Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Ëe-ző szótár. Alapszókincs

.

ËE-ZŐ SZÓTÁR

ALAPSZÓKINCS

.

Írta: Buvári Márta

Szërkesztëtte: Mészáros András

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2010, ISBN 978-963-87361-8-5

 

Bevezetés

Az Ëe-ző szótárban azok a szavak szerepëlnek, amelyek szótestében illetve kötőhangjukként e vagy ë jelëntkëzik. Az adattár lényegében az általunk kiadott alapvető kötet szóanyagát adja – az idegën szavak nélkül, amelyeket úgyis zárt ë-vel ejtünk (írunk):

Buvári Márta: Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval (Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány. Budapest, 2001)

Az eredeti mű bevezetése alaposan taglalja a teljesebb, 15 magánhangzós köznyelvi kiejtési változat mibenlétét, nyelvi értékét, fontosságát. A szótár anyaga belekerült a MorphoLogic Kft. és a Bárczi Alapítvány által mëgalkotott Ë-jelölő eszköz (számítógépes program) szókészletébe.

Az alapmű szótár az alább felsorolt 55 szónál (és származékaiknál) elfogadja a két változatot. Viszont a nagyobb számú ,,kék-aláhúzott” szó elkerülése, a jelölőeszköz zökkenőmentes működtetése végett az alanti szavaknak (szócsoportoknak) csupán az elöl álló alakja szerepel az Ë-jelölőben (a számítógépes változatban):

amely-ek (amëly), mely-ek (mëly), melyik-ek (mëlyik), némely-ek (némëly), sëmelyik-ek (sëmëlyik), valamely-ek (valamëly), valamelyik-ek (valamëlyik); deci (dëci); ëb-ëk (eb); hërrëg (herrëg), hërsëg (hersëg); këllék-ëk (kellék), këllem-ëk (kellem), këllemes-ek (kellemes), këllemetlen-ëk (kellemetlen), këllő-ek/k (kellő); kétely-ëk (kétëly), métëly-ëk (métely); lék-ëk (lék-ek), lékël (lékel); lënge (lenge); nem-ëk (nëm) (= nemzetség, válfaj), nemës-ek/ëk (nëmës); negyed-ëk (nëgyed), negyedik-ek/ëk (nëgyedik), negyven-ek (nëgyven); pertli (përtli); pëshed (peshed); rëked (reked), rëkedt-ek (rekedt), rëkesz-ëk (rekesz), rëkeszt (rekeszt), rëkken (rekken), rëkkenő-ek/k (rekkenő); rëvolvër-ëk (rëvolver); szemetël (szemetel); szép-ek (szép-ëk), szépen (szépën); szerb-ëk (szërb); szerel (szërël); szërkentyű (szerkentyű), szërkeszt (szerkeszt), szërkesztő (szerkesztő), szërkëzet-ëk (szerkezet); szerv-ek (szërv), szerves-ek (szërves), szervez (szërvez), szervezet-ëk (szërvezet); szevasz (szëvasz); telek, telkëk (telkek) telkës-ek (telkes); vëcsërnye (vecsërnye); verkli (vërkli).

 Jelmagyarázat

ek/ëk = A cserjések (milyenëk?) szó a területëk minőségét jelzi, míg a cserjésëk (mik?) több cserjést jelënt.

ek/k = A csicsëriek (milyenëk?) az odavalóságot, a csicsërik (mik?) a borsó többes számát jelënti.

fn = főnév

hsz = határozószó

i = ige

ik = igekötő

mn = melléknév

nm = névmás

nu = névutó

v. =vagy

| = Idáig tart a szó töve (ikës igéknél stb.).

 

 

SZÓTÁR

 

A, Á

advënt-ëk

ajnye

alpësi-ek

amely-ek (amëly)

ámën-ëk

amërikai

apró-csëprő

 

B

baktër-ëk

be

becenév, becenevek

becő

bëcs-ëk

becsiccsent

bëcsmérël

bëcsületës-ek

bég-ëk

béget

bëglërbég-ëk

bëgy-ëk

bej-ëk

bejgli

béke

bel-

bél, belek

bele

belém

beléndëk-ëk

beles-ek (mn)

bélés-ëk

bëlga

-beli (utótag)

beljebb

belőlem

belső, belseje

bélyëg-ëk

bencés-ëk

bendő

benn

bennem, benned

bennetëk-et

bennfentes-ek/ëk

bent

bënzin-ëk

berbécs-ëk

bërbër-ëk

berëk, berkëk

bérënc-ëk

bérël

bérës-ëk

bërëtva (borotva)

berkënye

bërrëg

bërzënkëd|ik

bërzsëny-ëk

besenyő

beste

bëstia

bestye

beszéd-ëk

beszél

beteg-ëk

bétel-ëk

bëtlehem-ëk

bëton

bëtű

bëtyár

bëzzëg

bibe

bíbelőd|ik

biccen

bicebóca

bicëg

bige

biggyeszt

billëg

billen

billencs-ëk

billentyű

bizsërëg, bizsërgëk

bliccël (potyázik)

bodëga

bojlër-ëk

böffen

bögre

bölcs-ek

bölcsesség-ëk

bölcsőde

bölény-ëk

böllér-ëk

böngészde

bőség-ëk

bőven

brekëg

brekeke

brikëtt-ëk

bukfenc-ëk

bukfencëz|ik

bumëráng

bűvész-ëk

 

C

cecelégy, cecelegyek

cefet-ëk

cefre

cég-ëk

cégér-ëk

celecula

cëlla

cëlofán

cemënde

cëmënt-ëk

cënk-ëk

cënt-ëk

cënti

ceremónia

cëruza

cësz-ëk

cët-ëk

cëtli

cibëre

cicërél

cigarëtta

cihelőd|ik

ciher-ëk

cikk-ëk

cikkëly-ëk

cím-ëk

címër-ëk

címëz

címlet-ëk

címzëtt-ek

cin-ëk

cinëge

cink-ëk

cinke

cipekëd|ik

cipel

cipellő

cipész-ëk

cirill-ëk

ciripël

cirpël

citëra

 

CS

csalétëk, csalétkëk

csëbër, csëbrëk

csëcs-ëk

csecsebecse

csecsemő

csëcsën-ëk

csegëly-ëk

cseh-ëk

csëhó

csekély-ek

csëkk-ëk

csel-ëk

cseléd-ëk

cselekëdet-ëk

cseleksz|ik, cselekëdëm

csel-ëk

cselleng

csëlló

csemcsëg

csemëge

csemëte

csempe

csempész-ëk

csencsël

csënd-ek

csenevész-ëk

csëng

csënget

csëngettyű

csép-ëk

csëpëg

csépël

csëpërëd|ik

csëpërëg

cseplesz-ëk

csëpp-ek/ëk

csëppen

csëpül

cser-ëk

cserbenhagy

csërdít

cserebere

cserebogár

cserél

cseremisz-ëk (mari nép)

cserény-ëk

cserép, cserepek

cserësznye

csërfës-ek

cserge

cserje

cserjés-ek/ëk

cserkel

cserkesz-ë

cserkész-ëk

csermely-ëk

csërrëg

csesz (i)

csetepaté

csëtlik

csetrës-ëk (csetrësz)

csetrësz-ëk (csetrës)

csëttëg

csëttint

cséve

csevëg

csevej-ëk

csevërész|ik

csevetël

csevice

csibe

csibész-ëk

csicsërëg, csicsërgëk

csicsëri-ek/k

csigër-ëk

csilingël

csille

csipdës

csipëget

csipërke

csipesz-ëk

csipet-ëk

csipëtke

csipke

csipkëd

csipkëlőd|ik

csipkënye

csippent

csirëg-csörög

csiripël

csiriz-ëk

csirke

csirrëg

csiszëg-csoszog

csíz-ëk

csozë

cső, csövek

csőcselék-ëk

csökevény-ëk

csökken

csörgedëz|ik

csörget

csörgettyű

csöröge

csörren

csörte

csörtet

csöves-ek/ëk

csügged

csüggeteg-ëk

csülleng-ët

csürhe

 

D

de

dë- (előképző)

dëák

debrecëni-ek/k

decembër-ëk

deci (dëci)

dédëlget

dëdikál

dëdós

dëfëkt-ëk

degesz-ek

dehogy

dejszën

dëka

dél, delek

délcëg-ëk

delej-ëk

delel

dëlfin-ëk

deli-ek/k

déli-ek

dëlta

dëmokratikus

denevér-ëk

derce

dereglye

dërék, dërëkak

derelye

derëng

deres-ek/ëk

dermed

derű

dërvis-ëk

dëszka

dëvërnya

dics-ëk

dicsekëd|ik

dicséret-ëk

dicsértessék-ët

didërëg, didërgëk

dikics-ëk

dinnye

dirmëg-dörmög

dísz-ëk

díszëlëg, díszëlgëk

díszës-ek

díszlet-ëk

dízël-ëk

docëns-ëk

döbben

döccen

dögletës-ek

dönget

dőre

dörej-ëk

dörgedelëm, dörgedelmek

dörren

düledék-ëk

düledëz|ik

dülled

dűne

 

