Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

12. Bárczi Füzet. Magas hangrendű földrajzi neveink átfogó gyűjteménye

 

FÖLDRAJZI NEVEK EË-VEL A KÁRPÁT-MEDËNCÉBŐL

ÉS A NAGYVILÁGBÓL

 

Kiejtési adattár 15 magánhangzóval
Segédjeles kiadvány

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány
Budapest—Bicske, 2007

Szeretettel és köszönettel ajánlom tudós édësapámnak, Mészáros Árpádnak: M. A. szërkesztő

A nagy magyar zeneszërző, népnevelő, nyelvvédő, tudós, a helyës nemzeti érzület ébresztője s ápolója, Kodály Zoltán 125 éve születëtt, és 40 éve hunyt el.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bárczi Füzetëk XII.  A Bárczi Füzetëk sorozatában köznyelvi kiejtésünkhöz és nyelvi műveltségünkhöz kapcsolódó alkotásokat közlünk időről időre.
Tervezëtt kiadványaink: forrásművek, elméleti tanulmányok, gyakorlati és oktatási anyagok.

Köszönetët mondunk mindënkinek, aki alapítványunkat bármilyen módon segítëtte és segíti:
a kezelő testület korábbi és jelënlegi tagjainak; a szellemi és anyagi támogatóknak!
Külön köszönjük mindën kis-magyarországi, Kárpát-medëncei és külhoni nyelvész, tanár és diák barátunknak, hogy pályázatukkal, szakmai munkájukkal segítëtték, segítik igényës kiejtésünk ügyét!

A Bárczi Alapítvány kezelő testülete
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gyűjtés
Az alapozó névgyűjtést ifj. Dobner Győző végezte.
Az erdélyi helységneveket Egyed Mária-Magdolna gyűjtötte, jelölte.
A további gyűjtés és az utalási rëndszër Mészáros András munkája.
A földrajzi névanyag összetételét Perger Imre ellenőrizte.

Eë-vel jelölés
Bacskó Józsefné, B. Kovács István (Fë, Ká);
Egyed Mária-Magdolna, Forrai Ágnes, Kádár Sára Hajnalka (Er);
Komáromi Bezeg Márta (Dé); Mészáros András (Csán, Ma);
Buvári Márta, Minier Mária-Magdolna, Oravecz Lászlóné, Palkovicsné Simon Margit (Ma)

Jelölésösszesítés, szërkesztés
Mészáros András

A 15. magánhangzóval, a középzárt ë -vel ehelyütt bejelölt földrajzi neveket tartalmazza a Bárczi Alapítvány és a MorphoLogic Kft. által kifejlesztëtt „Helyësen. Ë-jelölő nyelvi eszköz” (jelölőprogram).

© Bárczi Alapítvány, 2007   © Mészáros András, 2007
© Bacskó Józsefné, B. Kovács István, Buvári Márta, ifj. Dobner Győző, Forrai Ágnes,
Egyed Mária-Magdolna, Kádár Sára Hajnalka, Komáromi Bezeg Márta, Minier Mária-Magdolna, Oravecz Lászlóné, Palkovicsné Simon Margit, Perger Imre, 2007

Az alapítvány jelképe Nagy Éva Ilona munkája.
Felelős kiadó: Buvári Márta
ISSN 1785-9476     ISBN 963 212 965 2

MIT TARTALMAZ A FÖLDRAJZINÉV-GYŰJTEMÉNY?

2001-ben jelëntette mëg alapítványunk a Buvári Márta szërkesztëtte Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval című kötetët („A Magyar Tudományos Akadémiának ’A magyar nyelv az informatika korában’ című nemzeti stratégiai kutatási programja keretében”). Köznyelvünk általános szókincse mellett a kërësztneveket és a teljes magyar toldaléktárat is közzétëttük. Immár a földrajzi nevek e-vel és ë-vel bejelölt gyűjteményét kínáljuk fël a gyakorlati használóknak és kutatóinknak.
Elsősorban gyakorlati célt akarunk szolgálni: A külön gyűjteményëkben fëllelhető adatok összefoglalásával, valamint a magától értetődő, de eddig nem tudatosított kiejtési alakok fëlvételével köznyelvi kiejtésünk gazdagabbik, szëbbik változatát kívánjuk támogatni. A tudomány eredményeire támaszkodva rögzítjük a földrajzi nevek kiejtését, változatok esetén pedig ëgyet emelünk ki az útmutatás céljával.
A közel három évig tartó munkálatok idején arra törekëdtünk, hogy a Kárpát-medëncéből, sőt az egész magyar nyelvterületről lëhetőleg mindën fontosabb, gyakrabban említëtt földrajzi név, de legalább az összes település kerüljön be a mintëgy 8500 nevet és utalást tartalmazó szóanyagba: azok a földrajzi nevek, amelyek e vagy ë hangot tartalmaznak, vagy amelyek kötőhangja e vagy ë.  (Sajnálatos tény, hogy a magyar iskolai földrajzi atlaszok még mindig „kihagyják” a több ezërszámra rúgó kisebb településëket…) A helyi, igën ritka földrajzi elnevezésëk – a töméntelen utcanév, dűlőnév, kisebb vízfolyás, hëgyecske-dombocska – gyűjteménybe emelése szétfeszítëtte volna idő- és munkakeretünket; viszont ha köznévi jellegűek, eë-ző alakjuk könnyen mëgállapítható, kikereshető szótárainkból.
A földrajzi nevek többsége falu és város. Amelyik címszónál nincsen külön, zárójeles mëghatározás, az ide tartozik. A többi névnél zárójelben odaírtuk a földrajzi alakulat fajtáját (ország, táj, folyó, patak, hëgy stb.). Az azonosítás érdëkében a címszó adatainak legvégén, szintén zárójelben a követkëzők szerepëlhetnek: az az ország, táj vagy mëgye, amelynek a földrajzi alakulat része; vagy az a település, amelynek a földrajzi alakulat része (volt), vagy amelynek a közelében található; a település másik (ritkán harmadik) neve; a rövid (előtag nélküli) településnév mellett a teljes név, gyakran több is.
A névgyűjtemény természetszërűleg nem tudja követni a szinte folyamatosan zajló változásokat. Az aprólékos helymëghatározást (például a mëgyét, járást) és az idegënnyelvű (a jelënlegi államnyelvi) mëgnevezésëket ebben az adattárban nem vállalhattuk. A Kis-Magyarországon kívül található földrajzi neveket mindën nehézség nélkül azonosítani tudjuk: több kiváló szakmunkából, helységnévtárból, lëxikonból vagy a világháló valamelyik keresőjével.

HOGYAN JELÖLTÜK BE A FÖLDRAJZI NEVEK E ÉS Ë BËTŰIT?

A helyësírási segédjelként használt zárt ë-ket pontosan mëgjelölni a földrajzi nevekben (és a kötőhangoknál) részben ëgyszërűbb, részben bonyolultabb, mint a közszavakban. Tudomásul këll vën-nünk, hogy ëgyes helységneveknek két (akár több) helyës vagy elfogadható -s kiejtése létëzik. Në csodálkozzunk a változatokon! Inkább az a mëglepő, hogy az eddigi teljes  jelöletlenség dacára a tulajdonnevekben szintén jól kitapintható az-zés nyelvi rëndszëre, amely érdëkës kutatási területët kínál a továbbiakban. A kiejtési változatot nyelvi gazdagságnak, a helyi-táji (idegën szóval: rëgionális) köznyelv jellemzőjének tartjuk. Mégis döntenünk këllëtt ëgy-ëgy szóalak mellett, márcsak a számítógépes Helyësen. Ë-jelölő nyelvi eszköz (a Morphologic Kft. és a Bárczi Alapítvány kifejlesztëtte jelölőprogram) zökkenőmentes használata érdëkében is, melynek szóállományában bennefoglaltatik ez a gyűjtemény.

A) Első alapelvünk: A helyneveket lëhetőleg a helyi kiejtés szërint këll bejelölnünk. Ezt általában fontosabbnak tartottuk a szófejtés eredményeinél. Kiváló mëgyei földrajzinév-gyűjteményeink a kis-magyarországi helységnevek túlnyomó részénél pontos útbaigazítással szolgáltak (Szabolcs-Szatmár-Berëg mëgyét lëszámítva), s elenyésző számú kivétellel nem is bíráltuk őket fëlül.
B) Második alapelvünk: A nyelvi rëndszër, a szófejtés érvényësítése. A helynevekben ëgykor mëgvolt szabályszërűségëket nem erőltettük mindënáron, de azért „szëmmel tartottuk” e szabályokat, ëgybeesésëket. Vëgyünk ëgy olyan példát, amely nagyobb számú helységët érint! Az elterjedt „Pétër-származékok”, a „-Petend-”, „Pettend”, „-Petény-”, „-Pëtërd-”, „-Petri-” féle helységnevek írásmódját ëgységësítëttük – éppen ebben az alakban.
C) A földrajzi nevek köznyelvi -ző kiejtését kívántuk mëghatározni, ezért néhány esetben módosítottuk a helyi kiejtést. Például ilyeténképpen: Edve (helyi kiejtése: Edvë), Nemësmedves (helyi kiejtés: Nëmësmedvës), valamint Szëged és Ësztërëgnye (helyi kiejtés: Szöged és Ösztörögnye).
D) Ha a helyi kiejtés eltért a „Kiejtési szótár és útmutató”-tól (amely az akadémiai kutatás hitelës részeredménye), akkor legtöbbnyire a szótár javára, azaz a mëgállapított többségi eë-ző kiejtés javára döntöttünk. A közszavakkal azonos vagy részben azonos helyneveket tëhát így pontoztuk be: berëk, nemës, székëly, szent. Azaz: Nemësgörcsöny, Somberëk, Székëlykeve, Szentëgyházasfalu stb. Persze érvényës ezëkre az esetëkre is: ëgy-ëgy földrajzi névnek kétféle kiejtését is elfogadhatjuk. A székëlyföldiek nyugodtan használhatják saját „bërëk”, „szënt” stb. szóalakjaikat. Máskülönben Ëgyed Mária-Magdolna nagyszámú, az egész erdélyi szóanyagot átfogó jelölési javaslatait csak ritkán bíráltuk fëlül, inkább csak az ëgységësítés okán, s akkor is a # jelöli az eltérő lëhetőségët.
E) Az eredeti jelëntésükben elhomályosult helységneveknél – különösen az olyan településëk esetében, ahol most nemigën élnek magyarok – vagy a helyi kiejtést vagy a szófejtés eredményeit vëttük figyelëmbe. Harmadik mëgoldásként a közelebbi vidékën élő szakembërëk javaslatait fogadtuk el.
F) Ahogy már fëntebb jelëztük, ëgy-ëgy földrajzi névnek kétféle kiejtését is elfogadhatjuk. „Szélsőségës” példa Kis-Magyarország második legnagyobb városa nevének kiejtése: „Dëbrecen”, „Dëbrecën”, „Dëbrëcën”, „Debrecën” ëgyaránt előfordul. A legelterjedtebbet, a legutolsót választottuk.
G) Példák a változatokból. A zenei kërëszttel (#-tel) mëgjelölt szavaknál másféle kiejtést is elfogadhatónak tartunk. De csak ëgy alakban vëttük fël ezëket a földrajzi neveket a névtárba (illetve a számítógépes Ë-jelölőbe). A kis-magyarországi „Bezdéd”-ët nyílt e-snek jelöljük, pedig az erdélyi és fëlvidéki helyi ejtés zárt. A „Tëmërin” ingadozik, de a Délvidékën még élő alakot választottuk. Érdëkës eset a „-Dëncs-”: helyi ejtése kétféle (szófejtésben: nyílt). Példa a nyílt alak választására: a „-Becs-” és a „Becse” szófejtésben és helyi kiejtésben nyílt, de a „bëcs” közszó mintájára sokan zártnak érzik.

Kiejtési változatok, ingadozások. A zenei kërëszttel (#) másik változatot is „engedélyëzünk”, a kërëszttel nem jelölt rokon szóváltozatokat összevetésül vëttük be ebbe a jegyzékbe, az A) pont alá.
A) Az ingadozónak vëtt névcsoportok: -Béltek- #, -Besztërce- #, -Bezdéd- #,   -Csëbény #, -Csëb,  -Csëpcsény #, -Csernye #, -Csërnyő #,  Csërne- #,  -Debrecën #,  -Dëbrëk,  -Dëbrő, -Dëbrőd, -Dërëcske #,  Dërëske,  Dëtre- #, Demecser, -Devecser #,  -Encs #,  -Fegyvernek #,  -Gencs- #, -Hëlbény #,   -Petend #,  Pettend #,   -Petény #,   -Pëtërd- #,   Petne-,   Pethő-,   -Pető-,   -Pëtrës-,   -Petrös-,   -Petri- #,   -Selyk #,
-Szëkcső #,  -Szelëste #,  -Szelistye #,  -Szërnye- #, -Tëmës- #, -Terebës #, Zëmplén- #.
B) A gyakoribb ingadozó köznévi utó- vagy előtagoknál az általunk választott kiejtési alakot itt aláhúztuk: berëk/bërëk/berek #, cser/csër #, kenéz/kënéz #, nemës/nëmës/nemes #, székëly/székely #, szent/szënt #, szerb/szërb # stb.

A kötőhangokról. A nevek többségének középzárt ë a kötőhangja (azaz teljes töve); értelëmszërűen akkor, ha a toldalék nem mély. Ezt a kötőhangot tëhát nem adjuk mëg külön. Például a Berëg táj- és mëgyenév kötőhangja ë: Berëgët; Ziliz község nevének kötőhangja ë: Zilizëm. A nyílt e kötőhangot a címszó után, ëgy bëtűhely kihagyással írtuk a névhëz, például Annavölgy e: Annavölgyet stb.
Utótagként kapcsolódó főnevek kötőhangja több esetben különbözik az utótag önálló szóként fëlvëtt kötőhangjától – nyilvánvalóan az összeforrott összetételt a nyelvérzék másként rögzíti, mint az önálló utótagot. Íme az általunk észlelt változatok:   -bél-ë- (-bel-e-),  -berëk-ë- (-berkë-),  -ér-ë- (-er-e-),
-fészëk-ë- (-fészk-e-), -föld-e-,  -hëgy-e-,  -hely-e-, -kék-e-, -kér-ë-, -kerék-ë- (-kerek-e-), -lég-ë- (-leg-e-),   -kertëk-et és kertëk-ëm,   -nyerëg-ë- (-nyerg-e-),   -nyír-ë-,  -rét-e-;   -rév-e-,  -szëg-e-,  -szög-e-, -szél-ë- (-szél-e-),  -telek-ë- (-telk-ë-),  -tíz-e- (-tíz-ë-),  -vég-e-,  -víz-e- (-víz-ë-),  -völgy-e.

