Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

11. Bárczi Füzet. Láng Tamás: Dr. Lëncs László eë-ző alapszókincse. Szójegyzék nyelvtani kiegészítésëkkel – három lemezzel

Láng Tamás rëndkívül fontos írott és hangzó anyagot gyűjött apósától: ëgyetlen szëmély ë-ző kiejtését. A teljes nyelvtani hátteret nëm adja mëg, de nëm is volt célja. Viszont maga a szókészlet teljessége értékës részbizonyítéka a zárt -zés általános jellegének, közel ëgységësségének (Dunántúl, Délvidék, Tiszántúl egy része, Fëlföld nagy része, a székelység – eltérésëkkel). Balogh Lajos nagy nyelvjáráskutatónk szërint mintëgy 15 %-ban ingadozi a szótövek eë-zése. [Lásd   Balogh Lajos: Zárt ë-zés. Eldöntendő. Kézirat (é. n., 2001), illetve Buvári Márta Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány (Budapest, 2001).]

A toldalékrëndszër -ző pontos föltérképezést Buvári Márta említëtt hírës ,,zöld” szótárnak köszönhetjük. Legtömörebb összefoglalója szintén a Buvári-szótáron alapul. Érdëkës, hogy A magyar nyelv nagyszótára alkotói sëm értik igazán, mi az -zés lényege. Nos, íme a tömör tő- és toldalékrëndszër:

 http://kiejtes.hu/szepkiejtesi-gyakorlatok-adattarak-nyilt-e-es-zart-e/a-zart-e-egyetlen-a4-es-oldalon

.

DR. LËNCS LÁSZLÓ EË-ZŐ ALAPSZÓKINCSE

Szókészlet és hangfëlvétel         Gyűjtötte: Láng Tamás

.

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest, 2007

Ajánlás: Köszönettel apósomnak, dr. Lëncs Lászlónak, aki 92 évesen nagy türelëmmel vëtt részt régi tervem mëgvalósításában. L. T.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

XI. Bárczi Füzet. A Bárczi Füzetëk sorozatában köznyelvi kiejtésünkhöz és nyelvi műveltségünkhöz kapcsolódó alkotásokat közlünk időről időre. Tervezëtt kiadványaink: forrásművek, elméleti tanulmányok, gyakorlati és oktatási anyagok.

Köszönetët mondunk mindënkinek, aki alapítványunkat bármilyen módon segítëtte és segíti: a kezelő testület korábbi és jelënlegi tagjainak; a szellemi és anyagi támogatóknak! Külön köszönjük mindën kis-magyarországi, Kárpát-medëncei és külhoni nyelvész, tanár és diák barátunknak, hogy pályázatukkal, szakmai munkájukkal segítëtték, segítik igényës kiejtésünk ügyét!

A Bárczi Alapítvány kezelő testülete

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Hűség és kitartás

Szívből köszönjük Láng Tamás barátunknak, hogy szívós és pontos munkával elkészítëtte ezt az -s szójegyzékët a hangfëlvétellel ëgyütt. Célja nëm a nyelvjáráskutatás, hanëm a köznyelvinek tartott középzárt ë használatának áttekintése. Ëgyetlen szëmély, dr. Lëncs László, Papa kiejtésével vizsgálhatjuk tëhát alapszavainkat, részben toldalékos alakjaikat is. A szövegfüzet összevetése a korábban mëgjelënt szótárakkal ékësen bizonyítja az -ző ejtésnek a tőszavakat illető nagyfokú ëgységësségét (dr. Balogh Lajos szërint 85-90%-os). A toldalékolás szabályos rëndszërét eddig sëm vitatták a szakembërëk. A három lemezből álló, szakaszolt hangfëlvétel a sikerës utánozás-tanulás segédeszköze, a kutatóknak pedig fontos forrás az ëgyéni kiejtés tanulmányozásához. Az édës anyanyelv iránt érzëtt szeretetteljes hűség segítëtte hozzá a szërzőt az áldozatos munka végigviteléhëz. Hasznosítsuk művét legalább ekkora szeretettel!

M. A.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Dr. Lëncs László alapszókincsét a füzet Szójegyzéke és a három lemez tartalmazza. A szókészletët gyűjtötte és szërkesztëtte, valamint a hangfëlvételt készítëtte:

Láng Tamás

.

Az alapítvány jelképe Nagy Éva Ilona munkája.

© Az összkiadást illetően: Láng Tamás, 2007             © Az összkiadást illetően: Bárczi Alapítvány, 2007

Felelős kiadó: Mészáros András                                  ISSN 1785-9476 ISBN 978-963-87361-3-0

.

Dr. Lëncs László -ző alapszókincse

.

Pesti embërnek születtem. Sajnos a fővárosunkban beszélt magyar nyelv nëm tësz különbségët a nyílt e és zárt ë között, emiatt hangzása nëm olyan változatos, mint a magyar nyelvterület többi részén. Ez a tény igazából akkor tűnt föl nekëm, amikor 1976-ban mëgismerkëdtem jövendőbelim édësapjával, dr. Lëncs Lászlóval. Tiszta, szép kiejtése mindig jól mëgkülönbözteti a két hangot, váltakozásuk szinte a zenei hangokra emlékëztet.

Dr. Lëncs László Vászoly községben, Balatonfüred közelében születëtt 1913. március 18-án. Édësapja a vászolyi elemi iskola tanítója, később címzetës igazgatója volt. Gimnáziumi tanulmányait 11 éves korában a pápai bencés gimnáziumban kezdte mëg, végig kitűnő tanuló volt. 1932-ben, érëttségi után a budapesti jogi ëgyetëmën tanult, majd diplomájának mëgszërzése után jogász lëtt a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének alkalmazásában.

2005-ben elhatároztam, hogy Papával olyan szótárat és hangfëlvételt készítëk, amely az összes e bëtűs magyar szót tartalmazza (még azokat is, amelyekhëz az e hang kötőhangként kapcsolódik). A hangfëlvétel készítésekor Papa 92 éves volt. Jóllëhet életének csupán első 19 évét töltötte a Dunántúlon, kiejtésének tisztaságát mind a mai napig mëgőrizte.

.

Munkám alapjául a követkëző, fëlépítésükben erősen eltérő művek szolgáltak:

* A magyar nyelv értelmező szótára, Elekfi László ë-jelölésével (Bárczi Géza és Országh László irányító szërkesztésével, I–VII. kötet, Akadémiai Kiadó, 1959–1962);

* Mészáros András: Igényës (ë-ző) kiejtési kisszótár (2. kiadás, Gondos Bt., 1999);

* Buvári Márta: Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval (Bárczi Alapítvány, 2001);

* Dr. Balassa Józsëf: Magyar-némët zsebszótár (Langenscheidt, 1915).

.

Elekfi László a hétkötetës értelmező szótárban jelöli mindën ëgyes, e bëtűt tartalmazó szónak (illetve szótőnek) a kiejtését, mégpedig úgy, hogy mëgadja az összes előforduló ejtésváltozatot. Mészáros András kisszótára az első olyan kiadvány, amelynek tartalmát kizárólag nyelvünk ë bëtűs szavai képezik. A mű a szërző ëgységës kiejtési rëndszërét jelëníti mëg, ezért a szavak kiejtésének lëhetségës változatait nëm jelöli. Ismerteti a toldalékok rëndszërét, és a függelékben irodalmunk gyöngyszëmeit is közreadja, -vel jelölve. Buvári Márta az bëtűs Kiejtési szótár és útmutatóban mintëgy 60 szónál mëgadja a választható ejtésváltozatot. Részletësen tárgyalja a szabályszërűségëket és ingadozásokat, a teljes toldaléktárat és toldalékolási útmutatót, a -s kërëszt- és beceneveket csatolja a műhöz.

.

Szótáramat azoknak szándékoztam készíteni, akik mëg akarják tanulni a 15 magánhangzós (tëhát -ző) magyar kiejtést. A követkëző elképzelésëket valósítottam mëg:

* Olyan szótárt állítottam össze, amely az összes gyakori bëtűs magyar szót tartalmazza (kötőhanggal ëgyütt);

* elhagytam az idegën szavakat, amelyekben mindëgyik, fënt említëtt forrásmű kivétel nélkül zárt ë-t jelöl, mert ezëk csak a szótár terjedelmét növelnék;

* ëgyes alapszavak után külön közlöm a toldalékos (képzős) formákat (azaz szócsaládot képezëk, ezáltal helyënként eltérëk az ábécé sorrëndjétől), például: epër, eprëk, eprës;

* ahol szükségës, ëgy-ëgy magyarázó szóval értelmezëm az alap- vagy toldalékos szót;

* a hangfëlvételt úgy készítëttük el Papával, hogy pontosan tükrözze az összeállott szójegyzékët.

A hanganyag elkészültét alapvető jelëntőségűnek gondolom, hiszën a gyermëk is hallás után tanulja anyanyelvét, és saját tapasztalatom szërint nagyon mëgkönnyíti a tanulást-tudatosítást, ha a szavak ejtése a fülünkben csëng.

.

Mëgjegyzésëk a szótár használatához, a teljesség igénye nélkül

.

Nyelvünk igeragozásában szabályszërűen jelëntkëzik a zárt ë:

.

Kijelëntő mód

Jelën idő                                           Múlt idő

Alanyi ragozás     Tárgyas ragozás   Alanyi ragozás  Tárgyas ragozás

kezd-ëk                kezd-ëm              kezd-tem             kezd-tem

kezd-esz (néz-ël)  kezd-ëd               kezd-tél               kezd-ted

kezd                     kezd-i                  kezd-ëtt               kezd-te

kezd-ünk             kezd-jük              kezd-tünk            kezd-tük

kezd-tëk              kezd-itëk             kezd-tetëk          kezd-tétëk

kezd-enek            kezd-ik               kezd-tek              kezd-ték

Fëltételës mód (Jelën idő)                 Fëlszólító mód

Alanyi ragozás  Tárgyas ragozás       Alanyi ragozás   Tárgyas ragozás

kezd-enék          kezd-eném                kezd-jek              kezd-jem

kezd-enél           kezd-enéd                 kezd-jél               kezd-jed

kezd-ene            kezd-ené                   kezd-jën              kezd-je

kezd-enénk        kezd-enénk               kezd-jünk             kezd-jük

kezd-enétëk       kezd-enétëk             kezd-jétëk           kezd-jétëk

kezd-enének      kezd-enék                 kezd-jenek           kezd-jék

Ëgyes szám 1. szëmélyben a 2. szëmélyű tárgyra utaló alak mindig nyílt e-t tartalmaz: néz-lek, néz-telek; kérdëz-lek, kérdëz-telek.

A főnévi igenevek birtokos szëmélyragja is tartalmaz zárt ë-t, pl. néz -nëm, -nëd,-nëtëk.

.

A mássalhangzóra végződő főnevek többes számú alanyesetében a többes szám -k jele előtt mëgjelënik az e vagy ë kötőhang,tulajdonképpen teljes tő, a követkëző végződésëk előtt: -cske (képző, pl. méhecske, cikkëcske), -k (többes szám jele), -l (képző, pl. fejel, fűrészël), -ll (képző, pl. kicsinyëll),

-m, -d, -tëk (névszói birtokos szëmélyjelek, pl. kerekem, mezëm), -t (tárgyrag), -nc (képző, pl. këgyenc, ínyënc), -nként, -nte (határozóragok, pl. évenként, rëggelënte), -s (képző, pl. mézes, penészës), -stül (határozórag, pl. részestül, székëstül), -z (képző, pl. fékez, föltételëz).

.

Szótáramban ezért a főneveket vagy a többes számukkal, vagy a tárgyesetükkel adom mëg, mindkettő ëgyértelműen jelzi az adott főnév kötőhangját. Papa tájjellegű kiejtése két szónál tér el ettől a szabályszërűségtől. Így mondja: fenék-feneket-fenekestül, de fenekël, illetve szemét-szemetet-szemetes, de szemetël.

.

Nyelvünkben létëznek különlegës igeszármazékok (pl. élte, mëhetnéke, járta-kelte, veszte), amelyeknek birtokos szëmélyragja zárt ë-t tartalmaz (éltëm, mëhetnékëm, jártomban-keltëmben, vesztëmet).

A melléknevekről elmondhatjuk, hogy attól függően, hogy az adott szövegkörnyezetben főnévi vagy melléknévi értelëmben alkalmazzuk őket, a követkëzőképpen változik többes számuk jele, valamint tárgyragjuk:

* többes szám jele: vagy -ëk (főnévi értelem) vagy -ek (melléknévi értelem);

* tárgyrag: vagy -ët (főnévi értelem), vagy -et (melléknévi értelem).

Példa:

* ezëk a gyerëkëk nagyon figyelmesek (melléknévi jelentés);

* a figyelmesëk mindig tudják, hol tudnak segíteni (főnévi jelentés).

.

Vagyis a beszélőnek a szövegkörnyezettől függően mindig mëg këll gondolnia, hogy a melléknévnek a főnévi vagy melléknévi jelëntését kívánja-ë alkalmazni. Ennek alapján illesztjük a melléknévhëz a többes szám jelét (-ëk vagy -ek), illetve a tárgyragot (-ët vagy -et).

.

Papa a szavakat mindënféle szövegkörnyezet nélkül mondta „tollba”, emiatt sëmmilyen rëndszërt nëm szabad keresni a melléknevek többes számának az ejtésében. Szülőfaluja környékén sok szónak az ö-ző változatát ejtëtték (például: csöndes, fölmënt, fölségës, fönt, förtelmes, fröcsköl, pöcök, röppen, söprű, sör, vödör), ezért ilyen szavaknak a (neki idegën) ë-ző kiejtése mellé emlékëztetőül sokszor odabiggyeszti az ö-s változatot is.

.

A figyelmes hallgató biztosan észrevësz ëgyéb tájjellegű kiejtési sajátosságot, például a hosszú í helyëtt gyakran rövid i-t ejt. Ëgy másik tájjellegű sajátossága az, hogy az -s képzős melléknévi jelëntésű melléknevek többes számának képzésekor az s-ët mëgnyújtja, például a fönti első példamondatot így ejti: „ezëk a gyerëkëk nagyon figyelmessek”.

