-47, L)
A new broom sweeps well. – “New brooms sweep clean.” 1546
„Uus luud pühib hästi.”
Uusi luuta lakaisee hyvin. – “Uusi luuta puhtaasti lakaisee.”
Ein neuer Besen kehrt gut. – „Neue Besen kehren gut.” 1515
Scopae recentiores semper meliores.

805. Ez nëm lësz sétagalopp.
This will not be a „walk-gallop”. (This will not be an easy matter.)
Sellest ei tule jalutusgalopp.
Tästä ei tule kävelylaukkaa. (Ei tule helppo asia.)
Das wird kein Spaziergalopp. (Es wird keine leichte Sache sein.)

806. Aki siet, elkésik. 1966
He that hurries will be late.
Kes kiirustab, hilineb.
Joka kiirehtii, se myöhästyy. – “Ei kiireellä kauas juosta.”
Wer eilt, verspätet sich. – „Wer zu sehr eilt, kommt gern zu spät.”

807. Simon bíró hajtja a lovat. 1541
Headman Simon drives the horse. (The woman rules the house.)
Kohtunik Simon ajab hobust. (Naine on majas peremees.)
Tuomari Simon ajaa hevosella. (Nainen määrää talossa.)
Richter Simon lenkt das Pferd. (Die Frau ist der Herr im Haus.)

808. Sínën van.
To be on the rail. (To be on a safe course.) – “It’s in the pipeline.” – “To be on track.” – “To be well
on the way towards sth.”
On rööbastel.
Se on raiteilla. (Se on tekeillä.)
Es ist auf den Gleisen. (Das geht schon vor sich, das wird schon erledigt werden.)

809. Fél lábbal a sírban van. 1582 (N)
He has already one foot in the grave. – “To have one foot in the grave.” 1509
On poole jalaga hauas. – „Teine jalg on haudas, teine haua pardal.”
Hän on jo toinen jalka haudassa.
Mit einem Bein ist er schon im Grab. – „Mit einem Fuß im Grabe stehen.”
Alterum pedem in cymba Charontis habere. (D. Erasmus R.)

810. Mëgfordul/Forog a sírjában. 1851 (N)
He turns/spins in his grave. – “To make a person turn in his grave.” 1864
Keerab hauas ümber. – „End hauas ümber pöörama.”
Hän kääntyy/liikkuu haudassaan.
Er dreht sich in seinem Grab. – „Er würde sich im Grabe umdrehen.”

811. Sóbálvánnyá változott. 1937 (N, B)
He became an idol of salt. – “A pillar of salt.”
Ta muutus soolasambaks.
Hän muuttui suolapatsaaksi.
Er erstarrte zu einer Salzsäule.
Respiciensque uxor ejus post se, versa est in statuam salis. (Vulgata)

812. Úgy még sohasëm volt, hogy valahogy në lëtt volna. 1937 (lëngyël)
I has never been so, that it wouldn’t have been anyhow.
Nii pole kunagi olnud, et kuidagi ei oleks olnud.
Niin ei vielä koskaan ole ollut, ettei jotenkin olisi ollut.
Es war noch nie so, dass es nicht irgendwie gewesen wäre.

813. Mëhet a sóhivatalba. 1848
He may go to the salt-office. (His case will not be heard anywhere.)
Ta võib soola-kontorisse minna. (Selle kaebusega ei ole kuhugi minna.)
Hän voi mennä suolavirastoon. (Asia jää hoitamatta.)
Er kann ins Salzamt gehen. (Er hat keine Möglichkeit, sich zu beschweren.)

814. Ki sokba kap, keveset végez. 1810 (N, L)
He who begins many things, finishes few. – “He who begins many things, finishes but few.” 1666
Kes paljut alustab, viib vähe lõpule. – „Kes palju alustab, lõpetab vähe.”
Joka moneen ryhtyy, se vähän lopettaa.
Wer vieles anfängt, beendet wenig. – „Wer viel anfängt, endet wenig.”

815. A sólyommadárnak nëm lësz galamb fia. 1851 (N, L)
A falcon will not breed a dove. – “Eagles do not breed doves.” 1578
Pistrikupoeg ei ole tuvi. – „Kullist ei saa tuvikest.”
Muuttohaukalle ei tule kyyhkyspoikasta.
Der Falke wird nicht eine Taube brüten. – „Adler brüten keine Tauben.”
Neque imbellem feroces progenerant aquilae columbam. (Q. Horatius F.)

816. A sorok között olvas. 1844 (N)
“He reads between the lines.”
„Loeb ridade vahelt.”
“Lukea rivien välistä.”
„Er liest zwischen den Zeilen.”

817. Kilóg a sorból. 1981 (N)
He sticks out of the line. – “He steps out of the line.”
Ripub reast välja. – „Korrast ära minema.”
Hän pistää ulos rivistä. (Hän erottuu joukosta.)
Er hängt aus der Reihe hinaus. – „Er tanzt aus der Reihe.”

818. Fëltalálta/Fëlfëdëzte a spanyolviaszt. 1957
He has discovered the sealing wax. (He made an invention done by others long ago.)
Ta leiutas pitsatilaki. (Leiutas midagi, mis oli ammu juba olemas.)
Hän keksi/löysi espanjanvahan. (Hän keksi muiden jo kauan sitten keksimän.)
Er entdeckte/erfand den „spanischen” Wachs (d. h. den Siegellack). (Er entdeckt etwas, was schon
lange entdeckt ist.) – „Er hat das Pulver erfunden.”

819. Átvëszi/Átadja a stafétabotot. 1984
He takes/hands over the baton. (He takes/hands over a job from/to his predecessor/successor.)
Võtab/Annab üle teatepulga.
Hän ottaa/antaa viestikapulan.
Er übernimmt/übergibt den Staffelstock. (Er übernimmt/übergibt die Arbeit von seinem Amtsvorgänger bzw. seinem Nachfolger.)
Cursu lampades tradere. (M. T. Varro)

820. Suba alatt készül.
To be made under a “shepherd’s cloak”. (Something made secretly.)
Valmib kasuka all.
Se valmistuu lammasnahkaturkin alla. (Se valmistuu salassa.)
Es wird unter der Schaube gemacht. (In Geheimen.)

821. Suba subához, guba gubához. 1881
Sheepskin coat to sheepskin coat, (shepherd’s) cloth coat to cloth coat. (Marry your equal.) – “Marry your equal/like/match.” c 1535
Kasukas kasuka juurde, vammus vammuse juurde. – „Ku võtad naise, võta saubas saupaga, viis viisuga, passel paslega.”
Lammasnahkaturkki lammasnahkaturkkiin, paimenenviitta paimenenviittaan. (Naida vertaisensa.)
Schafpelz zu Schafpelz, Flauschmantel zu Flauschmantel. –
Wer heiraten will, suche
seinesgleichen.”
Si qua voles apte nubere, nube pari. (P. Ovidius N.)

822. Elveti a sulykot. 1640
He throws the beater (once used in washing linen) too far. – “He throws the hatchet.” 1790
Viskab pesukurika minema. (Sõnades/Tegudes läks liiga kaugele.)
Hän heittää pesukartun. – “Ampua yli maalin.”
Er wirft den Wäschestampfen (zu weit). (Er ist zu weit gegangen.)

823. Susztër maradjon a kaptafánál! 1926 (E-29, L)
Let the shoemaker remain at his last! – “Let the cobbler stick to his last.” 1539 – “Every man must walk/labour in his own calling/trade/vocation.” 1539 – “Let every man stick to his trade.” – “Every man as his business lies.”
„Kingsepp jäägu oma liistude juurde.”
“Suutari pysyköön lestissään.”
Der Schuster soll bei seinem Leisten bleiben. – „Schuster, bleib bei deinem Leisten.” 1797
Ne sutor ultra crepidam. (C. Plinius S.)

824. Süketëk párbeszéde folyik.
There is a dialogue between deaf people. (Each tells his own views without regard to that of the other.)
Kurtide dialoog käib.
On meneillään kuurojen keskustelu. (Jokainen esittää mielipiteensä muita kuuntelematta.)
Das ist ein Dialog unter tauben Leuten. (Jeder sagt seine Meinung, ohne die der anderen zu berücksichtigen.)

SZ

825. A szabadság drágább az aranynál. 1536 (N, L)
Freedom/Liberty is dearer than gold.
Vabadus on kullast kallim.
Vapaus on kultaa kalliimpi.
Freiheit ist lieber als Gold.
Non ben pro toto libertas venditur auro. (G. I. Phaedrus)

826. A szabály az szabály.
The rule is rule. (The rule must be kept in this case.)
Reegel on reegel.
Sääntö on sääntö.
Regel ist Regel. (Man muß die Regel einhalten.)

827. Nincs szabály kivétel nélkül. 1864 (E, L)
There is no rule without exception. – “There is no (general) rule without some exception.” 1579
„Pole reeglit ilma erandita.”
“Ei sääntöä ilman poikkeusta.”
„Es gibt keine Regel ohne Ausnahme.” – „Keine Regel ohne Ausnahme.”
Nulla regula sine exceptione.

828. Akkora a szája, mint a Bécsi kapu. 1851
His mouth is as big as the Vienna Gate (in Buda).
Tema suu on nii suur nagu Viini värav.
Suu on yhtä suuri kuin Wienin-portti (Budapestissä). – “Suu on kuin seitsemän leivän.”
Sein Mund ist so groß wie das Wiener Tor (in Buda). (Er/Sie ist frech.)

829. Në szólj szám, nëm fáj fejem! 1795
Don’t speak my mouth, I shall have no headache. – “A wise head makes a close mouth.” 1386 – “Least said, soonest mended.” c 1460
Ära räägi, mu suu, siis ei valuta mu pea.
Älä puhu, suuni, niin päätäni ei särje!
Sprich mein Mund nicht, dann werde ich keine Kopfschmerzen haben. (Ich will lieber schweigen.) – „Was der Mund redet, muß der Hals bezahlen.”

830. Sok szakács elsózza a levest (az ételt). 1713 (N)
Many cooks put too much salt in the soup/food. – “Too many cooks spoil the broth.” 1575
Mitu kokka soolavad supi (toidu) üle. – „Kaks kokka tegad supi soolaseks.”
Usea kokki suolaa keiton/ruoan liiaksi. – “Mitä useampi kokki, sen huonompi soppa.”
Viele Köche versalzen die Suppe/Speise). – „Viele Köche verderben den Brei.”

831. Szálka valakinek a szëmében. 1899 (N, B)
It is a splinter in the eye of somebody. – “A thorn in the flesh/side.”
Pind kellegi silmas. – „Kellelegi pinnuks silmas olema.”
Hän on tikkuna jonkun silmässä.- “Olla silmätikkuna.”
Er ist ein Splitter in den Augen des anderen. – „Einem ein Dorn im Auge sein.”
Erunt vobis quasi clavi in oculis. (Vulgata)

832. Adj a tótnak szállást, kiver a házból. 1678
Give lodgment to a Slovak and you will be beaten out of your home.
Anna slovakile peavarju, lööb su majast välja.
Anna slovakille yösija ja hän ajaa sinut pois kodistasi.
Gib dem Slowaken Unterkunft, er vertreibt dich aus dem Haus.

833. A fuldokló embër a szalmaszálhoz is kap. 1598 (E-38, L)
A drowning man catches even at a stalk of straw. – “A drowning man will clutch/catch at a straw.” 1534 – “To clutch/grasp at a straw.” – “Any port in a storm.”
Uppuv inimene klammerdub ka õlekõrre külge.
Hukkuva ihminen tarttuu oljenkorteenkin.
Der Ertrinkende greift auch nach dem Strohhalm. – „Wer am Ertrinken ist ergreift jeden Strohhalm.” 1867
Qui rapitur spumante salo sua brachia cauti porrigit, et spinas duraque saxa capit.

834. Ëgy szalmaszálat sëm tësz kërësztbe. 1810
He does not put crosswise even one stalk of straw. (He is utterly lazy, disinterested in this matter.)
Ühte õlekõrtki ei pane risti.
Hän ei pane ristiin oljenkorttakaan. – “Ei panna rikkaa ristiin.”
Er legt nicht einmal einen Strohhalm quer. (Er ist faul oder uninteressiert.)