DZ
__
 
DZS

dzsëki

dzsëm-ëk

dzsëmbori

dzsëntri

dzsëssz-ëk

dzsungël-ëk

 

 

E, Ë, É

e (ez)

-ë (= -é) (kérdőszócska)

ëb-ëk (eb)

ebben

ebből

ebéd-ëk

ébën-ëk

ébër-ek

ëbihal

ébred

ébredëz|ik

ébren

ébreszt

ecet-ëk

ecset-ëk

ëddëgél

eddigelé

édelëg

édën-ëk

edény-ëk

édës-ek

édësded-ëk

edz

ég, egek

égedelëm, égedelmek

egér, egerek

égër-ëk

egész-ek

egészség-ët

egészségës-ek

éget

égëtt-ek

egrës-ëk

ëgy-et

ëgybe

ëgyéb, ëgyebek

ëgyed-ëk

ëgyedül

ëgyel

ëgyelőre (= átmënetileg)

ëgyen-

ëgyén-ëk

ëgyenës-ek

ëgyenget

ëgyéniség-ëk

ëgyenleg-ëk

ëgyenlet-ëk

ëgyenlőre (= ëgyformára)

ëgyes-ek/ëk

ëgyesület-ëk

ëgyetëm-ëk

ëgyetëmës-ek

ëgyetëmlegës-ek

ëgyetlen-ëk

ëgyez|ik

ëgyezmény-ëk

ëgyeztet

ëgyház

ëgyik-et

ëgyke

ëgykor

ëgylet-ëk

ëgymás

ëgynëhány

ëgyre

ëgyszër

ëgyszërre

ëgyütt

ëgyüttes-ek/ëk

ëgyveleg-ëk

eh

éhën

éhës-ek

ëhető-ek/k

éhëz|ik

ehhëz

ehol

ehül (mëgehül)

ej

éj-ek

éjente

ejha

éjjel-ëk

ejnye

ejnye-bejnye

ejt

ék-ëk

ëkcéma

eke

ékël

ékës-ek

ékël

ékëzet-ëk

ëkhós szekér

ekkor

ekkora

ëklézsia

ékszër-ëk

el

él-ek

élc-ëk

élcëlőd|ik

éldëgél

ëldorádó

elé

elébe

éled

eledel-ëk

ëlëfánt

elég (igekötős ige)

ëlég, ëlëgek (mn, fn, hsz)

ëlégëdëtt-ek

ëlëgendő

ëlégségës-ek/ëk

ëlégtelen-ëk

elegy-ëk

elegyëd|ik

elei

eleinte

elejbe

eleje

eléje

ëlëktro- (előképző)

élelëm, élelmek

élelmiszër-ëk

elem-ëk

elém

élemëdëtt-ek

elemëz

elemózsia

éleny-ëk

élës-ek

eleség-ëk

éleszt

élet-ëk

eleve

eleven-ëk

élëz

elibe

éljën-ëk (főnév)

éljenek (i)

éljënëz

ellen (hsz, ik, nu)

ellen-ëk (fn)

ellenben

-ellenës-ek (utótag)

ellenëz

ellenkëz|ik

ellenség-ëk

ellenségës-ek

ellenszegül

ellenszenv-ek

ellentét-ëk

ellentëtt-ek

ellenzék-ëk

ellet

ell|ik

ëllipszis-ëk

elme

elmélet-ëk

elmélkëdés-ëk

elménckëd|ik

élmény-ëk

elő

előd

előke

elöl

elől

előlem

előleg-ëk

előny

előre

élősdi-ek/k

előtt

előttem

előz

előzékëny-ek

előzetës-ek

előzmény-ëk

elpityërëd|ik

első

elseje

elsődlegës-ek

elszëndërëd|ik

éltës-ek

elül (hsz)

elülső

elv-ek

élv-ek

elvégre

elvesz|ik (eltűnik)

elvësz (elemel)

élveteg-ëk

élvez

embër-ëk

embërségës-ek

embërtelen-ëk

eme

emel

emelet-ëk

emeletës-ek

emelkëd|ik

emeltyű

émëlyëg

emészt

emez-ëk

emlëget

emlék-ëk

emlékëzetës-ek

emlékëz|ik

emlékëztet

emléz

emlő

emse

ën- (saját) (nm)

encsëmbencsëm-ëk

ének-ëk

énekël

énekës-ëk

ënërgia

enged

engedékëny-ek

engëdelëm, engëdelmek

engëdelmeskëd|ik

engedély-ëk

engedélyëz

engëdetlen-ëk

engedmény-ëk

engëmet

engesztel

ennek

ennél (hsz)

ënnën- (saját) (nm)

ënzim-ëk

ënyëc-ëk

enyelëg, enyelgëk

enyém-ek

enyész|ik

enyh-ek

enyhe

enyhely-ek

enyhít

ennyi

enyv-ek

ép-ek

epe

eped

epekëd|ik

epër, eprëk

epeszt

építkëz|ik

éppen

épület-ëk

ér, erek

érc-ëk

ércës-ek

erdei-ek

érdëk-ëk

érdëkël

érdëkës-ek

érdëm-ëk

érdëmël

érdëmës-ek

érdëmlegës-ek

érdës-ek

erdész-ëk

erdő, erdeje

ered

eredet-ëk

eredj

eredmény-ëk

eredményës-ek

erëget

ereklye

erély-ëk

erélyës-ek

érëm, érmëk

erény-ëk

erényës-ek

eres-ek

érés-ëk

eresz-ëk

ereszkëd|ik

ereszt

ereszték-ëk

eresztés-ëk

éretlen-ëk

eretnek-ëk

érëtt-ek

érëtte (érte)

érëttségi

erez

érëz, érzëk

érëztet

érintkëz|ik

erjed

erjeszt

erkély-ëk

érkëz|ik

erkölcs

érlel

érme

ernyed

ernyeszt

erő, ereje

erőd

erőlköd|ik

erőltet

erőszak

erre

érsëk-ëk

érte, érted, értem (hsz)

értëm (i)

érték-ëk

értékël

értékës-ek

értekëz|ik

értekëzlet-ëk

értelëm, értelmek

értelmiségi-ek

értesít

értetlen-ëk

érv-ek

érvény-ëk

érvényës-ek

ërza (mordvin) (régebben: ërze)

érzék-ëk

érzékël

érzékëny-ek

érzékletës-ek

érzelëm, érzelmek

érzemény-ëk

érzés-ëk

érzet-ëk

esd

esdëkël

esedékës-ek

esedëz|ik

esëget

esély-ëk

esélyës-ek/ëk

esemény-ëk

esendő-ek/k

eseng

esernyő

eset-ëk

esetënként

esetleg

esetlegës-ek

es|ik

esket

eskü

esküvő

ësmér

ëspërës-ëk

est-ëk

este

estelëd|ik

estelënte

esteli-ek

estély-ëk

estendën

estike

estve

esz-ëk (bëtű)

ësz-ëk (zenei hang)

ész, eszëm

ësz|ik, ëszëm, ënni, ëhet,

ëgyën, ëvő

ëszkábál

ëszkimó

eszköz

észlel

eszme

eszmél

eszmény-ëk

ëszpërantó

eszperente

ëszprësszó

ésszërű-ek

észt-ëk

esztelen-ëk

esztendő, esztendeje

ësztërga

ësztërgályos

étëk, étkëk

étel-ëk

ëtet

ëtióp

étkëzde

étkëz|ik

étlen-ëk

étterëm, éttermëk

ettől

etyelepetyele

ëurópai

év-ek

ëvangélikus

ëvangélium

évelő-ek/k

évente

evet-ëk

evez

evickél

evvel

ëx- (latin eredetű előképző)

ez-ëk

ezëk-et

ezën (mut nm)

ezënnel

ezër, ezrek

ezred-ëk

ezredës-ëk

ezrelék-ëk

ezren (számhat)

ezrën (helyhat)

ezres-ek/ëk

eztán

ezüst

 

 

