Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

14. Bárczi Füzet. Thoroczkay Miklósné nagyszërű 12 beszédgyakorló fëladatlapja – a 131-ből

 THOROCZKAY MIKLÓSNÉ

A BESZÉD ÉPÍTŐELEMEI. RÉSZLETËK. 12 FËLADATLAP

.

SZÁZHARMINCËGY FËLADATLAP

Beszédtëchnika tankönyv

.

HANGFËLVÉTEL

ADORJÁNI BÁLINT, FÖLDI ÁDÁM, GËRA MARINA

.

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest, 2007

XIV. Bárczi Füzet. A Bárczi Füzetëk sorozatában köznyelvi kiejtésünkhöz és nyelvi műveltségünkhöz kapcsolódó alkotásokat közlünk időről időre. Tervezëtt kiadványaink: forrásművek, elméleti tanulmányok, gyakorlati és oktatási anyagok.

Köszönetët mondunk mindënkinek, aki alapítványunkat bármilyen módon segítëtte és segíti: a kezelő testület korábbi és jelënlegi tagjainak; a szellemi és anyagi támogatóknak! Külön köszönjük mindën kis-magyarországi, Kárpát-medëncei és külhoni nyelvész, tanár és diák barátunknak, hogy pályázatukkal, szakmai munkájukkal segítëtték, segítik igényës kiejtésünk ügyét!    A Bárczi Alapítvány kezelő testülete

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A magyar nyelv a Tiszához hasonló kanyarulatokkal vándorolt útján. Növekëdëtt szélësëdëtt, gyarapodott. Kis mécsëk égtek, amelyek világá-nál költők hajoltak a përgamën fölé, és ötvösök módjára csiszolták a nyelv ékköveit.

Mesebeli árva gyermëk a magyar nyelv. Még az ág is húzza. Pedig gyönyörű tartományai vannak. A legszëbb országon húzódnak folyamai. A vadmadarak, csillagos égboltozat alatt lakó pásztorok és rajongó költők vi-gyáztak ez árva gyermëk lépéseire, amíg járni tanult.

Az árva gyermëk fëlnövekëdëtt, mëgerősödött, királyfi lëtt belőle, mint a mesében.

Őt már sënki sëm vëheti el tőlünk. Amint a múltunk, a legsajáto-sabb nemzeti múltunk is miénk marad, bármi történjék is.” Krúdy Gyula

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A BioDigit Kft. 2006-ban készült hangfëlvételén a Színház- és Színművészeti Ëgyetëm hallgatói szerepëlnek:

Adorjáni Bálint, Földi Ádám, Gëra Marina

Segédjeles kiadvány: A középzárt ë bejelölése a MorphoLogic Kft. és a Bárczi Alapítvány által kifejlesztëtt Helyësen. Ë-jelölő eszköz [2006] segítségével történt, az alábbi mű alapján: Buvári Márta: Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval [Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2001]

Szërkesztëtte: Mészáros András                                Az alapítvány jelképe Nagy Éva Ilona munkája.

© Thoroczkay Miklósné, 2007                                 © Bárczi Alapítvány, 2007

Felelős kiadó: Buvári Márta                                       ISSN 1785-9476       ISBN 978-963-87361-5-4

.

THOROCZKAY Miklósné Kövesi Lucia gyógypëdagógus, logopédus. Mohácson születëtt 1940. május 25-én. Diplomáját a Gyógypëdagógiai Tanárképző Főiskola oligofrén és logopédia szakán szërëzte. Az óvodától az ëgyetëmig mindën korosztály beszédfejlesztésével foglalkozott és foglalkozik. Hosszú időn át működött kerületi vezető logopédusként, tanított a Bárczi Gusztáv Gyógypëdagógiai Tanárképző Főiskolán és a Színház- és Filmművészeti Ëgyetëmën. A kőbányai Komplëx Általános Iskola és Szakszolgáltató Központban még mindig kamatoztatja nagy szaktudását.

Eddig mëgjelënt munkái: A Kőbányai Logopédiai Hálózat alakulása 1969-1999 (Plantin Kiadó 1999), „Nyelvtörők a beszéd javításának szolgálatában” a Szójátékos anyanyelvünk kötetben (Tinta Könyvkiadó 2001), Hangfejlesztésëk /Beszédtëchnika módszërtani segédkönyv (Kőbányai Média és Kulturális KHT. Kiadó, 2003).

A jelën kiadvány kivonat a színésznövendékëk beszédtëchnikai fejlesztésére készült, több száz oldalas, elméletët és gyakorlatokat fëlölelő munkájának gyakorlati részéből. Hasznos mindënkinek, aki nyilvánosság előtt beszél: rádió- és tévébemondóknak, politikusoknak, színészëknek és szinkronszínészëknek. Az írás századai után az ëlëktronikus terjesztő eszközök által ismét mëgnőtt az élő szó szerepe. Fontos, hogy azok, akiknek a hangját ezrek, tízezrek hallják ëgyszërre, példaadóan használják nyelvünket, mert tőlük tanul a nagy közönség.

.

Thoroczkay Miklósné szavai:

A beszéd kizárólag az embër sajátja, a gondolatközlés és a társadalmi érintkëzés eszköze.

Igën fontos tudni a beszédről, hogy a beszédët nem örököljük, hanem tanuljuk. Örököljük viszont a beszéd létrehozásához szükségës anatómiai fëlépítést, a beszédszerveket, amellyel a beszéd létrejön. Élettani szëmpontból a beszéd a legfinomabban koordinált mozgások sorozata, melyet az idegrëndszër irányító tëvékënysége vezérël. … A külvilágból jövő, illetőleg belülről fakadó ingërëkre indul mëg ez a bonyolult automatizmus, mely igën gyors mozgásokra készteti a beszédben résztvëvő szerveket….

A beszéd elsajátításakor a legdöntőbb tényëző a kapott beszédpélda, a minta, amelynek a lëutánzásával alakul ki az anyanyelv. Amennyiben a példa nem tökéletës, akkor az eredmény is csak „tökéletlen beszéd” lëhet. Korunk jellemzője a fëlgyorsult élet, mely növelte a beszédünk átlagsebësségét. A fëlgyorsult tëmpóhoz társuló zárt szájú beszéd, valamint a divattá nőtt rágógumizás ëgyüttesen elkent, összemosott artikulációjú hangzósorokat eredményëz. A beszédben fëllelhető hibák, hiányosságok javíthatóak. A javításhoz nagyon nagy türelëmre, nagy önfëgyelëmre, nagy elszántságra, erős akaratra és folyamatos gyakorlást igénylő, hosszú időre van szükség!”

.

ÚTMUTATÓ A FËLADATLAPOKHOZ

A fëladatlapok fokozatosan, ëgymásra épülve bővülnek. Ëgy-ëgy gyakorlandó területhëz több azonos célú gyakorlósort is mëgtalálhatunk. Nem csak a többszöri vagy gépies ismétlés, hanem a változatosabb és elmélyültebb gyakorlás vezethet a biztos eredményhëz!

Valamennyi foglalkozáson igyekëznünk këll a légzés-hangadás-nyelvügyesítési (ez utóbbi: artikulációs) gyakorlatokat az értelmezés szëm előtt tartásával és annak elsődlegësségével – de mindig az adott gyakorlandó célnak mëgfelelően – kialakítani!

A követkëző fëladatlap-gyűjtemény csupán ëgyes részterületëk gyakorlásának fëladatsorait tartalmazza!