835. Áll, mint szamár a hëgyën. 1937
He stands there like a donkey on the hill. (He is idle, undecided what to do.)
Seisab nagu eesel mäe peal.
Hän seisoo kuin aasi vuorella.
Er steht da wie ein Esel auf dem Berg. (Er weiß nicht, was er tun soll.)

836. Eltűnt, mint szürke szamár a ködben. 1966
He disappeared like a gray donkey in the fog.
Kadus nagu hall eesel uttu.
Hän hävisi kuin harmaa aasi sumuun. – “Hävisi kuin tina tuhkaan.”
Er ist verschwunden wie der graue Esel im Nebel.

837. Nëm këll keverni a szart (, mert büdösebb lësz). 1966 (N)
One should not stir the shit (as it will be even more stinking). – “The more you stir it (the turd), the worse it stinks.” 1546
Pole vaja sitta segada (, sest see muutub veel haisvamaks). – „Ära sitta puudu, sitt hakkab haisema.”
Paskaa ei tarvitse sekoittaa (koska silloin se haisee enemmän).
Man soll den Mist nicht rühren (denn er wird bloß noch mehr stinken). – „Je mehr man den Dreck rührt, je mehr stinkt er.” 1601
Strecus quo plus commovetur, tanto plus foetit. – Plus foetent stercora mota.

838. Csörög a szarka, vendég jön. 1750 (némët)
The magpie rattles, a guest will come.
Harakas kädistab, külaline tuleb.
Harakka räkättää, tulee vieras.
Die Elster schwatzt, bald kommt Besuch. – „Ich habe die Elster vernommen, es werden Gäste kommen.”

839. Sokat akar a szarka, de nëm bírja a farka. 1786
The magpie wants too much, but her tail is unable to carry it. (He overestimates his power/capacity/ /strength.)
Harakas tahab paljut, aga saba ei kanna.
Harakka haluaa paljon, mutta sen pyrstö ei kestä. – “Yrittää enemmän kuin rahkeet kestävät.”
Die Elster will viel haben, ihr Sturz schafft es aber nicht. – „Er will das Bett an fünf Zipfeln anpacken.”

840. Eltalálta szarva közt a tőgyét. 1598
He has hit the udder between the horns. (He has made a bad mistake.)
Leidis sarvede vahelt udara.
Hän osui sarvien keskelle utareisiin. (Hän teki pahan virheen.)
Er hat das Euter zwischen den Hörnern getroffen. – „Das Pferd am Schwanze zäumen.”

841. Ëgy szëg miatt sántul mëg a ló. 1851
Due to a nail the horse becomes lame. – “For want of a nail the shoe is lost, for want of a shoe the horse is lost, for want of a horse the rider is lost.” 1629 – “To spoil the ship for a ha’porth/ /ha’pennyworth of tar.”
Hobune lonkab ühe naela tõttu.
Hevonen ontuu yhden naulan vuoksi.
Wegen eines Nagels wird das Pferd hinken. – „Man muß einen Nagel opfern, um das Eisen/Pferd zu retten.” – „Wo ein Nagel fehlte, ging das Pferd verloren.” – „Ein Nagel erhält das Eisen, das Eisen ein Roß, das Roß den Mann, der Mann eine Burg, und die Burg das ganze Land.”

842. Szëget szëggel. 1536 (N, L)
Nail by/with nail. – “One nail drives out another.” c 1200
Naela naelaga. – „Talb veab talba.”
Naulalla naulaa. – “Kova kovaa vastaan.”
Nagel mit Nagel. – „Einen Nagel mit einem anderen herausziehen.” – „Ein Keil treibt dem andern
(aus).” – „Ein Nagel treibt man mit dem andern aus.”
Clavum clavo pellere. (M. T. Cicero, D. Erasmus R.)

843. A szëgény embërt még az ág is húzza. 1810
A poor man is pulled even by the branch of a tree.
Vaest meest tõmbab isegi oks.
Köyhää ihmistä oksakin vetää. – “Köyhää ei auta Luojakaan.”
Den armen Menschen zieht sogar der Baumast hinunter. (Der Arme hat’s überall schwer.)

844. Szëgény embër vízzel főz. 1810 (KKE)
A poor man cooks with water.
Vaene mees keedab veega.
Köyhä ihminen keittää vedellä. – “Sakea on köyhän makea.”
Der arme Mensch kocht mit Wasser. – „Arme Leute kochen dünne Suppen.”

845. Szëgénynek a szërëncséje is szëgény. 1810
Even the luck of a poor man is poor. – “The poor suffer all the wrong.” 1532
Vaesel on õnngi vaene.
Köyhän ihmisen onnikin on köyhä.
Des Armen Glück ist auch arm.

846. Két szék közt a pad alá esik. 1554 (N, L)
Between two chairs he falls below the bench. – “Between two stools one goes/falls to the ground.” c 1390 – “To fall between two stools.”
Kahe tooli vahel kukub pingi alla. – „Kahe tooli vahele kukkuma/istuma.”
Hän putoaa kahden tuolin välistä penkin alle. (Kumpikaan mahdollisuuksista ei onnistu.)
Zwischen zwei Stühlen fällt er unter die Bank. – „Wer sich zwischen zwei Stühle setzt, kommt mit dem Arsch auf die Erde.”
Duabus sedere sellis. (L. A. Seneca)

847. Akinek a szekerén ülsz, annak a nótáját fújjad. 1598 (KKE, L)
Sing the song of the man whose cart you sit on. – “Let every man praise (speak well of) the bridge he goes over.” 1678
Kelle vankril istud, selle viisi puhud. – „Kelle rees sõidad, selle laulu laulad.”
Jonka kärryissä istut, sen lauluja laulat. – “Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat.”
Auf wessen Wagen du sitzt, dessen Lied sollst du singen. – ”Auf wessen Wagen man sitzt, dessen Lied man singt.” l876 – „Wes Brot ich eß, des Lied ich sing.”
Eius cantilenam canas, cuius plaustro veheris. (Kis-Viczay Pétër, 1713)

848. Kifelé áll a szekere rúdja. 1795
The pole of his cart is pointing outwards. – “He is about to get the sack.”
Vankriais on väljapoole. (Tõenäoliselt lasktakse ta varsti töölt lahti.)
Kärryjen aisat ovat ulospäin. (Jonkun on pian jätettävä työpaikkansa, kotinsa, kylänsä tms.)
Die Deichselstange seines Wagen steht auswärts. (Er wird bald den Laufpass bekommen.)

849. Në fuss olyan szekér után, amëlyik nëm vësz fël. 1795
Do not run after a cart that will no take you.
Ära jookse sellise vankri järel, millele peale ei võeta.
Älä juokse sellaisten kärryjen perään, jotka eivät ota sinua mukaan. (Älä tavoittele mahdottomia.)
Lauf nicht nach einem Wagen, der dich nicht mitnimmt.

850. Nincs olyan rakott szekér, mëlyre még ëgy villával në férne. 1598
There is no loaded cart which could not carry one more forkful (of hay).
Pole nii täis vankrit, kuhu veel kahvlitäis ei mahuks.
Ei ole niin kuormattuja kärryjä, ettei niihin mahtuisi vielä yhtä talikollista. “Ei lisä pahaa tee.”
Es gibt keinen vollbeladenen Wagen, auf den man noch eine Gabel Heu nicht mehr legen könnte.

851. Aki szelet vet, vihart arat. 1873 (E-30, Arisztotëlész, B)
He who sows wind, reaps whirlwind. – “They that sow the wind shall reap the whirlwind.” 1853
„Kes tuult külvab, tormi lõikab.”
Joka tuulta kylvää, se myrskyä niittää.
„Wer Wind sät, wird Sturm ernten.” 1605
Ventum seminabunt et turbinem metent. (Vulgata)

852. Kifogja a szelet a vitorlájából. 1962 (N)
He takes the wind out of someone’s sails. – “To take the wind out of somebody’s sails.”
Püüab tuult kellegi purjest.
Hän ottaa tuulen pois hänen purjeestaan. (Hän vie pohjan toisen suunnitelmilta.)
Er nimmt ihm den Wind aus dem Segel. – „Jemandem den Wind aus den Segeln nehmen.”

853. Széllel szëmbeszállni nëm lëhet. 1960 (N)
One cannot fight the wind. – “Puff/Piss not against the wind.” 1509/1642 – “Who spits against the wind, it falls in his face.” 1557
Tuulele vastu seista ei saa.
Tuulta vastaan ei voi taistella. – “Minkäs tuuli kivelle mahtaa?”
Man kann den Wind nicht bekämpfen. –
Gegen den Wind kann man nicht pusten.”

854. Forog, mint a szélkakas. 1980 (N)
He turns like a weathercock. – “Like a weathercock in the wind.” c 1340
Pöörleb nagu tuulelipp. – „Tulelipp olema.”
Hän pyörii kuin tuuliviiri.
Er dreht sich wie der Wetterhahn.

855. Kiengedte/Kiszabadította a palackból a szellemët. 1829 (N, Ezërëgyéjszaka meséi)
He released the spirit from the bottle. – “To let the genie out of the bottle.”
Laskis/Vabastas vaimu pudelist.
Hän (päästi ulos)/vapautti pullosta sen hengen.
Er ließ den Geist aus der Flasche frei.

856. Szélmalomharcot vív. 1937 (N, M. de Cervantes S.)
He fights windmills. – “To tilt at windmills.” – “To fight against the wind.” c 1500 – “To beat the air/water /wind.”
„Võitleb tuuleveskitega.”
Hän taistelee tuulimyllyjä vastaan.
„Er kämpft gegen Windmühlen.”

857. A szëm a lélëk tükre. 1851
The eye is the mirror of the soul. – “The eyes are the window of the soul.” 1545
„Silmad on hinge peegel.”
Silmät ovat sielun peili.
Das Auge ist der Spiegel der Seele. – „Die Augen sind der Spiegel der Seele.”
Animi imago vultus, indices oculi. (M. T. Cicero)

858. Több szëm többet lát. 1598 (E-48, L)
Several eyes see more. – “Two/Four eyes see more than one/two” 1577 – „Two heads are better than one.”
Rohkem silmi näeb rohkem. – „Kaks silma ulatavad kaugemale kui üks.”
Useampi silmä näkee enemmän. – “Kaksi silmäparia näkee enemmän kuin yksi.”
Mehrere Augen sehen mehr. – „Zwei Köpfe sind besser als einer.” – „Zwei/Vier Augen sehen mehr als eins/zwei.” 1797
Plus vident oculi quam oculus.

859. Amit a szëme mëglát, a keze nëm hagyja ott. 1713
What is noticed by his eyes, will not be left there by his hands.
Mida silm näeb, seda käsi ei jäta sinna.
Mitä silmä näkee, sitä käsi ei paikalleen jätä.
Was seine Augen erblicken, lassen seine Hände nicht liegen.

860. Szép a szëme, de ördög a szíve. 1598
His eyes are beautiful, but his heart is a devil.
Ta silmad on ilusad, aga süda on kurat.
Hänen silmänsä ovat kauniit, mutta hänen sydämensä on piru.
Seine Augen sind schön, sein Herz ist aber ein Teufel.
Mel in ore, fel in corde.

861. Úgy vigyáz rá, mint a szëme fényére/világára. 1797 (N, B)
He guards it/him like his eyesight.
Nii vaatab ta järele nagu silma valguse järele.
Hän varjelee sitä kuin silmänsä valoa. – “Vaalia kuin silmäteräänsä.”
Er passt darauf wie auf sein Augenlicht.

862. Más szëmében a szálkát is mëglátja, a magáéban a gërëndát sëm. 1582 (E-47, B)
He can see the splinter in another’s eye but cannot see even the beam in his own. – “You can see a mote in another’s eye but cannot see a beam in your own.” c 1387
Teise silmas näeb ka pindu, oma silmas palkigi mitte. – „Teise silmas näed pindu, oma silmas ei näe palki(gi).”
Hän näkee rikan toisen silmässä, mutta omassaan ei hirttäkään. – “Näet kyllä rikan veljesi silmässä, mutta et malkaa omassa silmässäsi.”
„Er sieht auch den Splitter im Auge des anderen, aber im Eigenen den Balken nicht.” 1846
Quid autem vides festucam in oculo fratris tui et trabem in oculo tuo non vides? (Vulgata)

863. Ëgyik szëmëm sír, a másik (mëg) nevet. 1851
One of my eyes sheds tears, the other one laughs.
Üks silm nutab, teine naerab.
Toinen silmäni itkee, toinen nauraa.
Das eine Auge weint, das andere lacht. (Einerseits bin ich traurig, anderseits glücklich.)