F

farizëus

farmër-ëk

fazëkas

fëbruár

fëcni

fëcsëg

fëcsérël

fëcske

fëcskendëz

fëd (takar)

fëdd (dorgál)

fëdél, fëdelek

fëdélzet-ëk

fëdëz

fëdő

fëgyelëm, fëgyelmet

fëgyelmez

fëgyenc-ëk

fegyver-ëk

fehér-ek

fehérje

fej-ek (fn)

fej (i)

fejëdelëm, fejëdelmek

fejëk (i)

fejel

fejezet-ëk

fejlemény-ëk

fejlëtt-ek

fejl|ik

fejsze

fejt

f-ëk (ejtsd: ef, effëk)

fék-ëk

fekély-ëk

fekete

fékëz

feksz|ik, feküdni,

fekvő

fektëmben

fël-ek (a tej föle) (fn)

fël (ik)

fél, felek (fn)

fëladat

fëlcsër-ëk

felé

felebarát

feled

feledékëny-ek

felé|je (irányába)

fëlé|je (föléje)

felejt

felekëzet-ëk

felel

félelëm, félelmek

félelmetës-ek

felelős-ek/ök

feles-ek/ëk

feleség-ëk

felesël

fëlësleg-ëk

fëlëslegës-ek

fëlëtt

fëlëtte (nagyon)

fëlëttes-ek/ëk

felez

fëlfëdëz

fëlhő

felibe (félbe)

fëlibe (fölibe)

fëljebb

fëllebbëz

fëlleg-ëk

fëllengzős-ek

fëlment (mentesít)

fëlmënt (fölfelé mozgott)

fëlnőtt-ek

felől-em (irányából; nëm akadályozva)

fëlől (valami fölötti helyről)

félre

fëlsál

fëlség-ëk

fëlső

félsz-ëk (fn)

félszëg-ëk

félszër-ëk (fn)

fëlszërëlés-ëk

fëlszín-ëk

fëlszínës-ek

félteke

féltékëny-ek

féltëmben

fëltétel-ëk

fëltételës-ek

fëltételëz

fëltétlen-ëk

fëlül (i, hsz)

fëlület-ëk

fëltëvés-ëk

fëlület-ëk

fëlületës-ek

fém-ëk

fen

fene

fenék, fenekek

fënn

fënség-ëk

fënt-ebb

fentërëg

fentő

fény-ëk

fenyëget

fenyér-ëk

fényës-ek

fényëz

fenyít

fenyő

fenyves-ëk

férc-ëk

ferde

férëg, férgek

ferencës-ëk

fërgeteg-ëk

férj-ek

fërtály

fërtelëm, fërtelmek

fertő

fertőtlenít

feslëtt-ek

fesl|ik

fëss-ek

fëst

fëstëget

fësték-ëk

fësz-ëk (hang)

feszëget

fészëk, fészkek

feszelëg

feszélyëz

feszëng

fészër-ëk

feszës-ek

feszít

fészkel

fëszt (hsz)

fesztáv

fesztelen-ëk

feszül

feszület-ëk

feszült-ek

fétis-ëk

fetreng

fëudális

ficsërëg

ficsërékël

figyel

figyelëm, figyelmek

fillér-ëk

film-ëk

filmëz

finn-ëk

fisz-ëk

fityëg

fityfenefitty-ëk

fityfiritty-ëk

fitying-ëk

fityisz-ëk

fivér-ëk

fizet

flanël-ok/ëk

fotël-ok/ëk

föccsen

födél, födelek

föld-ek

földel

fölébe

főleg

föléje

fölény-ëk

följebb

fölösleg-ëk

fölülem

förgeteg-ëk

förmed

förtelëm, förtelmek

fösvény-ëk

főtlen-ëk

főtt-ek

föveg-ëk

föveny-ëk

főzelék-ëk

főzet-ëk

frátër-ëk

frëccsen

frigy-ek

friss-ek

fröccsen

fű, füvek

füge

függelék-ëk

függelëm, függelmek

függeszkëd|ik

függeszt

független-ëk

függőlegës-ek/ëk

függvény-ëk

fül-ek

fülel

fülemüle

fülke

fülled

fülledt-ek

füllent

fürdet

fűrész-ëk

fűrészël

fürge

fürj-ek

fűszër-ëk

fűz-ek

füzér-ëk

füzes-ek/ëk

füzet-ëk

 

 

G

gazëlla

gebe

gebed

gébics-ëk

geci

gége

gejzír-ëk

gëlëncsér-ëk

gëllër-ëk

gém-ëk

gémbërëd|ik

gémëskút

gëmkapocs

gén-ëk

genny-ek

gennyed

gennyes-ek

gép-ek

gépezet-ëk

gerebën-ëk

gereblye

gerely-ëk

gërëncsér-ëk

gërënda

gërëndëly-ëk

gërëzd-ëk

gërëzna

gergëlyjárás

gërinc-ëk

gerjed

gerjeszt

gerle

gerlice

gërmán

gërnye

gësz-ëk (hang)

geszt-ëk

gesztënye

gëttó

géz-ëk

gezemice

gézëngúz

gibic-ëk

giccs-ëk

gidrës-gödrös,

gidrësek-gödrösek

gigërli

gilice

gipsz-ëk

girhës-ek

gisz-ëk (hang)

gitt-ëk

glëccsër-ëk

göbe

göbecs-ëk

gödény-ëk

gödölye

gőgös-ek

gölődény-ëk

gölöncsér-ëk

göndör-ek

göngyöleg-ëk

görbe

görbed

gördülékëny-ek

görény-ëk

görget

görhe

görnyed

gőte

grëgorián

gríz-ëk

gubërál

gügye

 

 

GY

gyed-ëk

gyëhënna

gyékény-ëk

gyënge

gyëngéd-ek

gyëngus

gyëp-ëk

gyëpál

gyëplő

gyëpű

gyëpűelve

gyér-ek

gyere, gyertëk

gyerëk-ëk

gyerkőc

gyermëk-ëk

gyërtya

gyërtyán

gyes-ëk

gyet-ëk

gyógyszër-ëk

gyógyszërël

gyökér, gyökerek

gyökérzet-ëk

gyömbér-ëk

gyönge

gyöngélkëd|ik

gyötrelëm, gyötrelmek

győzedelëm, győzedelmek

győzelëm, győzelmek

győztes-ek/ëk

gyüge

gyűjtelék-ëk

gyűjtemény-ëk

gyülekëzet-ëk

gyülekëz|ik, gyülekszik,

gyülekvő

gyűlés-ëk

gyülevész-ëk

gyűlölet-ëk

gyüreml|ik

gyürke

gyüszmékël

 

H

hacsëk-ëk

hanëm

hangszër-ëk

hardvër-ëk

hárëm-ëk

havër

he (isz)

hebëg

hébe-hóba

hebehurgya

hébër-ëk

hébér-ëk

hebetël

hebrencs-ëk

hëcc-ëk

hëccël

hëcsëdli

hederít

heg-ek

heged

hegedű

hegemónia

hegesëd|ik

hegeszt

hëgy-ek

hëgyes-ek (hëgyekkel

teli)

hëgyës-ek (szúrós,

csúcsos)

hëgyëz

hehe

heherész

hehezet-ëk

hej

hejehuja

hëktár

hëkto- (előképző)

hëktó

hëkus

hëlikoptër-ëk

hely-ek

helyës-ek (pontos, csinos)

helyes-ek (férőhelyes)

helyësbít

helyësël

helyëtt-em

helyëttes-ëk

helyëz

helyëzkëd|ik

helynök

hempërëg, hempërgëk

hempërëd|ik

hempërgőz|ik

hemzsëg

hencëg

hengër-ëk

hentërëg, hentërgëk

hentës-ëk

henye

henyél

hëpaj

hepehupa

herceg-ëk

hërdál

here

herél

hërgël

hëring-ëk

herkentyű

hërma

hërmëlin-ëk

hërnyó

hëroin

herpesz-ëk

hërrëg (herrëg)

hërsëg (hersëg)

hërvad

hess

hessëget

hét, hetek (szn, fn)

heted-ëk

hetel

hetenként

hetente

hetes-ek/ëk

hetet-havat

heti-ek

hetven-et

hëtyëg

hëtyke

heveder-ëk

heveny-ëk

hevenyész

hever

hévér-ëk

heves-ek

hideg-ëk

hiedelëm, hiedelmek

hihetetlen-ëk

híjnye

hím-ëk

hímël-hámol

hímën-ëk

hímës-ek

hímëz

himpëllér-ëk

hipër- (előképző)

hír-ëk

hirdet

hírës-ek

hírësztël

hírhëdt-ek

hírhëdëtt-ek

hirigël

hirtelen-ëk

hiszëkëgy-et

hiszën

hit-ëk

hitëget

hitel-ëk

hitelës-ek

hitelëz

hitës-ek/ëk

hitet

hitlen-ëk

hitvës-ëk

hív-ek

hívës-ek (hűvös)

hízelëg

hogynë

hokëdli

hőhe

hölgy-ek

hűdés-ëk

hüledëz|ik

hülye

hülyéskëd|ik

hűség-ëk

hűségës-ek

hűtlen-ëk

hüvely-ëk

hüvelyës-ek/ëk

hüvelyk-ëk

hűvös-ek/ök

 

 