Mély hálámat fejezëm ki a Kis-Magyarországon kívüli, nehezebben eldönthető településnevek bejelölőinek: B. Kovács Istvánnak és Bacskó Józsëfnének (Fëlvidék, Kárpátalja); Ëgyed Mária-Magdolnának, Forrai Ágnësnek és Kádár Sára Hajnalkának (Erdély és részei); Komáromi Bëzëg Mártának (Dél-vidék). Segítségük nélkülözhetetlen volt. A csángóföldi földrajzi nevek jelölését én vállaltam.
Végezetül szívből jövő köszönet e munka mindën résztvëvőjének és támogatójának. Erőt adott, hogy nyelvtudományunk jelës képviselői, többek között Hajdú Mihály ëgyetëmi tanár és Kiss Jenő akadémikus, intézetvezető ëgyetëmi tanár biztatott bennünket e gyűjtőmunka elvégzésére. A helység-neveket gyakran említjük köznapi beszédünkben. -ző kiejtésünk kifejezőereje, gazdagsága, szépsége (bizony, ez is létëző jellemzője nyelvünknek!) – mely nem öncél, csupán eszköz – máris kárpótolt bennünket a fáradozásért. S e részeredményëk közzétételével, fëlhasználásával magyar köznyelvi és táji köznyelvi kiejtésünk színësebb lëhet, nyelvtudományunk pedig újabb adattárral lëtt gazdagabb.

Bicske, 2005. decembër 11.
Mészáros András

A GYŰJTÉS ÉS AZ EË-SÍTÉS FORRÁSAI

1. A mëgyei földrajzinév-gyűjteményëk

Balogh Lajos—Ördög Ferenc (Szerk.): Komárom megye földrajzi nevei. MNyTK 169. 1985
Balogh Lajos—Ördög Ferenc (Szerk.): Szolnok megye földrajzi nevei 1. A Jászberényi járás. 1986
Balogh Lajos—Ördög Ferenc (Szerk.): Veszprém megye földrajzi nevei. 1. A Tapolcai járás. MNyTK 156. 1982
Balogh Lajos—Ördög Ferenc (Szerk.): Veszprém megye földrajzi nevei. 2. A Pápai járás. MNyTK 171. 1987
Balogh Lajos—Ördög Ferenc (Szerk.): Veszprém megye földrajzi nevei. 3. Az Ajkai járás. MNyTK 192. 1991
Balogh Lajos—Ördög Ferenc (Szerk.): Veszprém megye földrajzi nevei 4. A Veszprémi járás. MnyTK 194. 2000
Balogh Lajos—Ördög Ferenc (Szerk.): Zala megye földrajzi nevei. 2. A Keszthelyi járás. MNyTK 178. 1986
Balogh Lajos—Végh József (Szerk.): Vas megye földrajzi nevei. 1982
Farkas Ferenc: Szolnok megye földrajzi nevei 1. A Jászberényi járás. 1986
Farkas Ferenc: Jász-Nagykun-Szolnok megye földrajzi nevei 5. Tiszazug. Jászberény—   Kunszentmárton, 1994
Fekete János: Bács-Kiskun megye földrajzi nevei. 1. Kiskunfélegyháza és környéke. MnyTK 210. 1997
Hegedűs Attila: Győr-Moson-Sopron megye földrajzi nevei 1. A Kapuvári járás. Győr, 1998
Jakab László—Kálnási Árpád: A nyírbátori járás földrajzi nevei. Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 3. 1987
Kálnási Árpád: A Fehérgyarmati járás földrajzi nevei. Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 2. 1984
Kálnási Árpád: A Mátészalkai járás földrajzi nevei. Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 4. 1989
Kálnási Árpád—Sebestyén Árpád: A Csengeri járás földrajzi nevei. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi nevei 5. 1993
Mező András: A baktalórántházi járás földrajzi nevei. Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 1. 1967
Ördög Ferenc—Papp László—Végh József (Szerk.): Tolna megye földrajzi nevei. Akadémiai Kiadó, 1981
Papp László—Végh József (Szerk.): Hajdú-Bihar megye földrajzi nevei 1. A polgári járás. 1970
Papp László—Végh József (Szerk.): Somogy megye földrajzi nevei. Akadémiai Kiadó, 1974
Papp László—Végh József (Szerk.): Zala megye földrajzi nevei. Zalaegerszeg, 1964
Pelle Béláné: Heves megye földrajzi nevei. 1. Az egri járás. MNyTK 125. 1970
Pelle Béláné: Heves megye földrajzi nevei. 2. A füzesabonyi járás. MNyTK 144. 1975
Pelle Béláné: Heves megye földrajzi nevei. 3. A hevesi járás. MNyTK 145. 1980
Pelle Béláné: Heves megye földrajzi nevei. 4. A Gyöngyösi járás, Hatvan és környéke, Eger.    MNyTK 181. 1988
Pesti János (Szerk.): Baranya megye földrajzi nevei 1–2. Baranya Monográfia Sorozat. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 1982

2. Ëgyéb művek

A Magyar Köztársaság Helységnévtára. KSH, Budapest, 2003
B. Lőrinczy Éva (Főszerkesztő): Új magyar tájszótár I-IV. (A-D, E-J, K-M, N-S). Akadémiai Kiadó, 1979-2002
Buvári Márta: Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2001
Czuczor Gergely–Fogarasi János: A magyar nyelv szótára I–VI. 1862–1881
Csángóföld. Moldva. Térkép. Magyar településnevekkel. Topográf Térképészeti Kft., 2002
Ifj. Dobner Győző előzetes gyűjtése Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótárából (Kézirat, 2002)
Egyed Mária-Magdolna: Erdély (Románia). Településnevek. Kézirat
Elekfi László: Magyar ragozási szótár. MTA Nyelvtudományi Intézete, 1994
Fekete László: Kiejtési szótár. Eötvös József Tanítóképző Főiskola. Egységes jegyzet. Második, javított, bővített kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 1995
Kiss Jenő (Szerkesztette): Magyar dialektológia. Osiris Kiadó, 2001
Kiss Lajos: Etimológiailag azonos földrajzi nevek alaki elkülönülése („Névhasadás”). Bárczi Géza Emlék-könyv. Szerkesztette: Szathmári István, E. Abaffy Erzsébet, B. Lőrinczy Éva. A MNYT kiadványai. 200. szám. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1994
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Negyedik, bővített és javított kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988
Kósa László—Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975
Különféle térképek
Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár. Második, bővített kiadás. Talma Könyvkiadó, Baja, 1998
Magay Tamás: Idegen nevek kiejtési szótára. Akadémiai Kiadó, 1974
Magyarország helységnévtára 1944. Magyar Királyi KSH, Budapest, 1944
Mészáros András: Igényës (ë-ző) kiejtési kisszótár. Gondos Bt., 1999
Sebők László: Határokon túli magyar helységnévszótár. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997

RÖVIDÍTÉS- ÉS JELFËLOLDÁS

A zárójeles, bëtűjeles országnévvel vagy rövidítéssel el nem látott településëk, földrajzi alakulatok Kis-Magyarországon találhatók. A hozzávetőlegës tájékozódás céljából az alábbi rövidítésëket használjuk a környező országok, tájëgységëk azonosítására:

Au: Ausztria
Ba: Dél-Baranya (Horvátország)
Dé: Délvidék (Bácska, Bánság, Szërémség stb.) (Szerbia)
Csán: Csángóföld, Bukovina és Moldva; olyan helységëk, ahová csángók települtek (Románia)
Er: Erdély (Alföld, Aranyosszék, Bánság, Barcaság, Erdély [a Király-hágón túl], Fekete-Körös völgye, Gyimës, Kalotaszëg, Körös-vidék, Máramaros, Mezőség, Részek [Partium; ejtsd: Parcium], Szatmár, Székëlyföld és tájai, Szilágyság, Torockó vidéke stb.) (Románia)
Fë: Fëlvidék (számos táj és vidék) (Szlovákia)
Ho: Horvátország
Ká: Kárpátalja (számos táj és vidék) (Ukrajna)
Le: Lengyelország
Ma: Kis-Magyarország
Mu: Muravidék (Szlovénia)
MuH: Muravidék, Muraköz (Horvátország)
Ro: Románia (a nem erdélyi és nem csángóföldi magyar nevek)
Szla: Szlavónia (Horvátország)
Szlo: Szlovénia
táj: tájëgység, azaz kistáj, nagytáj, környék, vidék, néprajzi terület stb.
vm.: vármëgye
Vv: Várvidék (Őrség, Fertő-mellék, Várvidék stb.) (Burgenland, Ausztria)

● A # (zenei kërëszt, fëlemelő jel, módosító jel) jelëntése:
— A földrajzi név kiejtése eltérő például a Dunántúlon és/vagy a Fëlvidékën és/vagy Erdélyben stb. De a jelölést – útmutatás céljából – jobbnak láttuk ëgységësíteni a többségi elv vagy a szófejtés alapján. Ebből adódott a legtöbb zeneikërëszt-jelölés (#).
— A földrajzi névnek létëzik másik, e-s vagy ë-s, szintén helyës vagy elfogadható kiejtése is.
— A név kiejtése nehezen eldönthető. Ezëknek a földrajzi neveknek a száma elenyésző.

● A földrajzi név után ëgy bëtűközzel található „e” bëtű a kötőhangot jelöli. Ahol nem szerepël, ott „ë” a kötőhang (teljes tő). Például: Marosvásárhely e — Marosvásárhelyet; Pécs — Pécsët.

FÖLDRAJZINÉV-ADATTÁR

A, Á

Abaliget
Abaújdevecser (Encs)
Abaújkér
Ábëlfalva (Fë)
Ábëllëhota (Ábëlfalva) (Fë)
Abësszínia (Ëtiópia)
Ábrahámberke (Ráckeve)
Ábrahámhëgy e
Abrudkërpenyës (Er)
Ácstëszér
Ádámfölde (Fë)
Adásztevel
Adën (Jëmën)
Adigëföld e (köztársaság, Oroszország)
Adjisten (Dé)
Ady Endre (Érmindszent) (Er)
Ágasëgyháza
Ágcsërnyő (Fë)
Ágerdő (erdő, Rinyaszentkirály)
Ágerdőmajor
Aggtelek
Ágnësforrás (Moha)
Ágónyír
Ágotakövesd (Er)
Agyagosszërgény
Ajkarëndëk (Ajka)
Aklihëgy e (Ká)
Albërtfalu (Ba)
Albërtfalva (Budapest)
Albërti (Albërtirsa)
Albërti (Csanádalbërti)
Albërtirsa
Albërtkázmérpuszta
Albërt-tó (Közép-Afrika)
Aldëbrő
Alëppó (Szíria)
Alëut-szigetëk e (Alaszka) (Amërikai Ëgyesült Államok)
Alëxandria (Ëgyiptom)
Alëxandrina (Klézse) (Csán)
Alfüged (Er)
Alkënyér (Kënyérmező) (Er)
Alkér (Er)
Almakerék (Er)
Almamellék
Almamező (Er)
Almásegrës (Er)
Almasël (Er)
Almásfegyvernek (Er) #
Almáskërësztúr
Almásmező (Er, Fogaras)
Almásmező (Er, Csík)
Almásneszmély (Dunaalmás, Neszmély)
Almásnyírës (Er)
Almásszelistye (Er)
Almásszentmária (Er)
Almásszentmihály (Er)
Almástelep (Ká)
Almaszëg e (Er)
Almaszëghuta (Er)
Alménës (Er)
Alnémët (Hidasnémëti)
Alparét e (Er)
Alpësëk e (Alpok) (hëgység)
Alpestës (Er)
Alsó- és Fëlsőrászok (Fë)
Alsóbélatelep
Alsóbelëd (Vv)
Alsóbëncsëk (Er)
Alsóbërëcki
Alsóberëk (Fë)
Alsóberëkszó (Er)
Alsóberkifalu (Körmend)
Alsóbesztërce (Murabesztërce) (Mu)
Alsóbölkény (Er)
Alsócéce (Hërnádcéce)
Alsócsëbény (Csëbény) (Fë)
Alsócsërnáton (Csërnáton) (Er)
Alsócsernye (Fë) #
Alsócsërtés (Er)
Alsódërna (Er)
Alsódëtrëhëm (Er)
Alsódörgicse (Dörgicse)
Alsóegërszëg e (Hëgyszentmárton)
Alsóegrëgy (Er)
Alsóegrës (Bëthlenegrës) (Er)
Alsóëlëfánt (Ëlëfánt) (Fë)
Alsóelemér (Elemér) (Dé)
Alsóerdőfalva (Fë)
Alsóerek (Szakmár)
Alsóësztërgály (Fë)
Alsófegyvernek (Kétfegyvernek) (Fë) #
Alsó-Fehér (vm.) (Er)
Alsófehérkút (Fehérkút) (Fë)
Alsófeketevölgy e (Er)
Alsófenyves (Fë)
Alsóferencfalva (MuH)
Alsófërnëzëly (Nagybánya) (Er)
Alsófricske (Fë)
Alsófüle (Er)
Alsófüves (Er)
Alsógellér (Gellér) (Fë)
Alsógerebën (Ká)
Alsógezés (Er)
Alsógyékényës (Er)
Alsógyërtyán (Fë)
Alsóhatárszëg e (Rosztoka) (Ká)
Alsóhëlbény (Nyitrakoros) (Fë)
Alsóhërmánd (Fë)
Alsóhetény
Alsóheténypuszta
Alsóhideghëgy e (MuH)
Alsóhidegpatak (Ká)
Alsóhímës (Fë)
Alsóidëcs (Er)
Alsóittebe (Dé)
Alsókajanël (Er)
Alsókéked (Kéked)
Alsókelecsény (Fëlsőkelecsény)
Alsókemënce (Fë)
Alsókëmënëc (Fë)
Alsókerepëc (Ká)
Alsókismartonhëgy e (Vv)
Alsóköcsény (Fë)
Alsóköhér (Er)
Alsóköröskény (Fë)
Alsókörtvélyës (Fë)
Alsóköves (Er)
Alsólegénd (Fë)
Alsólëhnic (Fë)
Alsólëhota (Fëlsőszabadi) (Fë)
Alsólëndva (Mu)
Alsólëszéte (Fëlsőlëszéte) (Fë)
Alsómëcënzéf (Mëcënzéf) (Fë)
Alsómedves (Vv)
Alsómélyesd (Fë)
Alsómënyőd (Fëlső-Mënyőd határrész)
Alsómérk (Fë)
Alsómerse (Fë)
Alsómestëri (Mestëri)
Alsómezős (Mezős) (Er)
Alsómicsinye (Fë)
Alsómislye (Fë)
Alsómotësic (Motësic) (Fë)
Alsónémedi
Alsónemësapáti
Alsónémëti (Fë)
Alsónërësznice (Nyérësháza) (Ká)
Alsóneszte (Fë)
Alsónyék
Alsónyírësd (Fë)
Alsónyírësfalva (Fëlsőnyírësfalva) (Er)
Alsónyírjes (Fë)
Alsópél (Fë)
Alsópërësény (Malakópërësény) (Fë)
Alsópetény
Alsópétërfa (Vv)
Alsórácegrës (Rácegrës)
Alsórécsény (Fë)
Alsóregmec
Alsórekecsin (Csán)
Alsórekettő (Csán) #
Alsóremëte (Vv)
Alsóribnice (Alsóhalas) (Fë)
Alsórőcse (Sárosrőcse) (Fë)
Alsósebës (Fë)
Alsósegësd (Segësd)
Alsósipék (Fë)
Alsóstëpanó (Stëpanó) (Fë)
Alsószecse (Fë)
Alsószécsénke (Szécsénke)
Alsószelëste (Szelëste)
Alsószëlëzsény (Szëlëzsény) (Fë)
Alsószeli (Fë)
Alsószelistye (Ká)
Alsószëmënye (Muraszëmënye)
Alsószëmëréd (Fë)
Alsószënd (Szalaszënd) #
Alsószénégető (Vv)
Alsószentbenedëk (Úrdomb) (Mu)
Alsószentërzsébët
Alsószentgyörgy (Jászalsószentgyörgy)
Alsószentiván
Alsószentkirály (Szentkirály)
Alsószentmárton
Alsószentmihály (Er)
Alsószërdahely e (Fë)
Alsószërnye (Fë) #
Alsószil (Fë)
Alsószinëvér (Ká)
Alsósztrëgova (Fë)
Alsótekeres
Alsótelek (Er)
Alsótelekës
Alsóterény (Fë)
Alsótizsény (Fë)
Alsótőkés (Fë)
Alsóturcsëk (Fë)
Alsóvárosvíz e (Er)
Alsóvasdinnyepuszta (Vasdinnye, Tárkány)
Alsóvéghëgy e (MuH)
Alsóvënice (Er)
Alsóverëcke (Ká)
Alsóvërësmart (Ká)
Alsóvesztény (Fë)
Alsóvist (Er)
Alsóviznice (Ká)
Alsózélle (Zélle) (Fë)
Alsózellő (Fë)
Alsózorlënc (Er)
Alsózsëmbër (Zsëmbër) (Fë)
Alszëg e (Csán)
Altaj-hëgyvidék (köztársaság, Oroszország)
Alvinc (Er)
Amërika (kettős földrész)
Amërikai Ëgyesült Államok (ország)
Andorhëgy e (Mu)
Andrásföldje (Dé)
Andrásmező (Dé)
Andrásnépe (Dé)
Andrássytelep (Er)
Andrástelke (Dé)
Annavölgy e
Antaltelep (Kiliántelep, Balatonudvari)
Apácavásárhely e (Somlóvásárhely)
Apahëgy e (Er)
Apatelek (Er)
Apáthëgyalja (Fë)
Apátkërësztúr (Er)
Apátszentmihály (Jászlószentmihály) (Fë)
Aporliget (Bátorliget)
Appënninëk e (hëgység, Olaszország)
Aranykert (táj, Csallóköz) (Fë)
Aranykert (Csallóközaranyos) (Fë)
Aranymező (Er)
Aranyos-Besztërce (folyó) (Er)
Aranyosegërbëgy (Er)
Aranyosgërënd (Er)
Aranyosgyérës (Er)
Aranyosmëggyes (Er)
Aranyosszék (történelmi terület) (Er)
Aranyosszentmiklós (Er)
Ardënnëk e (hëgység, Bëlgium)
Arëiopagosz (Arëiosz pagosz, Athén, Görögország)
Argentína (ország)
Árgyëvány (Csán)
Arhangëlszk (Oroszország)
Artëk (Krím-félsziget, Ukrajna)
Aszóvize (Csán)
Asszonynépe (Er)
Asszonyrét e (Er)
Aszubesztërce (Er)
Atlanti-ócëán
Avasfëlsőfalu (Er)
Avaslekënce (Er)
Azërbajdzsán (ország)