Hangsúlyozom, hogy a fëladatlapok gyakorlatai csak kis részét képezik ëgy-ëgy foglalkozás anyagának. Támpontul, kiindulási pontul szolgálnak, de nem nélkülözhetik a beszédtëchnikában jártas tanár újító-ötletadó tanácsadását!

A tanulás kezdetén természetësen a tëchnikai (hangadó, hangképző, nyelvügyesítő stb.) gyakorlatok kerülnek előtérbe, majd a már elsajátított szövegejtési (tëchnikai) tudás birtokában ëgyre inkább teret kapnak az olvasó, szövegértelmező fëladatok. Miután a tiszta szöveghangzást biztosítottuk, ezëk után kerülhet sor a beszéd „művészi” kimunkálására.

Soha sëm feledkëzhetünk mëg arról, hogy a beszédtëchnika mindig az értelmezés szolgálatában áll, s mindig a jó, pontos mëgértést këll, hogy segítse, szolgálja!

A beszédtëchnikában csak folyamatos gyakorlással lëhet stabil eredményt elérni! Ëgy-ëgy fëladatlapot többször is gyakorolnunk këll, mindig más és más célt tűzve ki a gyakorlandó területnek. Mindig tudnunk és tudatosítanunk këll, hogy mit és miért gyakoroltatunk!

A fëladatlapok ëgymásutánjában is rugalmasan këll tallóznunk, hogy mielőbb kijavítsuk a fëllelhető hibákat, kiküszöböljük a fënnálló hiányosságokat!

Különösen a beszédszervi (artikulációs) hibák, s köztük az R hangzó gyakorlására találunk gazdag anyagot, mivel ez valamennyi hangzóképzési (artikulációs) renyheségre jó orvosság!

Az nyelvügyesség mozgássorainak (artikuláció) javítása még a beszédhibáktól mentes beszélőnél is kötelező. Itt nagyon fontos gyakoroltatni az alábbi területëket:

● Az ëgymásra ható hangzógyakorlatok kimunkálása:

szótagsorokban,

szógyakorlatokban,

nyelvtörőkben.

● A különböző váltakozó hangzógyakorlatok kimunkálása:

szótagsorokban,

szógyakorlatokban,

nyelvtörőkben.

● Szövegës gyakorlatokban:

olvasólapokon.

A ritmus-hangsúly-hanglejtés-értelmezés gyakorlásához minimális segítségët adunk csak, hiszën gazdag, változatos szöveggyűjteményëk állnak rëndëlkëzésünkre!

Természetësen és ötletësen váltogatnunk këll az olvasó (olvasandó – esetlegësen mëgtanulandó) fëladatokat és a kiejtést (a hangzók képzését, az artikulációs készségët) javító gyakorlatsorokat.

Mindig növendékeink beszédállapotának, valamint az esedékës beszédtëchnikai terület igényének ismeretében tervezzük mëg munkánk mënetét.

Magától értetődő, hogy a beszédtëchnikai oktatás is a beszédállapot fëlmérésével, a hibák, hiányosságok rögzítésével, tudatosításával kezdődik. Majd elindul az a hosszú folyamat, melyben elkezdődik a beidegzëtt, készséggé vált beszéd (automatizmus) fëlbontása, a beszédfolyamat részekre szëdése, az ëgyes hangzók, hangkapcsolatok javítása.

A javított részëgységëk azonban még csak önmagukban hibátlanok! Hosszú gyakorlás után válnak ismét beszédünk szerves részévé. Bármilyen területën is történt a javítás, a beavatkozás, a javított hangadások, hangzósságok, hangszínëk, változó tëmpók, a különböző feszës ritmusok, vagy ëgyes beszédhangzók kialakítása után ismétëlten vissza këll állítanunk a mëgbontott, részeire szëdëtt beszédnek a folyamatát, a beszédautomatizmusát!

A tanulás befejezésekor már csak a tartalomra, a helyës nyelvtani szabályoknak mëgfelelő hangsúlyozásra és az érzelmekkel árnyalt gondolatok közvetítésére irányítjuk növendékeink figyelmét!

Kezdetben az olvasólapok különböző stílusú szövegeinek fëldolgozásával. Amennyiben szükségës, saját szövegëk mëgírásával, olvasásával, elmondásával.

Bármilyen területre is készít fël a beszédtëchnikai oktatás, mindig gazdag irodalmi szövegëkkel is dolgozzunk!

Thoroczkay Miklósné

 .

 1. HANGINDÍTÁS

.

A) Hangadások:

MMMMM MMMMM MMMMM

mámm mamm memm

mámámm mammamm memmemm

halkból indítva szélës zönge erőteljes zönge

 .

B) Hangadások különböző tëmpókkal:

bimm – bamm…

bimmbamm – bimmbamm…

bimmbammbimmbamm – bimmbammbimmbamm

 .

C) Hangadások három magassági pontban:

(fël majd vissza)

csëndül – kondul – pëndül përdül – fordul – lëndül

csëndült – kondult – pëndült përdült – fordult – lëndült

csëndült – kondult – pëndült përdült – fordult – lëndült

csëndülj – kondulj – pëndülj përdülj – fordulj – lëndülj

 .

D) Szélës zöngét mëgjelëníteni a beszédben:

dimbën-dombon

Dimbën-dombon döngő dongó.

Giling-galang, giling-galang, mëgszólal a csëngő harang,

Giling-galang, giling-galang, mëgszólalt a csëngő harang.

 .

Mende-monda, mende-monda, mindën monda mende-monda.

Nem mind arany, ami fénylik!

Mákom-mákom, kilyukadt a zsákom!

Mindën embër embër, de nem mindën embër embërségës embër!

Föld bömböl, dübörög, ördögökhöz könyörög!

 .

Fényësség Fényës ék

Fényës ég fémës ég

fényësre fent fenyëgető

fënt az ég. Fényësség. (Kiss Dénës)

 .

E) Hangemeléssel:

Nem hétfőn, nem keddën, nem szërdán, nem csütörtökön,

nem péntëkën, nem szombaton, hanem vasárnap!

 .

F) Hangerő fokozásával:

Nem 2, nem 4, nem 6, nem 8, nem 10, nem 12, nem 14, nem 16, nem 18, hanem 20!

 .

2. ZÖNGÉSÍTVE

 .

A) Hangadás, légzés:

Lassúból gyorsítva és erősítve!

Lassú: dimbën-dombon

Közepes: dimbëndombon-dimbëndombon

Gyors: dimbëndombondimbëndombon-dimbëndombondimbëndombon

gimbën-gombon

gimbëngombon-gimbëngombon

gimbëngombongimbëngombon-gimbëngombongimbëngombon

dimbën-dombon-gimbën-gombon

dimbëndombon-gimbëngombon-dimbëndombon-gimbëngombon

dibben-dobban

dibbendobban-dibbendobban

dibbendobbandibbendobban-dibbendobbandibbendobban

libben-lobban

libbenlobban-libbenlobban

libbenlobbanlibbenlobban-libbenlobbanlibbenlobban

dibben-dobban-libben-lobban

dibbendobban-libbenlobban-dibbendobban-libbenlobban

dimbës-dombos

dimbësdombos-dimbësdombos

dimbësdombosdimbësdombos-dimbësdombosdimbësdombos

gimbës-gombos

gimbësgombos-gimbësgombos

gimbësgombosgimbësgombos-gimbësgombosgimbësgombos

dimbës-dombos-gimbës-gombos

dimbësdombos-gimbësgombos – dimbësdombos-gimbësgombos

 .