I, Í

ibér-ëk

ibrik-ëk

icce

ide

idegën-ëk

ideg-ëk

idegës-ek

idegëskëd|ik

idei-ek

ideiglenës-ek

idény-ëk

idestova

idétlen-ëk

idill-ëk

idő, ideje

időlegës-ek

időmértékës-ek

idős-ek

időszërű-ek

idrës-bodros,
idrësek-bodrosak

idült-ek

ige

igën-ëk

igënël

igény-ëk

iglice

igric-ëk

igyekëz|ik, igyekszëm

igyekvő-ek/k

ígyen

ihlet-ëk

ijed

ijedëz|ik

ijedt-ek

ijeszt

ikër, ikrëk

ikës-ek/ëk

iksz-ëk

illedelëm, illedelmek

illëg-billëg

illëget

illem-ëk

illendő-ek/k

illeszt

illet

illeték-ëk

illetlen-ëk

illetlenkëd|ik

illetmény-ëk

illetőleg

illetve

illír-ëk

ilyen-ëk

ilyes-ek

imëtte

imëtten

imigyen

imilyen-ëk

iminnen-amonnan

ímmel-ámmal

incselëg

incselkëd|ik

influënza

ing-ëk

ingër-ëk

ingërël

ingyën

ingyënës-ek

injëkció

inkëri-ek

innen

ínség-ëk

intëget

intelëm, intelmek

intërjú

intézkëd|ik

intézmény-ëk

intim-ek

íny-ëk

ínyënc-ëk

ínyës-ek

ipërkëd|ik

ipse

ír-ëk (nép)

ír-ok (gyógyszër)

irëg-forog,

irgëtt-forgott

irigy-ek/ëk

irigyël

irigykëd|ik

írisz-ëk

islër-ëk

isme

ismer

ismerkëd|ik

ismert-ek

ismérv-ek

ismétël

ismétlés-ëk

Isten

isten-ëk

ítélkëz|ik

itten

ityëg-fityëg

ív-ek

ível

íz-ek (rész)

íz-ëk (íz-ek) (érzet)

izëg-mozog,

izgëk-mozgok

ízëlítő

ízelt-ek

izen

ízes-ek (ízelt,

részekből álló)

ízës-ek (ízes) (ízletës)

ízlel

ízlés-ëk

ízlésës-ek

ízletës-ek

izraëlita

ízület-ëk

 

 

J

jajveszékël

járókelő

jártomban-keltëmben

jég-jegek

jegec-ëk

jegel

jegënye

jegy-ek

jegyes (jegyhëz kötött)

jegyës-ëk (mënyasszony, vőlegény)

jegyëz

jegyzék-ëk

jegyzet-ëk

jegyzetël

jegyző

jel-ek

jelën-ëk

jelënet-ëk

jelënleg

jelënlëvő

jelënség-ëk

jelënt

jelëntkëz|ik

jelëntős-ek

jeles-ek (mëgjelölt)

jelës-ek/ëk (kiváló)

jelez (jellel ellát)

jelëz (tudat vmit, jelet ad)

jelleg-ëk

jellegzetës-ek

jellem-ëk

jellemës-ek

jellemëz

jelmez-ëk

jelöl

jelvény-ëk

jelzet-ëk

jelzëtt-ek

jer

jérce

jerke

jertëk

Jësszus(om)

jëzsuita

jiddis-ëk

jösztë

jötte

jövedék-ëk

jövedelëm, jövedelmek

jövevény-ëk

jövel

jövendő

jövendöl

jövetel-ëk

jubilëum

 

K

kábël-ëk

kalëndárium

kamëra

kancëllár

karaktër-ëk

karamëlla

karatë

karél-ëk

katëdra

katëdrális

katëgória

kazëtta

kebel, keblek

këce (kece) (mn) (darázsdërëkú vagy ugrándozó)

kecël (i) (csúszik)

kecmec-ëk

kecmerëg, kecmergëk

kecs-ëk

kecsëge

kecsëgtet

kecsës-ek

kecske

kedd-ëk

kedély-ëk

kedélyës-ek

kedv-ek

kedvel

kedvenc-ëk

kedvezményës-ek

kefe

kefél

kefír-ëk

këgy-ek

këgyed-et

këgyelëm, këgyelmek

këgyelet-ëk

këgyelmez

këgyelt-ek

këgyenc-ëk

këgyes-ek

këgyetëk

këgyetlen-ëk

këgyetlenkëd|ik

kehël

kehely, kelyhek

kehës-ek

kéj-ëk

kéjëlëg

kéjënc-ëk

kék-ek

kékell|ik

këkëckëd|ik

këksz-ëk

kel (i)

kel-ëk (fn)

kele (halfaj)

kelekótya

kelendő

kelengye

kelep-ëk

kelepce

kelepël

kelés-ëk

keleszt

kelet-ët (égtáj)

kelet, keltët (időpont)

keletkëz|ik

keletlen-ëk

keletű-ek

kelevény-ëk

kelevéz-ëk

këll

këllék-ëk (kellék)

këllem-ëk (kellem)

këllemes-ek (kellemes)

këllemetlen-ëk (kellemetlen)

këllet

këlletlen-ëk

këllő-ek/k (kellő)

kellős

kelme

kelt (i)

kelt-ëk (fn)

këlta

keltet

keltëzés-ëk

keltike

kemënce

kém-ëk

kémel

kemënce

kemény-ek

keményëd|ik

kémkëd|ik

kémlel

këmping-ëk

ken

kén-ëk

kencefice

kend-ëk

kende

kendër-ëk

kendërike

kendő

kendtëk-et

kéneg-ëk

kenekëd|ik

kenet-ëk

kenetlen-ëk

kenéz-ëk

kënguru

kengyel-ëk

kenőcs

kënu

kény-ëk

kényelëm, kényelmek

kényelmetlen-ëk

kënyér, kënyerek

kényës-ek

kényëztet

kényszër-ëk

kénytelen-ëk

kép-ek

kepe

kepedëz

képest

képez

képlékëny-ek

képlet-ëk

képzel

képzelëg

képzet-ëk

képzëtt-ek

kerceréce

kérdëz

kerecsën-ëk

kéredzkëd|ik

kérëg, kérgek

kérëget

kerek-ek (mn)

kerék, kerekek (fn)

kérelëm, kérelmek

kerëng

kerëngő

kerepël

kereplő

keres

kereskëdelëm, kereskëdelmek

kereskëd|ik

kereskëdő

kérész-ëk

kërëszt-ëk

kërësztëlő

kërësztény-ëk

kërësztëz

kërësztül

kërësztyén-ëk

keret-ëk

kéretlen-ëk

kerge

kerget

kering

kerít

kerítés-ëk

kérkëd|ik

kérlel

kert-ëk

kertël

kertész-ëk

kertészkëd|ik

kerül

kerület-ëk

kérvény-ëk

kérvényëz

kés-ëk

kese

késedelëm, késedelmek

késël

kesely-ëk

keselyű

keserëg, kesergëk

kesernyés-ek

keserű-ek/k

keserv-ek

keskëny-ek

késlekëd|ik

késleltet

kész-ek

keszeg-ëk

keszkenő

készlet-ëk

késztet

kesztyű

készülék-ëk

kételkëd|ik

kétell, kétlëm

kétely-ëk (kétëly)

kétes-ek

kétkëd|ik

ketrec-ëk

kétség-ëk

kétségës-ek

kétszër

ketté

ketted-ëk

kettes-ek/ëk

kettő

këtyëg

këttyen

kéve

kevély-ek

kever

keverëd|ik

kevés, kevesek

kevesell, keveslëm

kéz, kezek

kézbesít

kezd

kezdeményëz

kezdetlegës-ek

kezel

kezes-ek/ëk

kezeskëd|ik

kibic-ëk

kibicël

kicsiny-ëk

kicsinyël (lëbëcsül)

kicsinyëll (kicsinek tart)

kicsinyës-ek

kiëbrudal

kies-ek

kikelet-ëk

kikërics-ëk

kilenc-ek

kilincs-ëk

kilincsël

kilométër-ëk

kímélet-ëk

kíméletës-ek

kincs-ëk

kincsës-ek

kinin-ëk

kipëg-kopog

kipëndërít

kipkëd-kapkod

kisded-ëk

kisebb-ek

kisebbëd|ik

kísérël

kísérlet-ëk

kísérletëz|ik

kisze

kívűlem, kívüled

kizsigërël

kócëráj

kódëx-ëk

kolëra

konzërv-ëk

korhely-ek/ëk

korszërű-ek

kótyavetye

kő, kövek

köhécsël

kökény-ëk

köles-ëk

költekëz|ik

költemény-ëk

költészet-ëk

költség-ëk

kölyök, kölykek (kölykök)

kömény-ëk

könny-ek

könnyebb-ek

könnyed-ek

könnyelmű-ek

könnyen

könnyű-ek

könyv-ek

köpeny-ëk

köréje

köret-ëk

kőris-ëk

körlet-ëk

környék-ëk

környezet-ëk

körte

körtvély-ëk

körülem, körüled

körülmény-ëk

körülményëskëd|ik

körzés-ëk

körzet-ëk

köszméte

köszvény-ëk

köteg-ëk

kötekëd|ik

kötél, kötelek

kötelëm, kötelmek

köteles-ek/ëk

kötelezëttség-ëk

kötény-ëk

kötet-ëk

kötetlen-ëk

kötöde

kőttes-ek/ëk

kövecs-ëk

kövér-ek

követ (i)

követ-ëk (fn)

követel

követkëz|ik

követkëztet

kövület-ëk

közbe

közeg-ëk

közel-ëk

közelebb

közelëd|ik

közelëg, közelgëk

közép, közepek

közepes-ek/ëk

közepette

közért-ëk

kőzet-ëk

közlekëd|ik

közlékëny-ek

közre (ik)

közt-em

község-ëk

közület-ëk

közvetëtt-ek

közvetít

krém-ëk

krémës-ek/ëk

kunyërál

kupëc-ëk

küldemény-ëk

küldött-ek

küllem-ëk

külseje

különlegës-ek

küzdelëm, küzdelmek

kvint-ëk

 