Ezën értelmet mëg nëm változtató kiejtésbeli sajátosságok révén lësz Papa kiejtése különösen színës és változatos.

Láng Tamás

.

SZÓJEGYZÉK

A, Á

abbeli

adás-vëvés

afelől

afféle

agyoncsépëlt

ajakkerekítés-ës

aképpen

alakszërű

alapvető

alárëndëlt

alátét-ët

alkalomszërü

alpërës-ëk (fn)

alpësi

álszentëskëdő

amellett

ámën

amërikai

anyagbeszërző

anyakönyvez

apró-csëprő

aprószent-ëk (fn)

aranyeres

árënda

árverés

aszërint

átkelés-ëk

átlényegül

átmelegít

átmënet-ët

átmetszet-ët

átnedvesëdik

átszellemül

áttekintés-ëk

áttelepítés-ëk

áttétel-ëk

átvësz

átvészël

átvétel-ëk

átvëvő

avégett

B

bakfitty-ët

baktër-ëk

balëk-ët

balkezes

balsikerű

barázdabillëgető

be

becenév

becenevek

becő

bëcsës

bëcs-ët

becsiccsent

bécsies

bëcslés-ëk

bëcsmérël

bëcsmérleni

bëcstelenség-ët

bëcsül

bëcsületës-ek

bëcsületësség-ët

bëcsület-ët

beérkëzëtt-et

beesëtt

befejezés-ëk

befeketíteni

befëllegzeni

befëllegëzni

befizetés-ëk

befőttesüveg-ëk

befőzés-ëk

bég-ët (török rang)

béget, bégessën

bëgyësëdik

bëgy-ët

beh

bëhëmót

beidegëz

bej-ëk

bejgli

bekebelez

békebeli

bekecs-ët

beképzelt

békesség-ët

bekezdés-ëk

békülékëny

bel-

bél, belek

bele

belém

belebetegëdik

beleëgyezés

bélël

belélëgëz

belélëgzés

beléndëk-ët

belépés-ëk

bélés-ëk

bélës-ëk (sütemény)

beles-ëk (fn)

belevësz

beleveszik (vége van)

beljebb

belőle

belőlem

bélrenyheség-ët

belső

belseje

belsőség-ët

belterjes

belül

bélyëg-ët

bélyëgëz

bemënetel

bemënet-ët

bencés-ëk

bendő

benedëkrëndi

benn

benne

bennem

bennetëket

bennfentes-ëk

bent

bensőleg

bensőségës

bënzin

bérc-ët

bér-ëk

berëk

berkët

bérël

bérënc-ët

bérës-ëk

bërëtva

bérëzés-ëk

berkënye

bérlemény-ëk

bérlet-ët

bérmentesít

bërnáthëgyi

bërrëg

bërzënkëdik

besenyő

besötétëdés

bëste

bëstia

beszédës

beszéd-ët

beszélget

beszögellés-ëk

betegëskëdik

beteg-ët

betegség-ët

betekintés

betétel-ëk

betét-ët

betetőzés

bëtlehëmës-ëk

bëtlehëm-ët

bëton

betörés-ëk

betörésës

bëtű

betüremlés

bëtyár

bevësz

bevétel

bevételëz

bevetés

bevëtt

bevitel

bëzzëg

bibe

bíbëlődik

bíbic-ët

biccenteni

bicebóca

bicëg

biggyeszt

bikfic-ët

bilincs-ët

billëget

billen

billenteni

billentyűzet-ëk

birs-ët

bizalomgerjesztő

bizalomkeltő

bizsëg

bizsërëg

bliccël

bojlër-ëk

boltíves

bontópër-ëk

bődületës

böffenteni

bögre

bőkezű

bökkenő

bölcselet-ët

bölcselkëdés-ëk

bölcsesség-ët

bölcsész-ëk

bölcsészet-ët

bölcs-et

bölcsőde

bölény-ëk

böllér-ëk

böngészde

bördíszműves-ëk

bőrke

börze

bőség-ët

bővelkëdik

bőven

bővítés-ëk

bővítëtt

bővítmény-ëk

brekëg

brekeke

bricsësz

brikëtt-ët

búfelejtő

bugyëlláris

bukfenc-ët

bukfencëzik

bunker-ëk

büdös-et

büdösség-ët

bűnös-ek

büntet

büntetés-ëk

büntetëtt

bűntëtt-ët

büszke

büszkélkëdik

bűvész-ëk

bűvészet-ët

bűvészkëdik

bűvölet-ët

búzaszentëlő

C

cecelégy

cecelegyek

cëch-ët

cefet-ët

cefre

cég-ët

cégér-ëk

cégérës

cégjelzésës

céh-ët

cëlla

cëlofán

célszërű

céltévesztés

cëmënde

cëmënt-ët

cëmëntëz

cëntër-ëk

cënti

cepel

cëruza

cët-ët

cëtli

cibëre

cigarëtta

cihelődik

cikkëcske

cikk-ët

cikkëly-ëk

cikkëz

cilindër-ëk

cilindërës

címër-ëk

címërës

cím-ët

címëz

címlet-ëk

címzetës

címzëtt-ek (mn)

cincér-ëk

cin-ëk

cinëz

cinëge

cinke

cink-ët

cinkël

cinóbër

cipekëdik

cipel

cipellő

cipész-ëk

cipészet-ët

cipszër-ëk

cirill-ëk

ciripël

cisztër-ëk

cisztërna

citëra

civil-ëk

cövek-ët

cvikkër-ëk

CS

csaknëm

csalétëk

csalétkët

csëbër

csëbrët

csecsebecse

csecsemő

csëcsës

csëcs-ët

cseh-ëk

csëhó

csekély-et

csekélység-ët

csëkk-ët

csel-ëk

cseléd-ëk

cselekëdet-ëk

cselekmény-ëk

cselekszik

cselekszëm

cselekëdëm

cselekësznek

cselekszenek

cselekvés-ëk

cselës

cselëz

cselleng

csëlló

csemëge

csemëte

csempe

csempész-ëk

csempészet-ët

csen

csëncsël

csënd-et (csöndet)

csëndes (csöndes)

csëndesëdik (csöndesëdik)

csëndül (csöndül)

csenevész-ëk

csëng (csöng)

csënget (csönget)

csëngettyű

csëngő

csëpëg

csép-ët

csépël

csëpërëdik

csëpërëg

csëpp-et

csëppen

csëppent

csëppség-ët

csëpű

csëpül

cserbenhagy

csërdít

csërdül

csere

csere-bere

cserebogár

cser-ëk

cserél

cserény-ëk

cserép

cserepek

cserepes-ëk

cserepesëdik

cserepet

cserepez

cserës

cserësznye

cserëz

cserfël

cserfës

cserge

csërgedëz

cserje

cserkész-ëk

csermely-ëk

csesz

csésze

csetepaté

csëtlik-botlik

csëttëg

csëttent

csëttint

cséve

csevëg

csevej

cseverészik

csibe

csibész-ëk

csicsërëg

csicsërgés

csicsëri

csikk-ët

csilingël

csillagfényës

csille

csíny-ëk

csipdës

csipëget

csipërke

csipesz-ëk

csipet-ët

csipëtke

csipisz-ëk

csipke

csipkëd

csipkëlődik

csippent

csíptet

csiripël

csirizël

csirizës

csirke

csiszëg-csoszog

csivitël

csíz-ëk

csőcselék-ët

csövet

csődület-ët

csökevény-ëk

csökevényës

csökken

csöndesëdik

csöngettyű

csörgedëző

csörget

csörgettyű

csöröge

csörren

csörte

csörtet

csövecske

csöves-ëk (fn)

csügged

csüggedëz

csüggeteg-ëk

csuromvizes

csürhe

D

de

dëák

dëbëlla

dëbrëcëni-ek

decembër-ëk

dëci

dédëlget

dëdós

dëfëkt-ët

degesz-ëk (fn)

dehogy

dehogynëm

dejszën

dëka

dél, delet

délcëg-ën

delejës

delel

dëlfin-ëk

deli-ek

déli-ek

délies

delnő

dëmizson

denevér-ëk

dér-deret

dereglye

dërék

dërëkat

dërëkas

derelye

derëng

deres-ëk

derít

dérlepte

dermed

dermesztő

derű

derül

dësszërt-ët

dëszka

dëtëktív-ët

dics-ëk

dicsekëdik

dicsekësztëk

dicsekszëtëk

dicsekësznek

dicsekszenek

dicséret-ët

dicséretës

dicsértessék-ët

dicsőségës

dicstelen

didërëg

didërgëk

didërgëtt

díjmentesít

dikics-ët

dimbës-dombos

dinnye

dinsztël

diribët-darabot

dirmëg-dörmög

dísz-ëk

díszëlëg

díszëlgëk

díszëlgesz

díszës-ek

díszësëdik

díszítmény-ëk

díszlet-ët

díszletëz

dolgavégezetlenül

döbben

döbbenet-ët

döbbenetësen

döccen

dödölle

döfés-ëk

dögletës-ëk (fn)

dönget

döntetlen

döntöget

dőre

dörej-ëk

dörgedelëm

dörgedelmet

dörgedelmes

dörgés-ëk

dörren

drukkër-ëk

düledék-ët

düledëzik

dűlékëny

dülledt

dülleszkëdik

dülleszt

DZS

dzsëm-ët

dzsësszës-ëk

E, Ë, É

e (ez)

-ë? (ugy-ë?)

e(h)

ëb-ek

ebbe

ebbeli

ebben

ebből

ebéd-ëk

ebédël

ebédëzik

ébën-ëk

ébër-ëk

ëbhitű-ek

ëbihal

ébred

ébredëzik

ébren

ébreszt

ecet-ët

ecetës

ëchó

ecset-ëk

ecsetël

ëddëgél

eddig

eddigelé

édëlëg

edény-ëk

édës-ek

édëset

édësded-ëk

edz

efelé

efëlëtt

efelől

ëffëktív

efféle

ég, eget

égedelëm

égedelmek

egér

egerek

égër-ëk

egerészik

egész-ek

egészen

egészség-ët

egészségës-ek

éget

égëtt-ek

egrës-ëk

egri-ek

ëgy-et

ëgybe

ëgybeli

ëgyéb

ëgyebek

ëgyebütt

ëgyed-ëk

ëgyedi

ëgyedül

ëgyelőre

ëgyemeletës

ëgyen-

ëgyén-ëk

ëgyenës-ëk (fn)

ëgyenësëdik

ëgyenëst

ëgyenetlen

ëgyenget

ëgyénileg

ëgyéniség-ët

ëgyenleg-ëk

ëgyenlet-ët

ëgyenletës

ëgyenlő

ëgyensúly

ëgyértelmű

ëgyes-ëk

ëgyesség

ëgyesület-ëk

ëgyetëm-ët

ëgyetëmës-ëk

ëgyetëmlegës-ëk

ëgyetlen-ëk

ëgyéves

ëgyevezős

ëgyezik

ëgyezmény-ëk

ëgyezség

ëgyeztet

ëgyfëdelű

ëgyház

ëgyidejűség-ët

ëgyik-et

ëgyiptomi

ëgyistenhit

ëgyjegyű

ëgyke

ëgykedvűen

ëgyketted-ët

ëgy-kettő

ëgykor

ëgylet-ët

ëgyletësdi

ëgymás

ëgynejűség-ët

ëgynyelvű

ëgyöntetű

ëgyre

ëgység-ët

ëgységës

ëgysejtűek

ëgyszërës

ëgyszërre

ëgyszërű

ëgyügyű-ek

ëgyülésës

ëgyütt

ëgyüttes-ëk

ëgyveleg-ët

eh

ehejt

ehelyëtt

éhen

éhes-ek

ëhetetlen-ëk

ëhető-ek

éhezik

ehhëz

ehol

ej

ejnye

éj-ëk

éjënte

ejha

éjjel-ëk

ejnye

ejt

ejtőernyő

ék-ek

eke

ékel (kiékeli)

eképpen

ékes (ék van benne)

ékës-ek (díszësek)

ékëzet-ët

ëkhós szekér

ekkor

ekkora

ékszër-ëk

ékszërész-ëk

éktelen

el

elárverez

él-ëk

élc-ëk

élcëlődik

éldëgél

elé

elébe

éled

eledel-ëk

éledëz

ëlëfánt

eléget (tűz)

ëlég

ëlëget (mn, fn, hsz)

ëlégëdetlenkëdik

ëlégëdëtt-ek

ëlégël

ëlëgendő

ëlégségës-ek

ëlégszër

ëlégtelen-ëk

ëlégületlen

elegy-ët

elegyës

elegyëdik

elei

eleinte

elejbe

eleje

eléje

elejt

eléktelenít

élelëm

élelmet

élelmes

élelmez

élelmiszër-ëk

elem-ëk

elém

elemészt

élemëdëtt-ek

elemëz

elemzëk

elemózsia

elengedhetetlen

élënjáró

elenyésző

eleped

elered

elérëk (valamit)

elereszt

elérhetetlen

elerőtlenëdik

elérzékënyëdik

élës-ek

élësëdik

eleség-ët

elestëm

elestëd

elestëtëk

elëszi

éleszt

élet-ët

életerős

életképtelen

életlen

életrevaló

élettelen

eleve

eleven-ëk

élëz

elfelejt

élhetetlen-ëk

elhitet

elibe

elidegënëdik

elismerés

ëlit

eljegesëdik

eljegyzés

éljenek (felsz. mód)

éljën-ëk (fn)