B) Szélës zöngével: Hangerőváltásokkal (kérve utasítva):

 csëndül-kondul csëndülj-kondulj!

 përdül-fordul përdülj-fordulj!

 csëngëtt-bongott csëngess-bongass!

 csillant-villant csillants-villants!

 csurran-csëppen csurranj-csëppenj!

 csurrant-csëppent csurrants-csëppents! csurrantsd-csëppentsd!

 .

 3. HANGADÁS – HANGSÚLY – HANGERŐ

 .

A) Hangadás: Hangerő (fëlszólítás – utasítás):

 Nem merëm, hanem mertem. Mertem, të is merj! Merd!

Nem marom, hanem martam. Martam, të ismarj! Mard!

 .

Nem várom, hanem vártam. Vártam, të is várj! Várd!

Nem tárom, hanem tártam. Tártam, të is tárj! Tárd!

 .

Nem verëm, hanem vertem. Vertem, të is verj! Verd!

Nem kérëm, hanem mëgkértem. Kértem, të is kérj mëg! Kérd mëg!

 .

Nem hívom, hanem áthívtam. Hívtam, të is hívj át! Hívd át!

Nem hiszëm, hanem elhittem. Hittem, të is hidd el! Hidd el!

Nem hűtöm, hanem lëhűtöttem. Hűtöttem, të is hűtsd lë! Hűtsd lë!

 .

B) Nyelvügyesítés:

Hangadás, hangerő:

mébé-mébé-árl bepé-bépe-árj Várj! várj! várd!

mébé-mébé-arl bepé-bépe-arj Varrj! varrj! varrd!

mébé-mébé-erl bepé-bépe-erj Verj! verj! verd!

mébé-mébé-orl bepé-bépe-orj Merj! merj! merd!

mébé-mébé-örl bepé-bépe-örj Törj! törj! törd!

mébé-mébé-érl bepé-bépe-érj Mérj! mérj! mérd!

mébé-mébé-url bepé-bépe-urj Túrj! túrj! túrd!

mébé-mébé-ürl bepé-bépe-űrj Tűrj! tűrj! tűrd!

mébé-mébé-irl bepé-bépe-írj Bírj! bírj! bírd!

 .

C) Mondd többször:

jel – jelek – jelelëk

jelel – jellel – jellel – jelel

telekën – terekën – terepën – telepën – teleket – tereket – terepët – telepët – telekëd – terepëd – telepëd

(Mondd folyamatosan!)

jel, jelën, jelënt, jelëntő, jelëntős, jelëntősen, jelëntősebben, jelëntősebbet, jelëntősebbre

jel, jellem, jellemës, jellemësen, jellemësebben, legjellemësebben, legjellemësebbet, jellemësebbre

fej, fejlődik, fëlfejlődik, fëlfejlődött, fëlfejlődöttről, fëlfejlődötteknek, fëlfejlődötteket, fëlfejlődöttekre

fej, fejleszt, fëlfejleszt, fëlfejlesztëtt, fëlfejlesztëttebb, fëlfejlesztëttebbnek, fëlfejlesztëttebbet

 .

D) Mondd többször, gyorsítva:

Jó nyár jár rá! – Görbe cserép, bögre cserép! – Sárga bögre, görbe bögre!

 .

 4. HANG ÉS HANGERŐ LÉGZÉSSEL

 .

A) Biztos hangadás:

Mëntek, mëntek, mëndëgéltek….

                  Mëntek, mëntek, mëg-mëgálltak…

Amint mënt, mëndëgélt…

                 Amint mëntek, mëndëgéltek…

 .

B) Több tartalommal:

Napról napra, lapról lapra…

Në szólj szám, nem fáj fejem!

Amit ma mëgtëhetsz, në halaszd holnapra!

Amit veszt a révën, mëgnyeri a vámon!

Ki mint él, úgy ítél!

Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát!

Ki korán kel, aranyat lel!

 .

C) Több hangszintën, légzőtérfogat növelésével:

Nem hétfőn, nem keddën, nem szërdán, nem csütörtökön, nem péntëkën, nem szombaton,

hanem vasárnap!

Nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9, hanem 10!

Nem 2, nem 4, nem 6, nem 8, nem 10, nem 12, nem 14, nem 16, nem 18, hanem 20!

Nem 3, nem 6, nem 9, nem 12, nem 15, nem 18, nem 21, nem 24, nem 27, hanem 30!

Nem 4, nem 8, nem 12, nem 16, nem 20, nem 24, nem 28, nem 32, nem 36, hanem 40!

Majdnem 1, majdnem 2, majdnem 3, majdnem 4, majdnem 5, majdnem 6, majdnem 7, majdnem 8, majdnem 9, már majdnem 10!…..

Már nem 1, de még nem 2, már nem 3, de még nem 4, már nem 5, de még nem 6, már nem 7, de még nem 8, már nem 9, de még nem 10!….

 .

D) Közbeszúrások gyakorlására:

Már majdnem 2, (de még mindig nem 2), már majdnem 3, (de még mindig nem 3), már majdnem 4, (de még mindig nem 4), már majdnem 5, (de még mindig nem 5), már majdnem 6, (de még mindig nem 6), már majdnem 7, (de még mindig nem 7), már majdnem 8, (de még mindig nem 8), már majdnem 9, (de még mindig nem 9), már majdnem 10, (de még mindig nem 10)… stb.

 .

E) Közbeszúrások és hangszínváltások (dühös – kárörvendő) gyakorlására:

Most már 2, (de még nem 3!), most már 3, (de még nem 4!), most már 4, (de még nem 5!), most már 5, (de még nem 6!), most már 6, (de még nem 7!), most már 7, (de még nem 8!), most már 8, (de még nem 9!), most már 9, (de még nem 10!), most már 10, de még nem stb…..

 .

F) Légzőtérfogat:

Hétfő mellett nem szërda, hanem kedd áll,

kedd mellett nem csütörtök, hanem szërda áll,

szërda mellett nem péntëk, hanem csütörtök áll,

csütörtök mellett nem szombat, hanem péntëk áll,

péntëk mellett nem vasárnap, hanem szombat áll,

szombat mellett nem hétfő, hanem vasárnap áll,

vasárnap mellett nem kedd, hanem hétfő áll.

.

G) Azonos légzésëgységëk:

Hétfő előtt nem kedd, nem szërda, nem csütörtök, nem péntëk, nem szombat,

hanem vasárnap áll.

Kedd előtt nem szërda, nem csütörtök, nem péntëk, nem szombat, nem vasárnap,

hanem hétfő áll….

Szërda előtt nem csütörtök, nem… (Folyamatosan tovább!)

Vasárnap előtt nem hétfő, nem kedd, nem szërda, nem csütörtök, nem péntëk,

hanem szombat áll.

 .

 5. HANGADÁS – ZÖNGÉSÍTÉS – HANGSZÍNËK

 .

A) Hangadó gyakorlatok alkalmazása:

Mámmammemm…. mánnám mannam mënnëm

.

mënne merne vënne verne

mënnëm mernëm vënnëm vernëm

mënnëd mernëd vënnëd vernëd

 .

mënne ënne lënne nem mënne nem ënne nem lënne

merne tënne vënne nem merne nem tënne nem vënne

verne kenne benne nem verne nem kenne nem benne

 .

B) Hangszín váltásokkal:

Ëszëm-iszom, dínom-dánom,

nem bánomból van a bánom.