864. Szëmësnek áll a világ. 1926
The world “stands” to those who have eyes. – “To the open eyes the world yields
anything.”
Nägijate jaoks on maailm.
Maailma on valppaan. – “Jolla on silmät, sillä on hyödyt.”
Die Welt steht dem, der Augen hat. – „Wer die Augen auftut, dem steht die Welt offen.” – „Der Kluge hält die Augen offen.”

865. Szëmët szëmért, fogat fogért. 1794 (E-39, B)
“An eye for an eye and a tooth for a tooth.”
„Silm silma (vastu), hammas hamba vastu.”
Silmä silmästä, hammas hampaasta.
„Auge um Auge, Zahn um Zahn.” 1852
Oculum pro oculo, dentem pro dente. (Vulgata)

866. Kiszúrja valakinek a szëmét valamivel. 1851 (némët)
He puts out the eye of somebody with something. (He gives something of much less value than expected/promised.)
Torkab kellelgi silma millegagi välja.
Hän puhkaisee jonkun silmän jollakin. (Hän antaa vähemmän kuin pitäisi.)
Er sticht jemandem die Augen mit etwas aus. (Er gibt jemandem etwas, was weniger Wert ist als erwartet/versprochen.) – „Er wischt ihm damit die Augen aus.”

867. Többet hiszünk a szëmnek, mint a fülnek. 1810/1598 (E, Hérodotosz, L. A. Seneca)
More credit is given to the eyes than to the ears. – “Seeing is believing.”
Usume rohkem silmi kui kõrvu.
Uskomme enemmän silmiä kuin korvia.
Wir glauben dem Auge mehr als dem Ohr. – „Die Auge ist ein treuer Zeuge.”
Oculis magis habenda fides, quam auribus.

868. Szëmtelen, mint a piaci légy. 1850/1713
He is as impertinent as a fly at the market. – “As bold as brass.”
Häbematu nagu turukärbes.
Hävytön kuin torin kärpänen.
Er ist frech wie die Fliege auf dem Markt. – „Er dreist wie ein Spatz.”

869. Rëndben van a szénája. 1598
His hay is in order. (Everything is all right about him.)
Tema heinad on korras.
Hänen heinänsä on järjestyksessä. (Hänen asiansa ovat kunnossa.)
Sein Heu ist in Ordnung. – „Er hat sein Schäfchen im trockenen.”

870. Mëgszállta a Szentlélëk. (Váratlanul szorgalmas/udvarias lëtt.)
He was overpowered by the Holy Ghost. (He became unexpectedly diligent/polite.) – “The spirit moves him/her.”
Teda vallutas Püha Vaim. (Muutus ootamatult usinaks, viisakaks.)
Pyhä Henki laskeutui häneen. (Hän muuttui yhtäkkiä ahkeraksi tai kohteliaaksi.)
Der heilige Geist ergriff ihn. (Unerwartet wurde er fleißig/höflich.)

871. Mindën szentnek maga felé hajlik a keze. 1794
The hand of each saint inclines towards himself. – “To draw water to one’s mill.” 1573 – “Charity begins at home.” c 1380
Igal pühakul kõverdub käsi enda poole.
Jokaisen pyhimyksen käsi taipuu itseen päin. – “Oma suu on aina lähinnä, lähempänä kuin kontin suu.”
Die Hand jedes Heiligen biegt sich gegen sich selbst. – „Jeder ist sich selbst der Nächste.”

872. Kiterëgeti a szennyest. 1880 (N)
He hangs out the dirty linen (to the public). – “To wash one’s dirty linen in public.” 1808 – “One does not wash one’s dirty linen in public.” 1809
Riputab musta pesu välja. – „Oma musta pesu ei laotata maailma ette.”
Hän levittää likapyykin.
Er hängt die schmutzige Wäsche draußen auf. – „Seine schmutzige Wäsche vor allen Leuten waschen.”

873. Ez túl szép ahhoz, hogy igaz lëgyën.
This is too nice to be true. – “This is too good to be true.”
See on liiga ilus, et olla tõsi.
Tämä on liian kaunista ollakseen totta.
„Das ist zu schön, um wahr zu sein.”

874. A szerelëm vak. 1713 (E-37, L)
“Love is blind.” c 1390
„Armastus on pime.”
“Rakkaus on sokea.”
„Die Liebe ist blind.”
Amor est caecus. – Nemo in amore videt. (S. A. Propertius)

875. Szerecsënmosdatás. 1873 (B)
Whitewashing of a blackamoor. (A hopeless effort.) – “To wash an Ethiop/blackamoor/Moor white.”
Moorlase pesemine.
Neekerinpesu. (Toivoton yritys.)
„Einen Mohren weiß waschen.”
Si mutare potest Aethiops pellem suam … (Vulgata) – Aethiopem lavas/dealbas. (D. Erasmus R.)

876. A szërëncse forgandó. 1801/1566 (Kisfaludy Sándor)
Luck is turning round. (Luck is changeable.) – “Fortune is variant/fickle.” c 1390
Õnn on pöörduv. – „Õnn on muutlik.”
Onni vaihtelee.
Das Glück dreht sich um. – „Das Glück ist wandelbar.”
Fortunae rotam pertinescebat. (M. T. Cicero)

877. Mindënki a maga szërëncséjének kovácsa. 1653 (E-37, L)
Everyone is the blacksmith of his own fortune. – “Every man is the architect of his own fortune.”
1533
„Igaüks on oma õnne sepp.”
“Jokainen on oman onnensa seppä.”
Jeder ist der Schmied seines eigenen Glücks. – „Jeder ist seines Glückes Schmied.” 1837
Faber est suae quisque fortunae. (G. S. C. Sallustius)

878. Jó szërszám, fele munka. 1939 (N)
Good tool means half the work.
Hea tööriist, pool tööd. – „Head riistad on pool tööd.”
Hyvä työkalu, puoli työtä.
Gutes Werkzeug, halbe Arbeit. – „Gutes Werkzeug ist halbe Arbeit.”

879. Összekeveri/Összetéveszti a szëzont a fazonnal. 1966
To mix up szezon with fazon. – “He can’t tell chalk from cheese.”
Ajab hooaja moega segi. (Sõnamäng ungari keeles.)
Hän sekoittaa sesongin ja muodin. – “Mennä sekaisin puurot ja vellit.”
Er vertauscht/verwechselt die Sesone mit dem Fashion. (Er verwechselt zwei ganz verschiedene
Dinge mit einander.)

880. Szikrából lesz a tűz. 1598 (E-49)
Out of a spark there will be a fire. – „A small spark makes a great fire. 1412
Säde teeb tule. – „Väke/Pisuke säde teeb suure tule.”
“Kipinästä tuli syttyy.”
Aus einem Funken wird das Feuer. – „Aus einem kleinen Funken wird ein großes Feuer.” 15. sz.

881. Új szita szëgën függ (, aztán az ágy alá kerül). 1611
A new sieve is on a nail (then it gets under the bed).
Uus sõel ripub naela otsas (, seejärel pannakse voodi alla).
Uusi siivilä riippuu seinällä (, sitten se joutuu sängyn alle).
Das neue Sieb hängt am Nagel (dann wird es unter das Bett gestellt.) – „Ein neues Sieb hängt man an den Nagel, das alte wirft man auf die Erde.”
Novum cribrum novo paxillo (pendet). (D. Erasmus R.)

882. Átlát a szitán.
To be able to see through a sieve. (To recognize a deception attempt.) – “To see through the holes
of the sieve.” – “To see through somebody’s game.”
Näeb sõelast läbi. (Taipab, et teda tahetakse petta.)
Hän näkee siivilän läpi. (Hän huomaa petkutusaikeen.)
Er sieht durch das Sieb.

883. Ami a szívén, az a száján/nyelvén. 1577 (N, L)
What is on his heart, that is on his mouth/tongue. – “What the heart thinks, the tongue speaks.”
1477 – “To speak one’s mind.”
Mis südamel, see suul/keelel. – „Millest süda mõtleb, sellest suu räägib”
Mikä on sydämessä, on suussa/kielellä. – “Sitä kielellä, mitä mielessä.”
Was auf seinem Herzen ist, ist auf seinem Mund (auf seiner Zunge). (Er ist ein ehrlicher Mensch.) – „Was das Herz gedänkt, das redet der Mund (die Zunge).” 1620
Quod in ore, hoc in corde.

884. Tëhet nekëm ëgy szívességët.
He can do a favour to me. (He is unable to do any harm to me. Allusion to: „He can lick my arse.”)
Ta võib teha mulle ühe teene.
Hän voi tehdä minulle palveluksen. (Hän ei voi enää vahingoittaa minua.)
Er kann mir einen Gefallen tun. (Er kann mir nicht mehr schaden.) – „Er kann mich mal.”

885. A szép szó az ellenségët is kibékíti. 1810
Nice words appease even the enemy. – “A soft answer turneth away wrath.” c 1395
Ilus sõna lepitab ka vaenlase. – „Hea sõna võidab võõra väe.”
Kaunis sana rauhoittaa vihollisenkin. – “Ystävällinen sana aukaisee rautaringin.”
Ein gutes Wort versöhnt sogar den Feind. – „Worte tun oft mehr als Schläge.” 1601
Responsio mollis frangit iram. (Vulgata)

886. A szó elrëpül, az írás mëgmarad. 1937 (L)
Word flies, writing remains. – ”Words are but wind.”
Sõna lendab ära, kiri jääb.
Sana lentää pois, kirjoitus pysyy.
Das Wort verfliegt, die Schrift bleibt.
Verba volant, scripta manent. (Q. Horatius F.)

887. Pusztába kiáltó/kiáltott szó. 1760 (B)
A word cried in the wasteland. – “A voice (crying) in the wilderness.”
Kõrbesse hüüdev/hüütud sõna. – „Hüüdja hääl on kõrbes.”
Tyhjään huutava/huudettu sana. – “Huutavan ääni korvessa.”
In die Öde schreiendes/geschriehenes Wort.
Vox clamantis in deserto. (Vulgata)

888. (Mondott) Szóból ért az embër. 1850
Only words that have been told can be understood.
(Öeldud) sõnadest mõistab inimene.
(Sanotusta) sanasta ihminen ymmärtää. – “Sano reilusti, mitä tarkoitat.”
(Gesagtes) Wort kann man nur verstehen.

889. Száz szónak is ëgy a vége. 1788
Even one hundred words lead to one end. – “In brief/short.”
Ka sajal sõnal on üks lõpp.
Sadallakin sanalla on yksi loppu. – “Loppujen lopuksi.”
Hundert Worte haben auch nur ein Ende.

890. Szép a szava, de ördög ő maga (az ëha [= mája]). 1713/1575 (rég)
His words are nice but he is a devil (his liver is that of a devil). – „A honey tongue, a heart of gall.” c 1300
Ta jutt on ilus, aga kurat on ta ise (ta maks). – „Mesi suus, sapp südames.”
Hänen sanansa ovat kauniita, mutta hän itse (hänen maksansa) on piru.
Seine Worte sind zwar schön, er selbst ist aber ein Teufel. (Er hat des Teufels Leber.) – „Honig im Munde und Galle/Gift im Herzen” 1605 – „Leere Worte, falsche Herzen.”
Mel in ore, fel in corde.

891. Ëgy a szoba a kemëncével. (A férj és a feleség ëgyaránt felelős közös dolgaikért.) 1598 (táj)
The room and the stove are one item. (Man and wife share the same responsibilities.)
Tuba ja ahi käivad koos. (Mees ja neine vastutavad võrdselt.)
Huone ja uuni ovat yhtä. (Miehellä ja vaimolla on sama vastuu.)
Das Zimmer ist eins mit dem Ofen. (Mann und Frau teilen die Verantwortung.)