B

Baalbëk (ejtsd: Bálbëk) (Libanon)
Babarét e (Fë)
Bábaréte (Bábahalma) (Er)
Babás szërkövek e (sziklafal, Szërkövek)
Bábaszék (Fë)
Bábaszöge (Bábahalma) (Er)
Bábël (Babilónia ókori ország) (Irak)
Bábonymëgyer
Babosdöbréte
Baboshëgy e (szőlőhëgy) (Bicske, Mány)
Bácsbérëg (Dé)
Bácsfehértó (Kunfehértó)
Bácsfeketehëgy e (Dé)
Bácsjózsëffalva (Dé)
Bácskërësztúr (Dé)
Bácskertës (Kupuszina) (Dé)
Bácsszentgyörgy
Bácsszentiván (Dé)
Bácstelek (Er)
Badacsonylábdihëgy e (Badacsonytördemic)
Badacsonytördemic
Bagamérë
Baglyaserdő (Boglyatornya)
Bagodvitenyéd (Bagod)
Bahcsiszëráj (Krím-félsziget)
Bajánsenye
Bajaszentistván (Baja)
Bajësd (Er)
Bajmóctölgyes (Fë)
Bajtemetés (domb, Pécël)
Bakonszëg e
Bakonybél
Bakonycsernye #
Bakonygyëpës (Ajka)
Bakonypëtërd (Bakonypétërd) #
Bakonypétërd
Bakonypölöske
Bakonyszentiván
Bakonyszentkirály
Bakonyszentlászló
Bakonyszombathely e
Bakostörék (Fë)
Bakszëg e (Szla) (Ho)
Baktakék e
Balabánsziget (Ráckeve)
Balátatelep (Er)
Balatonbërény
Balatoncsehi (Ordacsehi)
Balatonederics
Balatonendréd
Balaton-fëlvidék (hëgy- és dombvidék)
Balatonfenyves
Balatonfüred
Balatonhenye
Balatonkenëse
Balatonkërësztúr
Balatonkövesd (Csopak)
Balatonlelle
Balatonmellék (táj, Kisbalaton környéke)
Balatonrëndës
Balatonszëmës
Balatonszentgyörgy
Balatonszepëzd
Balatonújhely e (Siófok)
Balázsszëg e (Kötelesmező) (Er)
Balázstelke (Er)
Baleárok (szigetcsoport, Spanyolország)
Baleári-szigetëk e (Baleárok, Spanyolország)
Balogér (Fë)
Balozsamëggyes (Mëggyeskovácsi)
Balusëst (Csán)
Banatelke (Omlásalja) (Er)
Báncsipkés (Fë)
Bánfihëgy e (Stridóvár) (MuH)
Bangladës (ország)
Bánhëgyës (Magyarbánhëgyës, Nagybánhëgyës)
Bánkeszi (Fë)
Bánknéterëme (Terëm)
Bánles (Poklos-tető, Bükk)
Bánnyírës (Fë)
Bánokszentgyörgy
Bánpecsënyéd (Fë)
Bánpetri (Fë) #
Bánréve
Bántelke (Alsóbán) (Er)
Bántölgyes (Fë)
Bányahëgy e (MuH)
Bányatelep
Bányavölgy e (Fë)
Barabásszëg e (Becsvölgye)
Baranyahidvég e
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Baranyaszentistván (Ba)
Baráthely e (Er)
Barátsziget (Kehida)
Baráttelke (Fë)
Barcaszentpétër (Er)
Barcelona (ejtsd: Barszelona) (Katalónia, Spanyolország)
Bardócszék (Udvarhelyszék) (történelmi terület) (Er)
Barësd (B. Iliei) (Er)
Barësd (Hátszëgbarësd) (Er)
Bárhely e (Bárszentmihályfa, Lënti)
Bárnëvolnamajor (Gór)
Báródbëznye (Er)
Barsbërzënce (Fë)
Barsbese (Fë)
Barsendréd (Fë)
Barslédëc (Fë)
Bárszentmihályfa (Lënti)
Bartalëusújfalva (Tekeújfalu) (Er)
Basteleke (Bashalom)
Baszkföld e (Spanyolország) (ország)
Bátonytërënye
Bátorhëgy e (Fë)
Bátorkeszi (Fë)
Bátorliget
Bázakerëttye
Bázël (Basel) (Svájc)
Béb
Bëbëk (hëgy, Bükk) (Er)
Bëbërke (patak, Borsova folyó) (Ká)
Bëcefa (Szigetvár)
Bëcehëgy e (Balatongyörök)
Bëckó (Bolondóc) (Fë)
Becs (Szamosbecs, Tiszabecs)
Bécs (Au)
Becse (Dé)
Becsehely e
Becsfalva (Szepesmindszent) (Fë) #
Becske
Becsked (Karcsa)
Becskeháza
Becskerek (Kisbecskerek, Nagybecskerek) (Dé)
Bëcsó (Szëbëdény-Bëcsó) (Fë)
Bëcsószëbëdény (Szëbëdény-Bëcsó) (Fë)
Bëcsuánaföld e (Botswana) (ország)
Bécsújhely e (Au)
Becsvölgye
Béd (Fë)
Bëde (Er)
Bëdëcs (Er)
Bedeg (Bedegkér)
Bedegkér
Bëdëllő (Er)
Bedő
Bedőháza (Ká)
Bëga (Béga) (folyó) (Er)
Bégakörtés (Er)
Béganyírësd (Er)
Bégaszëdërjes (Er)
Bégaszentës (Er)
Bégaszentgyörgy (Dé)
Bégaszentmihály (Er)
Bëgëcs (Dé)
Bëgécsi-víztároló
Bëgëngyátpásztély (Alsópásztély) (Ká)
Bëhárfalu (Fë)
Bëharóc (Fë)
Bëhër (Biharó) (Fë)
Bejc (Bejcgyërtyános)
Bejcgyërtyános
Beje (Fë)
Bëjrút (Libanon)
Bëkaa-völgy e (Libanon)
Békásmëgyer (Budapest)
Békástelep (Er)
Béke (Fë)
Bekcsénypólya (Becsehely)
Bekecs
Bekecsalja (táj, a Nyárád mente része, Nyárádszërëdától keletre) (Er)
Bekenypuszta (Ëgyházashetye)
Békés
Békésszentandrás
Béketelep
Bekëtfa (Gëlle) (Fë)
Bekölce
Bél (Er)
Bëlac (Kakasd)
Bélagyërtyános (Fë)
Bëlarusz (Fehéroroszország) (ország)
Bélatelep (Fonyód)
Bëlatinc (Mu)
Belátó-hëgy e (Inota)
Bélavézse (Fë)
Bëlcsény (Bëocsin) (Dé) #
Bëlcsëst (Bëlcsfalva) (Csán)
Bëlcsfalva (Bëlcsëst) (Csán)
Béld (Fë)
Bëlëbova (Kiscserjés)
Bëlëcska
Belëd
Belëg
Bëlëgrád (Nyírtelek)
Bélegrëgy (Er)
Bëlëjőc (Fë)
Bëlënce (Er)
Bëlényës (Er)
Bëlényësforró (Er)
Bëlényësirtás (Er)
Bëlényësörvényës (Er)
Bëlényëssonkolyos (Er)
Bëlényësszelëste (Er)
Bëlényësszentmárton (Er)
Bëlényësszentmiklós (Er)
Bëlényësújlak (Er)
Bëlényësvalány (Er)
Belësz (Fë)
Bëlëtháza (Er)
Bëlëzna
Bëlëzsény (Er)
Bélfenyér (Er)
Bëlgium (ország)
Bëlgrád (Szerbia)
Bëlica (MuH)
Bëlinc (Fë)
Belize (ejtsd: belisze) (ország)
Bëlkény (Alsóbölkény) (Er)
Bélkirálymező (Er)
Bëlla (Fë)
Bëllëg (Kisbëllëg) (Fë)
Bëllény (Fë)
Bëllus (Fë)
Bélmárkaszék (Er)
Bélmëgyer
Bélmező (Er)
Bëlna (Béna)
Bëloiannisz
Bëlosëvics (Bilisics-erdő) (Ásotthalom)
Bëlovár (Szla) (Ho)
Bëlovár-Kőrös (vm.) (Szla) (Ho)
Bélörvényës (Er)
Belsőbáránd
Belsőbőcs (Bőcs)
Belsőecser (Külsőecser, Szentës)
Belsőgút (Savóskút) (erdő, Hajdúhadház)
Belsősárd
Belső-Somogy (táj, Somogy déli része)
Belső-Szolnok (vm.) (Szolnok-Doboka vm.) (Er)
Belsőtelep (Er)
Belső-tó (Tihany)
Belsővát (Mersevát)
Béltek (Nyírbéltek) #
Béltek (Krasznabéltek) (Er) #
Béltekhodos (Er) #
Beludzsisztán (történelmi terület, Pakisztán)
Bëlvárd (Bëlvárdgyula)
Bëlvárdgyula
Bélzërénd (Er)
Bély (Fë)
Bëllye (Ba) #
Bënatina (Vadászfalva) (Fë)
Bencéd (Er)
Bëncënc (Er)
Bencfahát (Tápé, Szëged)
Bënczúrfalva (Dolány) (Szécsény)
Benderi (Moldova)
Bëndorf (Er)
Bene (Ká)
Benedëkfalu (Fë)
Benedëkfalva (Er)
Benedëki (Berëgrákos) (Ká)
Benedëkvágása (Fë)
Benedikó (Fë)
Benefalva (Fë)
Benepuszta (Mátrafüred)
Bënësháza (Fë)
Bëngália (vidék, Bangladës)
Bëngázi (Líbia)
Benge (Ba)
Bënic (Bënice) (Fë)
Bënice (Mu)
Bënin (Dahomey) (ország)
Benk
Benkepatony (Fë)
Benkóc (Benkőfalva) (Fë)
Benkőfalva (Benkóc) (Fë)
Bënta (patak, Százhalombatta)
Bény (Fë)
Bénye
Benyefalva (Er)
Bënyék (Fë)
Bényës (Er)
Bënyólëhota (Fë)
Bënyusháza (Fë)
Bëocsin (Bëlcsény) (Dé)
Bëocsin Monostor (Dé)
Bëodra (Dé)
Bér
Bercel
Bérczës (Fë)
Bërcse (Er)
Bërcsényifalva (Ká)
Bërdárka (Fë)
Bërgëngócia (mesebeli táj)
Bërgyila (Csán)
Bëre (Er) #
Bërëck (Er)
Bërëcki (Alsóbërëcki, Fëlsőbërëcki)
Bërëcz-hëgy e (Pincehely)
Bëréd (Er)
Bërefalva (Csán) #
Berëg (Nagyberëg)
Berëg (Berëg vm.)
Bérëg (Dé)
Berëgardó (Ká)
Berëgbárdos (Oroszbukóc) (Ká)
Berëgbükkös (Bukovinka) (Ká)
Berëgdaróc
Berëgdéda (Ká)
Berëgdubróka (Cserhalom) (Ká)
Berëgfogaras (Ká)
Berëgforrás (Izvoz) (Ká)
Berëghalmos (Skuratóc) (Ká)
Berëgi (Ká)
Berëgkisalmás (Ká)
Berëgkisfalud (Ká)
Berëgkövesd (Ká)
Berëglëányfalva (Ká)
Berëgnagyalmás (Ká)
Berëgpálfalva (Ká)
Berëgpapfalva (Ká)
Berëgrákos (Ká)
Berëgrosztoka (Gázló) (Ká)
Berëgsárrét e (Kálnik) (Ká)
Berëgsom (Ká)
Berëgsurány
Berëgszász (Ká)
Berëgszászvégardó (Ká)
Berëgszëg e (Fë)
Berëgsziklás (Sërbóc) (Ká)
Berëgszilvás (Kuzmina) (Ká)
Berëgszó (patak) (Béga) (Er)
Berëgszőlős (Lohó) (Ká)
Berëgújfalu (Ká)
Berëgvár (Ká)
Berëg (vm.) (Ká, Ma)
Berëkalja (Fë)
Berëkaljatompaháza (Tompaládony)
Berëkböszörmény
Bërekërësztúr (Er) #
Berëkfürdő
Berëkfürdőtelep (Berëkfürdő)
Berëk-rét e (Bërge-rét)
Berëkszó (Hunyad) (Er)
Berëkszó (Tëmës) (Er)
Berëkszónémëti (Er)
Berëktompaháza (Tompaládony)
Berëkutca (Er)
Beremend
Bërënce (Szamosbërënce) (Er)
Berencs (Fë) #
Berencsbukóc (Fë) #
Berencsfalu (Fë) #
Berencsróna (Fë) #
Berencsváralja (Fë) #
Bërënd (Er)
Berénd (Ajka)
Bërëndfalva (Csán)
Berëngyëst (Csán)
Bërënte (Kazincbarcika) #
Bërény (Er)
Bërëst (Bákó mëgye) (Csán)
Bërëst (Bákó mëgye) (Csán)
Bërëstye (Er)
Bërësztelke (Er)
Bërësztény (Fë)
Bërësztóc (Dé)
Bërët #
Beréte (Magyarberéte) (Er)
Bërëthalom (Er)
Bërëtke (Fë)
Bërëttő (Fë)
Bërëttyó (folyó)
Bërëttyócsohaj (Er)
Bërëttyódéda (Er)
Bërëttyófarnos (Er)
Bërëttyókirályi (Er)
Bërëttyókohány (Er)
Bërëttyószentmárton (Bërëttyóújfalu)
Bërëttyószéplak (Er)
Bërëttyóújfalu
Bërëzinka (Nyírhalom) (Ká)
Bërëzna (Nagybërëzna) (Ká)
Bërëzna (Zólyombërëzna) (Fë)
Bërëznëk (Bërëznik) (Ká)
Bërëznik (Bërëznëk) (Ká)
Bërëzó (Fë)
Bërëzóc (Fë)
Bërëzóka (Fë)
Bërhény (Er)
Bërgëngócia (mesebeli ország)
Bergënye (Mezőbergënye) (Er)
Bërge-rét e (Bajna)
Bërgyila (Csán)
Berhida
Bëringyëst (Csán)
Bëring-tengër
Bërivoj (Er)
Berkeháza (Mu)
Berkënye
Berkënyéd (Fë)
Bërkënyës (Er)
Berkënyés (határrész, Bajna)
Berkës (Er)
Berkësd
Bërkësz #
Bërkëszfalu (Er)
Bërkëszpataka (Er)
Berki (Fë)
Berki (Dinnyeberki, Nagyberki, Pusztaberki)
Berkipuszta (Tárnok)
Bërlád (Er)
Bërlëst (Csán)
Bërlistye (Er)
Bermuda-szigetëk e (Atlanti-ócëán)
Bërnád (Er)
Bërnát (Csán)
Bërnátfalva (Fë)
Bërnëce (Bërnëcebaráti)
Bërnëcebaráti
Bërnic (Fë)
Bërsëk-hëgy e (Lábatlan)
Bërszászka (Er)
Bërszinëst (Csán)
Bértelek (Ká)
Bërtény (Er)
Bërtót (Fë)
Bërva-völgy e (Fëlnémët)
Bërve (Er)
Bërzava (folyó) (Er)
Bërzék
Bërzën (Litvabërzsëny) (Fë)
Bërzënce
Bërzënke (Fë)
Bërzëny (Bërzsëny) (Fë)
Bërzësd (Er)
Bërzéte (Fë)
Bërzétekőrös (Fë)
Bërzëvice (Fë)
Bërzujok (Csán)
Bërzunc (Csán)
Bërzsëny (Nádasér-Bërzsëny) (Fë)
Bés (Fë)
Bësán (Bassóc) (Fë)
Bese (Fë)
Bese (Er)
Besence
Bësënovo (Dé)
Bësënovo Monostor (Dé)
Besenyő (Er)
Besenyőd
Besenyőfalu (Fë)
Besenyőpetőfalva (Besnyőpetőfalva) (Fë)
Besenyőtelek
Besenyszög e
Bësimbák (Er)
Besnyő
Besnyőpetőfalva (Besenyőpetőfalva) (Fë)
Bëszkidëk e (Északi-Kárpátok)
Bësszarábia (Bucsák) (Moldova)
Bësztër (Fë)
Besztërce (Némëtvásár mëgye) (Csán)
Besztërce (Er)
Besztërcebánya (Fë)
Besztërce-Naszód (vm., mëgye) (Er)
Bësztërcsény (Fë)
Bësztërëc
Bëtánia (ókori Izraël)
Betekints-völgy e (Veszprém)
Bëtëszda (kettős tó, Jëruzsálëm, ókori Izraël)
Bëtfalva (Er)
Bëtfia (Er)
Bëthlen (Er)
Bëthlenegrës (Er)
Bëthlenháza (Er)
Bëthlenkërësztúr (Er)
Bëthlenkörtvélyës (Er)
Bëtlehem (Izraël)
Bëtlen (Er)
Bëtlenfalva (Fë)
Bëtlenszentmiklós (Er)
Bëtlér (Fë)
Bëzdán (Dé)
Bezdéd (Tiszabezdéd) #
Bezdédfalva (Fë) #
Bezdédtelek (Er) #
Bezedëk
Bëzënce (Szénásfalu) (Fë)
Bezënye
Bezëréd
Bëzëréte (Fë)
Bezi
Bëzinë (Fë)
Bező (Fë)
Bëzzëgpuszta (Nagydorog)
Bëzsán (Er)
Bézsëny (Feketebézsëny)
Bibërés (határrész, Maroslele)
Bicëre (Lengvárt) (Fë)
Bicëre (patak, Lengvárt) (Fë)
Biccse (Kisbiccse, Nagybiccse) (Fë)
Biccsefalu (Fë)
Biccseszabadi (Fë)
Bicsérd
Bicske
Bigér (Er)
Bihardiószëg e (Er)
Biharfélëgyháza (Er)
Biharfenyves (Er)
Biharfüred (Er)
Biharkërësztës
Biharmező (Er)
Biharszenes (Er)
Biharszentandrás (Er)
Biharszentelek (Er)
Biharszentjános (Er)
Bilibókszër (Csán)
Bilin (Ká)
Bilke (Ká)
Billéd (Er)
Billëge (Lesëncetomaj)
Billëgpuszta (Naszály)
Birtin (Er)
Bise-kő (Keszthelyi-hëgység)
Bisse
Biste (Fë)
Biszërikán (Csán)
Bisztëre (Fë)
Bisztracserës (Er)
Bisztranyírës (Er)
Bisztraterebës (Er) #
Bize (Marcali)
Bjëlipotok (Fë)
Blegyëst (Csán)
Blënkemező (Er)
Blëzsëny (Er)
Bocfölde
Boctelek (Lakitelek)
Bocskaihëgy e (MuH)
Bocskaikert (Hajdúhadház)
Bodën-tó (Alpok)
Bodóhëgy e (Mu)
Bodolyabér
Bodonhely e
Bodrogkërësztúr
Bodrogmező (Polány) (Fë)
Bodrogszëgi
Bodrogszög e (Fë)
Bodrogvécs (Fë)
Bodrogszentës (Fë)
Bodrogszentmária (Szentmáriafölde) (Fë)
Bodrogszërdahely e (Fë)
Bódvalenke
Bódvavendégi (Újbódva) (Fë)
Bogádmindszent
Bogártelke (Er)
Bogdanëst (Bákó mëgye) (Csán)
Bogdanëst (Traján) (Bákó mëgye) (Csán)
Bogicsë (Csán)
Boglárlelle (Balatonboglár, Balatonlelle)
Bogyarét e (Fë)
Bojabirz (Er)
Bojënca (Bajmócska) (Fë)
Bokajfëlfalu (Bokajalfalu) (Er)
Bokszëg e (Er)
Bolëráz (Bélaház) (Fë)
Bolësó (Fë)
Bolgárcsërgëd (Er)
Bolgártelep (Er)
Boncnyírës (Er)
Boncodfölde
Bontësd (Er)
Borbálatelep (Pécs)
Borbátvíz e (Er)
Borberëk (Er)
Bordakelecsény (Kelecsënyborda) (Fë)
Borgóbesztërce (Er)
Borhëgy e (Vv)
Bornëó (sziget, Kalimantan, Indonézia)
Boronamező (Bagolyfalu) (Er)
Borosbenedëk (Er)
Borosbërënd (Er)
Borosjenő (Er)
Borossebës (Er)
Borostelek (Er)
Borrév e (Er)
Borsa völgye (táj, Kolozsvártól északra) (Er)
Borskeddhely e (Borsmonostor) (Vv)
Borsod-Abaúj-Zëmplén (mëgye) #
Borsodgeszt
Borsodszentgyörgy
Borsodszentmárton (Bükkszentmárton)
Borsómező (Er)
Borsosbërény
Borszëg e (Borzlik) (Er)
Borszék (Er)
Borzëst (Csán)
Bosánynëprőd (Nëprőd) (Fë)
Boszorkánysziget (Szëged)
Bosznia-Hërcëgovina (ország)
Botëst (Csán)
Botfej e (Er)
Bottalütőbesenyő (Óbesenyő) (Er)
Bottelep (Er)
Bottëni-öböl (Balti-tengër)
Botterëmehelye (Terehëgy) (Harkány)
Botykapëtërd #
Bózës (Er)
Böde
Bödeháza
Bödöge (Homokbödöge, Markotabödöge)
Bögellő (Fë)
Böglër (Boglárka) (Fë)
Bögöte
Böhönye
Bökény (Er)
Bölcske
Bölzse (Fë)
Bördőce (Iklódbördőce)
Bördőceiklód (Iklódbördőce)
Börvely (Er)
Börvény (Er)
Börvényës (Csán)
Börvingës (Ká)
Börzény (Er)
Börzönce
Börzse (határrész, Bakonyszombathely)
Börzsönyliget (Kimaros)
Bradacël (Er)
Brajëst (Csán)
Bratëst (Csán)
Brëáza (Er)
Bréb (Er)
Brëdét (Er)
Brënnbërgbánya (Sopron)
Brësztó (Ormód) (Ká)
Brësztovány (Fëlsőszil) (Fë)
Brëttye (Magyarbrëttye, Marosbrëttye,
Oláhbrëttye) (Er)
Brëttyëlin (Er)
Brëttyó (Szántód)
Brëza (Fë)
Brëznóbánya (Fë)
Brëzovica (Fë)
Brëzóvölgy e (Fë)
Briznik (Er)
Brüsszël (Bëlgium)
Búberëk (Zalaszentmárton)
Bucsëcs (Er)
Bucsëcsëa (Csán)
Bucsësd (Er)
Búcsúszentlászló
Budagyöngye (Budapest)
Budajenő
Budakeszi
Budapest
Budatelke (Bodonkút) (Er)
Bukarëst (Ro)
Bukovëc (Er)
Bukurësd (Er)
Bulkeszi (Dé)
Bulzësd (Er)
Bunyaszëkszárd (Er)
Burgóhëgy e (Vv)
Burliget (Borkút) (Er)
Búrszentgyörgy (Fë)
Búrszentmiklós (Fë)
Búrszentpétër (Fë)
Bústelek (Jányok) (Fë)
Butykatelep
Búzahely e (Zoltánháza) (Mu)
Búzamező (Er)
Búzásbesenyő (Er)
Büdös-pest (barlang, Bükk)
Bűdszentmihály (Tiszavasvári)
Büked (Bácsbokod)
Bükkhëgy e (Er)
Bükkörményës (Er)
Bükkszék
Bükkszentërzsébët
Bükkszentkërëszt
Bükkszentlászló (Miskolc)
Bükkszentmárton
Bükkzsérc
Bürgëzd (Er)
Büszke (határrész, Püspökladány)