 .

din-don, din-don

din-don, din-don,

dana-dana don-don-don-don!

 .

Dirmëg-dörmög a medve, Dirmëg-dörmög a medve,

nincsen neki jókedve. mert nincs neki jókedve.

 .

Kezemben az üvegëm, Lëesëtt a süvegëm,

Fejemben a süvegëm, Hogy vëszëm fël, Istenëm,

Kortyolgatok csëndesen. Forog a világ velem.

 .

Volt ëgy dongó mëg ëgy légy, Három dongó mëg ëgy légy

tovább is van, mondjam még? tovább is van, mondjam még?

 .

Jakab pap komám kapuján

hatvanhat tarka vak vad bakgalamb ül.

 .

Keddën kedvem kerekëdëtt.

Kereket kerekën kerítëttem kerekre.

 .

Keddën Kerekes Kelemën kerekét

kerek kerékën kerekdedën kerekíti kerekre.

 .

Të tëtted e tëttetëtt tëttet,

Të tëttetëtt tëttëk elvetemült tëttëse, të!

Budán a párom, Budán a párom.

Hazafelé döcögök, hazafelé döcögök.

 .

Mama máma mákot vet.

- többször! -

 .

De dadogok, de dagadok !

- többször! -

 .

A mama papagája nem a papa papagája.

- többször! -

 .

 6. ZÖNGÉSÍTÉS – HANGSZÍNËK

 .

A) Hangadás szélës zöngével, különböző hangerőkkel:

 .

NÉPI MONDÓKÁK:

Aranykertben aranyfa Giling-galang, giling-galang,

Aranymókus alatta Szól rëggel a kicsi harang.

Aranycsëngő muzsikál Magas torony kis harangja,

Aranybaba szundikál Messzeszállva int a hangja.

Aranyszúnyog muzsikál Giling-galang, giling-galang,

Pici lányka szundikál. Szól rëggel a kicsi harang.

 .

B) Kiss Dénës: Ragozás

 .

Változat

változatok változata

változatlan változom

Változatlanul változtat

változtató változások

változtató változtatása

-va -ve -vá -vé

Változóvá

válóvá válok

változtathatatlan

változat

.

 C) Kiss Dénës: Változatok

 .

VIRÁGRA VÉRRE BORRA PŐRE BŐRRE

 Virágra vérre virradatra

porra pörre pőre bőrre

varra vörösbor-bíborra

vörhenyre vérehullásra

përzsëlő párosságr

arca përnye-párájára

lázra vörös pirkadásra

szëme borára nyelve bíborára

barna bőrét verő pírra

rózsa öle parazsára –

Hogy në is emlékëzzek másra

vérét vëttem e papírra

 .

D) Kiss Dénës: Időkék

.

Kéklő vízre kék ég éget Vízbe lóg a hëgyek lába

csëngő kéket sötétkéket összekoccan kéklő káka

ékëskëdnek fëlhőkékek mind törékëny csillám kéklő

hömpölyögnek köd-hëgyek kúpok köré kovakék nő

bazalt ölén a Badacsony kék a zöld és kék az erdő

időkéket rejtëget az ég a föld kék kék kék

.

7. NYELVÜGYESÍTÉS: MAGÁNHANGZÓK – SZÓVÉGEK

.

A) Magánhangzók

.

Á – E – Ë – É – I

máj – mely – mély – përsëly – mily – míg

már – mer – szër – mér – Mir

vár – ver – për – vér – VIT – víz

hát – hely – székëly – hét – hit – híg

.

Á – A – O – U (– Ö – Ü )

már – mar – mór – búr – bőr – tűr

tár – tar – tor – túr – tör – tőr – tűr

kár – kar – kor – kór – kör – kül – kűr

hál – hal – hall – hol – hull – hűl

.

B) Szóvégek

.

bamm bob tép hab van

bab bot tét hat Watt

Bag boly tév haj vaj

bal bor tél hal vad

baj bog tér has vall

bak bocs tész hall vas

 .

lám vám tám Maáb báb

láp vád táp mák bán

láb vág tág Máv Báv

lát váj táv már báj

lány vár tál máj bár

lágy váll Tác más bál

.

Vép rém mén mim Vim

vét rét még mit VIT

véd rég mély míg vitt

vég rész mér mik vidd

vél rés mész mill víg

vér réz méz miss víz

vés rén mécs Mir visz

 .

szëm sim lép töm tűm

szëbb síp lét tök tűk

szëtt sín lék töff tüll

szëd sitt lég tör tűr

szëg sík léc tőr tűn

szel sikk légy tötty tűz

szër sír lény tőgy tüssz

szesz

 .

 8. HANGADÁS DÚS ZÖNGÉVEL, BESZÉDSZERVI ÜGYESÍTÉS

.

A) Hangadás, hangkapcsolatok:

.

maja maja maja majd majdan Maja java: vaja.

vaja vaja vaja java java java Laja, Laja. Laja!

veje veje veje jeve jeve jeve Jele. Jele? Jele!

 .

B) Nyelvügyesítés:

.

leveje leveje lavaja lavaja jalava lavaja

vejele vejele vajala vajala vajala lavaja

veleje veleje valaja valaja valaja jalava

jevele jevele javala javala jalava valaja

jeleve jeleve jalava jalava lavaja vajala

lëvëjë lëvëjë lavaja lavaja jalava lavaja

vëjëlë vëjëlë vajala vajala vajala lavaja

vëlëjë vëlëjë valaja valaja valaja jalava

jëvëlë jëvëlë javala javala jalava valaja

jëlëvë jëlëvë jalava jalava lavaja vajala

 .

avval avval avval evvel evvel evvel tejjel-vajjal tejjel-vajjal

vajjal vajjal vajjal vele vele vele levelem leveled levele

 .

jajjaj jajjaj jajjaj jajjal jajjal jajjal bajjal bajjal bajjal

ajajajaj ajajajaj hajajajaj hajajajaj heje huja haj!

 .

C) Szavak – biztos hangképzés:

 .

Lali Lili Lali Lili Lili Lali Lili Lali

Vili Vali Vali Vili Vili Vali Vali Vili

Pali Piri Piri Pali Pali Piri Piri Pali

Ili Ali Ili Ali Ali Ili Ali Ili

 .

Pali Piri Ili Ali Piri Pali Ali Ili Pali Piri Ili Ali

Lali Lili Vali Vili Lali Lili Vili Vali Lili Lali Vali Vili

 .

Piri, Pali, Ili, Ali, Lali, Lili, Vili, Vali

 .

bolt bojt bort bolt bojt bort bolt bort bojt bolt bort bojt bort bojt bolt bort bojt bolt

 .

tolt tojt tort tolt tojt tort tolt tort tojt tolt tort tojt tort tojt tolt tort tojt tolt

 .

folt fojt forrt folt fojt forrt folt forrt fojt folt forrt fojt forrt fojt folt forrt fojt folt

 .

D) Mondd többször!

 .

Újra fúrja, fúrja újra!

Sárga bögre, görbe bögre…

Görbe cserép, bögre cserép!

Klára vágya: ágya,

Ágyra! Klára vágya.

.

Öt görög – öt török.

Ragály rág, s rög dübörög!

Zabra zëbra – zsebre zabra!

Útról útra újra – túlról túlra újra!

Hurka burka túrva.

Győri gyufagyári gyufa vár.

 .

  9. ORRHANGÚSÁG ELLENI GYAKORLATOK

NEM TARTALMAZ M – N – NY HANGZÓKAT

 .