892. A szomszéd rétje mindig zöldebb. 1890 (N, L)
The neighbour’s meadow is always greener. – “The grass is (always) greener on the other side of the fence/hill.”
Naabri heinamaa on alati rohelisem. – „Küla leib on magus.”
Naapurin niitty on aina vihreämpi. – “Ruoho on vihreämpi aidan toisella puolella.”
Die Wiese des Nachbarn ist immer grüner. – „Nachbars Weizen steht immer besser.”
Maiorque videtur et melior vicina seges. (D. J. Juvenalis)

893. Dögöljön mëg a szomszéd tehene is. (román, orosz)
The neighbour’s cow should also perish. (If mine has perished, then…)
Kärvaku ka naabri lehm.
Kuolkoon naapurinkin lehmä. (Jos minunkin kuoli…)
Des Nachbars Kuh soll auch verrecken. (Wenn die meinige schon verreckt ist.)

894. Jobb a jó szomszéd sok rossz atyafinál. 1788 (N, B)
A good neighbour is better than many bad kinsmen. – “A near neighbour is better than a far-dwelling kinsman.” 1545
Hea naaber on parem kui mitu halba sugulast. – „Hea naaber on enam kui õde ja vend.”
Parempi hyvä naapuri kuin monta huonoa sukulaista.
Ein guter Nachbar ist besser als viele böse Verwandten. – „Ein Nachbar in der Nähe ist besser als Bruder in der Ferne.” 1605
Melior est vicinus juxta, quam frater procul. (Vulgata)

895. Kibújik a szög a zsákból. 1713 (KE)
The nail sticks out of the sack. (One’s real intention/purpose comes te the open.) – “The cloven foot is shown.”
Nael ronib kotist välja. (Selguvad tõelised kavatsused.)
Naula pistää ulos säkistä. (Jonkun todellinen tarkoitus tulee ilmi.)
Der Nagel schaut aus dem Sack hervor. (Es stellt sich heraus, was er wirklich vorhat.)

896. Szöget ütött a fejébe. 1833 (KE)
It hit a nail into his head. (It set him thinking.)
See lõi naela tema pähe. (See sunnib teda järele mõtlema.)
Se iski naulan hänen päähänsä. (Se asia sai hänet ajatuksiin.)
Es schlug ihm einen Nagel in den Kopf. (Das gab ihm zu denken.)

897. Savanyú a szőlő. 1805 (N, Aiszóposz)
The grape is sour. – “The grapes are sour.” 1484 – “That’s just sour grapes.”
Viinamarjad on hapud.
Viinirypäleet ovat happamia. – “Happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoja.”
Die Trauben sind sauer. – „Sauer Trauben.” – „Die Trauben sind ihm sauer.” – „Wenn der Fuchs die
Trauben zu hoch hängen, so sagt er, sie sind sauer.”

898. A szőnyeg alá söpri a kérdést/problémát. 1980-as évek (N)
He sweeps the question/problem under the carpet. – “To sweep/brush sth under the carpet/rug.”
Pühib vaiba alla küsimuse/probleemi.
Hän lakaisee kysymyksen/ongelman maton alle.
Er fegt die Frage (das Problem) unter den Teppich. – „Etwas unter der Teppich kehren.”

899. Szőrszálhasogatás. 1864/1794 (N)
“Hair-splitting.” – “To cut/split the hair.” 1594-95
Karva poolitamine. – „Juuksekarva lõhki ajama.”
Hiustenhalkomista.
„Haarspalterei.” – „Haare spalten.”

900. A szúnyogból is ëlëfántot csinál. 1598 (E-36, Zénóbiosz)
He makes an elephant out of a mosquito. – “To change a fly into an elephant.” 1549 – “To make a mountain out of a molehill.”
Teeb sääsestki elevandi. – „Sääsest tehakse elevanti.”
Hän tekee hyttysestäkin elefantin. – “Tehdä kärpäsestä härkänen.”
Er macht aus der Mücke einen Elefanten. – „Aus einer Mücke einen Elephanten machen.”
Elephantum ex musca facis. (D. Erasmus R., Lukianosz)

901. A szükségből erényt kovácsol/csinál. 1851 (N, L)
He forges/makes a virtue of necessity. – “To make a virtue of necessity.” c 1374
Sepistab/Teeb hädast hüve. – „Hädast voorust tegema.”
Hän tekee välttämättömyydestä hyveen.
Aus Not schmiedet er Tugend. –
Aus der Not eine Tugend machen.”
Facis de necessitate virtutem. (M. F. Quintilianus, Szt. Jëromos)

902. Ahol nagy a szükség, közel a segítség. 1830 (N, L)
Where need is great, help is nearby. – “When need is highest, then aid is nighest.” 1640/1250
Kus häda on suur, on abi lähedal. – „Kui häda kõige suurem, sel/siis abi kõige lähem.”
Missä hätä on suuri, on apu lähellä. – “Kun on hätä suurin, niin on apu lähinnä.”
Wo die Not groß ist, ist die Hilfe in der Nähe. – „Wenn die Not am größten, ist die Hilfe (ist Gott) am nächsten.” 1716
Ex improviso subvenit ipse Deus.

903. Szükség törvényt bont. 1598 (E, Ëuripidész)
Necessity breaks the law. – “Necessity/Need has/knows no law.” 1377
Häda murrab seaduse.
Hätä rikkoo lain. – “Hätä ei lue lakia.”
Not bricht Gesetze. – „Not kennt kein Gebot.” 1541
Necessitas (non habet)/frangit legem.

904. Nehéz szülés volt.
It was a difficult childbirth. (It was a very difficult to achieve it e. g. in a discussion.)
Raske sünnitus oli.
Oli vaikea synnytys. (Oli vaikea päästä tulokseen.)
Das war eine schwierige Entbindung. (Es war schwierig, etwas zu erreichen z. B. in einer Verhandlung.)

905. Kitëtték a szűrét. 1631
His (embroidered felt) cloak was put out. – “He got the sack.” – “He was given the elbow.”
Tema kasukas pandi välja. (Ta lasti kuskilt lahti.)
Hänen viittansa pantiin ulos. – “Antaa lähtöpassit.”
Sein Bauernmantel wurde auf die Straße gesetzt. – „Ihm wurde der Laufpass gegeben.”

T

906. Takaréklángon folyik a munka.
The work is done on “low flame”. (A slow work.)
Töö käib kokkuhoiuleegil.
Työ etenee säästöliekillä.
Die Arbeit geht auf Sparflamme. (Sie arbeiten langsam.)

907. Addig nyújtózz, ameddig a takaród ér. 1598 (E-42, L, B)
Stretch yourself as far as your cover reaches. – “Stretch your legs according to your coverlet.” a 1253 – “Cut your coat according to your cloth.” 1546
Siruta nii kaugele, kuni tekk ulatub. – „Teki perra sirutõdas jala.”
Kurkota niin pitkälle kuin peitteesi ulottuu. – “Pane suu säkkiä myöten.”
Reck dich nach deiner Decke! – „Man muß sich nach der Decke strecken.”
Intra mensuram lodicis tu porrige suam.

908. Tál, kanál nëm lëhet csördületlen. 1579 (táj)
Dish and spoon cannot be without jingling. (It is natural to have some disagreement between man and wife.)
Taldrik, lusikas ei saa olla klirisemata.
Kulho ja lusikka eivät voi olla kalisematta. (Jokaisessa avioliitossa on erimielisyyksiä.)
Schüssel und Löffel können ohne Klirren nicht sein. (In jeder Ehe gibt es Unstimmigkeiten)

909. Lëesëtt a tantusz.
The coin has fallen. (The situation was abruptly realized.) (Tantusz was a special coin once used in telephone boxes.) – “The penny drops.”
Münt kukkus sisse. (Taipasin äkki, millest käib jutt.)
Rahake putosi. (Yhtäkkiä minulle valkeni, mistä on kyse.)
Die Münze ist gefallen. – „Da machte es bei ihm klick.”

910. Mëg këllëtt fizetni a tanulópénzt.
The fee of instruction had to be paid. (Doing sg for the first time involves loss in time, effort and materials.)
Tuli maksta kooliraha.
Oli maksettava oppirahat.
Das Schulgeld muß bezahlt werden.

911. Lëfelé tapos és fëlfelé hajlong.
He treads downwards [on his subordinates] and bows upwards [before his superiors].
Allapoole tallab ja ülespoole kummardab.
Hän tallaa alaspäin (alaisiaan) ja kumartelee ylöspäin (esimiehiään).
Abwärts tritt er, aufwärts beugt er sich. (So benimmt er sich seinen Kollegen bzw. Seinen
Vorgesetzten gegenüber.)

912. Sötétben mindën tehén fekete. 1713 (E-38)
All cows are black in the dark. – “All cats are gray in the dark/night.” c 1549
Pimedas on kõik lehmad mustad. – „Õhta on kõik kassid hallid.”
Kaikki lehmät ovat pimeässä mustia. – “Kaikki siat ovat mustia pimeässä.”
In der Dunkelheit ist jede Kuh schwarz. – „Bei Nacht sind alle Katzen grau.”
Tenebris nigrescunt omnia circum.

913. Szent tehén.
“A sacred cow.”
Püha lehm.
Pyhä lehmä.
„Die heilige Kuh.”

914. A nagy teher is könnyű, ha sokan emelik. 1810 (Hésziodosz)
Even a heavy burden is light if lifted by many. – “Many hands make light work.” 1330
Suurgi koorem on kerge, kui mitmekesi tõstetakse.
Suuri taakkakin on kevyt, jos on monta nostamassa.
Sogar die große Last ist leicht, wenn sie von vielen getragen wird. – „Viele Hände machen bald/ /rasch ein Ende.”
Multae manus onus levius reddunt. (D. Erasmus R.)

915. Teher/Súly alatt nő a pálma. 1966
The palm grows under a load/weight. (Hardships make one tough.)
Raskuse all kasvab palm.
Palmu kasvaa taakan/painon alla.
Unter Last/Gewicht wächst die Palme. (Die Leidensproben härten den Menschen ab.)
Sub pondera crescit palma.

916. Korán mëglátszik, mëly tejből lësz jó túró. 1598 (táj)
It will soon show which milk will yield a good curd. (A child’s character and abilities become evident soon.)
Varakult paistab, missugusest piimast saab head kohupiima.
Näkyy varhain, mistä maidosta tulee hyvää rahkaa. (Lapsen luonne ja kyvyt tulevat esiin varhain.)
Man sieht schon rechtzeitig, welche Milch guten Quark gibt. (d. h. wie der Charakter des Kindes sein wird.)

917. Nëm fenékig tejföl. 1810
It is not all sour cream down to the bottom. (It is not all as good as it seems to be.) – “It is not a bed of roses.”
Põhjani ei ole hapukoor.
Se ei ole pohjaan asti hapankermaa. – “Elämä ei ole aina ruusuilla tanssimista.”
Es ist nicht saure Sahne bis zum Boden. (Es ist nicht so schön, wie es aussieht.)

918. Szëgény, mint a templom egere. 1810 (N)
“Poor as a church mouse.” 1672
Vaene kui kirikuhiir. – „Vaene nagu kirikurott.”
Hän on köyhä kuin kirkonhiiri. – “Köyhä kuin kirkonrotta.”
„Arm, wie eine Kirchenmaus.” 18. sz.

919. Mint csëppben a tengër. 1966
Like the ocean in a drop. (A small part of something may present the main characteristics of the whole.)
Nagu meri ühes tilgas.
Kuin meri pisarassa. (Kokonaisuuden tärkeimmät ominaisuudet näkyvät pienessäkin osassa.)
Wie das Meer in einem Tropfen. (Selbst ein Tropfen – ein kleiner Teil von etwas – zeigt die wichtigsten Eigenschaften des Meereswassers – d. h. des Ganzen.)
Pars pro toto.

920. A tényëk makacs dolgok. 1732 (angol)
“Facts are stubborn things.”
Faktid on isepäised asjad.
Tosiasiat ovat itsepäisiä seikkoja.
Tatsachen sind hartnäckige Sachen. – „Tatsachen sind harte Nüsse.”

921. (Úgy) Ismeri, mint a tenyerét. 1966
“To know sg as well as the palm (of one’s hand).”
Tunneb (nii) nagu oma peopesa.
Hän tuntee sen kuin omat kämmenensä.
Er kennt es wie die eigene flache Hand. (Er kennt es gut.) – „Er kennt sie wie die eigene Westentasche.”