C

Cëbe (Er)
Cece
Céce (Hërnádcéce)
Cécke (Er)
Cëge (Er)
Cégëly (Fë)
Cegléd
Ceglédbercel
Ceglédpuszta
Cegőtelke (Er)
Ceke (szőlőhëgy, Tarcal)
Céke (Fë)
Cëkëd (Mezőcëkëd) (Er)
Cekeháza (Abaújszántó)
Cëlëbësz (sziget; Nagy-Szunda-szigetëk) (Indonézia)
Cëlëbësz-tengër (Indonézia)
Cëlina (Pusztacëlina) (Er)
Cëlla (Er)
Celldömölk
Cëlna (Er)
Cënëge (határrész, Báta)
Cëngëllér-tető (Gyërgyóditró) (Er) #
Cënk (Nagycënk)
Cënte (Er)
Cëntër (Ózd)
Cërëcël (Er)
Cered
Cërunicsëlfalva (Cërëcël) (Er)
Chernelházadamonya
Chile (ejtsd: csíle) (ország)
Chlëbnicze (Fë)
Ciblës (hëgység) (Er)
Ciblësfalva (Er)
Cibrefalva (Székëlyudvarhely) (Er)
Cice (Er)
Cicemalom (Iszkaszentgyörgy)
Cífër (Fë)
Cigëlka (Fë)
Ciherëkpataka (Gyimësfëlsőlok) (Er)
Cikëndál (Er)
Cikolasziget (Dunasziget)
Cinëgető (Cingető)
Cingető (határrész, Kaposfő)
Cirókahosszúmező (Fë)
Coborszentmihály (Zombor) (Dé)
Coptelke (Er)
Cukorsüveg (hëgy, Visëgrádi-hëgység)
Czënk-hëgy e (Alsónémedi)
Czindërybogád (Bogádmindszent)