A) Hangadás: (Folyamatosan fëlfelé és vissza – Soronként és oszlopban is!)

bápá pábá bapa paba bepe pebe

dátá tádá data tada dete tede

lájá jálá laja jala leje jele

lává válá lava vala leve vele

bádá dábá bada daba bede debe

pátá tápá pata tapa pete tepe

rálá lárá rala lara rele lere

 .

B) Hangképzés a lágyszájpad mozgásának fokozására:

ák ákkák ákkákkák ákkákkákkák

ak akkak akkakkak akkakkakkak

ek ekkek ekkekkek ekkekkekkek

ëk ëkkëk ëkkëkkëk ëkkëkkëkkëk

ok okkok okkokkok okkokkokkok

ók ókkók ókkókkók ókkókkókkók

ök ökkök ökkökkök ökkökkökkök

ők őkkők őkkőkkők őkkőkkőkkők

ék ékkék ékkékkék ékkékkékkék

uk ukkuk ukkukkuk ukkukkukkuk

úk úkkúk úkkúkkúk úkkúkkúkkúk

ük ükkük ükkükkük ükkükkükkük

űk űkkűk űkkűkkűk űkkűkkűkkűk

ik ikkik ikkikkik ikkikkikkik

ík íkkík íkkíkkík íkkíkkíkkík

 .

C) Szavak – pontos szóvégek:

levele levelet leveled levelek leveleid leveleik

verebe verebet verebed verebek verebeid verebeik

kereke kereket kereked kerekek kerekeid kerekeik

telepe telepët telepëd telepëk telepeid telepeik

fëdele fëdelet fëdeled fëdelek fëdeleid fëdeleik

kedvese kedveset kedvesëd kedvesëk kedveseid kedveseik

 .

D) Mondd többször:

puhafa – tujafa halolaj – hajolaj

kofa fája – pofa fája kofa bája – kofa hája

kofa fája – pofa szája kofa szája – kofa tája

keretës – kerekes – Kerepës – kerekek – kereked – berëked – bereped

 .

E) Bővűlő mondatok:

Havas eső esik.

Hideg, havas eső esik.

Hideg, havas eső esik, fúj a szél.

Hideg, havas eső esik, fúja jeges szél.

Hideg, havas eső esik, fúj a csípős, jeges szél.

Hideg, havas eső esik, fúj a csípős, jeges szél a házakra.

Hideg, havas eső esik, fúj a csípős, jeges szél a házakra, terekre.

Hideg, havas eső esik, fúj a csípős, jeges szél a kopár házakra, terekre.

Hideg, havas eső esik, fúj a csípős, jeges szél a kopár házakra, szellős terekre.

Hideg, havas eső esik, fúj a csípős, jeges szél a kopár házakra, szellős terekre és a kisgyerëkëkre.

Hideg, havas eső esik, fúj a csípős, jeges szél a kopár házakra, szellős terekre és a szívós kisgyerëkëkre.

 .

 10. ORRHANGÚSÁG ELLENI HANGADÓ GYAKORLATOK

NEM TARTALMAZ M N NY HANGZÓKAT

 .

A) Hangadás, hangkapcsolatok:

bátá tábá bata taba bete tebe

dápá pádá dapa pada depe pede

lágá gálá laga gala lege gele

gává vágá gava vaga geve vege

gádá dágá gada daga gede dege

pábá bápá paba bapa pebe bepe

rálájá lárájá ralaja laraja releje lereje

 .

B) Szavak, pontosan képzëtt szóvégekkel:

perece perecët perecëd perecëk perecëket pereceitëket

kerevet kerevetët kerevetëd kerevetëk kerevetëket kereveteitëket

terepe terepët terepëd terepëk terepëket terepeitëket

felelet feleletët feleletëd feleletëk feleletëket feleleteitëket

 .

C) Erőteljes lágyszájpad gyakorlatok (Zöngétlen-zöngés váltakozások)

ák ág ákkák ággág ákkákkák ággággág

ak ag akkak aggag akkakkak aggaggag

ek eg ekkek eggeg ekkekkek eggeggeg

ëk ëg ëkkëk ëggëg ëkkëkkëk ëggëggëg

ok og okkok oggog okkokkok oggoggog

ók óg ókkók óggóg ókkókkók óggóggóg

ök ög ökkök öggög ökkökkök öggöggög

ők őg őkkők őggőg őkkőkkők őggőggőg

ék ég ékkék éggég ékkékkék éggéggég

uk üg ukkuk uggug ukkukkuk ugguggug

úk úg úkkúk úggúg úkkúkkúk úggúggúg

ük üg ükkük üggüg ükkükkük üggüggüg

űk űg űkkűk űggűg űkkűkkűk űggűggűg

ik ig ikkik iggig ikkikkik iggiggig

ík íg íkkík íggíg íkkíkkík íggíggíg

 .

D) Nyelvügyesítés – pontos szóvégek:

Bag bak Bagot bakot Bagok bakok

rag rak ragot rakott ragok rakok

szag szak szagot szakot szagok szakok

tag (tik)tak tagot takot tagok takok

 .

E) Mondd többször:

lóra – róla De dadogok, de dagadok!

dagadó – dadogó De dagadó, de dadogó!

terek – telek Terek, telek, kerek terek.

terekre – telekre Telekről, terekről, kerek telekről.

 .

dagadó – fakadó – szakadó – szaladó – ragadó – hadaró – takaró – vakaró – kaparó – tapadó

belek – cselëk – Elek – telek – felek – kelëk – lelëk – szelëk – telek

berëk – erek – gyerëk – kerek – përëk – szërëk – terek – verëk

 .

F) Mondatok:

Katiék gyerëkeikkel és barátaikkal a hëgyek között töltötték a forró júliusi és augusztusi szabadságot. Dél óta a kerek erdő fëlëtt ëgyre sötétebbek lëttek a fëlhők. Ëgy përc alatt óriási szélvihar kerekëdëtt.

Gyerëkëk! – gyertëk be a szabadból, látjátok, hogy csëpërëg az eső! A rossz idő alatt jót társaloghattok, vagy társasjátékot is játszhattok! Ha a közös játék alatt éhësek lësztëk, kapjatok be pár falatot! Később, ha kivilágosodik, ha eláll a szél és a csëpëgés, akkor újból játszhattok kedvetëkre. Kergetőzhettëk, rúghatjátok a fëlfújható bőrlabdát, vagy elsétálhattok a berëk széléig. Jót játszhattok ëgyütt sötétëdésig a késői lëfekvés előtt!

 .

 11. L HANG GYAKORLÁSA

PONTOS HANGKÉPZÉS FEJLESZTÉSE: DN – ND – LN – LT – TL – L

 .

A) Nyelvügyesítés:

1.                                          2.                                      3.