922. Ép testben ép lélëk. 1864 (L)
In a sound body there is a sound soul.
Terves kehas terve vaim.
Terve sielu terveessä ruumiissa.
In gesundem Körper ist gesunde Seele.
Mens sana in corpore sano. (D. J. Juvenalis)

923. Tévedni embëri dolog. 1890 (E, L)
To err is a human matter. – “To err is human.” 1539
Eksida on inimlik asi. – „Eksimine on inimlik.”
Erehtyminen on inhimillistä. – „Ihminen on se joka erehtyy.”
Irren ist eine menschliche Sache. – „Irren ist menschlich.” 1840
Humanum est errare. (M. T. Cicero) – Errare humanum est. (L. A. Seneca)

924. Ami tiéd, tëdd el, a másét në vëdd el. 1890
Take what is yours, [but] not that of others.
Mis sinu oma, pane ära, teise oma ära võta.
Ota, mikä on sinun, mutta älä vie toisen omaa.
Nimm, was dir gehört, laß, was den anderen gehört!

925. Tanulj tinó, ökör lësz belőled. 1668
Learn steer, you will turn an ox. (Keep studying hard, so that you may get on in life.)
Õpi, vasikas, sinust saab härg.
Opiskele, mulli, niin sinusta tulee härkä.
Lerne Jungochs, ein Ochs wird aus dir! (Lerne was, so kannst du was.)

926. A tisztaság fél egészség. 1851
Cleanliness is half-health.
Puhtus on pool tervist.
Puhtaus on puoli terveyttä. – “Puhtaus on puoli ruokaa.”
Sauberkeit ist halbe Gesundheit.

927. Tisztëlet a kivételnek. 1937
Respect for the exception. (There are exceptions.)
Austus erandile.
Kunnia poikkeukselle.
Ehre sei den Ausnahmen. (Es gibt noch Ausnahmen.)

928. Hétpëcsétës titok. (B)
A secret with seven seals. (A great secret.) – “Dead secret.”
Seitsme pitsatiga saladus.
Seitsensinettinen salaisuus.
Das ist ein Geheimnis mit sieben Siegeln. – „Ein Buch mit sieben Siegeln.”
Librum … signatum sigillis septem. (Vulgata)

929. Ebből tizënkettő ëgy tucat. 1966
Twelve of these make one dozen. (This is just the same as the other.)
Sellest on kaksteist üks tosin.
Kaksitoista näitä on tusina. – “Näitä mahtuu kolmetoista tusinaan.”
Davon sind zwölf ein Dutzend. (Das ist auch so wie die anderen.)

930. Ëgyik tizënkilenc, a másik ëgy híján húsz. 1787 (KE)
One of them is nineteen, the other is one less than twenty. (They are equally bad.) – “It’s six of one
and half a dozen of the other.” – “There is nothing/(not much) to choose between them.”
Üks on üheksateist, teine üks kahekümnest puudu. (Üks on sama halb [Üks pole parem] kui teine.)
Toinen yhdeksäntoista, toinen yhtä vaille kaksikymmentä. – “Samaa maata kuin maalarin
housut.”
Der eine ist neunzehn, der andere ist zwanzig weniger eins. (Beide sind gleich schlecht.) – „Der eine ist ein Dreier, der andere drei Pfennige Wert.”

931. Ahol tó nincs, béka sincs. (Erdély)
Where there is no lake, there is no frog either.
Kus pole järve, pole ka konni.
Missä ei ole järveä, ei ole sammakkoa.
Wo es keinen Teich gibt, gibt es auch kein Frosch.

932. Úgy hasonlítanak ëgymáshoz, mint két tojás. 1966 (1786: tyúkmony) (L)
To resemble one another as two eggs. – “They are as like as two eggs.” 1580 – “They are as like as two peas (in a pod).” 1580
Sarnanevad teineteisele nii nagu kaks muna. – „Nad sarnanevad teineteisega nagu kaks tilka vett.”
He muistuttavat toisiaan kuin kaksi munaa. – “He ovat kuin kaksi marjaa.”
Sie ähneln sich wie zwei Eier. – „Sie gleichen einander wie ein Ei (ein Tropfen Wasser) dem andern.”
Tam similem sibi, quam ovo ovum. (L. A. Seneca)

933. Tokkal, vonóval.
Together with case and bow. (With everything belonging to it.)
Vutlari ja poognaga.
Kotelolla ja jousella. (Kaikella asiaan kuuluvalla.)
Samt Etui und Streichbogen. (Also mit allem Zubehör.)

934. Idegën tollakkal ékëskëdik. 1598 (N, Aiszóposz)
He boasts with foreign feathers.
Ehib end võõraste sulgedega.
Hän koreilee vierailla höyhenillä. – “Koreilla lainahöyhenissä.”
Er schmückt sich mit fremden Federn. – „Sich mit fremden Federn schmücken.”
Alienis plumis se ornare.

935. A nagy tolvaj lëszakad, de a kicsi fëlakad. 1851 (táj) (N, L)
The great thief escapes (the gallow), the small one hangs. – “Little thieves are hanged but great ones escape.” 1639
Suur varas jääb (elama), aga väike ripub võllas. – „Väiksed vargad ripuvad võllas, suured sõidavad tõllas.”
Suuri varas pakenee, mutta pieni jää kiinni.
Der große Dieb entkommt dem Galgen, der kleine wird gehängt. – „Die kleinen Diebe hängt man an Galgen, die große läßt man laufen.”
Sacrilegia minuta puniuntur, magna in triumphis feruntur. (L. A. Seneca)

936. Ki a tolvajt védi, maga nagyobb tolvaj. 1810
He who defends a thief is himself a bigger thief.
Kes varast kaitseb, on ise suurem varas.
Joka suojelee varasta, on itse suurempi varas.
Wer den Dieb verteidigt, ist selbst ein größerer Dieb.

937. Jobb a torkát metszëtte volna mëg a bába, mikor a köldökét metszëtte mëg. 1598 (rég)
The midwife should have cut his throat rather than his navel-string.
Parem, kui ämmaemand tema kurgu oleks läbi lõiganud, kui ta naba lõikas.
Olisi ollut parempi, jos kätilö olisi katkaissut kaulan kuin että katkaisi napanuoran.
Die Hebamme hätte ihm lieber den Hals schneiden sollen als die Nabelschnur.

938. Azt së tudja, tök-ë vagy túrós étëk. 1598 (rég) „Azt së tudja, ëszik-ë vagy isszák.”
He does not even know whether it is a pumpkin or a curd-cake. (He has no idea about it.)
Ta ei tea sedagi, kas on kõrvitsa- või kohupiimatoit. – „Ta ei tea ka seda, kas sööks või jooks.”
Hän ei tiedä edes, onko se kurpitsa- vai rahkaruoka. (Hänellä ei ole aavistustakaan asiasta.)
Er weiß nicht einmal, ob es Kürbis oder Quarkkuchen ist. (Er hat keine Ahnung davon.)

939. Olyan, mintha tökre hánynál bojtorjánt. „Borsót hány a falra.” 1598 (rég)
It is like throwing bur on a gourd. (A vain effort.)
Selline, nagu kõrvitsa peale viskaks takjaid. – „Nagu hane selga vesi.”
Kuin heittäisit kurpitsaan takiaisia. (Turha yritys.)
Es ist, als ob du Klette auf Kürbis werfen würdest. – „Erbsen an die Wand werfen.”

940. Szél a tölgyet lëdönti, de a náddal nëm bír. 1794 (N)
The wind fells the oak, but canot cope with the reed. – “Oaks may fall when reeds stand the storm.” 1374
Tuul murrab tamme maha, aga pilliroogu ei suuda.
Tuuli kaataa tammen, mutta ei pysty ruokoon.
Der Wind stürzt die Eiche um, aber das Schilf schafft er nicht.

941. Bedobta a törölközőt.
He threw in the towel. (He gave up the effort.) – “To throw in one’s hand.” – “To throw up the sponge.” – “To throw in the towel/sponge.”
Viskas käterätiku ringi. (Ta loobus võitlusest.)
Hän heitti pyyhkeen sisään. – “Heittää kirveensä kaivoon.”
Er hat das Handtuch hineingeworfen. – „Das Handtuch werfen.” (Er hat den Kampf aufgegeben.)

942. A fele së(m) tréfa. 1873
Even half of it is no joke. (It must be taken very seriously.)
Pool(gi) ei ole nali.
Se ei ole puoliksikaan leikkiä.
Nicht zur Hälfte ein Witz. – „Es ist kein Spaß.”

943. Tréfából is lëhet igazat mondani. 1810
Truth may be told in a joke too.
Naljaski võib tõde öelda.
Totuuden voi sanoa myös leikillään.
Auch aus Spaß kann man die Wahrheit sagen.

944. Eltűnt, mint Tribuszërné. 1999
To have diappeared like Mrs. Tribuszer. (She was an organizer of an illegal pyramid scheme, the judge did not detain her after pronouncing a nine-year sentence, so she could go into hiding, and was detained only after more than two years.)
Kadus nagu Tribuszeri naine. (Kadus jäljetult.)
Hän katosi kuin rouva Tribuszer. (Hän katosi jäljettömiin.)
Er ist verschwunden, wie Frau Tribuszer. (Er ist spurlos verschwunden.)

945. A tudás hatalom. 1914 (angol)
“Knowledge is power.” (R. Bacon)
Teadmine on jõud.
Tieto on valtaa. – “Ei oppi ojaan kaada eikä tieto tieltä työnnä.”
„Wissen ist Macht.”
Ipse scientia potestas est. (R. Bacon)

946. Tűkön ül.
To sit on needles. – “To be on pins and needles.” 1811
Istub nõeltel.
Hän istuu neuloilla. – “Olla kuin tulisilla hiilillä.”
Er sitzt auf Nadeln. – „Wie auf Nadeln sitzen.

947. Ëgy (gombos) tűt sëm lëhetëtt (volna) lëejteni. 1960/1937
A stickpin/needle could not be dropped. – There was “no room to swing a cat”.
Ühte (nööp)nõelagi ei (oleks) saanud maha kukkuda lasta.
Ei nuppineulaakaan olisi voinut pudottaa. – “Olla kuin nuijalla lyöty.”
Nicht einmal einen Steck/Nadel konnte man fallen lassen.

948. A türelëm rózsát terëm. 1890 (némët)
„Patience brings roses.” 1530 – „All things come to those who wait.” – „Everything comes to him who waits.” c 1530
Kannatlikkus kasvatab roosi.
Kärsivällisyys kasvattaa ruusun. – “Odottavan onkeen kala tulee.”
„Geduld bringt Rosen.” 1840
Patientia vincit omnia.

949. Két tűz között van. 1598 (KKE)
He is between two fires. “Between the devil and the deep (blue) sea.” 1621
„Kahe tule vahel.”
Hän on kahden tulen välissä.
Er ist zwischen zwei Feuern. „Zwischen zwei Feuer geraten/kommen.” a 1840

950. Aki közel van a tűzhöz, az jobban melegszik. 1543 (N)
He who is close to the fire, will get warm best.
Kes tulele lähedal on, saab rohkem sooja.
Joka on lähellä tulta, lämpiää paremmin.
Wer dem Feuer nahe ist, der wärmt sich schneller auf.

951. A tűzzel nëm jó játszani. 1851 (N)
It is not good to play with the fire. – “To play with the fire.” 1582
Tulega pole hea mängida. – „Tulega mängima.”
Ei ole hyvä leikkiä tulella.
Es ist nicht gut, mit dem Feuer zu spielen. – „Mit dem Feuer spielen.”

952. Átesëtt a tűzkërësztségën.
To undergo the baptism of fire. (To stand the heavy trial.)
Pääses tuleristsetest läbi.
Hän sai tulikasteensa.
Er ist über die Feuertaufe geraten.

953. Tűzoltó munkát végez.
He is doing a fireman’s work. (He is compelled to do something quickly, without proper preparation and consideration.)
Teeb tuletõrjuja tööd.
Hän tekee palomiehen työtä. (Hän joutuu tekemään jotakin nopeasti ja valmistautumatta.)
Er hat Feuerlöscharbeit gemacht. (Nur die Aufgaben von größter Wichtigkeit lösen.) „Für jemanden die Feuerwehr spielen.”