 

L

l-ëk (ejtsd: el, ellëk)

lábbeli

lágër-ëk

lëandër-ëk

lëány

lebben

lebbencs-ëk

lebëg

lebeny-ëk

lebërnyeg-ëk

lebzsël

lebke

lëbuj

léc-ëk

lecke

lëcsó

ledér-ek

lednek-ëk

lëendő-ek/k

lëfelé

lefetyël

leffëg

leffentyű

lëfittyed

leg-ëk (fëlső fok jele, fn)

lég, legek (fn)

legel

lëgënda

legény-ëk

legësleg- (túlzófok jele)

legszëbb-ek

lëgott

légy, legyek (fn)

lëgyek! (i)

lëgyën! (i)

lëgyenek! (i)

legyez

legyint

lehel

lëhet

leitërjakab

lej-ëk

lëjjebb

lejt

lék-ëk (lék-ek)

lékël (lékel)

lëkënyerez

lëktor

lëkvár

lel

lélëgzet-ëk

lélëgz|ik, lélëgëznek

lélëk, lelkëk

lelemény-ëk

leleményës-ek

lelenc-ëk

lelet-ëk

lelkendëz|ik

lelkedzëtt-ek

lelkës-ek

lelkësëd|ik

lelketlen-ëk

leltár

lemez-ëk

len-ëk

lencse

lëndít

lëndkerék

lëndül

lëndületës-ek

lëng

lënge (lenge)

lëngedëz|ik

lëngedi

lengyel-ëk

lënn

lën|ni (lësz)

lënt

lény-ëk

lényeg-ëk

lényegës-ek

lëopárd

lep

lép, lépëk (i)

lép-ek (fn)

lepcsës-ek

lépdel

lépdës

lepedék-ëk

lepëdő

lépëget

lepel, leplek

lependék-ët

lépkëd

leppëg

lëpra

lépte (fn)

lépt-ëk (fn)

lépték-ëk

léptën-nyomon

les, lesëk (i)

les-ëk (fn)

leselkëd|ik

leskelődik

lëstyán

lësz, lënni, lë|het,

lëgyën, lëttem, lëvő

lëszërëlés-ëk

lét-ëk

létel-ëk

létére

létesít

lëtét-ëk

létëz|ik

lëtt-ëk (fn, mn)

lëttek (i)

levedz|ik

levegő

levél, levelek

leveledz|ik

lëvëndula

levente

leves-ek/ëk

lëxikon

lézëng

lézër-ëk

lëzsër-ek

libëg

lícëum

lidérc-ëk

lift-ëk

liget-ëk

lihëg

lile

lilik-ëk

lincsël

liszt-ëk

litër-ëk

litërës-ek

locsi-fëcsi-ek/k

lőre

lőtt-ek (ign)

löttyen

löveg-ëk

lövell

lövölde

lucërna

luthëránus

lüke

 

LY

ly-ëk (ejtsd: ej, ejjëk)

 

M

macëdón

macërál

macësz-ëk

magisztër-ëk

mágnës-ëk

mágnësës-ek

makëdón

makëtt-ëk

maltër-ëk

maszëk

matëk

matëmatika

matëkoz|ik

mauzólëum

mëchanika

mëccs-ëk

mécs-ëk

mécsës-ëk

mecset-ëk

meddig

meddő

medënce

medër, medrëk

mëdúza

medve

mëg

mëgé (= mögé)

mëgëtt-em (ragos nu)

mëggebed

mëglëtt-ek (mn)

mégsë

mëgszeg

mëgszëppen

mëgvesz|ik (mëgvész)

mëgy, mënni, mëhet

mëgye (fn)

mëgy-ë?

mëggy-ek

méh-ek

méhecske

mëhetnék-ëk (fn)

m-ëk (ejtsd: em, emmëk)

mekëg

mekkora

mek-mek

mëlák

meleg-ëk

melënce

melenget

mell-ek

mellé(je)

mellék-ëk

mellékës-ek

mellény-ëk

mellől-em

mellőz

mellső

mëló

mely-ek (mëly)

mély-ek

mélyed

melyik-ek (mëlyik)

mëmória

mén-ëk

mëndëgél

mendemonda

menedék-ëk

mënëdzsër-ëk

menekëd|ik

menekül

mënés-ëk

ménës-ëk

mënet-ëk

mënetel-ëk (fn)

mënetël (i)

mënetrënd-ëk

mennél (= minél)

mënnél (i)

ment (= szabadít)

ment-ek (mn)

mënt (mëgy múlt ideje)

mente (kabát)

mënte (mënése)

mentëgetődz|ik

mentelmi-ek/k

menten

mentén

mentesít

menti (melletti)

mentség-ëk

mentsvár

mentül

mënü

mënüëtt-ëk

mënza

mëny-ek

mënyasszony

mënyecske

mënyegző

mënyét-ëk

mënyhal

mënny-ek

mënnyei

mënnyezet-ëk

mënnyország

mennyi

mer

mérce

mered (= bámul)

merëd (= merészëlëd)

meredëk-ek

meredély-ëk

meredt-ek

méredzkëd|ik

mérëg, mérgek

merëget

merëng

merény-ëk

merész-ek

merészël

mereszt

méret (i)

méret-ëk (fn)

merev-ek

mérhetetlen-ëk

merít

mérlegël

merőlegës-ek/ëk

merre

mérsékël

mérsékëlt-ek (i, ign, mn)

mérséklet-ëk

mersz-ëk (fn)

mert

merül

mese

meskete

mëssiás

mestër-ëk

mestërségës-ek

mész, meszek

meszel

meszely-ëk

messze

mësztic-ëk

metél

métëly-ëk (métely)

meténg-ëk

métër-ëk

mëtró

metsz (fëlszólító módban messe)

mettől

mez-ëk

méz-ek

mezei

mézel

mezítelen-ëk

mezítláb

mező, mezeje

mezőny

meztelen-ëk

mëzsgye

mienk-et

mieink-et

míglen

mihelyst

millëcëntënárium

millënáris

millënnium

milyen-ëk

mímël

minarët-ëk

mind-et

mindëgy

mindëgyik-et

mindën-ëk

minden (= mindnyájan)

mindënik-et

mindënképpen

mindënki

minek

minisztër-ëk

minket

mire

mirigy-ëk

mise

mivel

modëll-ëk

modërn-ek

módszër-ëk

mohamëdán

molëkula

mórës-ëm

morzë

mögöttem

mögülem

múzëum

mű, művek

müëzzin-ëk

müge

műszër-ëk

művel

művész-ëk

 

N

nagyszërű-ek

naplëmënte

ne (tessék és állatterelő)

në (tiltószó)

nëbáncsvirág

nëbuló

nëcc-ëk

nedv-ek

nëfelejcs-ëk

negéd-ëk

negédës-ek

negély-ëk

négër-ëk

négy-et

negyed-ëk (nëgyed)

negyedik-ek/ëk (nëgyedik)

négyel

negyven-ek (nëgyven)

négyzet-ëk

nehéz, nehezek

nehézkës-ek

nëhogy

neje

nejlon

n-ëk (ejtsd: en, ennëk)

nekë|m, nekë|d, nek|tëk

nëktár

nélküle, nélkülem, nélkületëk

nem-ëk (nëm) (nemzetség, válfaj)

nëm-ëk (nem) (tagadószó)

némbër-ëk

nëmcsak

nëmde

némely-ek (némëly)

nëmëre

nemës-ek/ëk (nëmës)

némët-ëk

nemez-ëk

nëmigën

nëmlegës-ek (nemlegës)

nemtő

nemz

nemzedék-ëk

nemzet-ëk

néne

nëo- (előképző)

nëon

nép-ek

népesëdés-ëk

népszërű-ek

nerc-ëk

nesz-ëk

nesze

neszel

neszëz

nëtán

nëtovábbja (fn)

nëutron

név, nevek

nevel

nevelt-ek

nevet

nevetségës-ek

nevez

nevezetës-ek

névlegës-ek

nézdëgél

nézëget

nikkël-ëk

nincsen-ek

nojszën

nokëdli

notësz-ëk

novëlla

novembër-ëk

növekëd|ik

növel

növendék-ëk

növény-ëk

nővér-ëk

 