CS

Csabrëndëk
Csákányëgyházsoka (Hásika, határrész, Csákánydoroszló)
Csákberëk (határrész, Gyöngyöspata)
Csákbërény
Csákóhëgyëse (Kiscsákó) (Orosháza)
Csalántelek (határrész, Gërényës)
Csallóköznyék (Fë)
Csanádalbërti
Csanálosnagyerdő (Er)
Csángóföld e (táj) (Csán)
Csángótelep (Er)
Csantavér (Dé)
Csanytelek
Csapószentgyörgy (Er)
Császártöltés
Csatárkert (Békés)
Csataszög e
Csatószëg e (Er)
Csatóülése (Csatófalva) (Er)
Csëb (Er)
Csëbény (Fë)
Csëbinye (Alsócsëbény, Csëbény) (Fë)
Csëbrád (Csibrák)
Csëbze (Er)
Csécs (Fë)
Csécse
Csëcsënföld e (köztársaság, Oroszország)
Csécsény (Fë)
Csëdëmér (Csömödér)
Csëdrëg (Er)
Csëge (Tiszacsëge)
Csëgei halom (Józsa)
Csëgëz (Er)
Csegöld
Cseh (Páncélcseh)
Csehbánya
Csehberëk (Fë)
Cseh-erdő (hëgység, Csehország)
Cseherdős (Er)
Csehétfalva (Er)
Csehfalva (Dé)
Csehi
Csehi (Fë)
Csehimindszent
Csehlaka (MuH)
Csehország (ejtsd: Cseország) (ország)
Cséhtelek (Er)
Csehtelke (ejtsd: Csetelke) (Er)
Csejd (Er)
Cséje (Er)
Csejke (Vv)
Csejkő (Fë)
Csejte (Fë)
Csejtpuszta (Endrőd)
Csék (Fë)
Csëka (Csekej) (Fë)
Cseke (Fë)
Cséke (Lácacséke)
Csekefa (Pártosfalva) (Mu)
Csekefalva (Er)
Csékehódos (Er)
Csekej (Fë)
Csekelaka (Er)
Csekënye (Er)
Csekés (Kápolnásnyék)
Cseke-tó (rét, Pacsa)
Cseki (Cseklész)
Cseklész (Fë)
Cséklye (Er)
Cseledoboka (Görcsönydoboka)
Cselegörcsöny (Görcsönydoboka)
Cselej (Fë)
Csele-patak (Mohács)
Cselfalva (Fë)
Csëlkólëhota (Csëlkószabadja) (Fë)
Csëlkószabadja (Fë)
Cselőtepuszta (Kosd)
Csém
Csém (Vv)
Csëmaház (Csëmic) (Fë)
Csëmërnye (Varannó) (Fë)
Csemeztanya
Csëmic (Bënic) (Fë)
Csemő
Csempeszkopács
Csëncs (Szentpétërfa) #
Csëndërës (határrész, Homokszentgyörgy)
Csëndes (Tiszova) (Ká)
Csëndes-ócëán
Csëndespatak (Fë)
Csëndilla (Budapest)
Csëndlak (Mu)
Csene (Er)
Csënëj (Dé) #
Csënge (Nagycsongova) (Ká)
Csëngële #
Csëngër
Csëngërbagos (Er)
Csëngërd (Csingërvölgy)
Csëngërjánosi (Csëngër)
Csëngërsima
Csëngërújfalu
Csëngőd
Csëngő-hëgy e (Pécsëly)
Csënke (Fë)
Csënke-part (határrész, Viss)
Csënkësz (Csënke) (Fë)
Csënkëszfa (Pódatejed, Hëgyéte) (Fë)
Csënta (Dé)
Csënte (Mu) #
Csëntevölgy e (Mu) #
Csëntőfa (Cséfalva, Gëlle) (Fë)
Csénye
Csenyéte
Csép
Csëpcsény (Kiscsëpcsény, Nagycsëpcsény)
(Fë) #
Csëpe (Ká) #
Csëpëgő-forrás (Fony)
Csepel (Budapest)
Csepel-sziget (Duna)
Csepely (Drávacsepely, Nagycsepely)
Csëplënica (Csán)
Cseplyepuszta (Erdőtarcsa)
Cseprëg #
Cser (táj, Kemënësalja régi neve)
Csér
Cseralja (Er)
Csërbël (Er)
Csërbia (Er)
Csërbinyë (Csërbia) (Er)
Csércs (Fë)
Csërdák (Csán)
Cserdi
Cserebökény (Szentës)
Cserefalva (Er)
Cserehát (táj, a Hërnád és Bódva folyó között)
Csërëjóc (Cserház) (Ká)
Cserekapu (Körtekapu)
Cserënc (határrész, Decs)
Csërëncsény (Fë)
Cserénfa
Cserény (Fë)
Csërënye (Fë)
Csërënyén (Csërënye) (Fë)
Cserepes (domb, Telkibánya)
Cserépalja (Dé)
Cserepes (Fë)
Cserépfalu
Cserépváralja
Cserës (Fë)
Cserëság-patak (Bélfenyér) (Er)
Cserësnyés (MuH)
Cserëstëmës (Er)
Cserësznyéshát (domb, Kesztölc)
Cserfalu (Fë)
Cserfekvés (Hosszúvíz)
Cserföld e (Mu)
Csërgëd (Bolgárcsërgëd, Kiscsërgëd, Magyarcsërgëd, Nagycsërgëd) (Er)
Csërgő (Fë)
Csërgő-forrás (Csërgő) (Fë)
Csërgőzávod (Fë)
Cserhágó (Er)
Cserhalom (Berëgdubróka) (Ká)
Cserhát (táj, a Börzsöny és a Mátra közötti dombos-hëgyes vidék)
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Cserhátszentiván
Cserház (Csërëjóc) (Ká)
Cseri (Fë)
Cserig (Csurog) (Dé) #
Cserisor (Er)
Cserit (határrész, Gige)
Cserjés (Lozánszka) (Ká)
Cserkesz (Nagycserkesz)
Cserkeszőlő
Cserkorsós (Kis-Korsós) (hëgy, Zëmpléni-hëgység)
Cserkút
Csërlënó (Csërlënő) (Ká)
Csërlënő (Ká)
Csermajor
Csermely (patak, Kassa) (Fë)
Csermely (Fë)
Csermelye (Csermely patak, Kassa) (Fë)
Csërmënd (Fë)
Csërmosnya (patak, Rozsnyó) (Fë)
Csërmő (Er)
Csërna (Er)
Csërnabesenyő (Er)
Csërnafalu (Csán)
Csërnahévíz e (Er)
Csërnakërësztúr (Er)
Csërnátfalu (Er)
Csërnátfalu (Csán)
Csërnáton (Er)
Csërne (Fë)
Csërnëc (Muraszëmënye) #
Csërnefalva (Er)
Csërnëgyház (Er)
Csërnëk (Er)
Csernelházadamonya (Chernelházadamonya)
Csernely
Csërnik (Ká)
Csërnisora (Er)
Csërnisoraflorësza (Er)
Csërnavic (Csërnovic, Csërnyivci) (Ká)
Csërnobil (Ukrajna)
Csërnoholova (Sóhát) (Ká)
Csërnovic (Csërnavic, Csërnyivci) (Ká)
Csernye (Dé) #
Csernye (hëgy, Bakonycsernye) #
Csernyéd (Hőgyész)
Cserő
Cserőbercel
Cserpatak (Fë)
Cserszëgtomaj
Csërta (patak, Kërka)
Csërtalakos
Csërtés (Alsócsërtés, Fëlsőcsërtés) (Er)
Csërtész (Nagycsërtész) (Fë)
Csertő
Csertőháza (Öregcsertő)
Csertőszállás (Öregcsertő)
Csërvënka (Dé)
Csesznek
Csesztreg
Cseszte (Fë)
Csesztve
Csëszvára (Er)
Csetény
Csëtërnás-patak (Galya-tető)
Csëtërőc (Fë)
Csetfalva (Ká)
Csëtnëk (Fë)
Csëtovë (Csetfalva) (Ká)
Csető (határrész, Tolcsva)
Csëzma (Csázma) (Szla) (Ho)
Csicsër (Fë)
Csicsër-hëgy e (Miszla)
Csicsókërësztúr (Er)
Csicsómező (Er)
Csigërél (Csigérszőlős) (Er)
Csigërfalva (Csigérszőlős) (Er)
Csigër-patak (Csigérszőlős) (Er)
Csigla mezeje (a székëlyëk ősi szállásterülete)
Csiglën (Er)
Csíkcsekefalva (Er)
Csíkdëlne (Er)
Csíkjenőfalva (Er)
Csiklény (Er)
Csíkmënaság (Csíkménaság)
Csíkmindszent (Er)
Csíkszék (történelmi terület) (Er)
Csíkszentdomokos (Er)
Csíkszentgyörgy (Er)
Csíkszentimre (Er)
Csíkszentimrefürdő (Er)
Csíkszentkirály (Er)
Csíkszentlélëk (Er)
Csíkszentmárton (Er)
Csíkszentmihály (Er)
Csíkszentmiklós (Er)
Csíkszentsimon (Er)
Csíkszenttamás (Er)
Csíkszërëda (Er)
Csíkverebes (Er)
Csillebérc (Budai-hëgység)
Csincse
Csincse (patak, Bükkalja)
Csingërvölgy e (Ajka)
Csipkerek
Csipkés (Fë)
Csittszentiván (Er)
Csíz (Fë)
Csízér (Er)
Csizsëtë (Tizsitë) (Fë)
Csomatelke (Fë)
Csonkahëgyhát
Csonkamindszent
Csonkatebe (Herceghalom)
Csonkatelep (Er)
Csopëa (Er)
Csöcskepuszta (Aparhant)
Csöde
Csögle
Csökepuszta (határrész, Gölle)
Csölle (Fë)
Csömend
Csömény (Er)
Csömöte (Nagycsömöte, Lukácsháza)
Csönge
Csörged (Magyarcsërgëd) (Er)
Csörnöc-Herpenyő (patak, Sárvár)
Csörnyeföld e (Szëmënyecsörnye)
Csörötnek
Csősze (Csëbze) (Er)
Csősztelek (Er)
Csúcsmező (Er)
Csüdőtelke (Er)
Csüged (Maroscsüged) (Er)
Csügés (Csán)
Csürülye (Er)
Csütörtökhely e (Fë)

D

Dacsókeszi (Fë)
Dagësztán (köztársaság, Oroszország)
Dánosköve (Ajnácskő) (Fë)
Dánszentmiklós
Danulësd (Er)
Daraboshëgy e
Dardanëllák (tengërszoros, Márvány-tengër)
Darnózseli #
Daruhëgy e (Előszállás)
Daruszentmiklós
Dëákfalu (Fë)
Dëáki (Fë)
Dëákipuszta (Nyirád)
Dëáktanya (Er)
Dëánfalva (Fë)
Dëbëlyácsa (Dé)
Dëbërcsény
Debrecën #
Dëbrën # (patak, Sepsiszentgyörgy) (Er)
Dëbrën # (Er)
Dëbréte
Dëbrő (Aldëbrő, Fëldëbrő)
Dëbrő (Fë)
Dëbrőd (Fë)
Dëchtár (Fë)
Decs
Décse (Er)
Décse (Magyardécse, Marosdécse) (Er)
Décseitanya (Er)
Décskelecsény (Fë)
Dédës (Dédëstapolcsány)
Dédëstapolcsány
Dëdic (Dicháza, Homrogd)
Dëdina (Nemësdëdina) (Fë)
Dëdrád (Er)
Dëdrádszéplak (Er)
Dég
Dëgëttës (Csán) #
Dëjtár
Dejte (Fë)
Dëkkán (fënnsík, India)
Délëgyháza
Delejës (Fëlsőmihályfalva) (MuH)
Delén (Csán)
Delényës (Er)
Deléte (Fë)
Dëlhi (India)
Dëliblát (Dé)
Dëllő (Magyardëllő) (Er)
Dëllőapáti (Er)
Dëllő-oldal (határrész, Bükkszentmárton)
Dëlne (patak, Tarca folyó, Epërjes) (Fë) #
Dëlne (Csíkdëlne) (Er) #
Dëlnefő (Dëlnekakasfalva) (Fë) #
Dëlnekakasfalva (Fë) #
Dëlzsény (Fë)
Demecser
Dëménd (Fë)
Dëménfalu (Fë)
Dëménfalva (Csán) #
Dëménvölgy e (Fë)
Dëmény (Fë)
Dëményfalva (Fë)
Dëményháza (Er)
Dëméte (Fë)
Dëmëtër (Nagydëmëtër) (Er)
Dëmëtërfalva (Nyárádszërëda) (Er)
Dëmëtërpataka (Er)
Dëmicsó (Ká)
Dëmjén
Dëmsus (Er)
Dëncs (Szőkedëncs) #
Dëncsháza #
Dénës (Fë)
Dénësd (Fë)
Dénësfa (Dénëslak, Egërvár)
Dénësfalva (Fë)
Dénëslak (Egërvár)
Dénësújfalu (Fë)
Dëngëleg (Er)
Dënk (Nagydënk) (Er)
Dënt (Dënta)
Dënta (Er)
Dëntü (ősi név, Donyëc folyó, Dél-Ukrajna)
Dér (Fë)
Dëra (patak, Szentendre)
Dërcën (Ká)
Dërcsika (Fë)
Dërëcske #
Dërëcskei-Kálló (vízfolyás) (Tiszántúl) #
Deregnyő (Fë)
Dërëkëgyház
Derencs (Kisderencs, Nagyderencs) (Fë)
Derencsény (Fë)
Derenk (romközség, Szögliget)
Dërënyő (Er)
Deresk (Fë)
Dërëske (Pápadërëske)
Dëréte (Er)
Dërëzslény (Barsendréd) (Fë)
Dernő (Fë)
Dernye (Dé)
Dersk (Alsódraskóc) (Fë)
Dërvënce (patak, Zsitvaújfalu) (Fë)
Dërzs (Nyírdërzs, Tiszadërzs)
Dërzs (Székëlydërzs) (Er)
Dërzse (Magyardërzse) (Er)
Dërzsény (Le)
Dërzsënye (Fë)
Dërzsida (Kisdërzsida, Nagydërzsida) (Er)
Dés (Er)
Dësëda (patak, Kaposvár)
Dëság (Er)
Dëskófalva (Ká)
Déskörtvélyës (Er)
Dësze (Er)
Dëszk
Dëtëk #
Détér (Fë)
Dëtk #
Dëtonáta (hëgy) (Er)
Dëtre (Fë)
Dëtrefalva (Fë)
Dëtrëhëm (Er)
Dëtrekőcsütörtök (Fë)
Dëtrekőszentmiklós (Fë)
Dëtrekőszentpétër (Fë)
Dëtrekőváralja (Fë)
Dëtrevágása (Dëtre) (Fë)
Dëtta (Er)
Devecser
Dévény (Fë)
Dëvicse (Fë)
Dëzësd (Er)
Dëzmér (Er)
Dëzsán (Er)
Dëzsér (Fë)
Dëzsérlaka (MuH)
Dezsőháza (Er)
Dezsővára (Váralmás) (Er)
Dicsény (Er)
Dicske (Nemësdicske) (Fë)
Dicsőszentmárton (Er)
Dinnye (Vasdinnye, Tárkány)
Dinnyeberki
Dinnyés
Diósbërény
Diósförgepatony (Förgepatony) (Fë)
Diósjenő
Diószëg e (Csán)
Diószëg e (Fë)
Diószëgpuszta (Dé)
Diószén (Csán)
Dipse (Er)
Diszël
Ditër (Békés)
Divécs (Er)
Divékszécs (Fë)
Divéktëmës (Fë)
Divény (Fë)
Dizsér (Er)
Dnyëpër (Dnëpër) (folyó, Ukrajna)
Dnyësztër (Dnësztër) (folyó, Ukrajna)
Dnyësztërfehérvár (Akkërman) (Ro)
Dobërdó (fënnsík, Olaszország)
Dobfenék (Fë)
Dobóberëkalja (Berëkalja) (Fë)
Doborgazsziget (Sérfenyősziget, Dunasziget)
Dobozmëgyer (Mezőmëgyer)
Dobrafölde (Magyarföld)
Dobronhëgy e
Dobszëg e (Dobfenek) (Fë)
Dócyfürésze (Fë)
Dodëkanészosz (szigetcsoport, Görögország)
Dolsëst (Csán)
Domaszék
Dombëgyház
Dombelve (Fë)
Dombosmező (Fë)
Dombostelek (Ploszkó) (Ká)
Dombtelek (Ká)
Domoglëd (hëgy, Orsova) (Er)
Donyëc (Dëntü) (folyó, Dél-Ukrajna)
Dornakandrën (Csán)
Döbörcsény (Er)
Döbörhëgy e
Döbréte (Babosdöbréte)
Döbröce
Döbrönte
Döbröntepuszta (Ozora)
Döge
Dögmező (Er)
Döjtene (Doftana) (Csán)
Dömeföld e (Páka)
Dömeháza (Fë)
Dörgicse
Döröcske (Somogydöröcske)
Döröske
Dövény
Drágcséke (Er)
Dragomér (Er)
Drágszél e
Draskócvölgye (Fë)
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávaëgyház (MuH)
Drávafüred (MuH)
Drávakërësztúr
Dráva mente (táj Somogy és Baranya mëgyében)
Drávaszentës (Barcs)
Drávaszentistván (MuH)
Drávaszentiván (MuH)
Drávaszentmárton (Alsószentmárton, Fëlsőszentmárton)
Drávaszentmihály (MuH)
Drávaszërdahely e
Drávavásárhely e (MuH)
Drazsëi (Zobordarázs) (Fë)
Drégëlypalánk
Drëkulyatelep (Er)
Drësztor (Szilisztra) (Bulgária)
Drëzda (Dresden) (Némëtország)
Dridif (Er)
Drugëtháza (Ká)
Dulcsëst (Csán)
Dumësd (Er)
Dumëst (Csán)
Dunabökény (Dé)
Dunacséb (Dé)
Dunaëgyháza
Dunajëc (folyó, Magas-Tátra)
Dunakeszi
Dunamellék (táj, a Kiskunság és a Sárköz)
Dunapentele (Dunaújváros)
Dunaremëte
Dunaszëg e
Dunaszëkcső
Dunaszentbenedëk
Dunaszentgyörgy
Dunaszentilona (Er)
Dunaszentmiklós
Dunaszentpál
Dunaszërdahely e (Fë)
Dunasziget
Dunatetétlen
Dunatőkés (Dé)
Dunatölgyes (Er)
Duna—Tisza köze (táj)
Dunavecse
Durëndapuszta (Fë)
Dushely e (MuH)
Dvorëc (Liborcsaudvard) (Fë)