TY

954. Amëlyik tyúk sokat kotkodácsol, keveset tojik. 1598 (N)
A hen that cackles much lays only a few eggs. – “You cackle often but never lay an egg.” 1609
Kana, kes palju kaagutab, muneb vähe.
Kana, joka kotkottaa paljon, munii vähän.
Ein Huhn, das viel gackert, legt wenig Eier. – „Hühner, die viel gackern, legen wenig Eier.”

955. Annyit ért hozzá, mint tyúk az ábécéhëz. 1713
He knows as much about it as a hen does about the alphabet. – “He knows as much about it as the man in the moon.” (?)
Saab nii palju asjast aru nagu kana tähestikust.
Hän ymmärsi siitä sen verran kuin kana aakkosista. – “Ei ymmärrä sen enempää kuin sika hopealusikasta.”
Davon versteht er so viel wie das Huhn vom ABC. – „Er versteht soviel davon, wie die Kuh vom Sonntag.”
Asinus ad lyram. (M. T. Varro)

956. Az igazságot a tyúk is kikaparja. 1925
Truth is scraped out even by a hen. – “Truth will come to light (break out).” 1539
Õigluse kraabib ka kana välja.
Kanakin kuopii ylös totuuden.
Die Wahrheit wird auch vom Huhn ausgekratz.

957. Vak tyúk is talál szëmët. 1794 (KKE, L)
Even a blind hen can find a grain. – “A blind man may sometimes catch/hit the hare/crow/mark.” c 1384 – “A fool’s bolt may sometimes hit the mark.” 1580
„Pime kana leiab ka tera.”
“Sokeakin kana löytää jyvän.”
Ein blindes Huhn findet auch einmal ein Korn. – „Eine blinde Henne findet auch ein Korn.” 1605
Invenit interdum caeca columba pisum.

958. Nëm tart ëgy tyúkmonysültig (tojássültig). 1590 (táj)
It will not last longer than frying an egg.
Ei kesta munapraadimiseaegagi.
Se ei kestä munanpaistamisen aikaakaan.
Es dauert nicht länger als man ein Ei brät.

U, Ú

959. Ugrás a sötétbe.
A jump into the dark. – “Leap in the dark.”
Hüpe pimedusse.
Hyppy pimeään.
Ein Sprung ins Dunkel. – „Ein Sprung ins Ungewisse.”

960. Máma ëgy ujjal, holnap tíz körömmel. 1960
Today (it is enough to do it) by one finger, tomorrow (it will be necessary) by ten nails.
Tänaseks ühe sõrmega, homme kümne küünega.
Tänään yhdellä sormella, huomenna kymmenellä kynnellä.
Heute mit einem Finger, morgen mit zehn Nägeln.

961. Az ujjunk sëm ëgyforma. 1810 (N, L)
Even our fingers are not equal.
Meie sõrmedki pole ühesugused.
Eivät sormemmekaan ole samanlaisia.
Nicht einmal unsere Finger sind gleich.

962. Az/Ëgy újszülöttnek mindën vicc új.
For a newborn every joke is new.
Vastsündinule on iga nali uus.
Vastasyntyneelle kaikki vitsit ovat uusia.
Einem/Dem Neugeborenen sind alle Witze neu.

963. Aki urával pöröl, Isten annak orvosa. (Régën rossz annak, aki fëljebbvalójával vitába száll.) 1598 (táj)
God is the doctor of the man who quarrels with his master.
Kes härraga vaidleb, selle arstiks on Jumal.
Joka herransa kanssa riitelee, sen lääkäri on Jumala.
Gott ist der Arzt dessen, der sich mit seinem Herren streitet.

964. Az úr a pokolban is úr. 1890 (KKE)
A master is a master in hell as well.
Härra on ka põrgus härra. – „Kes härra siin, see härra seal.”
Herra on herra helvetissäkin.
Ein Herr ist auch in der Hölle ein Herr. – „Herren sind und bleiben Herren.”

965. Urak kérése parancsolat. 1598 (rég)
A master’s request is a command.
Härrade palve on käsk.
Herrojen pyyntö on käsky.
Die Bitte der Herren ist Befehl.

966. Nëm jó nagy urakkal ëgy tálból cserësznyézni. 1566 (N, L)
It is not good to eat cherries from the same dish with persons of high rank. – “Share not pears with your master, either in jest or in earnest.” 1611
Pole hea suurte härradega ühest taldrikust kirsse süüa.
Ei ole hyvä syödä suurten herrojen kanssa kirsikoita samasta kulhosta. – “Ei ole hyvä mennä herrojen kanssa marjaan.”
Es ist nicht gut, mit Herren hohen Ranges aus einer Schüssel Kirschen zu essen. – „Mit großen Herren ist nicht gut Kirschen essen.” 1541

967. Nëm lëhet (Nehéz) két úrnak szolgálni. 1667 (E-41, B)
One cannot (It is difficult to) serve two masters. – “No man can (A man cannot) serve two masters.” c 1330
Ei saa (Raske on) kahte härrat teenida. – „Ükski ei või kahte isandat teenida.”
Ei voi (On vaikea) palvella kahta herraa. – „Kukaan ei voi palvella kahta herra.”
Man kann nicht (Es ist schwer,) auf einmal zwei Herren (zu) dienen.
Nemo potest duobus dominis servire. (Vulgata) – Duabus sedere sellis. (A. Th. Macrobius)

968. Adj Uramisten, de rögtön! 1851 (némët)
Give me, my Lord, but do it immediately. (An urgent request.)
Anna, Issand Jumal, aga kohe!
Anna, Herra Jumala, mutta heti!
Gib es mir, mein Gott, aber gleich! (Eine dringende Bitte.)

969. Fël is út, lë is út. 1890
There is a way upwards and downwards too. (Leave immediately.)
Tee on ülespoole, tee on allapoole. (Lahku kohe!)
On tie ylös ja on tie alas. (Lähde heti!)
Es gibt einen Weg aufwärts und einen abwärts. (Verlass mein Haus sofort!)

970. Legjobb az ëgyenës út. 1847
The straight (i. e. honest) road is the best. – “Honesty is the best policy.” 1599
Parim on otsetee.
Suora tie on paras.
Am besten ist der gerade/ehrliche Weg. – „Ehrlich ist der rechte Weg.”
Probitas perdurat in aevum.

971. Járt utat a járatlanért el në hagyd! 1605 (E, L)
Don’t leave the betrodden way for the untrodden one. – “He that leaves the highway to cut short, commonly goes about.” 1586
Käidud teed ära jäta maha käimata pärast.
Älä jätä käytyä tietä käymättömän vuoksi. – “Vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia.”
Den gebahnten Weg sollst du um den ungebahnten nicht verlassen. – „Gebahnter Weg ist sicher.”
Propter semitam viam ne deseras. (Gesta Romanorum)

972. Mëgjárta a damaszkuszi utat. (B)
He has passed the road to Damascus. (He has changed his conviction or allegiance.)
Käis Damaskuse teed.
Hän on kulkenut Damaskoksen tien.
Er legte den Weg nach Damaskus zurück. (Er änderte seine Überzeugung.)

973. Zöld utat kap. 1976 (N)
He gets green way. – “He gets green light.”
Saab rohelise tee. – „Rohelist tänavat andma.”
Hän saa vihreän tien. – “Näyttää vihreää valoa.”
Er bekommt grünen Weg. – „Er bekommt grünes Licht.”

974. Útilaput kötnek a talpára. 1966
A plantain (Plantago) is bound on his sole. (To send sy away.) – “To give sy (To get) the push.” – “To get the boot/sack.” – “To send sy packing.”
Teeleht seotakse tema talla alla. (Ta aetakse minema.)
Hänen jalkapohjiinsa kiinnitetään ratamonlehdet. – “Antaa lähtöpassit.”
Ihm wurde ein Wegerich auf die Sohle gebunden. – „Ihm die Tür weisen”. (Ihn verjagen.)

Ü, Ű

975. Aki üvegházban él, në dobálóddzék kővel. 1966
He that lives in a house of glass should not throw stones. – “People (who live) in glass houses shouldn’t throw stones.” 1641
Kes elab klaasmajas, ärgu pildugu kividega.
Joka asuu lasitalossa, älköön heitelkö kiviä.
„Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.”

976. Az üzlet az üzlet.
“Business is business.”
Äri on äri.
Kauppa on kauppaa.
Geschäft ist Geschäft.

V

977. Ëbül szërzëtt vagyon ëbül vész el. (Változat: Ëbül szërzëtt jószág…) 1810
Property gained unlawfully (literally: in a dog’s manner) will be lost in the same way. – “Ill/Evil gotten, ill/evil spent/gone.” 1481
Koera viisil hangitud varandus kaob koera viisil. – „Varastatud asi ei pea kaua vastu.”
Koiran tapaan hankittu omaisuus katoaa koiran tapaan. – “Mikä laulaen tulee, se viheltäen menee.”
Vermögen, „hundsmäßig” (d. h. illegal) erworben, geht auch so verloren. – „Unrecht Gut gedeiht nicht.” 1716
Male parta male dilabuntur. (M. T. Cicero) – Non habet eventus sordida praeda bonos.
(P. Ovidius N.)

978. Akinek vaj van a fején, në mënjën a napra. 1874 (N)
He who has butter on his head, should not go to the sun. – “He that has a head of wax must not walk in the sun.” 1640
Kellel või on peas, ärgu mingu päikese kätte.
Jolla on voita päässä, älköön menkö aurinkoon. (Asiaan syypää vetäytyköön siitä pois.)
„Wer Butter auf dem Kopf hat, muß nicht in die Sonne gehen.”

979. A vak is látja/láthatja. 1966
(Even) the blind sees (or can see it).
Pimegi näeb/(võib näha).
Sen näkee/(voi nähdä) sokeakin.
Selbst ein Blinder kann es sehen.

980. Vak vezet világtalant. 1598 (E-43, B)
A blind leads a sightless. – “The blind leading the blind.” – “When the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.” 1546
Pime juhib pimedat. – „Pime näitab pimedale teed, mõlemad langevad auku.”
Sokea taluttaa näkemätöntä. – “Sokea rampaa taluttaa.”
Der Blinde führt den Blinden. – „Ein Blinder leitet den anderen.” 1616
Caecus caeco dux. (D. Erasmus R.) – Si caecus caecum ducit, ambo in foveam cadunt. (Vulgata)

981. A vakok közt félszëmű a király. 1794 (E-34, Aposztoliosz)
Among the blind the one-eyed is the king. – “In the country of the blind the one-eyed is king.” 1522
Pimedate keskel on ühesilmaline kuningas. – „Pimedate seas on ühe silmaga mees kuningas.”
Sokeiden joukossa silmäpuoli on kuningas.
„Unter den Blinden ist der Einäugige König.” 1541
Inter caecos regnat strabus. (D. Erasmus R.) – Beati monoculi in terra caecorum.

982. Majd csak lësz valahogy.
It will be somehow or else. (It will be managed somehow.)
Eks kuidagi saab.
Kyllä se vielä jotenkin järjestyy.
Es wird schon irgendwie werden.

983. Jobb valami, mint sëmmi. 1598 (rég) (N, L)
“Something is better than nothing.” 1546 – “Half a loaf is better than no bread.” 1546
Parem on miski kui ei midagi.
Parempi jotakin kuin ei mitään.
„Besser etwas als nichts.” 1601

984. Valamit valamiért.
Something for something. – “Tit for tat.”
Midagi millegi eest.
Jotakin jonkin vuoksi.
Etwas für etwas. (Um etwas erreichen zu können, muß man etwas opfern.)
Quid pro quo.

985. Hadd morogjon Varga Pál, csak jó sarut varrjon. 1566 (rég)
Let the cobbler Paul grumble, he should only make good sandals.
Las poriseb Kingsepa Pál, ainult õmmelgu head sandaalid.
Antaa Pál Vargan murista, kunhan ompelee hyvät sandaalit.
Laß den Schuster Pal schimpfen, die Hauptsache, daß er gute Sandalen macht.