éljënëz

elkedvetlenëdik

elkel

elken

elkendőz

elképed

elképeszt

elképzel

elkerget

elkerül

elkeserëdik

elkezd

elkezel

elkótyavetyél

ellen (mindegyik szófaj)

ellen-ëk (fn)

ellenben

-ellenës-ëk (utótag)

ellenëz

ellenkëzik

ellenség-ëk

ellenségës-ek

ellenségëskëdés-ëk

ellenszegül

ellenszenv-et

ellenszenves

ellentét-ëk

ellentétës

ellenzék-ët

ellet

ellep

ellik

elmebeli

elmélet-ët

elmélkëdés-ëk

elménckëdik

elmënet-ët

élmény-ëk

elmérgesëdik

elnémëtësëdik

elnöklés-ëm

elnöklet-ët

elő

előbb

előd

előke

előkelő

előkészület-ët

elöl

elől

előlem

előletëk

előleg-ëk

előlegëz

előléptet

előléptessën

előmënetel

előny

előre

először

élősdi-ek

előtt

előttem

előttetëk

elővësz

elővétel

előz

előzékëny-ek

előzetës-ek

előzetësen

előzmény-ëk

előzőleg

elpilled

elpityërëdik

elseje

elsekélyësëdik

első

elsődlegës

elszëndërëdik

elszigetël

eltelte

elterjedt

éltës-ek

éltet

éltessën

eltévelyëdés-ëm

eltëvés

elül (hsz)

elülső

elv-ek

élv-et

elvégre

elveszik (eltűnik)

elvësz (elemel)

élveteg-ëk

elvetemëdëtt

elvëtet

élvez

élvezet-ët

élvezetës

elvisel

elvitel

embër-ëk

embërségës-ek

embërtelen-ëk

eme

emel

emelet-ëk

emeletës-ek

emelkëdik

emelkëdëtten

emelő

émëlyëg

ëmëntáli

emerre

emészt

emez-ëk

emiatt

emide

emígy-en

emlék-ëk

eminnen

emlëget

emlëgessën

emlék-ët

emlékëzetës-ek

emlékëzik

emlékëztet

emlékszik

említeni

emlő

emse

emögött

ëmu

ének-ëk

énekël

énekës-ëk

enged

engedékëny-ek

engëdelëm

engëdelmek

engëdelmeskëdik

engedély-ëk

engedélyëz

engëdetlen-ëk

engedmény-ëk

engedményës

engëmet

engesztelhetetlen

ennek

ennél (hsz)

ënnél (ha volna mit)

ënnivaló

enyelëg

enyelgëk

enyém-ek

enyészet

enyhe

ennyi

enyv-ek

enyves

enyvez

enyveskezű

ép-ek

epe

eped

epedëzëk

epekëdik

epër

eprëk

eprës

epeszt

épeszű

építészet-ët

építkëzik

éppenséggel

épület-ëk

ér, erek

érc-ët

ércës-ek

erdei-ek

érdëk-ëk

érdëkëlëk

érdëkës-ek

érdëm-ët

érdëmël

érdëmës-ek

érdëmlegës-ek

érdës-ek

erdész-ëk

erdő

erdeje

ered

eredendő

eredet-ët

eredetileg

eredj

eredmény-ëk

eredményës-ek

erëget

ereklye

erély-ëk

érelmeszesëdés

erélyës-ek

érëm

érmëk

erény-ëk

erényës-ek

eres-ëk

érés-ëk

eresz-ëk

ereszkëdik

ereszt

ereszték-ëk

éretlen-ëk

eretnek-ëk

érëtt-ek

érëtte (érte)

érëttségi

erez

erezet

érëz

érzëk

érzël

érëztet

érintkëzik

erjed

erjeszt

erkély-ëk

érkëzik

erkölcstelen

érlel

érme

ernyed

ernyeszt

ernyő

erő

ereje

erőd

erőkifejtés

erőlködik

erőltet

erőltetëtten

erősen

erőskezű

erőszak

erőtlen

erre

errébb

erről

érsëk-ëk

erszényës-ëk

érte, értem, érted (hsz)

értëm (i)

érték-ëk

értékël

értékës-ek

értéktelen

értekëzik

értekëzlet-ëk

értelëm

értelmek

értelëmszërű

értelmesen

értelmetlen

értelmez

értelmiségi-ek

értesít

értetlen-ëk

érthetetlen

érthető

érv-ek

érvelés-ëk

érvény-ëk

érvényës-ek

érzék-ëk

érzékël

érzékëny-ek

érzékënykëdik

érzéketlen

érzékletës-ek

érzékszerv-ek

érzelëgni

érzelgeni

érzelëm

érzelmek

érzelmes

érzés-ëk

érzet-ët

esdeni

esdëttem

esdëkël

esedékës-ek

esedëzik

esëget

esëgessën

esély-ëk

esélyës-ek

esemény-ëk

esendő-ekmëk

esëng

esernyő

esés-ëk

esésëtëk

eset-ët

esetënként

esetlegës-ek

esetlen

eshetőség-ët

esik

essën

esket

eskessën

eskü

esküdt-et (mn, műv. ige)

esküdt-ëk (fn)

esküvő

esmér

eső

esőzés-ëk

ëspërës-ëk

est-ëk

este

estët

estelëdik

estelënte

estély-ëk

estike

estve

ész

(az én) eszëm

(a të) eszëd

(a ti) eszëtëk

ëszik

ëszëm

ëszël

ëhet

ëgyën

ënni

ëszëget

ëszëgessën

eszelős

ëszëmadta

eszërint

eszës

eszeveszëtt

ëszkábál

ëszkimó

eszköz

észlel

észlelet-ët

eszme

eszmélet-ët

eszmény-ëk

észrevëhetően

észrevësz

észrevételëz

észrevëvés

ésszërű-ek

ésszërűtlen-ëk

észt-ëk

esztelen-ëk

esztendő

esztendeje

ësztërga

ësztërgályos

észvesztő

étëk

étket

étel-ëk

ételnëmű-ek

ëtet

ëtessën

ëtető

étkes

étkëzde

étkëzik

étlen-ëk

étrënd

étterëm

éttermëk

ettől

étvágygerjesztő

etyelepetyele

év-ek

ëvangélikus

ëvangélium

evégből

evégett

évelő-k

évelődik

évenként

évente

ëvés-ëk

éves-ek

ëvészet-ët

evet-ëk

evez

évezredës

evickél

ëvő

evvel

ez-ëk

ezëk-et

ezelől

ezën (mutató nm)

ezënnel

ezër

ezrek

ezërmestër

ezërszërës

ezërszërte

ezért

ezred-ëk

ezredës-ëk

ezrelék-ëk

ezren (számhat)

ezres-ëk

ezt

eztet

eztán

ezüst

ezzel

F

fafűtésës

famentes

fanyelű

fazék, fazëkat

fazëka

fazëkas

február

fëcni

fëcsëg

fëcsérëlëk

fëcsérlëk

fëcske

fëcskendëz

fëd (takar)

fëdd (mëgfëddi)

fëdél

fëdelek

fëdélzet-ëk

fëdëz

fëdëzék-ët

fëdëzet-ët

fëdő

fëgyelëm

fëgyelmet

fëgyelmez

fëgyelmezëtt

fëgyenc-ëk

fëgyház

fëgyőr

fegyver-ëk

fegyverës

fegyverkëzik

fegyvernëm

fegyvernëk

fegyvertelen

fegyverviselés

fegyverzet-ët

fehér-et

fehéres

fehérje

fejér-et

fej-ek (fn)

fej, fejëk (i)

fejëdelëm

fejëdelmek

fejel

fejënállás

fejenként

fejes (hagyma)

fejes-ëk (főnökök)

fejesël

fejetlen-ëk

fejezet-ëk

fejlemény-ëk

fejleszt

fejletlen

fejlëtt-ek

fejlik

fejlëk

fejlesz

fejlődőképes

fejős

fejsze

fejt

fejtëget

fék-et

fékez

fekbér

fekély-ëk

fekélyës-ëk

fekélyësëdik

fekete

feketëdik

feketézëk

feketézël

fékeveszëtt

fekhely

fekszik

feküdni

fektében

fektëmben

fektëdben

fektëtëkben

féktelenkëdik

fektet

fekvő

fël (fëlfelé, ik)

fél, felek (fn)

fëladat

félbe

fëlbëcsülhetetlen

fëlcsëpërëdëtt

fëlcsër-ëk

fëlderít

fëlderül

fele (1/2 része)

-felé, -fele

felebarát

feled

feledékëny-ek

feledhetetlen

feledkëzik

feléje (őfelé)

felejteni

felejtkëzik

felekëzet-ëk

felel

fëléled

félelëm

félelmet

felelés-ëk

fëléleszt

felelet-ët

fëlelevenëdik

félelmes-ëk

félelmetës-ek

felelős-ek

felelőtlen-ëk

feleltet

fëlemel

félemelet-ët

fëlemlëget

fëlemlít

feles-ëk (1/2)

feleség-ët

felesël

fëlësleg-ët

fëlëslegës-ek

féleszű-ek

fëlëtt

fëlëtte

fëlëtti

fëlëttébb

fëlëtte (nagyon)

fëlëttes-ëk

felez

fëlfëdëz

fëlfegyverëz

fëlfelé

fëlgyülemlik

fëlgyülemëljën

fëlhő

fëlhőzet-ët

felibe (félbe)

fëljebb

félkëgyelmü-ek

fëlképel

fëllebbëz

fëlleg-ëk

fëllengzős

fëlléptet

fëlléptessën

fëlmelegëdés

fëlment (mentesít)

fëlmënt (mozgott)

fëlnőtt-ek

felőlem (éntőlem)

fëlpërës-ëk

félre

félreérthetetlen

félreesik

félreismer

fëlsál

fëlség-ët

fëlségës

fëlső

fëlsős

félsz-ëk (fn)

félszëgën

félszëg-ëk

félszëmű-ek

félszër-ëk (fn)

fëlszërëlés-ëk

fëlszërszámoz

fëlszín-ëk

fëlszínës-ek

félteke

féltékëny-ek

féltëmben

féltëdben

fëltétel-ëk

fëltételës-ëk

fëltételëz

fëltétlen-ëk

féltëtt

fëltéve

fëltëvés-ëk

fëlül (i, hsz)

fëlület-ëk

fëlületës-ek

fëlvësz

fëlvet

fëlvétel-ëk

fém-ëk

fémës

fen

fene

fenék

feneket

fenekëdik

fenekël

fenekestül

feneketlen

fënn

fëljebb

fënnen

fënség-ët

fënségës

fënső

fëntebb

fënti

fentërëg

fentërgëk

fentërgëttem

fény-ëk

fenyëget

fényës-ek

fényësségës

fényëz

fényëzëtt

fényëzetlen

fenyít

fényképészet-ët

fényképez

fénylik

fénylëk

fénylesz

fényëljën

fenyő

fenyves-ëk

férc-ët

fércël

ferde

férëg

férgek

ferencës-ëk

ferencrëndi-ek

fërgeteg-ëk

fërgetegës

férj-ek

férjes

férjezëtt

férjhëzmënés

fërtály

fërtelëm (förtelëm)

fërtelmek (förtelmek)

fërtelmes (förtelmes)

fertő

fertőz

fertőtlenít

feslëtt-ek

feslik

fëss-ek

fëst

fëstëget

fësték-ëk

fëstékës

fëstészet-ët

fëstëtt

feszëget

fészëk

fészkek

feszelëg

feszelgeni

feszélyëz

feszëng

fészër-ëk

feszës-ek

feszít

fészkel

fészkes-ëk

fesztáv

fesztelen-ëk

feszül

feszület-ëk

feszült-ek

fetrëng

fiákërës

ficsërëg

figyel

figyelëm

figyelmet

figyelmes

figyelmetlen

figyelmeztet

figyelmeztessën

filc-ët

fillér-ëk

fillérës

film-ëk

filmës-ëk

filmëz

finn-ëk

fityëg

fityfenefitty-ëk

fityfiritty-ëk

fitying-ëk

fityisz-ëk

fittyët (hány vmire)

fivér-ëk

fizet

flanëll-ëk

flasztër

flëgma

flëkk-ët

flëkkën

fogaskerekű-ek

fogdmëg-ëk

fotel-ëk

födél, födelek

födém-ët

föl-et (tej-)

föld-ek

földel

földművelő

földrëngető

földszintës

fölébe

főleg

föléje

fölény-ëk

fölényës

följebb

fölösleg-ëk

fölöslegës

fölülem

főrënd

förgeteg-ëk

förmed

förtelëm

förtelmek

förtelmes

fösvény-ëk

főtlen-ëk

főtt-ek

föveg-ëk

föveny-ëk

főzelék-ëk

főzet-ët

frátër-ëk

frëccsen (fröccsen)

frëcsëg (fröcsög)

frëcskël (fröcsköl)

frëskó

frigy-ek

friss-ek

frisseség-ët

fröccsenteni

fusër-ëk

fusërál

fű, füvek

füge

függelék-ëk

függelëm

függelmek

függeszkëdik

függeszt

független-ëk

függőlegës-ek

függvény-ëk

fül-ek

fülel

fülbemászó

fülbevaló

fülemüle

füles-ëk

fülész-ëk

fülészet-ët

fülke

fülled

fülledt

füllent

fülleszt

fülrepesztő

fülsiketítő

fürdet

fürdessën

fürdesz

fűrész-ëk

fűrészël

fűrészës

fürge

fürj-ek

fűszër-ëk

fűszërës

fűszërëz

fűteni

füttyenteni

füttyöget

füves

füvez

füvész-ëk

fűz-ek

füzér-ëk

füzes-ëk

füzet-ëk

G

galamblëlkű

gazëlla

gebe

gebed

gége

gejzír-ëk

gëllër-ëk

gém-ëk

gémbërëdëtt

gémëskút

gëmkapocs

gén-ëk

gënëráció

gënërális

genny-et

gennyed

gennyes-ek

gép-ek

gépel

gépesít

gépészet-ët

gépezet-ëk

gépies

gerebën-ëk

gerebënëz

gereblye

gerely-ëk

gërënda

gërëzd-ëk

gërinc-ëk

gërincës

gerjed

gerjedelëm

gerjedelmet

gerjedëz

gerjeszt

gerjesszën

gerle

gerlice

gërmán

gesztënye

géz-ëk

gezemice

gézëngúz

gibic-ëk

giccs-ët

giccsës

gidrës-gödrös

gigërli

gím-ët

gilice

gipsz-ët

gipszël

girbe-gurba

girhes-ëk

gitt-ët

gittël

gondviselés

gödény-ëk

gödölye

gőgös-ek

gömbölyded

göngyöleg-ëk

görbe

görbed

gördülékëny-ek

görény-ëk

görget

görgeteg-ët

görhes

görnyed

görnyedëz

görnyedëzëk

görnyedëzël

görnyedëzik

görnyeszt

gőte

griff-ët

gríz-ët

grízës

grotëszk

gubërál

gukkër-ëk

gügye

GY

gyëhënna

gyékény-ëk

gyënge

gyëngéd-ek

gyëngélkëdik

gyëngéll

gyëp-ëk

gyëpës

gyëpësëdik

gyëpál

gyeplő

gyepű

gyepűelve

gyér-ëk

gyérën

gyere

gyertëk

gyerëk-ëk

gyerëkëskëdik

gyerkőc

gyermëk-ëk

gyermëkdedën

gyermetëg

gyërtya

gyërtyaszentëlő

gyërtyán

gyógyszër-ëk

gyógyszërël

gyógyszërës

gyógyszërészet

gyökér, gyökerek

gyökeres

gyökerez

gyökérzet-ët

gyömbér-ëk

gyönge

gyöngélkëdik

gyötrelëm

gyötrelmek

győzedelëm

győzedelmet

győzedelmes

győzelëm

győzelmet

gyözhetetlen

győztes-ëk

gyűjtemény-ëk

gyűjtöget

gyülekëzet-ëk

gyülekëzik

gyülekszik

gyűlés-ëk

gyűlésëzëk

gyűlésëzël

gyülevész-ëk

gyülemlik

gyűlölet-ët

gyűlöletës

gyüszmékël

H

hadviselés

hájfejű-ek

hajmeresztő

hajnővesztő

hajótörött-et

hajszálcsövesség-ët

halálnëm

halálraítélt-et

hallëluja

halszëmű-ek

hanëm

hangnëm

hangszër-ëk

hangszërël

hangszërës

hangvërsënyëz

hányaveti

hárëm-ëk

harmadíziglen

háromnëgyedës

háromszëgletű

háromszögelés

hárslevelű

hasznavëhetetlen

haszonleső

hatlövetű-ek

hátramënetel

hátraszeg

hátvéd-ët

havër

házkezelőség-ët

háztartásbeli-ek

he (isz)