DZ, DZS

E, Ë, É

Ëbakasztó (határrész, Somogyjád)
Ëbëck (Fë)
Ëbëd (Fë)
Ëbëdëc (Fë)
Ebédlátó-dűlő (határrész, Dunaszentgyörgy)
Ëbëj (Ëbës)
Ebërgény (Zalaegërszëg)
Ebërgőc
Ébërhárd (Fë)
Ëbërhardvágása (Hërvartó) (Fë)
Ëbës
Ëbësfalva (Ërzsébëtváros) (Er)
Ëbhát (domb, Gyöngyöspata)
Ëbijesztő-tető (hëgy, Vértëskozma)
Ëbszőnybánya (Tokod)
Ëbvár (Kutyavár) (domb, Érd)
Ëcël (Er)
Ecuador (ejtsd: ekuádor) (ország)
Écs
Ecsed (Nagyecsed)
Ecséd
Ecsedi-láp (Nyírség)
Ecseg
Ecsegfalva
Ecsehida (Dé)
Ëcsëllő (Er)
Ecsëny
Ecser
Ecset (Kisecset)
Ëcsmiadzin (Örményország)
Edde
Edeháza (Vv)
Edelény
Edelës (határrész, Köröstarcsa) #
Ederics (Balatonederics, Pusztaederics)
Édëságtelep (Er)
Édëskút (Drávaóhíd) (MuH)
Édëslak (Er)
Edösfalva (Szepestamásfalva) (Fë)
Edve
Ëgbëlény (Fë)
Ëgbëll (Fë)
Ege (Egeihalom, Gyoma)
Ége (Er)
Egëd (Nagy-Egëd hëgy) #
Egeg (Fë)
Egeihalom (Gyoma)
Égei-tengër (Földközi-tengër)
Égënföld e (Sármellék)
Egër
Egërág
Egëralja (Adorjánháza)
Egëraracsa
Egërbakta
Egërbëgy (Er)
Egërbocs
Egërcsehi
Egeres (Er) #
Egeresi gipszgyár (Er) #
Egërfarmos
Égërhát (Er)
Egërlátó (domb, Egërszalók)
Egërlövő
Égërmező (Ká)
Egërpatak (Er)
Egërszalók
Egërszëg e (Fëlsőegërszëg, Vasegërszëg, Zalaegërszëg)
Egërszëg e (Hargita) (Er)
Egërszëg e (Marosszentkirály) (Er)
Egërszëg e (Nyitraegërszëg) (Fë)
Egërszék (Csíkszentgyörgy) (Er)
Egërszólát
Égërszög e
Egërvár
Egërvölgy e
Egrëgy (Hévíz)
Egrëgyborzova (Er)
Egrëgypósa (Er)
Egrës (Háromszék) (Er)
Egrës (Torontál) (Er)
Egrësd (Kishëlvény) (Fë)
Egrëshát (Vulsinka) (Ká)
Egrëshely e (Er)
Egrëspatak (Er)
Egrëstanya (Vácegrës)
Egrëstő (Er)
Egri (Er)
Egyëd
Egyëdhalma (Csán)
Egyëduta (Letënye)
Ëgyek
Ëgyenlítői-Guinea (ország)
Ëgyetëmváros (Miskolc)
Ëgyháza (Dunaëgyháza)
Ëgyházasbást (Fë)
Ëgyházasbaszt (Ëgyházasfalu)
Ëgyházasdëngëleg
Ëgyházasfalu
Ëgyházasgerge
Ëgyházasharaszti
Ëgyházashetye
Ëgyházashollós
Ëgyházaskér (Dé)
Ëgyházaskesző
Ëgyházaskozár
Ëgyházasnádas (Fë)
Ëgyházasrádóc
Ëgyházassoka (Hásika) (határrész, Csákánydoroszló)
Ëgyházasszecsőd (Magyarszecsőd)
Ëgyházasváma (Pusztavám)
Ëgyházasbér (Bodolyabér)
Ëgyházfa (Fë)
Ëgyházfüzes (Vv)
Ëgyházgëlle (Gëlle) (Fë)
Ëgyházhely e (Fë)
Ëgyházkarcsa (Fë)
Ëgyházmarót (Fë)
Ëgyháznagyszëg e (Fë)
Ëgyházszëg e (Ëgyháznagyszëg) (Fë)
Ëgyiptom (ország)
Ëhed (Er)
Eiffel-torony (ejtsd: ejfel) (Párizs)
Ekecs (Fë)
Ekel (Fë)
Ekemező (Kisekemező, Nagyekemező) (Er)
Ekeres-dűlő (határrész, Dombrád)
Ekés (Er)
Ëlám (ókori ország, Irán)
Ëlba (folyó, Cseh- és Némëtország)
Ëlba (sziget, Korzika)
Elecske (Fë)
Eledény (Kocsola)
Ëlëfánt (Fë)
Ëlëfántcsontpart (ország)
Ëlëge (határrész, Mindszent)
Elek
Elekës (Er)
Elekësfalva (Élësfalu, Bát) (Fë)
Elekfalva (Ókörtvélyës) (Vv)
Elemér (Dé)
Elep (Nagyhëgyës)
Élës (Fë)
Élësd (Er)
Élësdlok (Er)
Élësdszurdok (Er)
Élësfalu (Bát) (Fë)
Élëskő (várrom, Szilvásvárad)
Élësmart (Fë)
Elke (Homonnaolyka) (Fë)
Ellend
Ellés-part (határrész, Csongrád)
Ellős (Tëmësillésd) (Er)
Előhëgy e (szőlőhëgy) (Bicske)
Előhëgy e (szőlőhëgy, Ësztërgom)
Elő-India (Ázsia része)
Előpatak (Er)
Előpatony (Fë)
Előszállás
Előtelek (Fábiánháza)
Ëlzász-Lotaringia (történelmi tartomány, Franciaország és Némëtország)
Elyüs (Er)
Ëmánuëltelep (Dé)
Embërfő (Er)
Eménkës (Kis-Eménkës és Nagy-Eménkës hëgy, Lábatlan)
Ëminë-fok (Bulgária)
Ëmmausz (ókori Izraël)
Emőd
Emőke (Kisemőke, Nagyemőke) (Fë)
Encs #
Encsencs #
Endës (Endëspuszta)
Endëspuszta (Mezőladány)
Endréd (Balatonendréd, Fertőendréd)
Endréd (Barsendréd) (Fë)
Endréd (Érendréd) (Er)
Endrefalva
Endremajor (Dé)
Endrevágása (Fë)
Endrőc
Endrőd (Gyomaendrőd)
Endrődszentlászló (Hunya)
Enëse
Ënifalva (Énlaka) (Er)
Ënlaka (Énlaka) (Er)
Ëntrádám (Er)
Ény (Fë)
Enyed (Kisenyed, Nagyenyed) (Er) #
Enyedszentkirály (Er) #
Enyicke (Fë)
Enying
Ennyi-erdő (határrész, Izsákfa, Celldömölk)
Epërjes (Pozsony) (Fë)
Epërjes (Sáros) (Fë)
Epërjes
Epërjes (Kiskirályság)
Epërjesenyicke (Fë)
Epërjeske
Ëphëszosz (Ëfëzus) (ókori város, Kis-Ázsia)
Eplény (Olaszfalu, Zirc)
Epöl
Eprës (Fë)
Eprëskert (Szëkszárd)
Érchëgység (Csehország és Némëtország)
Ercsënye (Vv)
Ercsi
Érd
Erdély (táj, szűkebb értelëmben a Király-hágótól keletre, tágabb értelëmben a Romániához került tájak összessége) (Er)
Érdëngëleg (Er)
Érdliget (Érd)
Erdőalja (táj, Kolozsvártól keletre) (Er)
Erdőalja (Er)
Erdőaranyos (Er)
Erdőbádony (Fë)
Erdőbénye
Erdőcsinád (Er)
Erdőcske (Fë)
Erdőcsokonya (Csokonyavisonta)
Erdőd (Szatmár) (Er)
Erdőd (Verőce) (Ho)
Erdődámos (Er)
Erdődhëgy e (Er)
Erdődubistë (Er)
Erdőfalva (Hunyad)(Er)
Erdőfalva (Kolozs) (Er)
Erdőfelek (Er)
Erdőfű
Erdőfüle (Er)
Erdőgyarak (Er)
Erdőhát (táj, a Béga és a Maros között) (Er)
Erdőhát (táj, Hunyad mëgyében, a Ruszka-Pojána keleti lejtőin) (Er)
Erdőhát (táj, a Gortva és Hangony patakok között, a Sajótól délre)
Erdőhát (táj, a Fekete- és Fehér-Körös között) (Er)
Erdőhát (táj, a Szamoshát és a Tiszahát között)
Erdőhát (Er)
Erdőhát (Szentadorján, Lispeszentadorján)
Erdőhátkarcsa (Királyfiakarcsa) (Fë)
Erdőhátrunk (Er)
Erdőhëgy e (Er)
Erdőhorváti
Erdőidëcs (Er)
Erdőkertës
Erdőköz (Fë)
Erdőkövesd
Erdőkürt
Erdőlibánfalva (Er)
Erdőludas (Ká)
Erdőmajor (Hantos)
Erdőmëg (Erdőszelëstény) (Er)
Erdőmocsolya (Fë)
Erdőpatak (Liszárnya) (Ká)
Erdőrét e (Fë)
Erdős (Fë)
Erdőskerek (Er)
Erdősmárok
Erdősmecske
Erdősor (Fë)
Erdősurány (Fë)
Erdőszáda (Er)
Erdőszádkeszi (Lippakeszi) (Er)
Erdőszakál (Er)
Erdőszállás (Er)
Erdőszele (Fë)
Erdőszelëstény (Fë)
Erdőszëngyël (Er)
Erdőszentgyörgy (Er)
Erdőszombattelke (Er)
Erdőtarcsa
Erdőtelek
Erdőtelep (Er)
Erdőtka (Fë)
Erdővágás (Fë)
Erdővásárhely e (Er)
Erdővég e (Dé)
Erdővidék (táj, a Hargita délnyugati lejtőjén) (Er)
Erëgető (hëgy) (Bükkzsérc)
Erek (határrész, Sümeg)
Ereklyés (Csemő)
Érendréd (Er)
Erënye (Óhid) #
Erënye-patak #
Eresztevény (Er)
Erk
Erkëd (Er)
Érkenéz (Er)
Erkës (Ereklyés)
Érkeserű (Er)
Érkörtvélyës (Er)
Érmellék (táj, a Bërëttyó és az Ér között) (Er)
Ermény (Er)
Érmindszent (Ady Endre) (Er)
Ërnësztháza (Dé)
Ernőháza (Dé)
Ernye (Er)
Erősd (Er)
Érsëkcsanád
Érsëkhalma
Érsëkkéty (Fë)
Érsëklél (Nagykeszi) (Fë)
Érsëkújvár (Fë)
Érsëkvadkert
Érsëlénd (Er)
Érsëmjén (Er)
Érszëg e (Er)
Érszentkirály (Er)
Értény
Ërzsébët
Ërzsébëtbánya (Er)
Ërzsébëtfalva (Pestszentërzsébët, Budapest)
Ërzsébëtfalva (Fë)
Ërzsébëtkápolna (Fë)
Ërzsébëtlak (MuH)
Ërzsébëtlak (Dé)
Ërzsébëtmajor (Fë)
Ërzsébëtváros (Er)
Esegvár
Eskërënna (legelő, Nagyvisnyó) #
Esküllő (Er)
Eszék (Szla) (Ho)
Eszentelek (Biharszentelek) (Er)
Eszeny (Ká)
Eszény (bányatelep, Balinka)
Eszenyő (Eszenyőpatak) (Er)
Eszenyőpatak (Er)
Ëszkáros (Szkáros) (Fë)
Ëszkorcén (Csán)
Ëszlár (Tiszaëszlár)
Ëszlënëk (Csán) #
Ëszpërëc (Csán)
Ësztár #
Ësztáva (szőlőhëgy, Sátoraljaújhely)
Ësztëbnëk (Fë)
Ësztëlnëk (Er)
Esztény (Er)
Ësztërág (Sztricsava) (Ká)
Ësztërágpuszta (Szalánta)
Ësztërce (Fë)
Ësztërëgnye
Ësztërény (Balogrussó) (Fë)
Ësztërézs (Fë)
Ësztërgály (Alsóësztërgály, Fëlsőësztërgály) (Fë)
Ësztërgály (Ësztërgályhorváti)
Ësztërgályhorváti
Ësztërgár (Nagyësztërgár, Zirc) #
Ësztërgom
Ësztërgom (vm.) (Fë, Ma)
Ësztërgomszenttamás (Ësztërgom)
Ësztërháza (Fertőd)
Ësztramos-hëgy e (Bódvarákó)
Ësztró (Er)
Ësztrugár (Csán)
Ësztufuj (Csán)
Ete (Kisbér)
Éte (Hëgyéte) (Fë)
Etéd (Er)
Etëlköz (történelmi táj, az Al-Dunától keletre fekvő terület)
Etény (Er)
Etes
Eteváros (határrész, Decs)
Ëtiópia (ország)
Etna (tűzhányó, Szicília)
Etrefalva (Fë)
Etrekarcsa (Királyfiakarcsa) (Fë)
Etyek
Ëufrátësz (folyó, Mëzopotámia)
Ëurázsia (Ëurópa és Ázsia földrészek ëgyütt)
Ëurópa (földrész)
Ëvënkiföld e (autonóm körzet, Oroszország
Evetës-völgy e (völgy, Balatonfüred)
Ezëres (Er)
Ezërlovas (határrész, Kistolmács)