NY

nyegle

ny-ëk (ejtsd: eny, ennyëk)

nyék-ëk (berëk, cserény)

nyekëg

nyekërëg, nyekergëk

nyekken

nyel, nyelëk (i)

nyél, nyelek (fn)

nyeldëkël

nyelv-ek

nyënyëc-ëk (nyelvrokon nép)

nyer

nyérc-ëk

nyerëg, nyergek

nyeremény-ëk

nyerészkëd|ik

nyergel

nyers-ek

nyërvog

nyes

nyest-ëk

nyeszlëtt-ek

nyír-ëk

nyírës-ek/ëk

nyiszlëtt-ek

nyű, nyüvek

 

 

O, Ó

óbestër-ëk

ócëán

okkërsárga

októbër-ëk

okvetetlenkëd|ik

okvetlen-ëk

ómëga

ómën-ëk

opëra

opëráció

opërëtt-ëk

órarënd-ëk

ószërës-ëk

otëlló (szőlőfajta)

ottfelejtëtt-ek

 

 

Ö, Ő

öböl, öble

öblös-ek

öccse

őëminënciája

őgyelëg

őkelme

ököl, ökle

öklel

ökörszëm-ëk

öl-ek (fn)

ölel (i)

ölyv-ek

önkéntelen-ëk

önkéntes-ek/ëk

önkény-ëk

önkényës-ek

öntecs-ëk

öntet (i)

öntet-ëk (fn)

önzetlen-ëk

öreg-ëk

őrlet-ëk

örmény-ëk

öröm-ek

örv-ek

örvend

örvendëz|ik

örvény-ëk

ösmer

ösvény-ëk

őszike

össze

összeëgyeztethetetlen-ëk

összeëgyeztethető-ek/k

összeg-ëk

összegëz, összegzëk

összes-ek

ösztövér-ëk

öszvér-ëk

ötlet-ëk

ötletës-ek

ötven-et

ötvény-ëk

öv-ek

övék-et

őz-ek

őzike

özvegy-ëk

 

 

P

páciëns-ëk (beteg)

pajësz-ëk (oldalszakáll)

palësztin-ëk

pamflët-ok/ëk

panël-ëk

parkëtta

parlamënt-ëk

partnër-ëk (társ)

pátër-ëk (atya)

pëca

pëcáz

pëccent

pëcëk, pëckëk

pëcér-ëk

pëch (balszërëncse)

pëckël

pëckës-ek

pecsënye

pëcsét-ëk

pëcsétël

pëdagógus

pëdál

pëdëllus (hivatalsegéd)

pëdër

pedig

pediglen

pëdz

pehely, pelyhek

pej-ëk

pejkó

pék-ëk

pele

pëlënka

pëlikán

pëllëngér-ëk

pelyhes-ek

pëlyva

pemete

pempő

pëndëly-ëk

pëndërëd|ik

pëndít

pëndlizik

pëndül

penész-ëk

penészës-ek

pëng

pënge

pënget

pëngő-ek/k

pënicillin-ëk

pëntaton (ötfokú)

péntëk-ëk

pénz-ëk

pép-ëk

pepecsël

pépës-ek

per (për) (= törtvonal)

për-ëk (bírósági eljárás)

pér-ëk (halfajta)

përc-ëk

përcëg

përcen

përdít

përdül

perec-ëk

përëg, përgëk, përgő

përël, përëlëk v. përlëk

perem-ëk

pereputty

përës-ek

përëskëd|ik

përëszke

përëszlen-ëk

përëszlény-ëk

përfëkt-ëk (tökéletës)

përgamën-ëk

përgël

përget

përiszkóp (fn)

përje

përjël-ëk (rëndházfőnök)

përkál

përlekëd|ik

permet-ëk

permeteg-ëk

permetëz

përmi-ek

përnahajdër

përnye

përon

përonoszpóra

përsëly-ëk

persze

pertli (përtli)

përtu

përvërz-ek

përzsa

përzsël

pëshed (peshed)

pest-ëk

pestis-ëk

pësztra

pëták

pëtárda

pete

petrënce

petrëzselyëm, petrëzselymëk

pëtrólëum

pëtyëg

pëtyëgtet

petyhüdt-ek

petymeg-ëk

pëtty-ëk

pëttyës-ek

pëzsdít

pëzsëg, pëzsgëk

pëzsgő-ek/k

pice

pige

pigmëus

pihe

pihëg

pihen

pihent-ek

pikkëly-ëk

pilincke

pilinke

pille

pilled

pillér-ëk

pince

pint-ëk

pintës-ek/ëk

pinty-ëk

pintyőke

píp-ëk

pipe

pipëre

pipërkőc

pipiske

pipiskëd|ik

pirrëg

piruëtt-ëk

pisze

piszëg

piszke

pisszëg

pisszen

pite

pittëg-pattog

pityër, pityrëk

pityërëg

pityke

pizsëg

planëtárium

plëbëjus

pléh-ëk

plëtyka

pollën-ëk

porcëlán

posztër-ëk

pöccent

pöcegödör

pöfékël

pöfeteg-ëk

pöffed

pöffent

pöffeszkëd|ik

pökhendi-ek/k

pőre

pörge

pörget

pörgettyű

pörsenés-ëk

pösze

pöszméte

pötyögtet

pöttyöget

prë- (előképző)

prém-ëk

prémës-ek

prés-ëk

prësbitër-ëk

présël

prësszó

pribék-ëk

priccs-ëk

prím-ëk

profësszor

prolëtár

propëllër

protëstáns

prüsszen

prüsszent

púdër-ëk

pulóvër-ëk

püffed

 

Q

__

 

R

rajzszëg-ek

randëvú

rë (= ré) (hang)

rë- (előképző)

rëá (rá)

rëalizmus

rëbarbara

rebben

rebëg

rebësget

rece

réce

recece

recefice

recept-ëk

rëccsen

rëcsëg

redő

redőny

redves-ek

rëflëktor

rëform

rëformátus

rëfrén-ëk

rëg-ëk (rëggel)

rege

regél

régën

régënte

régës-régën

rëggel-ëk

rëggelënte

rëggeli-ek/k

régies-ek

rejl|ik

rejt

rejtëget

rejtëk-ëk

rejtëkhely-ek

rejtelëm, rejtelmek

rejtély-ëk

rejtélyës-ek

rëked (reked)

rëkedt-ek (rekedt)

rekëg

rekenyő

rëkesz-ëk (rekesz)

rëkeszt (rekeszt)

rekëttye

rëkken (rekken)

rëkkenő-ek/k (rekkenő)

rëklám

rëktor

rém-ëk

remëg

remëk-ek/ëk

remëkël

remél

remény-ëk

reménykëd|ik

rémës-ek

remëse

remëte

rémült-ek

rence

rënd-ëk

rëndël

rëndëlet-ëk

rëndëlkëz|ik

rëndellenës-ek

rëndëlő

rëndës-ek

rëndetlenkëd|ik

rëndëz

rëndëző

rëndkívüli-ek

rëndőr

rëndszër-ëk

rëndszërës-ek

rëndszërëz

rëndszërint

rëndül

rëndületlen-ëk

rén-ëk

rënëszánsz

rëng

rëngedëz

rëngeteg-ëk

rénye

renyhe

repce

repcsény-ëk

rëpcsi

rëpdës

repedëz|ik

repedt-ek

repes

repesz-ëk

repeszt

rëpëta

rëpít

rëpkëd

repkény-ëk

rëppen

rëpte

rëptér, rëpterek

rëpül

rëpülő

rés-ëk

résël

rëst-ek

rëstelkëd|ik

rëstell

rësti

rész-ek

részëg-ëk

reszel

részére

rëszket

részleg-ëk

részlet-ëk

részletës-ek

részvény-ëk

részvét-ëk

rét-ek

réteg-ëk

retëk, retkëk

rétes-ek/ëk

retesz-ëk

retkës-ek

rëttëg

rëtten

rëttenetës-ek

retyerutya

rëuma (csúz)

rév-ek

révedëz|ik

reves-ek

réveteg-ëk

rëvolvër-ëk (rëvolver)

rëvü

révület-ëk

réz, rezek

rëzdít

rëzdül

rëzëda

rëzëg, rëzgëk

rezel

reznek-ëk

rëzzen

rëzsi

rëzsó

rideg-ëk

rigyet (i)

riherongy

rím-ëk

rímël

riportër-ëk

ripsz-ëk

rizike

rizs-ëk

rollër-ëk

röffen

röhécsël

röhej-ëk

röhencs-ëk

röntgen-ëk

röpke

röppen

röpte

röstelkëd|ik

röstell

rőt-ek

rövid-ek

rőzse

rubël-ëk

rubëola

rulëtt

rüfke

rügy-ek

rügyez|ik

rühell

rühes-ek

rühesëd|ik

rühet (i)

 

 