hebëg

hébe-hóba

hebehurgya

hébër-ëk

hebrencs-ëk

hëcc-ët

hëccël

hëcsëdli

hederít

heg-ëk

heged

hegedű

hegemónia

hegesëdik

hegeszt

hëgy-ek

hëgyes-ek (országok)

hëgyës-ek (szúrósak)

hëgyësszög

hëgyén-hátán

hëgyetlen (lapos, sík)

hëgyëz

hëgyi

hëgységët

hehe

heherész

hej

hejehuja

hëktár

hëktolitër

hëkus

hëlikoptër-ëk

hely-ek

helybenhagy

helyenként

helyës-ek (igaz, aranyos)

-helyes (férőhelyes, sebhelyes)

helyësbít

helyësëlëk

helyëslëk

helyëtt-em

helyëttes-ëk

helyëz

helyëzëtt

helyëzkëdik

helyiérdëkű

helyiség-ët

hellyel-közzel

helyre

helység-ët

helyszínëlés

helyszűke

helytelen

helyzet-ët

hempërëg

hempërgëk

hempërëdik

hempërgőzik

hemzsëg

hencëg

hencsërëg

hengër-ëk

hengërëlëk

hengërlëk

hengërës

hengërget

hengërít

hentërëdik

hentërëg

hentërgëk

hentës-ëk

henye

henyél

hëpaj

hëpciás

hepehupás

herceg-ëk

hercehurca

hërdál

here

hergel

hëring-ëk

herkentyű

hërnyó

hërvad

hëss

hëssëget

hét, hetek (szn, fn)

hetet

heted-ëk

hetedikes-ëk

hetenként

hetente

hetes-ëk

hetet-havat

heti-ek

hétszërës

hetven-et

hetvenes-ëk

hetvenhetedik

hetvenkëdik

hëtyëg

hëtyke

hëtykélkëdik

heveder-ëk

heveny-ëk

hevenyészëtt

hever

heverëdik

heverészëk

heves-ëk

heve (hév birtokos esetben)

hevet (hév tárgyesetben)

hevít

hevülékëny

hibrid-ët

hideg-ët

hideglelés

hiedelëm

hiedelmek

hígeszű

hígvelejű-ek

hihetetlen-ëk

híjnye

hím-ëk

hímël-hámol

hímës-ek

hímëz

himlőhelyes

himpëllér-ëk

hír-ëk

hirdet

hirdetmény-ëk

híre-pora

hírës-ek

hírësztel

hírhedt-ek

hírhedëtt-ek

hirigël

hírneves

hirtelen-ëk

hirtelenkëdik

hisz, higgyën

hiszëkëgy-et

hiszën

hit-ët

hitëget

hitel-ëk

hitelës-ek

hitelëz

hitës-ëk

hitetlen-ëk

hitves-ëk

hív-ek

hívës-ek (hűvös)

hízelëg

hízelgëk

hízelkëdik

hogynë

hokëdli

holdtölte

honvéd-ët

hotel-ëk

hozzáférhetetlen

hozzávetőlegësen

hölgy-ek

hömpölyget

hősies-ek

hősiesen

huszonëgyezëk

hűbérës-ëk

hűdés-ëk

hűdésës

hüledëzik

hülye

hülyéskëdik

hűség-ët

hűségës-ek

hűségësen

hűtlen-ëk

hüvely-ëk

hüvelyës-ëk (fn)

hüvelyk-ëk

hűvös-ek

I, Í

ibrik-ëk

icce

icike-picike

ide

ideg-ëk

idegën-ëk

idegënkëdik

idegës-ek

idegëskëdik

idegzet-ët

idei-ek

ideiglenës-ek

ideig-óráig

idény-ëk

idestova

idétlen-ëk

idézet-ët

idő, ideje

időfëcsérlés

időlegës-ek

időmértékës-ek

idős-ek

időszërű-ek

időszërűtlen-ëk

időtlen-ëk

időzítëtt-ek

idült-ek

ige

igën-ëk

igënël

igënlés

igény-ëk

igénybevétel-ëk

igényël

igényës-ek

igénytelen-ëk

igéret-ët

igéretës-ek

igérget

igérkëzik

igézet-ët

igyekëzik

igyekszëm

igyekëzet-ët

igyekvő-ek

ígyen

ihlet-ët

ijed

ijedelëm

ijedelmet

ijedëzik

ijedëzëk

ijedëzël

ijedt-ek

ijedtëmben

ijedtëdben

ijedttëtëkben

ijeszt

ijesztget

ikër

ikrëk

ikrësít (telefont)

ikës

illedelëm

illedelmet

illedelmes

illëg-billëg

illëget

illem-ët

illendő-ek

illeszkëdés

illeszt

illet

illeték-ët

illetékës

illetéktelen

illetlen-ëk

illetlenkëdik

illetmény-ëk

illetőleg

illetve

illik

illëk

illesz

illően

ilyen-ëk

ilyes-ëk

ilyesféle

ilyet

ilyeténképpen

íme

imígyen

iminnen-amonnan

ímmel-ámmal

incselëg

incselkëdik

ing-ëk

ingër-ëk

ingërël

ingërlékëny

ingërület-ët

ingyen

ingyenës-ek

innen

ínség-ët

ínségës

intëget

intelëm

intelmek

intés-ëk

intézet-ët

intézkëdik

intézmény-ëk

intézményës

íny-ëk

ínyënc-ëk

ínyës-ek

ipse

ír-ëk (nép)

írásbeli

irëg-forog

irgëtt-forgott

irigyël

irigykëdik

írógépel

isme

ismer

ismeret-ëk

ismeretës

ismeretlen

ismerkëdik

ismert-ek

ismertet

ismérv-ek

ismétël

ismétlés-ëk

Isten

isten-ëk

istenës

istentelen-ëk

istenuccse

istenverte

iszën

ítélet-ët

ítélkëzik

itten

ityëg-fityëg

ív-ek

íves

ível

íz-ëk (testrész)

íz-ëk (ízérzet)

izëg-mozog

izgëk-mozgok

ízël

ízëlítő

ízelt-ek

ízeltlábú

izen (üzen)

ízes-ëk (ízekből állók)

ízës-ek (ízletës)

ízesül (ízülettel csatlakozik)

ízetlenkëdik

ízlel

ízlés-ëk

ízlésës-ek

ízléstelen-ëk

ízletës-ek

ízület-ëk

J

jajveszékël

járókelő

jártomban-keltëmben

jég-jegek

jegel

jegënye

jeges

jegy-ek

jegyes (jegyhëz kötött)

jegyestej

jegyës-ëk (eljegyzëttëk)

jegyëz

jegyzék-ëk

jegyzet-ëk

jegyzetël

jegyző

jel-ek

jelën-ëk

jelënet-ëk

jelënleg

jelënlëvő

jelënség-ëk

jelënt

jelëntékëny

jelëntéktelen

jelëntkëzik

jelëntős-ek

jelës (kiváló)

jelësen

jelëskëdik

jelëz, jelzëk (jelt ad)

jelképes

jelképez

jelleg-ët

jellegzetës-ek

jellem-ëk

jellemës-ek

jellemëz

jellemtelen

jelmez-ëk

jelmezës

jelöl

jelöletlen

jelölt-et

jelvény-ëk

jelzés-ëk

jelzëtt-ek

jelző

jer (gyere)

jérce

jertëk

Jësszus(om)

jobbkezes-ëk

jogszërű-ek

jóhiszëmű-ek

jókedvű-ek

jólëlkű-ek

jószërével

jóvátëhetetlen

jötte

jöttmënt

jövedék-ëk

jövedelëm

jövedelmet

jövedelmez

jövel

jövendő

jövendöl

jövetel-ëk

jövevény-ëk

jövöget

jövőre

K

kábël-ëk

kábëlëz

kádër-ëk

kádërëz

kamëra

kampec

karaktër-ëk

karaktërës

karamëlla

karcër-ëk

kardcsörtetés

kardnyelő

karnëvál

karöltve

kárörvendő

karriër

katasztër

katëdra

katëdrális

katëgória

katëkizmus

kazëtta

kebel

keblek

kebelbeli-ek

kecmerëg

kecmergëk

kecsëge

kecsëgtet

kecsës-ek

kecske

kedd-ëk

kedély-ëk

kedélyës-ek

kedélytelen-ëk

kedv-ek

kedvel

kedvelt-ek

kedvenc-ëk (fn)

kedves

kedves-ëm (fn)

kedveskëdik

kedveszegëtt

kedvetlen

kedvez

kedvezmény-ëk

kedvezményës-ek

kedvezményëz

kedvezőtlen

kedvtelés

kefe

këgy-et

këgyed-et

këgyel

këgyelëm

këgyelmek

këgyelet-ët

këgyeletës-ek

këgyelmed-et

këgyelmes-ek

këgyelmez

këgyelt-ek

këgyenc-ëk

këgyes-ek

këgyetëk

këgyetlen-ëk

këgyetlenkëdik

kehël

kehely

kelyhek

kehës-ek

kéj-ëk

kéjës

kéjelëg

kéjënc-ëk

kék-ek

kekeckëdik

kékellik

kékes

kéklëk

kéklesz

kéknyelű-ek

këksz-ëk

kékvérű-ek

kel (fëlkel)

kelëk (fëlkelëk)

kel-ëk (kelkáposzta)

kelekótya

këlëmpász

kelendő

kelengye

kelep-ëk

kelepce

kelepël

kelés-ëk

kelésës

keleszt

kelet-ët (égtáj)

kelet-ët (az írás időpontját)

kelet (van keletje)

keletkëzik

keletlen-ëk

kelevény-ëk

këll

kellék-ëk

kellékës-ëk

këllemes

këllemetës

këllemetlen-ëk

këllemetlenkëdik

këllet (këlleti magát)

këlletlen-ëk

këlletlenkëdik

kellő (tisztëlettel)

kellőképpen

kellős (közepe)

kelme

kelmed

kelő (nap)

kelt (i)

këlta

keltet

keltëz

keltëzés-ëk

keltike

kelyhes-ëk

kém-ëk

kémël

kémlel

kemënce

kemény-ek

kémény-ëk

keményëdik

keményfejű

keményítëtt

keményítő

keménykezű

kémkëdik

kémlel

këmping-ëk

ken

kén-ëk

kence

kencefice

kend-ët

kende

kendër-ëk

kendërike

kendő

kendőzetlen

kendtëk-et

kenëget

kéneg-ët

kenekëdik

kénës

kenet-ët

kenetës

kenetlen

kenéz-ëk

kénëz

kënguru

kengyel-ëk

kénköves

kenőcs

këntër (-be veri)

kënu

kény-ëk

kénye-kedve

kényelëm

kényelmet

kényelmes

kényelmetlen

kënyér

kënyeret

kënyeres

kënyerez

kënyérleső

kényës

kënyëskëdik

kényëztet

kényszër-ëk

kënyszërëdëtt

kënyszërít

kënyszërül

kénytelen-ëk

kép-ek

képed

képes-ek (vmire)

képesítëtt

képest

képez (összegët)

képzëk

képzel

képlékëny

képlet-ëk

képletës

képtelen

képviselet-ët

képzel (elképzel)

képzelëg

képzelet-ët

képzelhető

képzelődik

képzet-ëk

képzetës (számok)

képzetlen

képzëtt

kërámia

kérdëzget

kérdëzősködik

kérdésës

kerecsën-ëk

kéredzkëdik

kérëg

kérget

kérëget

kerek

kerék

kerekek (tsz)