F

Fábiánsebëstyén
Fácánkert
Fakert (Er)
Fakóvëzëkény (Fë)
Faluhëgy e (MuH)
Faluhely e (Dobfenek) (Fë)
Faluhelyi-hëgy e (Ácstëszér)
Faluszëmës (Balatonszëmës)
Farkasgyëpű
Farkashëgy e (MuH)
Farkashely e (Fë)
Farkasmező (Er)
Farkaspetőfalva (Fë)
Farkasrév e (Er)
Farkastelke (Er)
Fazacsël (Er)
Fazëkasboda
Fazëkasrét e (Fë)
Fazëkastarnó (Er)
Fazëkaszsaluzsány (Fë)
Fëcskés (határrész, Székkutas)
Fëdeles (Csán)
Fëdelesfalva (Ká)
Fëdémës
Fégyér (Er)
Fegyverës (rét, Tokaj)
Fegyvernek #
Fegyvernek (Fë) #
Fehérbézsëny (Feketebézsëny)
Fehérëgyház (Kisfehérëgyház) (Er)
Fehérëgyház (Pozsonyfehérëgyház) (Fë)
Fehérëgyháza (Er)
Fehérëgyházivölgy e (Er)
Fehérgyarmat
Fehérhalom (Fë)
Fehér-hëgy e (Prága)
Fehér-Kárpátok (Fë)
Fehér-Körös (folyó, Gyula)
Fehér-Körös völgye (táj, Zaránd mëgye) (Er)
Fehérkút (Fë)
Fehérlak (Er)
Fehéroroszország (Bëlarusz) (ország)
Fehérpatak (Vv)
Fehérpataka (Csán)
Fehérszék (Er)
Fehértelep (Dé)
Fehértemplom (Dé)
Fehér-tengër (Kola-félsziget, Oroszország)
Fehértó
Fehér-tó (Szëged)
Fehérvár (történelmi név, Bëlgrád) (Szërbia)
Fehérvár (Gyulafehérvár) (Er)
Fehérvár (Székësfehérvár)
Fehérvárcsurgó
Fehérvíz e (Er)
Fehérvölgy e (Er)
Fejér (vm., mëgye)
Fejérbánya (Bélabánya) (Fë)
Fejércse (Hetefejércse)
Fejérd (Er)
Fejérdomb (Er)
Fejérëgyház (Tiszafejérëgyház) (Ká)
Fejérfalva (Er)
Fejér-hëgy e (határrész, Abaújszántó)
Fejér-Nyikó (patak, Nagy-Küküllő folyó) (Er)
Fejérszék (Er)
Fejszés (határrész, Miszla)
Feked
Fekésháza (Fë)
Fekete (Csán)
Feketeardó (Ká)
Feketebalog (Fë)
Feketebátor (Er)
Feketebézsëny (Fonyód)
Feketebérc (Le)
Feketebokor (határrész, Zámoly)
Feketeëgyház (Bácsfeketehëgy) (Dé)
Feketeér (Er)
Feketeerdő
Feketeerdő (Er)
Fekete-erdő (hëgység, Némëtország)
Feketefalu (Er)
Feketeföld e (dűlő, Ma) (vidék, Oroszország)
Feketegyarmat (Er)
Feketegyörös (Er)
Feketehalom (Er)
Feketehëgy e (Bácsfeketehëgy) (Dé)
Fekete-hëgy e (Nagybózsva, Bózsva)
Feketekápolna (Er)
Feketekelecsény (Fë)
Fekete-Körös (folyó, Sarkad)
Fekete-Körös völgye (táj, a Bihar hëgység és az Alföld közötti terület) (Er)
Feketekrakkó (Csán)
Feketekút (Fë)
Feketelak (Maros) (Er)
Feketelak (Belső-Szolnok) (Er)
Feketemező (Fë)
Feketenyék (Fë)
Feketepatak (Vërbőc) (Ká)
Fekete-patak (Kemënce-patak)
Feketepuszta (Er)
Feketepuszta (Mátyásdomb)
Fekete-tengër (Balkán-félsziget, Kis-Ázsia)
Feketetó (Dé)
Feketetó (Körösfeketetó) (Er)
Feketetót (Er)
Fekete-ügy e (folyó, Olt folyó) (Er)
Feketeváros (Vv)
Fekete-víz e (patak, Dráva folyó)
Feketevölgy e
Fél (Fë)
Fëlbár (Fë)
Fëlcsút
Fëldëbrő
Fëldoboly (Er)
Fele (Mezőfele) (Er)
Feled (Fë)
Félëgyháza (Biharfélëgyháza) (Er)
Félëgyháza (Kiskunfélëgyháza)
Felek (Erdőfelek) (Er)
Felek-bérc
Fëlenyed (Er) #
Feles (Csán)
Fëlfalu (Marosfëlfalu) (Er)
Fëlfalu (Ófëlfalu) (Fë)
Fëlfalu (Szécsényfëlfalu)
Fëlföld e (táj) (Fëlvidék) (Fë)
Fëlfüged (Alfüged) (Er)
Fëlgyógy (Er)
Fëlgyő
Fëlináncs (Hërnádszentandrás)
Fëlistál (Tőnyeistál) (Fë)
Fëlka (Poprád) (Fë)
Fëlkënyér (Er)
Fëlkér (Alkér) (Er)
Fëllak (Er)
Fëlménës (Er)
Fëlmér (Er)
Fëlnémët (Egër)
Fëlnémëti (Hidasnémëti)
Fëlőr (Er)
Fëlpéc
Fëlpestës (Alpestës) (Er)
Fëlsőábrány (Bükkábrány)
Fëlsőaklos (Er)
Fëlsőalmád (Fë)
Fëlsőalmás (Almás) (Fë)
Fëlsőapáti (Garamszentkërëszt) (Fë)
Fëlsőapsa (Alsóapsa) (Ká)
Fëlsőaradi (Aradi) (Dé)
Fëlsőárpás (Er)
Fëlsőatrak (Fë)
Fëlsőbagod (Bagodvitenyéd)
Fëlsőbágyon (Fë)
Fëlsőbajom (Bázna) (Er)
Fëlsőbaka (Baka) (Fë)
Fëlsőbalázsfalva (Er)
Fëlsőbalog (Vámosbalog) (Fë)
Fëlsőbán (Er)
Fëlsőbánya (Er)
Fëlsőbarakony (Er)
Fëlsőbarbatyën (Lupény) (Er)
Fëlsőbaskóc (Fë)
Fëlsőbaucár (Baucár) (Er)
Fëlsőbelëd (Vv)
Fëlsőbëncsëk (Er)
Fëlsőbërëcki
Fëlsőberëkszó (Er)
Fëlsőberkifalu (Körmend)
Fëlsőbesenyő (Fë)
Fëlsőbesztërce (Murabesztërce) (Mu)
Fëlsőbikád (Alsóbikád, Miszla)
Fëlsőbisztra (Sebësfalva) (Ká)
Fëlsőbodok (Alsóbodok) (Fë)
Fëlsőbodony (Kétbodony, Romhány)
Fëlsőbogáta (Er)
Fëlsőboj (Er)
Fëlsőboldád (Er)
Fëlsőboldogfalva (Er)
Fëlsőborgó (Er)
Fëlsőbotfalu (Botfalu) (Fë)
Fëlsőbölkény (Er)
Fëlsőbörvényës (Csán)
Fëlsőbrëznic (Fëlsőnyírësd) (Fë)
Fëlsőbudak (Er)
Fëlsőbükk (Er)
Fëlsőcéce (Hërnádcéce)
Fëlsőcsáj (Fë)
Fëlsőcsalogány (Mu)
Fëlsőcsatár
Fëlsőcsëbény (Csëbény) (Fë)
Fëlsőcsërnáton (Csërnáton) (Er)
Fëlsőcsernye (Fë) #
Fëlsőcsërtés (Er)
Fëlsőcsikéria (Csikéria)
Fëlsőcsil (Alcsil) (Er)
Fëlsőcsitár (Fë)
Fëlsőcsobánka (Er)
Fëlsőcsóra (Er)
Fëlsőcsöpöny (Középcsöpöny, Szered) (Fë)
Fëlsődabas (Dabas)
Fëlsődacsólám (Dacsólám) (Fë)
Fëlsődaruvár (Szla) (Ho)
Fëlsődërna (Er)
Fëlsődëtrëhëm (Er)
Fëlsődiós (Fë)
Fëlsődobos (Mór)
Fëlsődobsza
Fëlsődombó (Fë)
Fëlsődomború (MuH)
Fëlsődomonya (Ká)
Fëlsődörgicse (Dörgicse)
Fëlsődraskóc (Nagydraskóc) (Fë)
Fëlsődubovány (Dubovány) (Fë)
Fëlsőegërszëg e
Fëlsőegrëgy (Er)
Fëlsőegrës (Bëthlenegrës) (Er)
Fëlsőëlëfánt (Ëlëfánt) (Fë)
Fëlsőelemér (Elemér) (Dé)
Fëlsőerdőfalva (Fë)
Fëlsőerek (Alsóerek, Szakmár)
Fëlsőësztërgály (Fë)
Fëlsőfalu (Fë)
Fëlsőfarkadin (Er)
Fëlsőfegyvernek (Kétfegyvernek) (Fë) #
Fëlsőfehérkút (Fehérkút) (Fë)
Fëlsőfeketepatak (Fë)
Fëlsőfeketevölgy e (Er)
Fëlsőfenyves (Fë)
Fëlsőfërnëzëly (Er)
Fëlsőfratóc (Csán)
Fëlsőfricske (Fë)
Fëlsőfügöd (Fügöd, Encs)
Fëlsőfüld (Er)
Fëlsőfüle (Er)
Fëlsőfüves (Er)
Fëlsőgagy
Fëlsőgáld (Er)
Fëlsőgalla (Tatabánya)
Fëlsőgellér (Gellér, Bogya) (Fë)
Fëlsőgerebën (Fëlsőhrabonica) (Ká)
Fëlsőgezés (Er)
Fëlsőgirda (Er)
Fëlsőgöd (Göd)
Fëlsőgörbed (Er)
Fëlsőgörzsöny (Nemësgörzsöny)
Fëlsőgyékényës (Alsógyékényës) (Er)
Fëlsőgyerőmonostor (Er)
Fëlsőgyőröd (Nagygyőröd) (Fë)
Fëlsőgyurkuca (Er)
Fëlsőhági (Csorbató) (Fë)
Fëlsőhahót (Hahót)
Fëlsőhalas (Fëlsőribnice) (Fë)
Fëlsőhámor (Fë)
Fëlsőhangony (Hangony)
Fëlsőhatárszëg e (Kisrosztoka) (Ká)
Fëlsőhëgy e (Dé)
Fëlsőhëlbény (Fë)
Fëlsőhéve (Fë)
Fëlsőhidas (Vágbesztërce) (Fë)
Fëlsőhideghëgy e (MuH)
Fëlsőhidegpatak (Ká)
Fëlsőhímës (Fë)
Fëlsőhlobokë (Fëlsőmélyesd, Nagybiccse) (Fë)
Fëlsőhomoród (Er)
Fëlsőhosszúfalu (Fë)
Fëlsőhrabonica (Fëlsőgerebën) (Ká)
Fëlsőhricsó (Fëlsőricsó) (Fë)
Fëlsőhunkóc (Fë)
Fëlsőhuta (Mátraszentistván)
Fëlsőhutka (Fë)
Fëlsőidëcs (Er)
Fëlsőilosva (Er)
Fëlsőirëg (Irëgszëmcse)
Fëlsőiszkáz (Iszkáz)
Fëlsőittebe (Dé)
Fëlsőjablonka (Fëlsőalmád) (Fë)
Fëlsőjánosfa
Fëlsőjányok (Jányok) (Fë)
Fëlsőjëdlova (Fëlsőfenyves) (Fë)
Fëlsőjózsa (Józsa, Debrecën)
Fëlsőkabol (Kabol) (Dé)
Fëlsőkajanël (Er)
Fëlsőkálinfalva (Er)
Fëlsőkálnok (Fë)
Fëlsőkalocsa (Nëgróc) (Ká)
Fëlsőkálosa (Kálosa) (Fë)
Fëlsőkánya (Fë)
Fëlsőkápolna (Er)
Fëlsőkarácsonfalva (Er)
Fëlsőkaraszló (Ká)
Fëlsőkastély (Er)
Fëlsőkázmér (Fë)
Fëlsőkaznacs (Er)
Fëlsőkázsmárk (Kázsmárk)
Fëlsőkéked (Kéked)
Fëlsőkékesnyárló (Fëlsőnyárló) (Er)
Fëlsőkelecsény
Fëlsőkemënce (Fë)
Fëlsőkëmënëc (Këmënëc) (Fë)
Fëlsőkerepëc (Ká)
Fëlsőkethely e (Vv)
Fëlsőkimpány (Fëlsőmezős) (Er)
Fëlsőkirályfalva (MuH)
Fëlsőkirályi (Fë)
Fëlsőkisbékás (Csán)
Fëlsőkismartonhëgy e (Vv)
Fëlsőkocskóc (Puhó) (Fë)
Fëlsőkocsoba (Er)
Fëlsőkohány (Fë)
Fëlsőkomána (Er)
Fëlsőkomárnok (Fë)
Fëlsőkomaróc (Fë)
Fëlsőkorompa (Fë)
Fëlsőkosály (Er)
Fëlsőköcsény (Fë)
Fëlsőköhér (Er)
Fëlsőköröskény (Nyitra) (Fë)
Fëlsőkörtvélyës (Fë)
Fëlsőkörtvélyës (Bëthlenkörtvélyës) (Er)
Fëlsőköves (Er)
Fëlsőkrivina (Fëlsőgörbed) (Er)
Fëlsőkrucsó (Fë)
Fëlsőkubin (Fë)
Fëlsőladács (Fë)
Fëlsőladiskóc (Fëlsőlászlófalva) (Fë)
Fëlsőlajos
Fëlsőlakos (Lëndvalakos) (Mu)
Fëlsőlánc (Fë)
Fëlsőlápos (Le)
Fëlsőlapugy (Er)
Fëlsőlászló (Vv)
Fëlsőlászlófalva (Fë)
Fëlsőlegénd (Fë)
Fëlsőlëhota (Fë)
Fëlsőlëhota (Fëlsőszabadi) (Fë)
Fëlsőlëlóc (Nyitranovák) (Fë)
Fëlsőlëndva (Mu)
Fëlsőlëndvalakos (Fëlsőlakos) (Mu)
Fëlsőlëszéte (Fë)
Fëlsőliëszkó (Fëlsőmogyoród) (Fë)
Fëlsőlipnica (Le)
Fëlsőlóc (Lóc, Szil) (Fë)
Fëlsőlopassó (Fë)
Fëlsőlövő (Vv)
Fëlsőlugos (Er)
Fëlsőlunkoj (Er)
Fëlsőlupkó (Er)
Fëlső-Magyarország (táj, Fëlföld, Fëlvidék) (Fë)
Fëlsőmarác
Fëlsőmarosújvár (Er)
Fëlsőmarosváradja (Fëlsőváradja) (Er)
Fëlsőmattyasóc (Liptómattyasóc) (Fë)
Fëlsőmëcënzéf (Mëcënzéf) (Fë)
Fëlsőmedves (Vv)
Fëlsőmélyesd (Vágmélyesd, Nagybiccse) (Fë)
Fëlső-Mënyőd (határrész, Cece)
Fëlsőméra (Méra)
Fëlsőmérk (Mérk) (Fë)
Fëlsőmerse (Fë)
Fëlsőmestëri (Mestëri)
Fëlsőmezős (Mezős) (Er)
Fëlsőmicsinye (Fë)