ádná-ándá-jálá-ál        elná-ájlá-ajla-al-já        élán-iltá-átlá-lá

ádná-ándá-jala-al        elná-ájlá-ajla-al-ja        élán-iltá-atla-la

ádná-ándá-jele-el         elná-ájlá-ajla-al-je         élán-iltá-etle-le

ádná-ándá-jëlë-ël         ëlná-ájlá-ajla-al-jë        élán-iltá-ëtlë-lë

ádná-ándá-jolo-ol        elná-ájlá-ajla-al-jo        élán-iltá-otlo-lo

ádná-ándá-jóló-ól        elná-ájlá-ajla-al-jó        élán-iltá-ótló-ló

ádná-ándá-jölö-öl         elná-ájlá-ajla-al-jö        élán-iltá-ötlö-lö

ádná-ándá-jőlő-ől        elná-ájlá-ajla-al-jő        élán-iltá-őtlő-lő

ádná-ándá-jélé-él         elná-ájlá-ajla-al-jé        élán-iltá-étlé-lé

ádná-ándá-julu-ul        elná-ájlá-ajla-al-ju        élán-iltá-utlu-lu

ádná-ándá-júlú-úl         elá-ájlá-ajla-al-jú          élán-iltá-útlú-lú

ádná-ándá-jülü-ül         elná-ájlá-ajla-al-jü       élán-iltá-ütlü-lü

ádná-ándá-jűlű-űl         elná-ájlá-ajla-al-jű        élán-iltá-űtlű-lű

ádná-ándá-jili-il           elná-ájlá-ajla-al-ji         élán-iltá-itli-li

 .

B) L – szógyakorlatok:

lá-:

láb, lába, lábadozó, lábas, láda, lágy, lágyan, lágyék, lágyít, lám, láma, lámpa, lámpafény, lámpás, lámpavas, lánc, Lánchíd, láncszëm, lándzsa, láng, lángész, lángos, lány, lánya, lányka, lányos, láp, lápisz, lápos, lát, látás, látásszög, látcső, láthat, látkép, látnok, látó, láva, lávakúp, láz, lázad, lázas, lázít, lázong, lázongó

la-:

labda, ladik, lak, lakáj, lakás, lakat, lakhely, lakik, lakk, lakó, lakott, lakoma, lakónegyed laktanya, lamëntáció, lampion, lanka, lankad, lankás, lant, lantos, lanyha, lap, lapály, lapályos, lapát, lapátfogú, lapít, lapkiadó, lapocka, lapocska, lapos, laposfogó, lapp, lappang, lappangó, laptudósító, lapu, lapú, laska, lassabb, lassan, lassít, lassú, lat, latin, latyak, latyakos, lavina, lavinaveszély, laza, lazán, lazaság

le- és lë-:

lë, Lëa, lëadó, lëány, lëányági, lëányanya, lëányszoba, lebben, lebbencs, lebbent, lebëg, lebeny, lëbontás, lëbuj, lëbújik, lecke, leckekönyv, lëcsó, lëendő, lëfogja, lëfolyó, lëgátus, lëgënda, lëgëndás, legény, legénybúcsú, legénykëdik, legénység, legfőbb, lëgitim, legjava, legjobb, legjobban, legkésőbb, legkisebb, legmagasabb, legmélyebb, legtovább, legtöbb, legújabb, legutóbb, legyez, legyező, legyint, lëhető, lëhetőség, lëhetségës, lëhiggadt, lëhunyt, lëigázott, lejtős, lëmëgy, lemez, len, lencse, lëndít, lenfonó, lëng, lenhajú, Lenke, lenmag, lënn, lënyomat, lepcsës, lepke, les, lësz, lëtét, lëtt, lëtűnt, levegő, leves, lëvés, lëvezető, lëvonás, lëvő, lëxikon

lé-:

lé, léc, lécajtó, Léda, lég, légakna, légbe, légcső, légfék, légfűtés, léggömb, léghajó, léghuzam, léghűtésës, légi, légies, légió, légiposta, légitámadás, légnemű, légnyomás, légszesz, légszivattyú, légszívó, légtömeg, légtünemény, légutak, légvezeték, légzés, légzsák, légy, légycsapó, légyott, léha, léghűtő, lék, lény, lényeg, lép, lépés, lépkëd, lépő, lépték, lét, létszám, lézëng, lézëngő

 .

C) Csökkenő szërkëzetëk:

Bontsd kisebb ëgységëkre!

Vali / Vilivel / nevetve / futott /Lali után, /a szélës / folyó mellett / húzódó, / puha / hóval fëdëtt / lejtős / úton, / mindën / havas, / téli / hónapban / délutánonként.

Befejező mondat:

Vali futott.

 .

 12. L – J KAPCSOLATOK GYAKORLÁSA

 .

A) Hangadás:

Lobbanj! Lebbenj! Lëngj! Lobogj!

Lobbanó jelek lëngjenek!

Lobogjanak, lëngjenek, lebbenjenek!

 .

 B) Nyelvügyesítő hangkapcsolatok:

(lj= JJ)

eleje-jelelj -ál olló-jele – holló-tollát -áj aula-halolaj – láj

eleje-jelelj -al olló-jele – holló-tollát -aj aula-halolaj – laj

eleje-jelelj -el olló-jele – holló-tollát -ej aula-halolaj – lej

eleje-jelelj -ol olló-jele – holló-tollát -oj aula-halolaj – loj

eleje-jelelj -ól olló-jele – holló-tollát -ój aula-halolaj – lój

eleje-jelelj -öl olló-jele – holló-tollát -öj aula-halolaj – löj

eleje-jelelj -ől olló-jele – holló-tollát -őj aula-halolaj – lőj

eleje-jelelj -él olló-jele – holló-tollát -éj aula-halolaj – léj

eleje-jelelj -ul olló-jele – holló-tollát -uj aula-halolaj – luj

eleje-jelelj -ül olló-jele – holló-tollát -üj aula-halolaj – lüj

eleje-jelelj -il olló-jele – holló-tollát -ij aula-halolaj – lij

 .

C) Bővülő mondatok:

Lajos Imolájával Balatonvilágoson ült olajos hajójában.

Lajos Imolájával Balatonvilágoson ült olajos hajójában, ahol mélyen lëhajolt.

Lajos Imolájával Balatonvilágoson ült olajos hajójában, ahol mélyen lëhajolt, majd lëfejelte labdáját.

Lajos Imolájával Balatonvilágoson ült olajos hajójában, ahol mélyen lëhajolt, majd kíméletësen lëfejelte labdáját.

Lajos Imolájával Balatonvilágoson ült olajos hajójában, ahol mélyen lëhajolt, majd fëlemelkëdve kíméletësen lëfejelte új labdáját.

Lajos Imolájával Balatonvilágoson ült olajos hajójában, ahol mélyen lëhajolt, majd fëlemelkëdve kíméletësen lëfejelte új, fëlfújható labdáját.

Lajos Imolájával Balatonvilágoson ült olajos hajójában, ahol mélyen lëhajolt, majd fëlemelkëdve kíméletësen lëfejelte új, fëlfújható labdáját, a hullámokba.

Lajos Imolájával Balatonvilágoson ült olajos hajójában, ahol mélyen lëhajolt, majd fëlemelkëdve kíméletësen lëfejelte új, fëlfújható labdáját, a félelmet keltő hullámokba.

Lajos Imolájával Balatonvilágoson ült olajos hajójában, ahol mélyen lëhajolt, majd fëlemelkëdve kíméletësen lëfejelte új, fëlfújható labdáját, a hatalmas és félelmet keltő hullámokba.

Lajos Imolájával Balatonvilágoson ült olajos hajójában, ahol mélyen lëhajolt, majd fëlemelkëdve kíméletësen lëfejelte új, fëlfújható labdáját, a hatalmas és félelmet keltő balatoni hullámokba.

Lajos Imolájával Balatonvilágoson ült olajos hajójában, ahol mélyen lëhajolt, majd fëlemelkëdve kíméletësen lëfejelte új, fëlfújható labdáját, a hatalmas és félelmet keltő balatoni hullámokba, ëgy délutánon.