S

seb-ëk

sebës-ek

sebësség-ëk

sebëzhetetlen-ëk

sebtében

séd-ëk

sedre

segéd-ëk

segëdelëm, segëdelmek

segél

segély-ëk

segélyëz

segg-ëk

segít

sëhogy

sëhol

sëhonnai

sëhonnan

sej

sejdít

sej-haj

sejk-ëk

sejt (i)

sejt-ëk (fn)

sejtelëm, sejtelmek

sekély-ek/ëk

sekélyës-ek/ëk

sëkk-ëk

sekrëstye

selejt-ëk

selejtëző

sellő

selyëm, selymëk

selyp-ëk

selypës-ek

selypít

sëm

sëmelyik-ek (sëmëlyik)

sëmlegës-ek

semlyék-ëk

sëmmi

sënki

senye

sëpër, sëprëk

seppëg

sëprëget

sëprő

sër-ëk

sërcëg

sërcen

sërdül

sereg-ëk

seregély-ëk

sérelëm, sérelmek

sërény-ek

serevény-ëk

sërít

sërke

sërked

sërken

sërkent

serleg-ëk

serpenyő

sërte

sértëget

sertepertél

sërtés-ek/ëk

sérv-ek

sete

sëtét-ek

setteng

settenkëd|ik

settyëg

síël (síel)

siet

siheder-ëk

siker-ëk

sikér-ëk

sikerës-ek

siket-ëk

sillër-ëk

sín-ëk

sintér-ëk

sipëg

sisërehad

sistërëg

skanzën-ëk

slicc-ëk

sódër-ëk

sohasëm

sólët-ëk

sosë

sosëm

söntés-ëk

söpredék-ëk

sörbet-ëk

sőre

sőreg-ëk

sörény-ëk

sörét-ëk

sörös-ek/ök

sörte

sötét-ek

sötétëd|ik

sövény-ëk

spagëtti

spejz-ëk

spënót

sportszërű-ek

stég-ëk

strébër-ëk

strëssz-ëk

sumër-ëk

susztër-ëk

sügér-ëk

sükebóka

süket-ëk

süllyed

süllyeszt

süpped

sürget

sütemény-ëk

sütet-ëk

sütkérëz|ik

süv-ek

süveg-ëk

svéd-ëk

 

SZ

szalamandër-ëk

szalmonëlla

számszëríj

szëbb-ek

szëcska

szëd

szédëlëg

szëdelődzköd|ik

szëdër, szëdrëk

szëdërjes-ek

szëdërnye

szëdëtt-vëdëtt-ek

szëdte-vëtte

szédületës-ek

szeg (i)

szëg-ek (fn)

szegdel

szegdell

szëgecs-ëk

szëgecsël

szëgel

szegély-ëk

szëgény-ek/ëk

szëgényës-ek

szëgfű

szeg|ik

szëglet-ëk

szëgy-ek

szégyëll

szégyën-ëk

szégyënkëz|ik

szégyënletës-ek

széjjel

szejm-ëk

szék-ëk

székël

székëly-ëk

szekér, szekerek

szekerce

székësëgyház

széklet-ëk

szekrény-ëk

szëkta

szëktor

szëkund

szëkunda

szel

szél, szelek (= légmozgás)

szél-ek (= szegély)

szeleburdi

szelëk (i)

széled

szelel

szelemën-ëk

szëlén-ëk

szelënce

szelep-ëk

szélës-ek

szelet-ëk

szeletël

szeleverdi

szélez

szëlíd-ek

szëlindëk-ëk

szëlkup

szellem-ëk

szellemës-ek

szellent

szellentyű

szellet-ëk

szellő

szelő

szelvény-ëk

szëm-ëk

szëmbe

szëmben

szëmcse

szëmël

szëmëlvény-ëk

szëmély-ëk

szëmélyës-ek

szëmërëg

szëmérëm, szëmérmek

szëmërkél

szëmérmes-ek

szëmérmetës-ek

szëmérmetlen-ëk

szëmërnyi-ek

szëmësztër-ëk

szemét, szemetëk

szemetël (szemetel)

szëmëz

szëmita

szëmle

szëmlél

szëmlélet-ëk

szëmléltet

szëmőke

szëmölcs

szëmöldök

szëmtelen-ëk

szëmüveg-ëk

szén, szenek

szënátor

szende

szëndër-ëk

szëndërëg

szëndvics-ëk

szenít

szënna

szent-ëk

szentël

szentély-ëk

szenved

szenvedélyës-ek

szenvtelen-ëk

szenny-ek

szennyes-ek

szép-ëk (szép-ek)

szëpëg (szepëg)

szépen (szépën)

szépëlëg

szepesi-ek

szeplő

szeptembër-ëk

szëptim-ëk

szër-ëk

szér-ëk

szëráj

szerb-ëk (szërb)

szerbusz

szërda

szërdék-ëk

szerecsën-ëk

szerecsëndió

szërël (szerel)

szérël

szerelëm, szerelmek

szërënád

szërëncse

szërëncsétlenség-ëk

szërény-ek

szerep-ëk

szerepël

szeret

szeretkëz|ik

szërëz

szërint|e|m

szëri-száma

szërkentyű (szerkentyű)

szërkeszt (szerkeszt)

szërkesztő (szerkesztő)

szërkëzet-ëk (szerkezet)

szerkő

szërszám

szërtár

szërte

szërtelen-ëk

szerv-ek (szërv)

szerves-ek (szërves)

szërva

szërvál

szërvër-ëk

szerves-ek (szërves)

szervez (szërvez)

szervezet-ëk (szërvezet)

szervusz

szërzemény-ëk

szërzet-ëk

szërzetës-ëk

szërző

szërződés-ëk

szesz-ëk

szeszël

szeszély-ëk

szeszélyës-ek

szësszenés-ëk

szevasz (szëvasz)

szëx-ëk

szëxt-ëk

szëzám

szëzon

sziget-ëk

szigetël

szik-ëk

szike

szikës-ek/ëk

szil-ëk

szilke

szilvësztër-ëk

szimmëtria

szín-ëk

színël

színës-ek/ëk

színész-ëk

színëz

szint-ëk

szinte

sziszëg

szív-ek

szível (= kedvel)

szívélyës-ek

szíves-ek

szíveskëd|ik

szíveskëdjék

szíveskëdjën

szíveskëdjenek

szívlel (= mëg-, elfogad)

szleng-ëk

szoftvër-ëk

szonëtt-ëk

szovjët-ëk

szöcske

szög-ek

szögell|ik

szöglet-ëk

szökdécsël

szőke

szökell

szökken

szőlő, szőleje

szömörce

szőnyeg-ëk

szőrme

szörny-ek

szösszenet-ëk

szőttes-ëk

szövet-ëk

szövetkëzet-ëk

szövétnek-ëk

szövetségës-ek/ëk

sztërëó

sztyëpp-ëk

sztyëppe

szubjëktív-ek

szupër-ek

szutërén-ëk

szuvërén-ek/ëk

szükségës-ek

szügy-ek

szügyelő

szűk-ek

szükség-ëk

szüle

szület|ik

szünet-ëk

szüntet

szüreml|ik

szüret-ëk

szürke

szűrlet-ëk

szűz-ek

 

 

T

tablëtta

talëntum

távbeszélő

tëa

tëchnikus

tëdd

tëdëum

tëendő

téesz-ëk

tëflon

tégëd

tégëdet

tégëly-ëk

tegez-ëk v. tegzëk (fn)

tëgëz (i)

tëgnap

tëgnapelőtt

tëhát

tehén, tehenek

teher, terhek

tëhetetlen-ëk

tëhetős-ek

tëhetség-ëk

tëhetségës-ek

tej-ek

tejecske

tejel

tejfël-ëk (tejföl)

teke

tekenő

teker

tekercs-ëk

tekerëg

teketória

tekinget

tekint

tëklagyöngy

teknőc

tél, telek

tele (= nëm üres)

tëlë- (= táv-) (előképző)

tëlëfon

telek, telkek (telkëk)

telek-ëk (szíj, madzag)

telep-ëk

telér-ëk

televény-ëk

tëlëvízió

tëlëx

teli

télies-ek

tel|ik

teljes-ek

telkes-ek (telkës)

tëméntelen-ëk

tëmérdëk-ëk

temet

temetés-ëk

tëmonda (fn)

tëmpëra

templom

tëmpó

tën- (birtokos nm)

ténfërëg, ténfërgëk

teng

tengëlic-ëk

tengëlice

tengëly-ëk

tengër-ëk

tengërész-ëk

teng-lëng

tengőd|ik

tënisz-ëk

tënmagad (birtokos nm)

tënnën (birtokos nm)

tënor

tény-ëk

tenyér, tenyerek

tenyész|ik

tényëző

tényleg

ténylegës-ek

tëológia

tépdës

tépëget

teper

tëpërtő

tepsi

tér, térëk (i)

tér, terek (fn)

tërápia

tërasz

tërc-ëk

térd-ek

térdepël, térdeplëk

terebélyës-ek

terefere

terëget

tereh, terhek

terel

terëm, termëk,

termëtt (i)

terëm, termëk (fn)