kerekdedën

kerekecske

kerekëdik

kerekes

kerekezëk

kerekezël

kerekít

kérelëm

kérelmek

kérelmez

kerëng

kerëngő

kerepël

kereplő

keres

kereset-ët

keresetlen

keresëtt

kereskëdelëm

kereskëdelmet

kereskëdik

kereskëdő

kereslet-ët

kérész-ëk

kërëszt-ëk

kërësztben

kërësztëlő

kërësztëlkëdik

kërësztény-ëk

kërësztëz

kërësztül

kërësztyén-ëk

keret-ëk

kéretlen

kerevet-ët

kerge

kérgesëdik

kerget

kering

kerít

kerítés-ëk

kérkëdik

kérlel

kert-ëk

kertël

kertës

kertész-ëk

kertészet-ët

kertészkëdik

kerül

kerület-ëk

kerülget

kérvény-ëk

kérvényëz

kés-ëk

kese

késedelëm

késedelmek

késedelmes

kései

késël

keselyű

kesergeni

keserëg

kesergëk

keserít

kesernyés

keserű

keserv-ek

keserves

késës

keskëny

keskënyëdik

késlekëdik

késleltet

kész-ëk

készen

készenlét

keszeg-ëk

keszkenő

készlet-ëk

készségës

késztet

kesztyű

készülék-ëk

készület-ët

készületlen

kétëll

kétëllëm

kétlëm

kételkëdik

kétéltű

kétely-ëk

kétértelmű

kétës

kétéves

kétfëdelű

kétfejű

kétfelől

kétfenekű

kéthetes

kétjegyű

kétkëdik

kétkezes

kétnejűség-ët

kétnyelvű-ek

ketrëc-ëk

kétség-ëk

kétségbeesëtt

kétségës-ek

kétségtelen

kétszërës

kétszërsült

kétszërte

ketté

ketted-ëk

kettes-ëk

kettő

kétülésës

kétütemű

këtyëg

këttyen

kéve

kevély-ek

kever

keverëdik

keverëg

keverék-ët

kevertet

kevés

keveset

kevesëll

keveslëk

keveslesz

kevéske

kéz, kezek

kézbesít

kezd

kezdemény-ëk

kezdeményëz

kezdet-ët

kezdetlegës

kezdődik

kezel

kezelhető

kezeltet

kézënállás

kézënfekvő

kézën-közön

kezesen

kezes-ëk

kezeskëdik

kezez

kézhëzvétel

kézműves

kézzelfogható

kézzel-lábbal

kibékíthetetlen

kibelez

kibic-ëk

kibicël

kibökkent

kicövekël

kicsiny-ëk

kicsinyël (lëbëcsül)

kicsinyëll (kicsinek tart)

kicsinyës-ek

kicsinyleni

kicsinyítëtt

kiëbrudal

kiegészíteni

kiéget

kiégëtt

kiëgyenlít

kiëgyensúlyozott

kiëgyezés

kiéhezëtt

kiëlégít

kiélëződik

kiérdëmësült

kies-ek

kieszel

kietlen

kifejez

kifejezëtt

kifejlés

kifejt

kifizet

kifürkészhetetlen

kihëgyëzëtt

kiismerhetetlen

kijjebb

kijövet

kikelet-ët

kikent-kifent

kikërics-ëk

kikerül

kiköttet

kiküldött-ek

kilélëgëz

kilenc-et

kilenced-ët

kilences-ëk

kilencven-et

kilencvenes-ëk

kilincs-ëk

kilincsël

kilométër-ëk

kímélet-ët

kíméletës-ek

kíméletlen

kimënet-ët

kimënetel

kimënő

kimerítő

kimerül

kincs-ëk

kincsës

kiöregëdëtt

kipëg-kopog

kipëndërít

kipëllëngérëz

kipkëd-kapkod

kirëkeszt

kisded-ëk

kisebb-ek

kisebbëdik

kisëmmiz

kísérël

kíséret-ët

kísérlet-ëk

kísérletëzik

kísértet-ëk

kísértetës

kísérteties

kislëlkű-ek

kiszögellik

kitelik

kiterjedt

kitétel-ëk

kitt-ët

kitüntetëtt

kiütésës

kiváltképpen

kivëszi

kiveszik (fü)

kivétel-ëk

kivételës

kivételëz

kivéve

kivihetetlen

kivitelëz

kívűlem

kívüled

kizsigërël

klëpëtus

klikk-ëk

klozëtt-ët

kócëráj

koffër-ëk

kóklër-ëk

koncëntrál

koncërt-ëk

koncërtëzëk

koncërtëzël

konzërv-ëk

korhely-ëk

korszërű-ek

korszërűtlen

kósër

kotnyeleskëdik

kótyavetyél

kótyomfitty-ëk

kozmëtika

kövek (kő tsz.)

köhécsël

köhenteni

kökény-ëk

kökényës-ëk

kökörcsin-ëk

köles-ëk

költekëzik

költemény-ëk

költészet-ët

költöztet

költség-ëk

költségës

kölykezik

kömény-ëk

könyék-ët (könyöket)

könny-ek

könnyebb-ek

könnyed

könnyelmű-ek

könnyen

könnyes

könnyezëk

könnyezël

könnyű-ek

könyököl

könyöklesz

könyörtelen

könyörület-ët

könyörület-ës

könyv-ek

könyvel

könyves

köpeny-ëk

köpés-ëk

köpet-ët

köpönyeg-ët

köptető

körbe

köréje

köret-ëk

kőris-ëk

körlet-ëk

környék-ëk

környezet-ëk

köröttem

körötted

körte

körtvély-ëk

körülem

körüled

körülmény-ëk

körülményëskëdik

körülmetélés

körülöttem

körülötted

körülöttetëk

körültekintő

körülvësz

körzés-ëk

körzet-ëk

köszméte

köszönet-ët

köszönhető

köszvény-ëk

köszvényës

köteg-ëk

kötekëdik

kötél, kötelek

kötelék-ët

kötelëm

kötelmek

köteles-ek

kötelezëttség-ëk

kötelező

kötélidegzetű

kötelmi

kötélzet-ët

kötény-ëk

kötés-ëk

kötet-ëk

kötetës (100-kötetës)

kötetlen-ëk

kötőde

kötvény-ëk

kövecs-ëk

kövecsës

kövér-ek

köves

követ (ige)

kövessën

követ-ëk (nagykövet)

követel

követendő

követkëzésképpen

követkëzetës

követkëzetlen

követkëzik

követkëzmény-ëk

követkëzőleg

követkëztében

követkëztetëk

követő

kövezet-ët

kövezetlen

kövezëtt

kövület-ëk

közbe

közben

közbevetőleg

közeg-ëk

közéje

közétëk

közelben

közelebb

közelëdik

közelëdtem

közelëdted

közelëg

közelgëk

közép

közepet

középën

közepes-ek

közepëtte

közért-ëk

közibe

közkeletű

közlekëdik

közlékëny-ek

közlemény-ëk

közlendő

közönségës

közöttes

közre- (ik)

köztem

közted

köztetëk

község-ëk

közület-ëk

közvetëtt

közvetít

közvetlen

közvetve

kráter-ëk

krém-ëk

krémës-ëk

krokodilkönny-ek

kunyërál

kupëc-ëk

kuplëráj

kutyafülű-ek

küldemény-ëk

küldetés-ëk

küldött-ek

küldözget

küllem-ëk

különb-et

különben

különbözet-ët

különbség-ët

különös-et

különösen

különlegës-ëk

külseje

külsőleg

külterjes

küzdelëm

küzdelmek

küzdelmes

L, LY

lábasfejűek

lábbeli

lábfej-et

lángeszű

látszërész-ëk

lázmentes-ek

lëjjebb

lé, levek

lëány

lebben

lebbencs-ët

lebëg

lebëgtet

lebeny-ëk

lebërnyeg-ëk

lëbilincsël

lëbuj

lebzsël

léc-ëk

lécës

lécëz

lecke

leckéztet

lëcsó

ledér-ek

lëendő-ek

lëereszkëdés

lëértékëlt

lëfegyverëz

lëfegyverzëk

lëfegyverzël

lëfejez

lëfelé

lefetyël

leffentyű

leg- (fëlsőfok)

lég, leget (levegő)

lëgális

legbelseje

legeltet

lëgënda

legény-ëk

legénykëdik

legësleg- (túlzófok jele)

legfëlsőbb

legfölül

légies

legközepe

léglökésës

legmélye

legott

legszëbb-ek

legszéle

legteteje

legvége

légy, legyek (házilégy)

lëgyek!

lëgyën!

lëgyenek! (felsz. mód)

legyeskëdik

legyez

legyint

lëgyőzhetetlen

lehel

lehellet-ët

lëhet

lëhetetlen-ëk

lëhetőleg

lëhetségës

lëjjebb

lëfelé

lejt

lék-ek

lékel

lëkënyerez

lëkicsinyëll

lëkötelez

lëktor

lëkvár

lel

leledzik

leledzëm

leledzël

lélëgëzni

lélëgzet-ëk

lélëgzik

lélëgëznek

lélëk

lëlkëk

lélëktelen

lelemény-ëk

leleményës-ek

lelenc-ëk

lelet-ëk

lëlkendëzik

lëlkedzëtt-ek

lëlkës-ek

lëlkësëdik

lëlkész-ëk

lëlketlen-ëk

lëlki

lëlkiismeretës

lëlkület-ët

lelőhely

leltár

lëmënet-ët

lëmënetel

lëmënte (nap-)

lemez-ëk

lemezël

lemezës

lëmeztelenít

len-ëk

lëncse

lëndít

lëndkerék

lëndül

lëndületës-ek

lënézëtt

lëng

lënge

lëngedëzik

lënget

lengyel-ëk

lengyelës

lënn

lënni

lësz

lënnëm

lënnëd

lënt

lény-ëk

lényeg-ët

lényegbevágó

lényegës

lep (belep, meglep)

lépëk (i)

lép-ek (szerv, lépesméz)

lepcsës-ek

lépcső, lépcseje

lépcsőzetës

lépdëgél

lépdel

lepëdék-ët

lepëdékës

lepëdő

lépëget

lepel

leplek

lependék-ët

lepény-ëk

lepényleső

lépes

lëpikkëlyëz

lëpittyed

lepke

lépkëd

leplez

leplezetlen

leplezëtt

lëpra

léptëket

léptëmet

léptëdet

lépték-ët

léptën-nyomon

lërészëgëdik

lërészëgszik

lërészëgësztëk

lërészëgësznek

lërészëgszenek

lesëk (i)

les-ëk (fn)

leselkëdik

lesipuskás

leskelődik

lësz

lëszëk

lëszël

lënni

lëhet

lëgyën

lëttem

lëvő

lëszeg (kënyeret)

lëszërëlés-ëk

lëszërszámoz

lét-ët

lëtelepëdik

lëtelte

létére

létëmre

létëdre

létëtëkre

létesít

lëtét-ëk

lëtétel-ëk

lëtéteményës-ëk

létëzés

létëzik

létëzëk

létëzël

létrejötte

lëtt-ëk (fn, mn)

lëttek (i)

lëtűnte

lëtűntem

lëtűnted

levedzik

levegő

levegőtlen

levél

levelek

levelecske

leveledzik

leveles

levelez

levelezőlap

levelibéka

levélzet-ët

lëvëndula

levente

lëverő

lëvert

leves-ëk

lëvés (létezés)

levesës

lëvësz

lëvétel

lëvetkőz

lëvitel

lëvitézlëk

lëvitézlesz

lëvitézlëtt

lëvő

lézëngeni

libben

libëg

lidérc-ëk

lidércës

lift-ëk

liftës-ëk

liftëz

liget-ëk

lihëg

linólëum

linzër

liszt-ët

lisztës

lisztëz

litër-ëk

litërës-ek

locsi-fëcsi

lóhere

lomblevelű

lóvërsënyëz

löket-ët

lőre

lőszërës

löttyen

löveg-ëk

lövell

lövészet-ët

lövölde

lucërna

lüke

lüktet

M

macërál

macësz

mágnës-ëk

mágnësës-ek

mágnësëz

majonézës

makëtt-ëk

mákszëmnyi

maltër-ëk

mandzsëtta

manővër-ëk

manővërëz

másféleképpen

másfelől

másképpen

másodízben

másodíziglen

maszëk

matëk

matëmatika

matëkozik

mëccs-ët

mécs-ëk

mécsës-ëk

mecset-ëk

meddig

meddő

medënce

medër

medrëk

medve

mëg

mëgbëcstelenít

mëgbëcsülhetetlen

mëgbélyëgzëtt

mëgbetegëdik

mëgbetegszik

mëgbetegszëtëk

mëgbetegësztëk

mëgbetegszenek

mëgbetegësznek

mëgé (mögé)

mëgehül

mëgejtő

mëgëlégëdik

mëgëlégszik

mëgëlégësztëk

mëgëlégszëtëk

mëgëlégszenek

mëgëlégësznek

mëgëlégël

mëgelevenëdik

mëgélhetés

mëgembërël

mëgembërësëdik

mëgemlëget

mëgengedëtt

mëgérdëmël

mëgerőltető

mëgëttem (mögöttem)

mëgfejtés-ëk

mëgfelelő

mëgfélemlít

mëgfëllebbëzhetetlen

mëgfeneklik

mëgfeneklëk

mëgfeneklesz

megfeszítëtt

mëgfizethetetlen

mëggebed

mëggyëngül

mëggyökereztet

mëggyőződésës

mëghökken

mëghűlésës

mëgilletődik

mëgint

mëgismerkëdik

mëgjegyëz

mëgkëgyelmez

mëgkérdőjelëz

mëgkeserëdik

mëgkísérël

mëgkövesëdik

mëgközelíthető

mëglëhetős

mëglepetés-ëk

mëglëtt-ek (mn)

mëgmérgesëdik

megmétëlyëz

mëgművel

mëgnedvesëdik

mëgnevez

mëgnyerő

mëgörvendëztet

mëgözvegyül

mëgpëcsétëlődik

mëgrëndítő

mëgrészëgëdik

mégsë

mëgsëmmisítő

mëgsüketít

mëgszeg

mëgszëppen

mëgszívlel

mëgtermékënyít

mëgtermëtt

mëgtisztëltetés-ëk

mëgtörténte

mëgvëhető

mëgvësz (árut)

mëgveszik (mëgvész)

mëgvesztëget

mëgvétel-ëk

mëgvet

mëgy

mënni

mëhet

mëgye (fn)

mëgy-ë?