986. Varga, në tovább a kaptafánál! 1598 (rég) (E-29, L)
Cobbler, do not go beyond the last. – “Let the cobbler (The cobbler should) stick to his last.” 1539
Kingsepp, püsi oma liistude juures. – „Kingsepp jäägu oma liistude juurde.”
Suutari, ei lestiä edemmäksi! – “Suutari pysyköön lestissään!”
Schuster, treibe es nicht weiter als der Schuhleisten! – „Schuster bleib’ bei deinem Leisten !” 1797
Ne sutor ultra crepidam. (C. Plinius S.)

987. Aki varjat akar lőni, nëm pëngeti íját. 1598 (rég)
He who wants to shoot at a crow, will not pluck his bow.
Kes varest tahab lasta, ärgu pinistagu vibuga.
Joka haluaa ampua variksen, ei näppäile joustaan. – “Ei haukkuva koira jänistä saa.”
Wer eine Krähe schießen will, wird nicht seinen Bogen schlagen.

988. Ezër varjú ellen ëlég ëgy kő. 1598 (táj) (török)
Against a thousand crows one stone is enough.
Tuhande varese vastu piisab ühest kivist.
Tuhatta varista vastaan riittää yksi kivi.
Gegen tausend Krähen reicht ein Stein.

989. Láttam én már karón varjút! 1576
I have already seen a crow on a pole. (I do not believe this boasting/exaggeration/menace.)
Olen näinud juba teiba otsas varest. (Ma ei usu seda ähvardust/uhkustamist.)
Olen jo nähnyt variksen seipäässä. (Asia on jo tuttu minulle.)
Ich habe schon Krähen auf dem Pfahl gesehen. – „Es wird überall mit Wasser gekocht.”

990. Varjú a varjúnak nëm vágja ki a szëmét. 1584 (táj) (E-48)
A crow does not pick out the crow’s eye. – “Hawks/Crows will not pick out hawks’/crows’ eyes.” 1573
Vares ei kisu varesel silma peast.
Ei varis varikselta silmää puhkaise.
„Eine Krähe hackt der anderen die Augen nicht aus.” 1546
Cornix cornici nunquam effodit/confodit ocellum.

991. Addig üsd a vasat, míg meleg. 1558 (E-49, L)
Strike the iron while it is warm. – “Strike while the iron is hot.” c 1390 – “Make hay while the sun shines.”
Tao rauda nii kaua, kuni on kuum. – „Tao rauda (siis), kui raud kuum on.”
Tao rautaa niin kauan kuin se on lämmin. – “Silloin on taottava, kun rauta on kuuma.”
Schmiede das Eisen, solange es warm ist! – „Man soll/muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist.” 1541
Ferrum cum igni candet, tundendum. (D. Erasmus R.)

992. Két/Több vasat tart a tűzbe(n). 1962 (N)
He keeps two/several irons in the fire. – “To have several (too many) irons in the fire.”
- “To have (two/more strings)/(more than one string) to one’s bow.” c 1477
Kahte/Mitut rauda hoiab tules.
Pitää kahta/monta rautaa tulessa. – “Olla monta rautaa tulessa.”
Er hält zwei/mehrere Eisenstücke im Feuer. – „Zwei/Mehrere Eisen im Feuer haben.”

993. Kettőn áll a vásár. 1788
The agreement depends on two persons. – “It takes two (words/parties) to make a bargain.” 1579
Kaup sõltub kahest.
Kauppa riippuu kahdesta. – “Kahden kauppa.”
Zu einem Geschäft gehören zwei. – „Zum Zank gehören zwei.”

994. A legjobb védekëzés a támadás.
Attack is the best defence. – “Attack is the best form of defence.” 1965 – “The best defence is a good offense.” 1775 (amërikai)
Parim kaitse on rünnak.
Hyökkäys on paras puolustus.
Die beste Verteidigung ist der Angriff.

995. A könnyebb végét fogja a dolognak. 1810
He seizes the lighter end of the matter.
Hoiab asja kergemast otsast. (Valib kergema lahenduse.)
Hän tarttuu asian helpompaan päähän. – “Siitä yli mistä aita on matalin.”
Er faßt das leichtere Ende der Sache an.

996. Nëm rejti véka alá a véleményét. 1851 (N, B)
He does not hide his opinion under a bushel. – “Not to hide one’s light under a bushel.”
Ei peida vaka alla oma arvamust.
Hän ei piilota mielipidettään vakan alle. (Vastakohta:) – “Piilottaa kynttilänsä vakan alle.”
Er versteckt seine Meinung nicht unter den Scheffel. – „Sein Licht unter den Scheffel stellen.”

997. Sëmmit sëm bíz a véletlenre.
To confide nothing to chance. – “To leave nothing to chance.”
Midagi ei usalda juhuse hoolde.
Hän ei jätä mitään sattuman varaan.
Er überläßt nichts dem Zufall.

998. Ha akarom vemhes, ha akarom, nëm vemhes. 1847 (némët)
If I will, it is pregnant, if I will ( not say T), it is not pregnant. (It depends on me whether I decide this or another way.) (I cannot see any good reason for deciding this or that way either.)
Kui tahan, on tiine, kui tahan, ei ole tiine.
Jos haluan, on tiine, jos haluan, ei ole tiine. (Asia on niin tai näin riippuen asianhaaroista.)
Wenn ich will, ist es trächtig, wenn ich will, ist es nicht trächtig. – „Ich kann es so drehen, oder auch so drehen.”

999. Akármilyen kedves vendég, három napig untig ëlég. 1937 (E-40)
Even the most welcome guest is more than enough for three days. – “Fish and guests stink after three days.” 1580
Kuitahes meeldiv on külaline, kolme päevaga on tast tüütuseni küllalt. – „Kala ja külaline lähevad kolme päeva pärast haisma.”
On vieras miten mukava tahansa, kolme päivää on aivan tarpeeksi.
So willkommen der Gast auch ist, ein dreitägiger Besuch reicht vollkommen. – „Dreitägiger Gast ist eine Last, den vierten stinkt er fast.”
Post tres saepe dies vilescit piscis et hospes. (D. Erasmus R.)

1000. Harmadnapi vendégnek ajtó mëgëtt a helye. 1713
After three days the place of the guest is behind the door (i. e. outside). – “Fish and guests stink after three days.” 1580
Kolmepäevase külalise koht on ukse taga.
Kolmannen päivän vieraan paikka on oven takana. – “Kolmantena päivänä kalat ja vieraat alkavat haista.”
Nach dem dritten Tag ist der Platz des Gastes hinter der Tür (d. h. draußen).

1001. Hívatlan vendégnek ajtó mëgëtt helye. 1598 (E-44, L)
The place of an unbidden guest is behind the door. – “An unbidden guest knows not where to sit (must bring his stool with him).” c 1350
Kutsumata külalise koht on ukse taga. – „Kes kutsumata tulnud, see lusikata sööb.”
Kutsumattoman vieraan paikka on oven takana. – “Kutsumatta kylään, lusikatta ruualle.”
Der Platz eines ungeladenen Gastes ist hinter der Tür. – „Ungeladene Gäste gehören hinter die Tür.” 1616
Retro sedet ianuam, non invitatus ad aulam.

1002. A vér nëm válik vízzé. 1788 (E-42)
Blood will not turn water. – “Blood is thicker than water.” 1412
Veri ei muutu veeks. – „Veri on paksem kui vesi.”
Veri ei muutu vedeksi. – “Veri on vettä sakeampi.”
Blut verwandelt sicht nicht ins Wasser. – „Blut ist dicker als Wasser.”

1003. A verebek (is) csiripëlik. 1864/1791 (KKE)
(Even) the sparrows chirp it. – “A little bird told me.”
(Juba) varblasedki siristavad/siutsuvad. (See on avalik saladus.)
Varpusetkin (jo) visertävät. – “Pikkulinnut laulavat.”
Selbst/Auch die Spatzen zwitschern es. (Das ist kein Geheimnis mehr.) – „Die Spatzen pfeifen es auf/von den Dächern.”

1004. Jobb ma ëgy veréb, mint holnap ëgy túzok. 1598 (E-44)
Better a sparrow today than a bustard tomorrow. (Bustard — Otis — is a big, now rare bird in Hungary.) – “Better an egg today than a hen tomorrow.” 1734 – “A bird in the hand is worth two in the bush.” c 1450
Parem täna üks varblane kui homme üks trapp. – „Parem varblane peos kui tuvi katusel.” – „Parem täna pool muna, kui homme terve kana.”
Parempi tänään yksi varpunen kuin huomenna yksi trappi. – “Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.”
Besser heute ein Spatz als morgen eine Trappe. – „Besser heute ein Ei, als morgen die Henne (ein Küchlein/Huhn).” – „Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.”
Impraesens ova cras modo pullis meliora. – Plus valet in manibus passer quam duo sub dubio grus.

1005. Aki másnak vermët ás, maga esik bele. 1536 (E-48, B)
He who digs a pit for others, falls into it himself. – “He who digs a pit for others, falls in himself.” 1509
Kes teisele auku kaevab, ise kukub sisse. – „Kes teisele auki kaevab, see ise sisse langeb.”
“Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa.”
Wer dem anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. – „Wer andern eine Grube gräbt, (der) fällt selbst hinein.” 1605
Qui fodet foveam, incidet in eam. (Vulgata)

1006. Versënyfutás az idővel.
“A race against time /(the clock).”
Võidujooks ajaga.
Kilpajuoksua ajan kanssa.
Ein Wettlauf mit der Zeit.

1007. Vérszëmët kap.
To get “blood-eyes”. (To become bold/impertinent.)
Saab veresilmad. (Saab julgust, söandab.)
Hän saa verisilmän. (Hän saa rohkeutta.)
Er kriegt „Blutaugen”. (Er ermutigt sich und wird frech.) – „Es ist ihm rot vor den Augen.”

1008. Vert viszën veretlent. 1592 (rég)
A beaten one carries an unbeaten. (The innocent has to suffer for the crime of a wrong-doer.)
Peksasaanu viib mittepeksasaanut.
Lyöty kantaa lyömätöntä.
Der Geschlagene trägt den Ungeschlegenen. (Der Unschuldige wird bestraft.)

1009. Mëgkondítja/Kongatja a vészharangot. 1937
To ring the alarm-bell.
Lööb hädakella.
Hän kumahduttaa hätäkelloa.
Er läutet die Alarmglocke. – „Die Sturmglocke ziehen/läuten.” – „Alarm schlagen.”

1010 Ki mint vet, úgy arat. 1598 (E-52, L, B)
As one sows, so he reaps. – “You reap what you sow.” – “As you sow, so will you reap.” a 900
Kes kuidas külvab, nii lõikab. – „Kuidas külvad, nõnda lõikad.”
Miten kukin kylvää, siten korjaa.
Wie man sät, so erntet man. – „Wie die Saat, so die Ernte.” 1541
Ut sementem feceris, ita metes. (M. T. Cicero) – Quae enim seminaverit homo, haec et metet. (Vulgata)

1011. Vihar ëgy pohár vízben. 1895 (N, Ch-L. de S. Montesquieu)
A storm in a glass of water. – “A storm in a teacup.” 1678 – “A tempest in a teapot.” (amërikai)
Torm veeklaasis.
Myrsky vesilasissa.
Sturm in einem Glas Wasser. – „Sturm im Wasserglas.”
Excitare fluctus in simpulo. (M. T. Cicero)

1012. Kicsi a világ.
The world is small. (An unexpected meeting of those living far away.) – “It’s a small world.”
Maailm on väike.
Maailma on pieni.
Die Welt ist klein. (Das unerwartete Zusammentreffen von weitauseinanderlebenden.)

1013. Ettől még nëm dől össze a világ. (Ennek nëm lësznek komoly követkëzményei.) 20. sz.
Due to this the world will not collapse. (There will be no serious consequences.)
Sellest ei lange veel maailm kokku.
Maailma ei luhistu vielä tähän. – “Ei maailma siihen kaadu.”
Deswegen wird die Welt noch nicht zusammenstürzen. – „Deswegen geht die Welt nicht unter.”
- „Daran wird die Welt nicht zu Grunde gehen.”