Lajos Imolájával Balatonvilágoson ült olajos hajójában, ahol mélyen lëhajolt, majd fëlemelkëdve kíméletësen lëfejelte új, fëlfújható labdáját, a hatalmas és félelmet keltő balatoni hullámokba, ëgy júliusi délutánon.

Lajos Imolájával Balatonvilágoson ült olajos hajójában, ahol mélyen lëhajolt, majd fëlemelkëdve kíméletësen lëfejelte új, fëlfújható labdáját, a hatalmas és félelmet keltő balatoni hullámokba, ëgy júliusi fëlhős délutánon.

 .

D) Mondd többször:

halolaj – hajolaj halolajos – hajolajos

halolaja – hajolaja halolajosak – hajolajosak

halolaján – hajolaján halolajosaktól – hajolajosaktól

halolajon – hajolajon halolajosan – hajolajosan

halolajtól – hajolajtól halolajosabb – hajolajosabb

 .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

.

A TELJES MŰ TARTALOMJEGYZÉKE

 .

ÚTMUTATÓ A FËLADATLAPOKHOZ 3

SZÁZHARMINCËGY FËLADATLAP 5

1. HANGINDÍTÁS 5

2. ZÖNGÉSÍTVE 5

3. HANGADÁS – HANGSÚLY – HANGERŐ 6

4. HANG ÉS HANGERŐ LÉGZÉSSEL 7

5. HANGADÁS – ZÖNGÉSÍTÉS – HANGSZÍNËK 8

6. ZÖNGÉSÍTÉS – HANGSZÍNËK 9

7. NYELVÜGYESÍTÉS: MAGÁNHANGZÓK – SZÓVÉGEK 10

8. HANGADÁS DÚS ZÖNGÉVEL, BESZÉDSZERVI ÜGYESÍTÉS..10

9. ORRHANGÚSÁG ELLENI GYAKORLATOK. NEM TARTALMAZNAK M – N – NY

HANGZÓKAT 11

10. ORRHANGÚSÁG ELLENI HANGADÓ GYAKORLATOK. NEM TARTALMAZNAK

M – N – NY HANGZÓKAT 12

11. L HANG GYAKORLÁSA. PONTOS HANGKÉPZÉS FEJLESZTÉSE: DN – ND –

LN – LT – TL – L 14

12. L – J KAPCSOLATOK GYAKORLÁSA 15

13. PR SZAVAKBAN 16

14. HANGKÉPZŐ KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE: BR – PR 17

15. HANGKÉPZŐ KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE – HANGADÁS 18

16. ZÖNGÉS-ZÖNGÉTLEN HANGZÓK: TR – DR 19

17. DR – TR KAPCSOLAT SZAVAKBAN (ËGYMÁS MELLETT).20

18. PONTOS HANGKÉPZÉS: DR-KAPCSOLATOK 21

19. DR-KAPCSOLAT SZAVAKBAN 22

20. DR-, TR-KAPCSOLAT SZAVAKBAN 23

21. L-, DR-, TR-KAPCSOLATOK 24

22. (ZSR – CSR – SR) – DR – TR HANGKAPCSOLATOK 25

23. ZSR – CSR – SR – DR – R HANGKAPCSOLATOK. R-SZÓGYAKORLATOK

(TR-INDÍTÁS ÉS SR-INDÍTÁS) 26

24. SZAVAKBAN R-KAPCSOLATOK SZÓ ELEJÉN 27

25. R-KAPCSOLATOK. SZÓ ELEJÉN R 28

26. R-KAPCSOLATOK SZÓ ELEJÉN, R- BŐVÜLŐ MONDATOKBAN…29

27. SZAVAKBAN -R-KAPCSOLATOK, SZÓ VÉGÉN R 30

28. SZAVAKBAN -R-KAPCSOLATOK, SZÓ VÉGÉN R 31

29. R-KAPCSOLATOK, SZÓ VÉGÉN R BŐVÜLŐ MONDATOKBAN…32

30. SZAVAKBAN -R-KAPCSOLATOK, R AZONOS MAGÁNHANGZÓK KÖZÖTT…33

31. SZAVAKBAN -R-KAPCSOLATOK, R VÁLTOZÓ MAGÁNHANGZÓK KÖZÖTT…34

32. SZAVAKBAN -R-KAPCSOLATOK, R VÁLTOZÓ MAGÁNHANGZÓK KÖZÖTT….35

33. NYELVÜGYESÍTÉS BŐVÜLŐ SZËRKËZETËKBEN, R SZÓKÖZBEN…36

34. PONTOS, HELYËS HANGKÉPZÉS: VÁLTOGASD A MAGÁNHANGZÓKAT!…37

35. KÉPEZZÜK BESZÉDHANGJAINKAT PONTOSAN! R-KAPCSOLATOK

KÜLÖNBÖZŐ MAGÁNHANGZÓKKAL (AZ Á MINTÁJÁRA)…..38

36. SZAVAKBAN -R-KAPCSOLATOK, R + MÁSSALHANGÓ, MÁSSALHANGZÓ + R …39

37. HANGKÉPZÉS PONTOSSÁGA: R-GYAKORLÁSSAL 40

38. HANGKÉPZŐ KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE: KR – GR – FR – RG..41

39. NYELVÜGYESÍTÉS: GR-,KR-, -R-KAPCSOLATOK 42

40. NYELVÜGYESÍTÉS: GR – KR 43

41. SZAVAKBAN: GR – KR (ËGYMÁS MELLETT) 44

42. NYELVÜGYESÍTÉS NÖVEKVŐ ËGYSÉGËKKEL: KR-, GR-, R-KAPCSOLATOKKAL….45

43. LÉGZŐ, HANGADÓ R-L-J VÁLTAKOZÁSOK 46

44. R – L SZAVAKBAN: PËRGŐ HANGKÉPZÉS 47

45. R – L – J: PONTOS HANGKÉPZÉS 48

46. PËRGETÉSËK: R – L, CS – C, S – SZ 49

47. HANGKÉPZŐ GYAKORLATOK: SZ – Z – C 50

48. SZ HANGZÓK SZÓKEZDŐ HANGTANI HELYZETBEN 52

49. SZ HANG SZAVAKBAN, KÜLÖNBÖZŐ HELYZETËKBEN 53

50. HANGKÉPZŐ GYAKORLATOK: SZ-KAPCSOLATOK – BŐVÜLŐ SZËRKËZETËK……..54

51. SZ HANGZÓK GYAKORLÁSA 55

52. SZ – S SZAVAKBAN, TISZTA HANGZÓKÉPZÉS 56

53. SZAVAKBAN: S – SZ – S 57

54. NYELVÜGYESÍTÉS: SZ – C 58

55. Z HANGZÓK KAPCSOLATOKBAN 59

56. HANGADÁS – PONTOS HANGKÉPZÉS (SZ – Z) 60

57. Z BŐVÜLŐ SZËRKËZETËKBEN, SZÓ ELEJÉN 61

58. SZ – Z – C: BESZÉDSZERVI ÜGYESÍTÉS 62

59. KÉPEZZÜNK PONTOS HANGZÓSOROKAT! 63

60. HANGKÉPZŐ KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE, HANGKAPCSOLATOK….64