mëggy-ek

méh-ek

méhecske

méhes-ëk

mëhetnékëm (van)

mejj (mell)

mekëg

mekkora

mek-mek

mëlák

meleg-ëk

melegën (öltözik)

melegët

melegëdik

melegszik

melegszetëk

melegësztëk

melegszenek

melegësznek

melenget

mell-ek

melldöngetés-ëk

mellé

mellék-ëk

mellékël

mellékës-ek

mellény-ëk

mellérëndëlt

mellesleg

mellette

mellőlem

mellőz

mellső

mëló

mëlódia

mely-ek

mély-ek

mélyed

mélyeszt

mëlyik-et

mëlyikëtëk

mélységës

mëmória

mén-ëk

mëndëgél

mendemonda

menedék-ëk

menedékës

menekëdik

menekül

mënés-ëk

ménës-ëk

mëneszt

mënet-ët

mënetel-ëk(fn)

mënetël-ëk (i)

mënetës

mënetrënd-ëk

menhely

menlevél

mennél (minél)

mënnél (te mënnél)

ment (megment)

ment-ek (mn, mentesek)

mënt (elmënt)

mente (kabát)

mënte (az ő mënte)

mëntëm (az én mëntëm)

mëntëd

mëntëtëk

mentëgetődzik

mentelmi-ek

mëntën

mentes-ek

mentés-ëk

mentesít

mentesül

menthetetlen

-mënti (-melléki, pl. dunamenti)

mëntol

mentől

mentség-ëk

mentsvár

mentül

mënü

mënza

mëny-ek

mënyasszony

mënyecske

mënyegző

mënyét-ëk

mënyhal

mënny-ek

mënnybemënetel

mënnydörgés

mënnyei

mënnyezet-ëk

mënnyország

mennyi

mennyire

mennyiség

mer

mérce

mered (bámul)

merëd (mëg merëd tënni)

meredëk-ëk

meredély-ëk

meredëz

meredt

méredzkëdik

mérëg

mérgek

merëget

mérëget

merëng

merény-ëk

merénylet-ëk

merész-ëk

merészël

merészkëdik

mereszt

méret (i)

méret-ëk (fn)

merev-ëk

merevën (elzárkózik)

merevëdik

mérföld-et

mérföldes

mérgelődik

mérges

mérgez

mérhetetlen-ëk

merít

mérleg-ëk

mérlegël

merőben

merőlegës-ëk

merre

mérsékël

mérsékëlt-ek

mérséklet-ëk

mersz-ët (fn)

mert

mérték-ët

mértékletës

merül

mérv-et

mese

meskete

mestër-ëk

mestërkëdik

mestërségës-ek

mész, meszet

meszel

meszely-ëk

meszesëdik

messze

messzely-ëk

metél

métëly-ëk

métër-ëk

métërës

mëtró

metsz

metszet-ët

metszëtt

mettől

mez-ëk

méz-et

mezei

mézes

mézeshetek

mezítelen-ëk

mezítláb

mező

mezeje

mezőny

meztelen-ëk

meztelenën

mëzsgye

mibenléte

mienk-et

miénk-et

miért-ët

mihelyst

mihëztartás

miképpen

millimétër-ëk

milyen-ëk

mímël

minarët-ëk

mind-et

mindëgy

mindëgyik-et

mindën-ëk

mindënëkelőtt

mindënesetre

mindënëstül

mindënik-et

mindënképpen

mindënki

mindënünnen

mindënütt

minek

minisztër-ëk

minket

mintaszërű

mintëgy

mire

mirigy-ëk

mise

mivel

mível (művel)

míves-ëk (-műves)

modëll-ëk

modern-ek

módszër-ëk

módszërës

molësztál

molëtt

molyëtte

mórës-ëm

mögéje

mögöttem

mögülem

múzëum

mű, művek

műhely-ëk

műszër-ëk

műszërész-ëk

művel

művelet-ët

műveletlen

műveltető

műves-ëk

művész-ëk

művészet-ët

művészies

N

nádfëdeles

nagyérdëmű-ek

nagylëlkű-ek

nagyszërű-ek

napestig

naplëmënte

ne (nesze)

në (tiltószó)

nëbáncsvirág

nëbuló

nedű

nedv-ek

nedves

nedvez

nëfelejcs-ëk

negéd-ëk

negédës

negédëskëdik

néger-ëk

négy-et

nëgyed-ëk

nëgyedël

nëgyedik-et

nëgyedikes-ëk

négyel

négyes-ëk

négykezes-ëk

negyven-et

negyvenedik-et

negyvenes-ëk

négyzet-ëk

négyzetës

nëhány

nehéz

nehezek

nehezen

nehezëdik

nehezék-ët

nehézkës-ek

nehezményëz

neheztelëk

nëhogy

neje

nejem

nejed

nejlon

nekëm

nekëd

nektëk

neki

nekiáll

nekikeserëdik

nekiveselkëdik

nëktár

nélküle

nélkülem

nélkületëk

nëm-ëk (válfaj)

nëm (tagadószó)

némbër-ëk

nëmcsak

nëmde

némëly-ek

némëlyik

nëmës-ëk

némët-ëk

némëtës

nemez-ëk

nëmhiába

nëmhogy

nëmigën

némileg

nëmjóját

nëmlegës-ëk

nëmlét

nëmrég

nemtő

nëmű

nemz

nemzedék-ëk

nemzet-ëk

néne

nëon

nép-ek

népes-ek

népesëdik

népies-ëk

népművelés

népség-ët

népszërű-ek

néptelenëdik

nërc-ëk

nesz-ëk

nesze

nesztëk

neszel (mëgneszel)

neszez

nesztelen

nëtalán

nëtán

nëtovábbja (fn)

nëttó

név, nevek

nevel

neveletlen

neveltet

nevelkëdik

neves

nevetëk

nevetségës-ek

nevettet

nevez

nevezetës-ek

nevezetësen

nevezëtt-et

névlegës-ek

névtelen-ëk

nézdëgél

nézëget

nézelődik

nézet-ëk

nézőke

nincsen-ek

nojszën

nokëdli

notësz-ëk

novëlla

novembër-ëk

nőies

nőietlen

nőstény-ëk

nőtlen-ëk

növekëdik

növel

növendék-ëk

növény-ëk

növényzet-ët

nővér-ëk

növeszt

NY

nyakatekert

nyakra-főre

nyegle

nyekëg

nyekërëg

nyekërgëk

nyekken

nyel, nyelëk (i)

nyél, nyelek (fn)

nyeldëkël

nyeles

nyelv-ek

nyelves

nyelvész-ëk

nyelvészet-ët

nyelvezet-ët

nyelvművelő

nyenyere

nyer

nyérc-ëk

nyerëg

nyergek

nyeremény-ëk

nyereség-ët

nyerészkëdik

nyergel

nyerges

nyerít

nyers-ek

nyertes

nyervog

nyes

nyest-ëk

nyeszlëtt-ek

nyír-ëk

nyírës-ëk

nyirettyű

nyiszlëtt-ek

nyögdécsël

nyögvenyelő

nyüszíteni

nyüvek

nyüves

O, Ó

óbëstër-ëk

ócëán

odavësz (vkit)

odaveszik (elpusztul)

odavetëtt

odavetőleg

okleveles

októbër-ëk

okvetetlenkëdik

okvetlenül

omlëtt-ët

opëra

opëráció

opërëtt-ëk

órarënd-ëk

ostornyeles

ószërës-ëk

otëlló (szőlő)

ottveszik

ovëráll

Ö, Ő

öblíteni

öböl, öble

öblös-ek

öblösen

öccse

őfëlsége

őfënsége

őgyelëg

őgyelgëk

őkëgyelme

őkelme

öklel

öklendëzik

öklendëzëk

öklendëzël

ököl, ökle

ökörszëm-ëk

öl-ek (fn)

ölel

ölelkëzik

öles

öltözék-ët

öltözet-ët

öltöztet

ölyv-ek

ömleng

ömlesztëtt

önëlégült

önellátó

önérzetës

önfeledt

önkéntelen-ëk

önkéntës-ëk

önkény-ëk

önkényës-ek

önkívület-ët

önteni

öntet (i)

öntet-ët (fn)

öntözésës

öntvény-ëk

önzetlen-ëk

öreg-ëk

öregëdik

öregëm

öregës

őrizet-ët

őrizkëdik

őrlemény-ëk

őrlet-ët

örmény-ëk

örökbefogad

örökletës

örökre

öröm-ek

örömest

őrség-ët

őrszëm-ët

őrület-ët

őrületës

őrült-et

örv-ek

örvendeni

örvendëzik

örvény-ëk

örves

ösmer

ősszülők-et

ösvény-ëk

ősz-ek (fehér hajúak)

őszi-ek (búza)

őszies

őszike

össze

összeférhetetlen-ëk

összeëgyeztethetetlen-ëk

összeëgyeztethető-k

összeg-ëk

összegëz

összegzëk

összejövetel-ëk

összeköttetés-ëk

összes-ëk

összesen

összetëtt

összeveszik

ösztöke

ösztövér-ëk

öszvér-ëk

öten (vannak)

ötleni

ötlesz

ötlet-ëk

ötletës-ek

ötletszërűen

ötödik-et

ötödikes-ëk

ötven-et

ötvened-ët

ötvenes-ëk

ötvözet-ët

öv-ek

övez

övezet-ët

övék-et

őz-ek

őzike

özvegy-ëk

özvegyën

P

pajësz-ëk

palëtta

pancsër-ëk

panël-ëk

pápaszëmës-ek

parcëlla

parízër

parkëtt-ët

parlamënt-ët

partëdli

partnër-ëk

pártonkívüli-ek

pátër-ëk

pëca

pëcáz

pëccent

pëcëk (pöcök)

pëckëk

pëcér-ëk

pëch-ët

pëchës

pëckël

pëckës-ek

pecsënye

pëcsét-ëk

pëcsétël

pëcsétës

pëdagógus

pëdál

pëdáns

pëdëllus

pëdër

pedig

pediglen

pëdzi

pëdzëget

pehely

pelyhek

pej-ëk

pejkó

pék-ëk

pëlënka

pëllëngér-ëk

pelyhedzik

pelyhes-ëk

pëlyva

pemete

pempő

pëmzli

pëndëly-ëk

pëndëlyës

pëndërëdik

pëndít

pëndül

penész-ëk

penészëdik

penészës-ek

pëngeni

pënge

pënget

pëngő

pënna

péntëk-ët

pénz-ëk

pénzbeszëdő

pénzël

pénzës

pénznëm-ëk

pénzszűke

pénzverde

pép-ëk

pepecsël

pépës-ek

për (törtvonal)

për-ëk (bírósági)

përc-ëk

përcëg

përcen

përcënként

përcës

përdít

përdül

perec-ëk

perecës-ëk

përëg

përgëk

përël

përlëk

përleni

perem-ëk

pereputty

përës-ëk

përëskëdik

përgël

përget

përje

përkál

përlekëdik

permet-ëk

permetës

permetëz

përnahajdër

përnye

përon

përsëly-ëk

përsëlyëz

persze

pertli

përtu

përvërz-ek

përzsa

përzsël

pesties

pestisës-ëk

pësszimista

pësztonka

pësztra

pëták

pëtárda

pete

petrënce

petrezselyëm

petrezselymëk

pëtrólëum

petyhüdt-ek

pëtty-ëk

pëttyës-ek

pëzsdít

pëzsëg

pëzsgëk

pëzsgő

piciny-ëk

pihe

pihëg

pihen

pihent-ek

pikk-ët

pikkël

pikkëly-ëk

pikkëlyës

piknik-ëk

pikszis-ëk

pilisës

pille

pilled

pillér-ëk

pince

pincér-ëk

pincészet-ët

pint-ëk

pintér-ëk

pintës-ëk

pinty-ëk

pintyőke

píp-ëk

pipe

pipëre

pipërkőc

pipiske

pipiskëdik

pipitér-ëk

pisze

piszëg

piszke

pisszëg

pisszen

pite

pittëg-pattog

pityër-ëk

pityërëg

pityke

pittyedt

pittyeszteni

plakëtt-ët

plánë

planëtárium

plëbëjus

plëcsni

pléh-ëk

plëtyka

poén-ëk

pókërëzik

porcëlán

porlepëtt

porlepte

potyaleső

pöccent

pöcegödör

pöfékël

pöfeteg-ëk

pöffeszkëdik

pökhendi-ek

pőre

pörge

pörget

pörgettyű

pörsenés-ëk

pösze

pöszméte

pötyögtet

pöttyöget

prëcíz-ëk

prém-ëk

prémës-ek

prés-ëk

présël

prësszó

pribék-ëk

priccs-ëk

priznic-ët

profësszor

prolëtár

propëllër

protëkció

protézis-ëk

protëzsál

prüsszen

prüsszent

pubërtás

púdër-ëk

púdërës

puhatestű

pukëdli

pulóvër-ëk

puszëdli

püffed

R

rajzszëg-ek

rámënős

randëvú

rátermëtt

rátét-ët

rëá (rá)

rëbarbara

rëbben

rebëg

rebësget

rece

réce

recece

recefice

recept-ëk

rëccsen

rëcsëg

redő

redőny

redves-ek

rëflëktor

rëform

rëformátus

rege

regél

régën

régënte

regény-ëk

regényës

régës-régën

rëggel-ëk

rëggelënként

rëggelënte

rëggelës-ëk

rëggeli-k

rëggeli-ek

rëggelizik

régi-ek

régies-ek

regimënt

regöl

regös

rejlik

rejteni

rejtëget

rejtëk-ëk

rejtëkhely-ek

rejtelëm

rejtelmek

rejtelmes

rejtély-ëk

rejtélyës-ek

rejtëtt

rejtëzik

rejtjelëz

rejtvény-ëk

rëked

rëkedt-ek

rëkedtes

rëkesz-ëk

rëkeszës

rëkeszt

rekëttye

rëkken

rëklám

rém-ëk

remëg

remëk

remëkël

remél

remény-ëk

reménykëdik

rémës-ek

remëte

rémségës

rémület-ët

rémületës

rémült-ek

rënd-ëk

rëndël

rëndëlet-ëk

rëndëlkëzik

rëndellenës-ek

rëndëltetésszërű

rëndëlő

rëndës-ek

rëndészet-ët

rëndetlenkëdik

rëndëz

rëndëzëtt

rëndëző

rëndíthetetlen

rëndkívüli-ek

rëndre

rëndőr

rëndszër-ëk

rëndszërës

rëndszërëz

rëndszërint

rëndül

rëndületlen-ëk

rënëszánsz

rëng

rënget

rëngedëz

rëngeteg-ëk

rëngetegën

renyhe

repce

repcsény-ëk

rëpdës

repedëzik

repedt-ek

repes

repesz-ëk

repeszt

rëpëta

rëpít

rëpkëd

repkény-ëk

rëppen (röppen)