1014. Ha mëgcsordul Vince, tele lësz a pince. 1850 (némët)
If Vincent begins to flow, then the cellar will be full. (If the thaw sets in on Vincent day [the 22
nd Jan], then there will be much wine in the autumn.)
Kui voolab Vince, täis saab kelder. (Kui Vince-päeval [22 jaanuaril] sulab, siis [sügisel] tuleb palju veini.)
Jos Vincen päivänä sataa, kellari tulee täysi. (Jos 22. 1. sataa, tulee hyvä viinivuosi.)
Wenn Vinzenz zu tropfen beginnt, dann werden die Weinkeller voll. (Wenn es am Vinzenz-Tag [22. Januar] taut, dann wird man im Herbst mehr Wein haben.)

1015. (A)Ki a virágot szereti, rossz embër nëm lëhet. 1937 (Petőfi Sándor, 1847)
He that likes flowers cannot be a bad person.
Kes armastab lilli, ei saa olla halb inimene.
Joka pitää kukista, ei voi olla paha ihminen.
Wer die Blume mag, kann kein schlechter Mensch sein.

1016. Lassú víz partot mos. 1598 (E-40, M. P. Cato, Q. Curtius R.)
Slow water washes away the bank. – “Still waters run deep.” c 1400
Aeglane vesi uhub kallast. – „Vaga vesi, sügav põhi.”
Hidas vesi pesee rantaa. – “Tyynessä vedessä ne suuret kalat kutevat.”
Langsames Wasser wäscht das Ufer weg. – „Stille Wasser sind/gründen tief.” a 1546
Quo flumen placidum est, forsan latet altius unda. (Cato)

1017. (Nëm) Olyan, mint a teknőben ingó víz. ([Nëm] Köpönyegforgató.) 1554 (táj)
He is (not) like water shaking in a wash tub. – “He is (not) turning his coat according to the wind.”
(Mitte) selline nagu künas loksuv vesi.
(Ei) Kuin pesusoikossa lainehtiva vesi. – “Olla kuin tuuliviiri.”
Er ist (nicht) so, wie das schwankende Wasser in der Wanne. (Er ist [nicht] einer, der seinen
Mantel nach dem Wind dreht.)

1018. Sok víz lëfolyik még addig a Dunán. 1713 (KKE)
Much water will flow in the Danube until then. (It is still far away.)
Palju vett voolab seni veel Doonaus.
Siihen mennessä Tonavassa virtaa vielä paljon vettä.
Bis dahin läuft noch viel Wasser die Donau hinunter. (Das dauert noch ein Weilchen.) – „Bis
dahin läuft noch viel Wasser den Berg/Bach/Rhein/Main/(die Elbe) hinunter.”

1019. Sok víz lëfolyt azóta a Dunán. 1810 (N)
Much water has run in the Danube since then. (It happened long ago.)
Sestsaadik on Doonaus voolanud palju vett.
Tonavassa on jo sen jälkeen virrannut paljon vettä.
Seit dem ist schon viel Wasser die Donau hinuntergelaufen. (Das war schon lange her.)
Inteream multum aquae in Neckaro/Rheno praeterfluit.

1020. Nëm sok vizet zavar. 1851/1598 (L, L. A. Seneca)
Not to make much water muddy. (To be of little importance.)
Ei aja palju vett segamini.
Hän ei sekoita paljon vettä. (Hänellä ei ole paljon merkitystä.)
Er trübt nicht viel Wasser. – „Kein Wässerchen trüben können.”
Minima non curat praetor.

1021. Tiszta vizet önt a pohárba. 1966
To pour clean water into the glass. (To tell the truth.)
Valab puhast vett klaasi. (Räägib avameelselt.)
Hän kaataa puhdasta vettä lasiin. (Hän puhuu rehellisesti.)
Er gießt klares Wasser ins Glas. (Er spricht offen und aufrichtig.)

1022. Vizet prédikál és bort iszik. 1890 (némët)
He preaches water and drinks wine. – “The friar preached against stealing, and had a goose/ /pudding in his sleeve.” c 1525
Vett jutlustab, veini joob. – „Ühte rääkima ja teist tegema.”
Hän saarnaa vettä ja juo viiniä. – “Puhuu toista, tekee toista.”
Er predigt Wasser und trinkt Wein. – „Wasser predigen und Wein trinken.”

1023. A hideg vízre valót sëm keresné mëg. 1984
He could not earn enough to buy even cold water. (If really efficient work were requested, then
his work would not earn him cold water.)
Ta ei teeniks külma vee rahagi. – „Mitte leivarahagi teenima.”
Hän ei hankkisi edes kylmään veteen tarvittavaa. (Hän työskentelee laiskasti.)
Er würde nicht einmal für kaltes Wasser genug Geld verdienen. (Im Falle einer richtigen
Beurteilung würde er mit seiner schlechten Arbeit nur sehr wenig verdienen.) – „Nicht das Salz
zum Brot verdienen.”

1024. Aki fél a víztől, nëm ëszik halat. 1875
He that is afraid of water, will not eat fish.
Kes vett kardab, kala ei söö.
Joka pelkää vettä, ei syö kalaa. – “Ei kalaa saada jalan kalastamatta.”
Wer vor Wasser Angst hat, ißt keinen Fisch. (Wir können unser Ziel nicht erreichen [z. B. wir
fangen keinen Fisch], wenn wir das dazu nötige Opfer nicht bringen können [z. B. daß wir nass
werden]).

Z

1025. A zavarosban halászik. 1713 (E-38, L)
He fishes in troubled waters. – “To fish in troubled waters.” 1568
Püüab sogases vees kala. – „Sogases vees kala püüdma.”
Hän kalastaa sameassa vedessä.
Er fischt im trüben Wasser. – „Im Trüben fischen.” 1722
Piscari in turbido/(aqua turbida).

ZS

1026. Mëgtalálta a zsák a foltját. 1558
The sack has found its patch. (People of the same similar ideas have found each other.) (often derog.) – “Every Jack has his Jill.” 1511
Kott leidis oma pleki.
Säkki löysi paikkansa. – “Vakka kantensa valitsee.”
Der Sack hat seinen Fleck gefunden. (Menschen mit ähnlichen Vorstellungen haben sich gefunden.) (oft abwertend)

1027. Zsákbamacskát árul/vësz. 1570/1571 (E-38)
He sells/buys a cat in a poke. – “To buy a pig in a poke.” c 1300
Ostab/müüb kassi kotis. – „Ega põrsast/siga kotis (ei) osteta.”
Hän myy/ostaa kissan säkissä. – “Ostaa sika säkissä.”
Er verkauft/kauft die Katze im Sack. – „Eine Katze (Das Ferkel) im Sack kaufen.” 1870/1864 – „Man kauft die Katze nicht im Sack.”

A Szërzőről. Dr. Paczolay Gyula Ercsiben születëtt 1930. novembër 2-án. Kunszentmiklósi és újpesti középiskolai tanulmányok után 1953-ban a Veszprémi Vëgyipari Ëgyetëmën szërzëtt vëgyészmérnöki oklevelet. Dolgozott az Inotai Alumíniumkohóban, Budapestën a Fémipari Kutatóintézetben. 1962-ben elnyerte a műszaki tudományok kandidátusa tudományos fokozatot. 1973-ban jelënt mëg Tudományok és rëndszërëk, tudományterületëk közös törvényszërűségei című könyve. 1992-ben a Veszprémi Ëgyetëm Fizikai-Kémiai Tanszékének docënseként vonult nyugdíjba. 2003-tól aranydiplomás mérnök.

Az 1960-as évektől tanulmányozza és népszërűsíti az észt nyelvet és műveltségët, öntëvékënyen építi a magyar—észt kapcsolatokat. Jelëntős szerepe volt a Veszprém és Tartu közti testvérvárosi kapcsolatok kialakításában. A Magyar—Észt Társaság alapító tagja.

1975-től jelënnek mëg írásai a közmondások összehasonlító vizsgálatának témakörében, amëlynek — szélës körű nyelvtudásának is köszönhetően (angol, észt, francia, japán, kínai, lëngyël, némët, olasz, orosz) — ma már nemzetközileg elismert szaktekintélye. Számtalan tudományos találkozón képviselte előadásaival a magyar és a finnugor művelődést — Budapest és Marosvásárhely után Kovásznától Liptószentivánig és Ungvárig, Graztól Tartun át Jyväskyläig és Sziktivkárig, Rómától Göttingán és Wrocławon át Vilniusig, Mysore-tól Pëkingën át Tokióig, Nairobitól Melbourne-ig

Legfontosabb könyvei: Magyar—észt—némët—angol—finn—latin közmondások és szólások csërëmisz és zürjén függelékkel (1987); European, Far-Eastern and some Asian Proverbs — a comparison of European, Chinese, Korean, Japanese, Vietnamese and other Asian proverbs (1994); Magyar—japán közmondások és szólások (1994); Ëurópai közmondások 55 nyelvën arab, përzsa, szanszkrit, kínai és japán mëgfelelőkkel (angol címe: European proverbs in 55 languages…) (1997); Duka Tivadar (1998).

Jelëntősebb tanulmányai: Lengyel és magyar provërbiumok összehasonlítása (A lëngyël nyelvoktatás Magyarországon); Proverbs in Hungarian literature. A bibliography (Proverbium Yearbook); Proverbs and reality (Proverbium Yearbook); Reciprocity and departures from it in proverbs (Vorträge des 10. Kongresses der Internationalen Gesellschaft für Volkserzählungsforschung); János Baranyai Decsi and his Adagia (Acta Ethnographica); Baranyai Dëcsi János, a szóláskutató (Erdélyi Múzëum); Magyar közmondások és szólások nemzetközi rokonsága (Acta Hungarica); Az első magyar és lengyel közmondás (Ethnica); Északi csángómagyar közmondások, kifejezésëk (Erdélyi Múzëum); A közös távol-keleti közmondások kínai forrásai (Mir-susné-hum — Hoppál Emlékkönyv) stb.

A Szërző műveinek könyvészetét Voigt Vilmos szërkesztëtte: EFI Communicationes 10. Varia Bibliographica. Paczolay Gyula 70. éves. Ëurópai Folklór Intézet, 2000.

Dr. Paczolay Gyulát 2000-ben a Magyar Néprajzi Társaság tisztëleti tagjává választotta; ugyanebben az évben több évtizedës munkásságáért 70. születésnapja alkalmából mëgkapta az Ëurópai Folklórérëm kitüntetést (UNESCO, Ëurópai Folklór Intézet); 2002-ben az Észt Köztársaság elnöke tüntette ki a Maarjamaa Rist érdëmrënddel [Mária Országának Kërësztje]; ugyancsak 2002-ben a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány Bárczi-harang-díjat adományozott számára.

Az első magyar közmondásgyűjtemény mëgjelënésének 400 éves jubilëuma alkalmából Budapestën 1998-ban tartott nemzetközi konfërëncia, valamint Baranyai Dëcsi János halála 400. évfordulója alkalmából 2001-ben Dëcsën, Marosvásárhelyën és Budapestën rëndëzëtt tudományos konfërënciák kezdeményëzője és előadója volt. 2004-től a Proverbium Yearbook of International Proverb Scholarship (Burlington, Vermont, USA) szërkesztőbizottsági tagja.

B Á R C Z I    F Ü Z E T Ë K

III.

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2005

 

5 hozzászólás – 3. Bárczi Füzet. Paczolay Gyula: Ezër magyar közmondás és szólás – angol, észt, finn, némët fordítással és mëgfelelőkkel, latin forrásokkal

 1. Williamnady mondja:

  wow, awesome post.Really looking forward to read more. Awesome. Ahearn

 2. Williamnady mondja:

  Excellent post. I was checking continuously this forum and I’m impressed! Extremely useful information specially the last part Kohs

 3. Zithromax mondja:

  ot3239 Hello, good situate! Thank you as your time! zb646xj2775mq6954

 4. Zithromax mondja:

  xu6746 Hello, pure location! Thank you for your nevertheless! no9370me6478xl6175

 5. Richarduphow mondja:

  Very good information. Appreciate it!
  canadianpharmaciesbnt.com
  prescription drug price comparison

Hozzászólás ehhez a cikkhez: 3. Bárczi Füzet. Paczolay Gyula: Ezër magyar közmondás és szólás – angol, észt, finn, némët fordítással és mëgfelelőkkel, latin forrásokkal

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)