61. HANGKAPCSOLATOK, HANGKÉPZŐ KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE: Z BŐVÜLŐ

SZËRKËZETËKBEN 65

62. C HANGZÓK GYAKORLÁSA EJTÉST KÖNNYÍTŐ KAPCSOLATOKBAN…..66

63. HANGADÁS, HANGKÉPZÉS: C, C TÖBB HANGZÓVAL 68

64. SZ HANGZÓK SZAVAKBAN SZÓKÖZI FONËTIKAI HELYZETBEN, TÖBB

HANGZÓ-VAL 69

65. Z HANGZÓK SZAVAKBAN (TÖBB HANGZÓVAL: SZ – C – S – ZS – CS)……..70

66. C HANGZÓK SZAVAKBAN (TÖBB HANGZÓVAL: SZ – Z – S – ZS – CS)……..71

67. -RS-, -RZS-, -RCS-, PONTOS HANGKÉPZÉS71 72

68. S HANG GYAKORLÁSA KAPCSOLATOKBAN 73

69. S SZÓANYAG, RS-KAPCSOLATBÓL INDÍTVA 74

70. S SZÓANYAG: SZÓ ELEJÉN: SU, SÜ, SÓ, SÖ, SA 75

71. S SZÓANYAG: SZÓ ELEJÉN: SÁ, SE, SË, SÉ, SI 76

72. S-SZÓANYAG: SZÓ ELEJÉN S + MÁSSALHANGZÓ 77

73. S-SZÓANYAG, S SZÓ ELEJÉN + (TÖBB HELYZETBEN) SZÓKÖZBEN….77

74. S-SZÓANYAG SZÓVÉGEKËN: -US, -ÜS, -ÓS 78

75. S SZÓVÉGI HELYZETBEN, SZÓANYAG 79

76. S HANGZÓK LÉGZŐTÉRFOGAT NÖVELÉSÉVEL 80

77. S-SZÓANYAG, TÖBB HANGZÓVAL (ZS-CS-SZ-Z-C) ËGYÜTT…81

78. S-SZÓANYAG, TÖBB HANGZÓVAL (ZS-CS-SZ-Z-C) ËGYÜTT…82

79. -SR- HANGKAPCSOLATOK, BŐVÜLŐ: SR 83

80. PONTOS HANGKÉPZÉS: SR – ZSR – CSR 84

81. NEHÉZ SZAVAK: R ÉS SZISZËGŐK-SUSOGÓK 85

82. ZS HANGKAPCSOLATOKBAN, SZÓANYAG TÖBB HANGZÓVAL (S-CS-SZ-Z-C)…86

83. ZS HANG GYAKORLÁSA HANGKAPCSOLATOKBAN, TÖBB HANGZÓVAL

(S-CS-SZ-Z-C) 87

84. CS HANGZÓK GYAKORLÁSA 88

85. HANGKÉPZŐ KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE, CS- KÜLÖNBÖZŐ KAPCSOLATOKBAN….89

86. LÉGZÉS: HANGKÉPZÉS BIZTONSÁGA 90

87. BESZÉDSZERVI MOZGÁSOK, LÉGZÉS: PONTOS HANGKAPCSOLATOK…91

88. HANGADÁS H HANGZÓKKAL 92

89. ZÖNGEADÁS H HANGZÓK MELLETT 93

90. HANGSZÍN, HANGERŐ H HANGZÓKKAL 94

91. HANGADÁS, NÖVEKVŐ ËGYSÉGËK 95

92. BESZÉDSZERVI GYORSÍTÁS 96

93. HANGADÁS, LÉGZÉS: BŐVÜLŐ SZËRKËZETËKBEN, R – L HANGKAPCSOLATOK…97

94. BESZÉDSZERVI MOZGATÁSOK 98

95. HANGKÉPZŐ KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE, LÉGZÉS: BŐVÜLŐ SZËRKËZETËKBEN….99

96. HANGKÉPZÉS PONTOSSÁGA, S (SUSOGÓ) HANGZÓK HALMOZOTTAN….100

97. GYAKORLÁS KÜLÖNBÖZŐ HANGKAPCSOLATOKBAN 101

98. LÉGZŐTÉRFOGAT NÖVELÉSE 102

99. LÉGZŐTÉRFOGAT NÖVELÉSE, HANGKÉPZÉS 103

100. HANG-HANGSZÍN ËGYÜTT 104

101. HANGADÁS HANGSZÍNËKKEL, BESZÉDSZERVI ÜGYESÍTÉS….105

102. HANGSZÍNVÁLTÁSOK, HANGERŐK, HANGKÉPZÉS 106

103. HANGADÁS, LÉGZÉS, BIZTOS HANGKÉPZÉS (HANGSZÍNVÁLTÁSOK)….107

104. HANGKÉPZŐ, BESZÉDSZERV-ÜGYESÍTŐ GYAKORLATOK…..108

105. HANGADÁS, ZÖNGÉS-ZÖNGÉTLEN VÁLTAKOZÁSOK 109

106. HANGADÁS – HANGKÉPZÉS – RITMUS 111

107. HANGADÁS – RITMUS – HANGKÉPZÉS 112

108. RITMUSOS HANGADÁS – HANGKÉPZÉS – LÉGZÉS 113

109. HANGKÉPZŐ, BESZÉDSZERV-ÜGYESÍTŐ GYAKORLATOK

(DZS – CS – ZS – TUR-GUDORGOD) 114

110. PONTOS HANGKÉPZÉS 115

111. HANGADÁS – HANGKÉPZÉS – LÉGZÉS 116

112. HANGADÁS – ZÖNGÉS-ZÖNGÉTLEN HANGZÓK 117

113. HANGADÁS, PONTOS HANGKÉPZÉS HANGZÓVÁLTÁSOKKAL….118

114. HANGADÁS, HANGVÁLTÁS 119

115. HANGADÁS, HANGVÁLTÁS 120

116. PONTOS HANGKÉPZÉS: C – CS – S 121

117. HANGKÉPZÉS FEJLESZTÉSE: SZISZËGŐK 123

118. HANGKÉPZÉS FEJLESZTÉSE SZISZËGŐKKEL: NEHÉZ KAPCSOLATOK 124

119. HANGADÁS, PONTOS HANGKÉPZÉS 125

120. PONTOS HANGKÉPZÉS: DZ – C – DZS 126

121. PONTOS HANGKÉPZÉS: DZ – DZS 127

122. HANGADÁS, HANGVÁLTÁS 128

123. SZISZËGŐ HANGOK ALKALMAZÁSA 129

124. PONTOS HANGKAPCSOLÓDÁSOK 130

125. SZÓLÁSOK, PONTOS HANGKÉPZÉS 131

126. HANGADÓ, LÉGZŐGYAKORLATOK 132

127. HANGADÓ, LÉGZŐGYAKORLATOK 132

128. SZÓLÁSOK: HANGSZÍNVÁLTÁSOKRA! 133

129. HANGSZÍNVÁLTÁS, PONTOS HANGKÉPZÉS 134

130. SZÓKINCS 135

131. FËLLÉPÉS ELŐTT 136

A GYAKORLATOKBAN SZEREPLŐ MŰVEK AZ ELŐFORDULÁS SORRËNDJÉBEN….137

A LÉGZÉS GYAKORLÓANYAGAIBAN 137

A HANGADÓ GYAKORLATOKBAN 137

A HANGKÉPZŐ GYAKORLATOKBAN 137

TËMPÓ-RITMUS GYAKORLATOK VERSËKBEN 138

IRODALOMJEGYZÉK 139

TARTALOMJEGYZÉK 140

UTÓSZÓ 143

Hozzászólás ehhez a cikkhez: 14. Bárczi Füzet. Thoroczkay Miklósné nagyszërű 12 beszédgyakorló fëladatlapja – a 131-ből

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)