rëpte (röpte)

rëptér

rëpterek

rëpül

rëpülő

rés-ëk

rëst-ek

rëstelkëdik

rëstell

rësti

rész-ek

részben

részecske

részëg-ëk

részëgën

részëgës-ek

reszel

részére

részes-ëk

részesëdik

rëszket

rëszketegën

részleg-ëk

részlegës-ek

részlet-ët

részletës-ek

részvény-ëk

részvényës-ëk

részvét-ët

rét-ek

réteg-ëk

rétegës

retëk

retkëk

rëtërát

rétes-ëk

retesz-ëk

reteszël

rëtikül

retkës-ek

rëttëg

rëtten

rëttenetës-ek

rëttentő

rëtúr

retyerutya

rëuma

rév-ët

révedëzik

reves-ëk

réveteg-ëk

révetegën

rëvolver-ëk

rëvolverëz

révület-ëk

réz, rezet

rëzdít

rëzdül

rëzëda

rëzëg

rëzgëk

rezel (be-)

rezes-ek

rézveretës

rëzzen

rëzsi

rëzsó

rideg-ëk

ridegën

riherongy

rím-ëk

rímël

rímës

riportër-ëk

rittyent

rizling-ët

rizs-ëk

rizsës

rokonszenv-et

rokonszenves

rokonszenvez

rolëtta

rosseb-ët

rosszhiszëmű

rózsatövet

röffen

rögvest

röhécsël

röhej-ëk

röntgen-ëk

röntgenëz

röpke

röppen

röpte

röstelkëdik

röstell

rövid-ek

röviden

rövidesen

rőzse

ruhanëmű-ek

rüfke

rügy-ek

rügyezik

rüh-et

rühell

rühes-ek

rühesëdik

S

sajátkezűleg

samësz-ëk

seb-ëk

sebës-ek

sebësség-ëk

sebész-ëk

sebészet-ët

sebëz

sebzëk

sebzël

sebëzhetetlen-ëk

sebtében

séd-ëk

sedre

sëftël

segéd-ëk

segëdelëm

segëdelmek

segédlet-ët

segél

segély-ëk

segélyëz

segít

segítség-ët

sëhány

sëhogy

sëhol

sëhonnai

sëhonnan

sëhová

sëízű

sej

sejdít

sej-haj

sejk-ëk

sejlik

sejteni

sejt-ëk (fn)

sejtelëm

sejtelmek

sekély-ek

sekélyës-ek

sekrëstye

selejt-ëk

selejtës

selejtëz

sellő

selyëm

selymëk

selypëg

selyp-ëk

selypës-ek

selypít

sëm

sëmekkora

sëmëlyik-et

sëmennyi

sëmerre

sëmhogy

sëmlegës-ëk

sëmlegësnëmű

sëmmi

sëmmibevëvés

sëmmilyen

sëmminëmű

sëmmirekellő

sëmmittëvő

sënki

senyved

sëpër

sëprëk

sëprëget

sëprő (söprő)

sëpreje (söpreje)

sërës

sërcëg

sërcen

sërcint

sërcli

sërdül

sereg-ëk

seregély-ëk

sérelëm

sérelmek

sérelmes

sérelmez

sërény-ek

sërénykëdik

sërét

sërke

sërked

sërkedëz

sërken

sërkenteni

serleg-ëk

serpenyő

sërte

sértëget

sërtepertél

sërtés-ëk

sértëtt-et

sértődékëny

sérv-et

sérves-ek

sëszínű

setesuta

sëtét-ek

sëttëng

sëttënkëdik

sëttyëg

síël

siet

siettében

siettëmben

siettëtëkben

siettet

sihëdër-ëk

siker-ëk

sikér-ëk

sikerës-ek

siket-ëk

sikk-ët

sikkës

sín-ëk

sing-ët

sintér-ëk

sínyli

sínylëk

sínylesz

sipëg

sisërehad

sistërëg

sízëk

sízël

skiccël

slëndrián

slicc-ëk

sódër

sohasë

sohasëm

sóhër-ëk

sólët-ët

sosë

sosëm

söntés-ëk

söpredék-ëk

sörbet-ëk

sörény-ëk

sörét-ëk

sörétës

sörfőzde

sörte

sötét-et

sötétëdik

sötétes

sötétlik

sötétëljën

sövény-ëk

spejz-ëk

spékël

spëkulál

spënót

spicc-ët

spiccël

spiccës

sportszërű-ek

spriccël

srég-ën

stampëdli

stég-ëk

stëmpli

stëncil

stëril

stiglic-ët

stimmël

stoppër-ëk

strébër-ëk

strëssz-ës

susztër-ëk

sügér-ëk

sükebóka

süket-ëk

süketën

sületlen

sült-ek

sülten

sülve-főve

süllyed

süllyesztëtt

süpped

süppedëz

sürget

sürgősen

sütemény-ëk

sütet-ëk

sütkérëzik

sütőde

süveg-ëk

süvegël

süvölvény-ëk

svéd-ëk

SZ

szabadelvű-ek

szabályszërű

szakszërű

számfejteni

számszëríj

számüzetés

szárnyaszegëtt

szëbb-ek

szëcska

szëd

szëdëget

szédëlëg

szëdëlődzködik

szëdër

szëdrëk

szëdërjes-ek

szëdëtt-vëdëtt

szëdrës

szëdtevëtte

szédületës-ek

szegni

szegëk

szegsz

szëg-ek (fn)

szëgecs-ëk

szëgecsël

szëgel

szegély-ëk

szegélyëz

szëgény-ëk

szëgényëdik

szëgényës-ek

szëgényke

szegetlen

szëgez

szëgzëk

szëgzël

szëgfű

szëglet-ëk

szegődik

szegődtet

szëgről-végről

szegül

szëgy-ek

szégyëll

szégyën-ëk

szégyënkëzik

szégyënletës-ek

szégyënszëmre

szégyëntelen

széjjelebb

szék-ëk

szëkáll

székël

székëly-ëk

szekér

szekerek

szekërce

szekeres-ëk

szekerez

székësëgyház

székësfőváros

szëkíroz

széklet-ët

székrëkedés

szëkrény-ëk

szëkta

szëkunda

szel

szél, szelek (légmozgás)

szél-ek (vminek a széle)

szeleburdi

szelëk (i)

széled (szétszéled)

szelekótya

szelel

szelemën-ëk

szelënce

szelep-ëk

szeles

szélës-ek

szélësíteni

szelet-ëk

szeletël

szeleverdi

szélëz

szëlíd-ek

szëlindëk-ëk

széllelbélelt

szellem-ëk

szellemës-ek

szellemëskëdik

szellent

szellő

szellőztet

szelő

szélsőségës

széltében

szelvény-ëk

szëm-ëk

szëmafor

szëmbe

szëmben

szëmcse

szëmël (borsót)

szëmëlvény-ëk

szëmély-ëk

szëmélyës-ek

szëmélyëskëdik

szëmélytelen

szëmélyzet-ët

szëmënszëdëtt

szëmérëm

szëmérmet

szëmërkél

szëmérmës-ek

szëmérmetës-ëk

szëmérmetlen-ëk

szëmërnyi

szëmës-ek

szëmészet-ët

szëmësztër-ëk

szemét

szemetet

szemetël

szemetes-ëk

szëmëz

szëmfëlszëdés

szëmfényvesztő

szëmfüles-ëk

szëminárium

szëmle

szëmlél

szëmlélet-ëk

szëmléletës

szëmléltet

szëmlësütve

szëmmeresztve

szëmölcs

szëmöldök

szëmrehány

szëmrëbbenés

szëmügyrevësz

szëmtelen-ëk

szëmtelenkëdik

szëmüveg-ëk

szëmüvegës

szén, szenet

szende

szëndërëdik

szëndërëg

szëndërül

szëndvics-ëk

szenes

szénkéneg-ët

szénkénegëz

szent-ëk

szentël

szentély-ëk

szentësít

szentëskëdik

szentségës

szenved

szenvedélyës-ek

szenvelëg

szenvtelen-ëk

szenny-et

szennyes-ek

szennyez

szép-ët

szépëcskén

szëpëg

szépën

szeplős

szeplőtelen

szépségës

szépszërén

szépszërével

szeptembër-ëk

szër-ëk

szëráj

szërb-ëk

szerbusz

szërda

szerecsën-ëk

szërël

szerelëm

szerelmek

szerelmes-ëk

szerelmetës

szerelmi

szërëlő

szërëlvény-ëk

szërënád

szërëncse

szërëncséltet

szërëncsétlen-ëk

szërëncsétlenség-ëk

szërént (szërint)

szërény-ek

szërénytelen

szerep-ëk

szerepël

szerepëltet

szeret

szeretet-ët

szeretkëzik

szërëz

szërintem

szërinted

szëri-száma

szërkentyű

szërkeszt

szërkëzet-ëk

szërszám

szërtár

-szërte (ország-)

szërtelen-ëk

szërtelenkëdik

-szërű

szerv-ek

szerves-ek

szervetlen-ek

szervez

szervezet-ëk

szervi

szërvíz-ëk

szërvusz

szërzemény-ëk

szërzés-ëk

szërzet-ëk

szërzetës-ëk

szërzëtt

szërző

szërződés-ëk

szërződésës

szesz-ëk

szeszël (beszeszël)

szeszély-ëk

szeszélyës-ek

szeszélyëskëdik

szeszfőzde

szevasz

szëzon

sziget-ëk

szigetël

szik-ët

szike

szikës-ëk

szil-ëk

szilvësztër-ëk

szilvësztërëz

szimmëtria

szín-ëk

színëlni

színleni

színës-ek

színész-ëk

színészet-ët

színészkëdik

színëz

színëzet-ët

színleg

színlegës

színlel

szint-ëk

szinte

színtelen

szintëz

szirén-ëk

szirt-ët

szirtës

sziszëg

szisszen

szív-ek

szívdöglesztő

szível (kedvel)

szívélyës-ek

szíves-ek

szíveskëdik

szíveskëdjék

szíveskëdjën

szíveskëdjenek

szívesen

szívesség-ët

szívlel (mëgszívlel)

szívrepesve

szívrepesztő

szívtelen-ëk

szlëng-ëk

szlovén-ëk

szóbeli

szocdëm-ët

szófëcsérlés-ëk

szonëtt-ëk

szovjët-ëk

szöcske

szög-ek

szögellik

szöges

szögez

szöglet-ëk

szögletës

szökdécsël

szőke

szökellëk

szökellesz

szökevény-ëk

szökken

szöktet

szőlészet-ët

szőlő, szőleje

szőlőtővet

szömörce

szőnyeg-ëk

szőrme

szörny-ek

szörnyeteg-ëk

szörnyethal

szőrtelen

szőrzet-ët

szöszke

szőttes-ëk

szövedék-ët

szövedékës

szöveg-ët

szövegës

szövegëz

szövet-ëk

szövetségës-ëk

szövetkëzet-ëk

szövevény-ëk

szövevényës

szövőde

szövődményës

sztyëpp-ëk

sztyëppe

szúëtte

szupër-ek

szükségës-ek

szügy-ek

szügyelő

szűk-ek

szűken

szűkecskén

szűkkeblű

szükségës-ek

szükségképpen

szükséglet-ëk

szükségszërű

szükségtelen

szűkület-ët

szüle

szülei

szülemény-ëk

szülész-ëk

szülészet

születëtt

születik

szülött-et

-szülte

szünet-ëk

szünetëltet

szüntelen

szüntet

szüremkëdik

szüremleni

szüret-ëk

szürke

szürkület-ëk

szűrlet-ëk

szűz-ek

T

tabëlla

tablëtta

táppénzës

távbeszélő

tëa

tëdd

tëddide-tëddoda

tëendő

téesz-ëk

tégëd

tégëdet

tégëly-ëk

tëgëz (nyíltartó)

tëgëz-ëk vagy tëgzëk (nyíltartó tsz.)