terëmburáját

terëmt

terep-ëk

téres-ek

tergënye

terhel

terhes-ek/ëk

teringette

terít

terjed

terjëget

terjeng

terjeszt

térkép-ek

tërmál

termék-ëk

termékëny-ek

termel

termelékëny-ek

termény-ëk

termesz-ëk

természet-ëk

természetës-ek

termet-ëk

tërmosz

terpesz-ëk

tërror

terü

terv-ek

tervszërű-ek

tesped

tessék

tessën

test-ëk

tëstál

tëstamëntum

testël

testës-ek

tësz, tëhet, tëgyën,

tënni, tëvő

tëszt-ëk

tét-ëk

tëtanusz

tetejez

tétel-ëk

tetem-ëk

tetemës-ek

tétemény-ëk

tetés-ek/ëk

tëtet (csináltat)

tétet (tëtet)

tétët (tárgyragos fn)

tetéz

tétlen-ëk

tëtovál

tető, teteje

tetszelëg

tetszetős-ek

tetsz|ik, tessem

tetszhalál

tetszőlegës-ek

tëtt-ëk

tëttës-ëk

tëttet (= színlel)

tetű, tetvek

tetvészkëd|ik

teve

téved

tëvékëny-ek

tëvékënykëd|ik

tévelyëd|ik

tévelyëg, tévëlygëk, tévëlygeni

téves-ek

tëxtil-ëk

tézis-ëk

tibëti-ek

tied-et

tiéd-et

tieid-et

tieitëk-et

tietëk-et

tiétëk-et

tigris-ëk

tikëtt-ëk

tinédzsër-ëk

tipëg

tippël

tiszt-ëk

tisztël

tisztëlëg, tisztëlgëk

tisztëlet-ëk

tisztësség-ëk

tisztësségës-ek

titëket

tíz-ek

tizedël

tizedës-ek/ëk

tizedszër

tizën-

tizënëgy-ek

tizënëgyedik-ek/ëk

tizënëgyes-ek/ëk

tizënéves-ek/ëk

tízszër

tolëráns

torpëdó

totëm-ëk

tő, tövek

több-ek

tőcik-ëk

tőgy-ek

tőke

tökéletës-ek

tökéletlen-ëk

tőle|m

tölgy-ek

töltekëz|ik

töltelék-ëk

töltény-ëk

tömeg-ëk

töméntelen-ëk

tömény-ek/ëk

tömérdëk-ëk

tömjén-ëk

tömkeleg-ëk

tömör-ek

tömpe

tönkre

töpped

töpreng

tördel

töredék-ëk

töredelëm, töredelmek

törek-ëk

törékëny-ek

töreksz|ik, törekëdëm, törekvő

töret-ëk

törleszkëd|ik

törmelék-ëk

törött-ek (mn, ign)

törpe

tört-ek (ign, fn)

történelëm, történelmek

történet-ëk

törtet

törvény-ëk

törvényës-ek

törvényszërű-ek

törzs-ek

tőtike

tövis-ëk

tőzeg-ëk

tőzike

tőzsde

trécsël

trëhány

trófëa

trógër-ëk

trüsszent

tubërkulózis

tüdő, tüdeje

tüke

tülekëd|ik

tünde

tündér-ëk

tündöklet-ëk

tünemény-ëk

tünet-ëk

tüntet

türelëm, türelmek

türkmén-ëk

tüske

tüsszent

tűz, tüzek

tüzel

tűzdel

tüzér-ëk

tüzetës-ek

 

TY

__

 

U, Ú

uccsë

ugyë

úgynevezëtt-ek

úgysëm

újfënt

univërzális

 

Ü, Ű

üde

üget

ügy-ek

ügyel

ügyelet-ëk

ügyeletës-ek/ëk

ügyes-ek

ügyeskëd|ik

ügylet-ëk

ügyvéd-ëk

ükörke

üledék-ëk

ülep-ëk

ülepëd|ik

ület-ëk

ültet

ünnep-ëk

ünnepël

ünnepély-ëk

ünnepélyës-ek

üreg-ëk

üregës-ek

üres-ek

ürge

üteg-ëk

ütem-ëk

ütemës-ek

ütet-ëk

ütleg-ëk

ütlegël

üveg-ëk

üvegës-ek/ëk

üvegcse

üzbég-ëk

üzekëd|ik

üzelmek

üzem-ëk

üzemël

üzemëltet

üzen

üzenet-ëk

üzér-ëk

üzlet-ëk

üzletël

 

 

V

valamely-ek (valamëly)

valamelyik-ek (valamëlyik)

valcër-ëk

varég-ok/ëk

vëcsërnye (vecsërnye)

véd-ëk

védekëz|ik

vedel

védelëm, védelmek

védënc-ëk

vëdër, vëdrëk

védëtt-ek

vedl|ik

vég-ek

végett-em

véglegës-ek

véglet-ëk

végre

végrëndëlet-ëk

végzet-ëk

végzetës-ek

vëgyës-ek

vëgyész-ëk

vëgyszër-ëk

vëgyület-ëk

vehemëns-ek

vej-em

vejsze

vëkkër-ëk

vëkni

vëktor

vélekëdés-ëk

vélekëd|ik

vélelëm, vélelmek

vélelmez

velem

vëlla

velő, veleje

vëltëlini

vemhedzik

vemhes-ek

vén-ëk

vend-ëk

vendég-ëk

véndëly-ëk

vénhedt-ek

vëntilátor

vény-ëk

venyige

vëpsze

ver

vér-ëk

vëranda

vërbunkos

vércse

veréb, verebek

verëget

verejték-ëk

verejtékës-ek

verekëdés-ëk

verekëd|ik, verekszëm

verëm, vermëk

vérëngzés-ëk

vérëngz|ik, vérëngzëk,

vérëngzeni

vërës-ek/ëk

vérës-ek

vereség-ëk

vergőd|ik

veríték-ëk

verkli (vërkli)

vermël

vérmës-ek

vërmut

vërnyákol

vërnyog

vëronika

verőce

vers-ëk

versëng

versëny-ëk

versënyëz

vërszt-ëk

vért-ëk

vértës-ek/ëk

vërtikális

vérzékëny-ek

vese

vësz, vëtt, vëhet, vënni (vásárol, mëgfog)

vesz|ik (vész) (pusztul)

vész-ëk (fn)

veszëdelëm, veszëdelmek

veszejt

veszekëd|ik, veszekszëm

veszély-ëk

veszélyës-ek

veszëtt-ek

veszít, veszítëk v. vesztëk

vesződ|ik

vessző, vesszeje

veszt (i)

veszt-ëm (fn)

vesztëg

vesztëgël, vesztëglëk

vesztëget

vesztes-ek/ëk

veszteség-ëk

veszteségës-ek

vet

vétëk, vétkëk

vetekëd|ik, vetekszëm

vetél

vétel-ëk

vetélkëdő-ek/k

vetélytárs

vetemëd|ik

vetemény-ëk

veteményëz

vëtërán

vëtet

vetít

vétkës-ek/ëk

vetkëz|ik

vetkőz|ik

vétlen-ëk

vetrëce

vetül

vëvény-ëk

vëvő

vezekël, vezeklëk

vezényël, vezénylëk

vezér-ëk

vezet

vezeték-ëk

vezír-ëk

vicc-ëk

viccël

viccës-ek

vice

vidék-ëk

vidëó

viëtnami

víkënd-ëk

viking-ëk

vincëllér-ëk

vindëly-ëk

vipëra

visel

viselkëd|ik

viszket

vitel-ëk

vitet

vitéz-ëk

vitrin-ëk

víz, vizek

vizel

vizelde

vizenyő

vízi-ek

vízszint-ëk

völgy-ek

vörheny-ëk

vörhenyeg-ëk

vörös-ek/ök

W

__

 

 

X

x-edik-ek/ëk (ejtsd: ikszedik-ek/ëk)

x-edszër (ejtsd: ikszedszër)

x-ëk (ejtsd: ikszëk)

x-ës-ek (ejtsd: ikszësek)

xënon (ejtsd: szënon)

 

Y

__

 

Z

zëbra

zëbu

zëfír-ëk

zegërnyés-ek

zëgzug

zehërnyés-ek

zeke

zeller-ëk

zëlnice

zëndít

zëndülés-ëk

zene

zenede

zenél

zëng

zëngedëz

zëngzet-ëk

zëngzetës-ek

zënit-ët

zerge

ziccër-ëk

ziliz-ëk

zizëg

zökken

zöld-ek

zöldségës-ek/ëk

zönge

zörej-ëk

zörget

zörren

züllés-ëk

zülleszt

zürjén-ëk

zűrös-ek

 

ZS

zseb-ëk

zsëbrák

zsëlé

zsëllér-ëk

zsëllérke

zsémbël

zsémbës-ek

zsëmle

zsëndice

zsëndül

zsënge

zsëni

zsenyëg

zsërbó

zsezse

zsigër-ëk

zsigërël

zsilëtt-ëk

zsilip-ëk

zsindëly-ëk

zsinëg-ëk

zsizsëg

zsizsik-ëk

zsöllye

zsömle

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Ëe-ző szótár. Alapszókincs

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)