tëgëz (lëtëgëz vkit)

tëgnap

tëgnapelőtt

tëhát

tehén

tehenek

tehenészëk

tehénke (tehenke)

tehénkëdik

teher

terhek

tehermentesít

teherviselés

tëhetetlen-ëk

tëhetős-ek

tëhetség-ëk

tëhetségës-ek

tëhetségtelen-ëk

tej-et

tejbegríz

tejecske

tejel

tejes

tejesen

tejesëk

tejfël-ëk

tejfëlës

tejjel-mézzel

teke

tekenő

teker

tekercs-ëk

tekercsël

tekerëdik

tekerëg

tekergëk

tekerëgsz

tekergesz

tekerget

tekervényës

teketória

tekint

tekintget

tekintélyës

tekintet-ët

tekintetës-ëk

teknőc

teknős

tél, telek

tele (színültig)

teleësz

tëlëfon

tëlëgram

telek

telkek

telkes

telekkönyvez

telep-ëk

telepëdik

telepës

telepíteni

telepszik

telepszetëk

telepësztëk

telepszenek

telepësznek

tëlëszkóp

televény-ëk

tëlëvízió

telhetetlen

telhetően

teli

telidës-tele

télies-ek

telik

telisded-tele

telis-tele

telít

telítëtt

telivér-ëk

teljes-ek

teljesëdik

teljesít

teljesítmény-ëk

telkes-ëk

telő

telt

tëméntelen-ëk

tëmérdëken

temet

temetés-ëk

temetkëzik

temető

templom

tëmpó

tën- (-magad)

ténfërëg

ténfërgëk

tëng

tengëlic-ëk

tengëlice

tengëly-ëk

tengër-ëk

tengërész-ëk

tengërészet-ët

tengëri

tengërnyi

tëng-lëng

tënget

tëngődik

tënmagad

tënnap

tënnënmagad

tënnivaló

tënor

tënta (tinta)

tente

tény-ëk

tenyér

tenyerek

tenyerel

tenyeres

tenyészet-ët

tenyészik

tenyészt

tényëző

tényleg

ténylegës-et

tépdel

tépdës

tépëget

teper

tëpërtő

tepsi

tér, térëk, tértëk (i)

tér, terek (fn)

tërasz

tërcël

térd-ek

térdel

térdepël

térdeplëk

terebélyës-ek

terefere

terëget

terel

terëm (i)

termëk (i)

termesz (i)

termetëk (i)

termëtt (i)

terëm, termëk (fn)

terëmburáját

terëmt

terëmtëtte

terëmtmény-ëk

terep-ëk

terhel

terhelt-ek

terhelten

terhes-ek

terhesen

teringette

teríteni

téríteni

teríték-ët

térítés-ëk

terítëtt

terítő

terjed

terjedelëm

terjedelmet

terjedelmes

terjengeni

terjeszkëdik

terjeszt

térkép-ek

térképez

tërmál-

termék-ëk

termékëny-ek

terméketlen

termel

termelékëny-ek

termény-ëk

termés-ëk

termesz-ëk

természet-ët

természetës-ek

termesztés-ëk

természetszërű

termet-ëk

termetës

termëtt

tërmosz

tërpëntin

terpesz-ëk

terpeszkëdik

terpeszteni

tërror

terül

terület-ët

terv-ek

tervel

tervez

tervezet-ët

tervezget

tervszërű-ek

tervszërűtlen-ëk

tesped

tessék

tessékël

tessën

test-ëk

tëstál

tëstamëntum

testël

testës-ek

testület-ët

testvér-ëk

testvéries

tësz

tënne

tëgyél

tëhet

tëgyën

tënni

tëvő

tëszëget

tëszt-ëk

tét-ëk

tëtanusz

tetejébe

tétel-ëk

tételës

tetem-ëk

tétemény-ëk

tetemës-ek

tetemrehívás

tëtet (csináltat)

tétet (csináltat)

tét-ët (vminek a tétjét)

tetéz

tetézëtt

tétlen-ëk

tétlenkëdik

tëtovál

tető

teteje

tetőzet-ët

tetszelëg

tetszés

tetszetős-ek

tetszik

tessem

tetsszem

tessën

tetsszën

tetszhalál

tetszőlegës

tëtt-ëk

tëttënérés

tëttës-ëk

tëttetëtt (színlelt)

tetű

tetvek

tetvészkëdik

tetvetlenít

tetvez

teve

téved

tévedhetetlen

tëvékëny-ek

tëvékënyen

tëvékënykëdik

tévelyëdik

tévelyëg

tévëlygëk

tévëlygeni

tëvés

téves-ek

téveszteni

tied-et

tiéd-et

tieid-et

tieitëk-et

tietëk-et

tiétëk-et

tigris-ëk

tincs-ët

tipëg

tippël

tiszt-ëk

tisztël

tisztëlëg

tisztëlgëk

tisztëlendő

tisztëlet-ët

tisztëletës

tisztëltet

tisztës-ëk

tisztësen

tisztësség-ët

tisztësségës-ek

tisztviselő

titëket

tíz, tizet

tized-ët

tizedël

tizedës-ëk

tizedik-et

tizedszër

tizën-

tizënëgy-et

tizënëgyedik-et

tizënnëgyedik-et

tizënëgyes-ëk

tizënéves-ëk

tizënkettedik-et

tizënkilences

tízes

tízszër

tízezren

tízezrével

tő, tövek

több-ek

többen

többedmagával

többértelmű-ek

többértelműen

többet

többi-ek

többlet-ët

többnejű-ek

többnyire

többség-ët

többsejtűek

tőgy-ek

tőgyes

tőke

tökéletës

tökéletlen

tőkepénzës-ëk

tökfejű

tökkelütött-ek

tölcsér-ëk

tőlem

tölgy-ek

tölgyes-ëk

töltelék-ëk

töltény-ëk

töltés-ëk

töltet-ët

töltetlen

tömeg-ëk

tömegës

töméntelen-ëk

tömény-ëk

tömérdëk-ëk

tömjén-ëk

tömjénëz

tömkeleg-ëk

tömör-ek

tömpe

tömve

tönkre

tönkremëgy

töppedt

töppeszteni

töprengeni

töprenkëdik

tördel

töredék-ëk

töredékës

töredelëm

töredelmek

töredelmes

töredëzik

törek-ët

törekëdik

törékëny-ek

törekszik

törekëdëm

törekszetëk

törekësztëk

törekszenek

törekësznek

törekvő

töret-ëk

töretlen

törhetetlen

törleszkëdik

törleszteni

törmelék-ëk

törölget

törött-ek (mn, ign)

törpe

tört-ek (ign, fn)

történelëm

történelmet

történet-ëk

történetësen

törtet

törölget

törvény-ëk

törvényës-ek

törvényerejű

törvénykëzik

törvényszërű-ek

törvénytelen

törzs-ek

törzskönyvez

tövek

töves

tövis-ëk

tövisës

tőzeg-ët

tőzegës

tőzsde

trécsël

trëhány

tréner-ëk

tréningëzik

tróger-ëk

trónkövetelő

trüsszent

tüdő, tüdeje

tülekëdik

tűlevelű-ek

tünde

tündér-ëk

tündöklet-ëk

tündöklesz

tünedëzik

tünékëny

tünemény-ëk

tünemény-ës

tünet-ëk

tüntet

türelëm

türelmet

türelmes

türelmetlen

türemlik

tűrhetetlen

tüske

tüsténkëdik

tüsszenteni

tűz, tüzek

tűzdel

tüzel

tüzér-ëk

tüzesen

tüzetës-ëk

tűzön-vizën

tűzszërész-ëk

tűzveszélyës

TY

tyúkeszű

tyúkmellű

tyúkpër

tyúkszëm-ët

U, Ú

uccse

uccsegéljën

ugrifüles-ëk

ugyë

úgysë

úgysëm

úgynevezëtt

újfënt

újsütetű

újszërű

univërzális

utánvét-ët

utánvételëz

utólérhetetlen

úton-útfélën

Ü, Ű

üde

üdő, üdeje (idő)

üdvözlet-ët

üget

ügy-ek

ügyefogyott

ügyel

ügyelet-ët

ügyeletës-ëk

ügyes-ek

ügyesëdik

ügyeskëdik

ügyész-ëk

ügyészség-ët

ügyetlenkëdik

ügylet-ëk

ügyvéd-ëk

üldözendő

üldöztetés

üledék-ëk

üledékës

ülep-ët

ülepëdik

ülepíteni

ülepszik

ülepszenek

ülepësznek

ülésëzik

ülőke

ülte (ültében)

ültet

ültetvény-ëk

ünnep-ëk

ünnepël

ünneplëk

ünnepëlt

ünnepély-ëk

ünnepélyës-ek

ünnepies

üreg-ëk

üregës-ek

üres-ek

üresëdik

üresfejű

ürge

ürügy-et

üteg-ët

ütem-ët

ütemës-ek

ütemëz

ütközet-ët

ütleg-ëk

ütlegël

ütöget

ütőképes

üveg-ëk

üvegcse

üvegës-ëk

üvegësëdik

üvegëz

üzbég-ëk

üzekëdik

üzelmek

üzem-ëk

üzemël

üzemëltet

üzemképes

üzen

üzenet-ëk

üzenget

üzér-ëk

üzérkëdik

üzlet-ëk

üzletël

üzletszërű

V

vakmerő

valamely-ek

valamelyest

valamëlyik

valamennyi

valamirevaló

vállverëgető

vállvetve

valószínűleg

valószínűtlen

vámmentes

vaskezű-ek

vastagbőrű-ek

vatëlin

vazëlin

vecsërnye

véd-ëk

védekëzik

vedel

védelëm

védelmet

védelmez

védënc-ëk

vëdër, vëdrëk

(vödör, vödrök)

védëtt-ek

védëtten

védhetetlen

vedleni

vedlëk

vedlesz

vedlëtt

védtelen-ëk

vég-et

végbe-

vége-hossza

végelgyëngülés

véges

végestelen-végig

végettem

végez

végezetlen

végezte

véghëzvitel

végképpen

végkiëlégítés-ëk

véglegës-ek

véglet-ët

végletës

végre

végrëndëlet-ëk

végtelen-ëk

végtére

végzet-ët

végzetës-ek

végzëtt

vegyës-ek

vegyész-ëk

vegyészet-ët

vegyi

vegyít

vegyjel

vegyszër-ëk

vegyület-ëk

vëhëmëns-ek

vej-em

vëkker-ëk

vëkni

vélekëdni

vélekësztëk

vélekszëtëk

vélekësznek

vélekszenek

vélelëm

vélelmek

vélelmez

velem

véleményëz

vëlla (villa)

velő

veleje

vemhedzik

vemhes-ëk

vén-ëk

vendég-ëk

vendégëskëdik

vendégség-ët

vénhedt-ek

vëntillátor

vény-ëk

venyige

ver

vér-ëk

vëranda

vërbunkos

vërbuvál

vércse

verdës

veréb

verebek

verëget

verejték-ët

verejtékës-ek

verejtékëzik

verekëdés-ëk

verekëdik

verekszëm

verekësztëk

verekszetëk

verekësznek

verekszenek

verëm

vermëk

vérëngzés-ëk

vérëngzik

vérëngzëk

vérëngzeni

vërës-ek

verés-ëk

vérës-ek

vereség-ëk

veret-ët

veretlen-ëk

vérëz

vérzëk

vérzël

vergődik

verhetetlen

veríték-ët

vérmës-ek

vërnyákol

vërnyog

verőfényës

vers-ëk

versël

vërsëngeni

vërsëny-ëk

vërsënyëz

versës

versike

vért-ëk

vértelen

vértës-ëk

vértëz

vértëzet-ët

vërtyog

vérzékëny-ek

vérëznék

vérzenék

vese

veselkëdik

véset-ët

veséz

vësz (elvësz)

vënni

vëtt

vëgyën

vëhet

veszik (odavész)

vész-ëk (fn)

veszëdelëm

veszëdelmek

veszëdelmes

veszejteni

veszekëdëtt (mëg-)

veszekëdik

veszekszëm

veszekszik

veszekszëtëk

veszekësztëk

veszekszenek

veszekësznek

veszély-ëk

veszélyës-ek

veszélyëztetëtt

veszendő

vészës

veszëtt-ek

veszít

veszítëk

vesztëk (i)

vesződik

vesződségës

vessző

vesszeje

veszt (i)

vesztëm (fn)

vesztëd

vesztëtëk

vesztëg

vesztëgël

vesztëglëk

vesztëglesz

vesztëget

vesztes-ëk

vesztesen

veszteség-ëk

veszteségës-ek

vesztëtt

vesztőhely

vet

véteni

vétëk

vétkek

vetekëdik

vetekszëm

vetekszëtëk

vetekësztëk

vetekszenek

vetekësznek

vetél

vétel-ëk

vételëz

vetélkëdik

vetélő

vetélytárs

vetemëdik

vetemény-ëk

veteményës-ëk

veteményëz

vëtërán

vetés-ëk

vëtet (mëg-)

vetetlen (ágy)

vetëtt

vetít

vétkës-ek

vetkëzik

vétkëzik

vetkőzik

vétlen-ëk

vetődik

vetül

vetület-ët

vëvény-ëk

vëvő

vezekël

vezeklëk

vezényël

vezénylëk

vezér-ëk

vezérël

vezérlet-ët

vezet

vezeték-ëk

vezetékës

vezír

vicc-ëk

viccël

viccës-ek

viccësen

vice

vidék-ëk

vidékies

viking-ëk

világéletében

világéletëmben

világéletëdben

világéletëtëkben

világrëngető

vincëllér-ëk

vinyëtta

vipëra

visel

viselet-ët

viselkëdik

viseltes

viseltetik

viszën (visz)

viszket

viszketeg-ët

visszahökken

visszajövetel-ëk

visszatérte

visszatértëm

visszatértëd

visszatértëtëk

visszeres

vitel-ëk

vitet

vitéz-ëk

vitézkëdik

vitrin-ëk

víz, vizek

vizel

vizelde

vizelet-ët

vízelnyelő

vizenyős

vizesëk

vizesen

vizesëdik

vizezëtt

vízfejű-ek

vízi-ek

vizitël

vízmentesít

víznyelő

vízszint-ëk

vízszintës-ek

vízszintësen

vízszintëz

víztelenít

voltaképpen

vőfély-ëk

völgy-ek

vörheny-ëk

vörhenyeg-ëk

vörhenyës

vörös-ek

vörösen

vöröskërësztës

Z

zárójelëz

zëbra

zëbu

zëfír-ëk

zegërnyés-ëk

zegzugos

zeke

zeller-ëk

zëndít

zëndül

zëndülés-ëk

zene

zenél

zenész-ëk

zëng

zëngedëz

zënget

zëngő

zëngzet-ëk

zëngzetës-ek

zerge

ziccër-ëk

zizëg

zizzen

zökken

zöld-ek

zölden

zöldségës

zönge

zöngés-ek

zöngétlen-ëk

zörej-ëk

zörget

zörren

zöttyen

züllés-ëk

zülleszt

zűrös-ek

ZS

zsakëtt-ët

zsalugátër-ëk

zsalugátërës

zsánër-ëk

zseb-ëk

zsebël

zsebës-ëk

zsëlé

zsëllér-ëk

zsémbël

zsémbës-ek

zsémbëskëdik

zsëmle

zsëmlye

zsëndül

zsënge

zsëni

zsëton

zsigër-ëk

zsigërël

zsilëtt-ëk

zsilip-ëk

zsilipës

zsindëly-ëk

zsindëlyës

zsinëg-ët

zsizsëg

zsöllye

zsömle

 .

.

TARTALOM

 Dr. Lëncs László -ző alapszókincse ……………. 3

Mëgjegyzésëk a szótár használatához, a teljesség igénye nélkül ……. 3

 SZÓJEGYZÉK ………………….5-39

Hozzászólás ehhez a cikkhez: 11. Bárczi Füzet. Láng Tamás: Dr. Lëncs László eë-ző alapszókincse. Szójegyzék nyelvtani kiegészítésëkkel – három lemezzel

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)