Fëlsőmihályfalva (MuH)
Fëlsőmihályi (Fë)
Fëlsőmihályovëc (Fëlsőmihályfalva) (MuH)
Fëlsőmiholjác (Szla) (Ho)
Fëlsőmindszent (Mindszentgodisa)
Fëlsőmirossó (Fëlsőmerse) (Fë)
Fëlsőmislye (Fë)
Fëlsőmladonya (Fëlsőlegénd) (Fë)
Fëlsőmocsolád
Fëlsőmoécs (Er)
Fëlsőmogyoród (Mogyoród) (Fë)
Fëlsőmostënëc (Fëlsőhidas) (Fë)
Fëlsőmotësic (Motësic) (Fë)
Fëlsőmuzslya (Nagybecskerek) (Dé)
Fëlsőnádasd (Er)
Fëlsőnána
Fëlsőnastic (Fëlsőneszte) (Fë)
Fëlsőnémëti (Fë)
Fëlsőnërësznice (Taracújfalu) (Ká)
Fëlsőneszte (Fë)
Fëlsőnovaj (Novajidrány)
Fëlsőnyárád
Fëlsőnyárasd (Nyárasd) (Fë)
Fëlsőnyárló (Er)
Fëlsőnyék
Fëlsőnyírësd (Fë)
Fëlsőnyírësfalva (Er)
Fëlsőodor (Fë)
Fëlsőolcsvár (Kassaolcsvár) (Fë)
Fëlsőolsva (Fë)
Fëlsőorbó (Er)
Fëlsőoroszfalu (Er)
Fëlsőoroszi (Er)
Fëlsőosva (Fëlsőolsva) (Fë)
Fëlsőoszkó (Oszkó)
Fëlsőosztorány (Fë)
Fëlsőozor (Bán) (Fë)
Fëlsőőr (Vv)
Fëlsőörs
Fëlső-Őrség (táj, Vas vm. Rábán túli része) (Vv)
Fëlsőpagony (Fë)
Fëlsőpáhok
Fëlsőpakony
Fëlsőpálfa (MuH)
Fëlsőpalojta (Fë)
Fëlsőpásztély (Rosztokapásztély) (Ká)
Fëlsőpatak (Er)
Fëlsőpatakvölgy e (Ká)
Fëlsőpatony (Lőgérpatony) (Fë)
Fëlsőpaty (Rábapaty)
Fëlsőpél (Fë)
Fëlsőpërësény (Fë)
Fëlsőpérpuszta
Fëlsőpestës (Er)
Fëlsőpetény
Fëlsőpëtërd (Er) #
Fëlsőpétërfa (Vv)
Fëlsőpián (Er)
Fëlsőpiszana (Fëlsőhímës) (Fë)
Fëlsőpodsága (Er)
Fëlsőpojény (Er)
Fëlsőpokorágy (Rimaszombat) (Fë)
Fëlsőpolyánka (Fëlsőpagony) (Fë)
Fëlsőporuba (Fëlsőtölgyes) (Fë)
Fëlsőporumbák (Er)
Fëlsőpozsgás (Pozsgás) (Er)
Fëlsőprandorf (Fëlsőbaka) (Fë)
Fëlsőpribél (Fëlsőfehérkút) (Fë)
Fëlsőpróna (Némëtpróna) (Fë)
Fëlsőpulya (Vv)
Fëlsőpustakovëc (Fëlsőpusztafa) (MuH)
Fëlsőpusztaegrës (Egrëshely) (Er)
Fëlsőpusztafa (Csáktornya) (MuH)
Fëlsőrácegrës (Rácegrës)
Fëlsőrados (Fë)
Fëlsőrajk
Fëlsőrákóc (Fë)
Fëlsőrakonca (Rakonca) (Fë)
Fëlsőrákos (Er)
Fëlsőrámóc (Vv)
Fëlsőrás (Fë)
Fëlsőrécsény (Récsény) (Fë)
Fëlsőregmec
Fëlsőrekecsin (Csán)
Fëlsőremëte (Ká)
Fëlsőremëte (Jëszënőremëte) (Fë)
Fëlsőremëtevasgyár (Remëtevasgyár) (Fë)
Fëlsőrépa (Er)
Fëlsőrépás (Fë)
Fëlsőrëviscse (Fëlsőrőcse, Nagyrőcse) (Fë)
Fëlsőribnice (Fëlsőhalas) (Fë)
Fëlsőricsó (Fë)
Fëlsőroglatica (Angyalbandi) (Dé)
Fëlsőróna (Er)
Fëlsőrosztoka (Kosztrinarosztoka) (Ká)
Fëlsőrőcse (Nagyrőcse) (Fë)
Fëlsőrönök
Fëlsőrudaskóc (Fë)
Fëlsőrusbach (Fëlsőzúgó) (Fë)
Fëlsőság (Simaság)
Fëlsősajó (Fë)
Fëlsősándorfalu (Er)
Fëlsősáp (Nógrádsáp)
Fëlsősárad (Ká)
Fëlsősebës (Fë)
Fëlsősebës (Fëlsőbisztra) (Ká)
Fëlsősebës (Oltfëlsősebës) (Er)
Fëlsősebës (Sajófëlsősebës) (Er)
Fëlsősegësd (Segësd)
Fëlsősimánd (Simánd) (Er)
Fëlsősipék (Sipék, Tëszér) (Fë)
Fëlsősitnyice (Fëlsővirányos) (Fë)
Fëlsősófalva (Er)
Fëlsősom (Fë)
Fëlsőstëpanó (Stëpanó) (Fë)
Fëlsőstrázsa (Rábaőr) (Vv)
Fëlsőstubnya (Fë)
Fëlsősujtó (Sujtó) (Fë)
Fëlsősunyava (Fëlsőszépfalu, Szépfalu) (Fë)
Fëlsőszabadi (Fë)
Fëlsőszabados (Fë)
Fëlsőszakács (Er)
Fëlsőszakony (Szakony)
Fëlsőszalánk (Szalánk) (Fë)
Fëlsőszalatna (Fë)
Fëlsőszálláspatak (Er)
Fëlsőszalók (Fë)
Fëlsőszamos (Er)
Fëlsőszászújfalu (Er)
Fëlsőszecse (Fë)
Fëlsőszécsénke (Szécsénke)
Fëlsőszék (Er)
Fëlsőszelëste (Szelëste)
Fëlsőszëlëzsény (Szëlëzsény) (Fë)
Fëlsőszeli (Fë)
Fëlsőszelistye (Er)
Fëlsőszëmënye (Muraszëmënye)
Fëlsőszëmëréd (Fë)
Fëlsőszënd (Szalaszënd) #
Fëlsőszénégető (Vv)
Fëlsőszentbenedëk (Mu)
Fëlsőszentërzsébët
Fëlsőszentgyörgy (Jászfëlsőszentgyörgy)
Fëlsőszentiván
Fëlsőszentkirály (Szentkirály)
Fëlsőszentmárton
Fëlsőszentmihály (Er)
Fëlsőszépfalu (Szépfalu) (Fë)
Fëlsőszërdahely e (Fë)
Fëlsőszërnye (Fë) #
Fëlsősziklás (Fë)
Fëlsőszil (Szil) (Fë)
Fëlsőszilvágy (Vasszilvágy)
Fëlsőszilvás (Er)
Fëlsőszinëvér (Ká)
Fëlsőszivágy (Er)
Fëlsőszkálnok (Fëlsősziklás) (Fë)
Fëlsőszlatina (Ká)
Fëlsőszlavëcsa (Fëlsőcsalogány) (Mu)
Fëlsőszlovinka (Fëlsőszalánk, Szalánk) (Fë)
Fëlsőszolcsva (Er)
Fëlsőszombatfalva (Er)
Fëlsőszopor (Er)
Fëlsőszovát (Er)
Fëlsőszőcs (Er)
Fëlsőszölnök
Fëlsőszőlős (Szőlős) (Fë)
Fëlsősztamora (Er)
Fëlsősztrëgova (Fë)
Fëlsőszúcs (Fë)
Fëlsőszuha (Szuhafő)
Fëlsőszvidnik (Fëlsővízköz) (Fë)
Fëlső-Tápió (patak, Tápiószentmárton)
Fëlsőtárkány
Fëlsőtárnok (Mailáth) (Fë)
Fëlsőtaróc (Fë)
Fëlsőtatárlaka (Er)
Fëlső-Tavankút (Dé)
Fëlsőtelek (Er)
Fëlsőtelekës
Fëlsőterény (Terény) (Fë)
Fëlsőtiszovnyik (Fëlsőtisztás) (Fë)
Fëlsőtisztás (Fë)
Fëlsőtizsény (Terhely) (Fë)
Fëlső-tó (Amërikai Ëgyesült Államok, Kanada)
Fëlsőtokaj (Fë)
Fëlsőtold
Fëlsőtopa (Er)
Fëlsőtótbaka (Fëlsőbaka) (Fë)
Fëlsőtótfalu (Er)
Fëlsőtóti (Fë)
Fëlsőtöbörzsök (Alsótöbörzsök, Sárbogárd)
Fëlsőtök (Er)
Fëlsőtőkés (Fë)
Fëlsőtölgyes (Fë)
Fëlsőtömös (Tömösi-hágó) (Er)
Fëlsőtrnavka (Fëlsőtárnok, Mailáth) (Fë)
Fëlsőtúr (Fë)
Fëlsőturcsëk (Turcsëk) (Fë)
Fëlsőtvaroszc (Fëlsőtaróc) (Fë)
Fëlsőtyukos (Er)
Fëlsőucsa (Er)
Fëlsőújfalu (Er)
Fëlsőújlak (Vv)
Fëlsővacs (Pusztavacs)
Fëlsővadas (Fë)
Fëlsővadász
Fëlsővadicsó (Fëlsővadas) (Fë)
Fëlsővalënyágra (Fëlsőfeketevölgy) (Er)
Fëlsővalkó (Er)
Fëlsővály (Fë)
Fëlsőválybikszög e (Fëlsővály) (Fë)
Fëlsővámos (Fë)
Fëlsővárad (Barsvárad) (Fë)
Fëlsőváradja (Váradja) (Er)
Fëlsővarány (Er)
Fëlsővárca (Er)
Fëlsővargony (Fë)
Fëlsővárosvíz e (Er)
Fëlsővásárd (Fë)
Fëlsővasdinnyepuszta (Vasdinnye, Tárkány)
Fëlsővéghëgy e (MuH)
Fëlsővënice (Er)
Fëlsőverëcke (Ká)
Fëlsővërësmart (Ká)
Fëlsővërzár (Fëlsőfüves) (Er)
Fëlsővësztënic (Fëlsővesztény) (Fë)
Fëlsővesztény (Fë)
Fëlsővidafalva (Drávaszentiván) (MuH)
Fëlsővidék (táj, Nagycënk környéke)
Fëlsővidra (Er)
Fëlsővirányos (Fë)
Fëlsővisnyó (Fë)
Fëlsővisó (Er)
Fëlsővist (Er)
Fëlsővízköz (Vízköz) (Fë)
Fëlsőviznice (Ká)
Fëlsővladicsa (Fëlsőladács) (Fë)
Fëlső-Volta (Burkina Faso) (ország)
Fëlsővolya (Fëlsőszabados) (Fë)
Fëlsőzáros (Fë)
Fëlsőzboró (Fë)
Fëlsőzélle (Zélle) (Fë)
Fëlsőzellő (Fë)
Fëlsőzorlënc (Er)
Fëlsőzrínyifalva (MuH)
Fëlsőzubrica (Le)
Fëlsőzúgó (Fë)
Fëlsőzsadány (Fë)
Fëlsőzsëmbër (Zsëmbër) (Fë)
Fëlsőzsid (Várvölgy)
Fëlsőzsitfa (Somogyzsitfa)
Fëlsőzsolca
Fëlsőzsuk (Zsuk) (Er)
Fëlszëg e (Csán)
Félszëg e (Ká)
Félszërfalva (Vv)
Fëlszopor (Újkér)
Fëltorja (Torja) (Er)
Fëltót (Er)
Fëlváca (Er)
Fëlvidék (táj, Szlovákia szlovák- és magyarlakta területei, régebben Fëlső-Magyarország vagy Fëlföld) (Fë)
Fëlvinc (Er)
Feneketlen-tó (Budapest)
Fenékpuszta (Keszthely)
Fenes (Er)
Fenes (Kisfenes, Nagyfenes, Várasfenes) (Er)
Fentős (Kisfentős, Nagyfentős) (Er)
Fény (Er)
Fenyéd (Er)
Fenyér (táj, a Duna és Lajta között) (Vv)
Fenyérës (Er)
Fényës (Er)
Fényës (Körösfényës) (Er)
Fényës-források (Tata)
Fényëslitke
Fenyőfalva (Er)
Fenyőfő
Fenyőharaszt (Kerekharaszt)
Fenyőháza (Fë)
Fenyőkosztolány (Fë)
Fenyőkút (Er)
Fenyős (Er)
Fenyves (Balatonfenyves)
Fenyves (Fë)
Fenyves (Er)
Fenyves (Ká)
Fenyvesd (Fë)
Fenyvesszoros (Fë)
Fenyvestelep (Fenyves) (Ká)
Fenyvesvölgy e (Ká)
Fërde (Er) #
Fërdinándfalva (Dé)
Fërdinándújfalu (Csán)
Ferecs (Feresd) (Er)
Feredőgyógy (Er)
Férëgyház (Er)
Ferencbánya (Er)
Ferenc-csatorna (Dé)
Ferencfalva (Er)
Ferenchalom (Dé)
Ferenchëgy e (MuH)
Ferenc Józsëf-csúcs (Gërlachfalvi-csúcs) (Fë)
Ferenc Józsëf-föld e (szigetcsoport, Oroszország)
Ferenc Józsëf-glëccsër (Új-Zéland)
Ferenclak (Mu)
Ferencszállás
Ferencváros (Budapest)
Ferencvölgye (Er)
Ferend (Er)
Feresd (Er)
Férged (határrész, Hódmezővásárhely)
Ferge-rét e (Gyöngyöspata)
Fëricse (Er) #
Ferihëgy e (Budapest)
Fërnëzëly (Alsófërnëzëly, Fëlsőfërnëzëly) (Er)
Fertő (tó)
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőfehérëgyháza (Vv)
Fertőfőszombathely e (Nëzsidër) (Vv)
Fertőhomok
Fertőmëggyes (Vv)
Fertőrákos
Fertősalmás (Ká)
Fertőszélëskút (Vv)
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Fertőszërgény (Agyagosszërgény)
Fertőújlak
Fertővidék (táj, a Fertő tágabb környezete) (Vv)
Fërzsó (Fë)
Fëz (Marokkó)
Filefalva (Gánóc) (Fë)
Filipén (Csán)
Filipëst (Csán)
Filkeháza
Fillér (Fë)
Finke (Edelény)
Firënze (Olaszország)
Fityeház
Fiumë (Rijëka) (Ho)
Fogadjisten (Csán)
Fogadjisten (Bács) (Dé)
Fogadjisten (Bács) (Dé)
Folticsén (Csán)
Fontënyásza (Ká)
Formozëlla (Csán)
Fornószëg e (Fë)
Forrószëg e (Er)
Födémës (Ipolyfödémës, Nagyfödémës, Zsitvafödémës) (Fë)
Főherceglak (Ba)
Földëák
Földes
Földközi-tengër (Ëurópa, Afrika, Ázsia)
Földszin (Er)
Fönácë (Er)
Főnyed
Főrév e (Fë)
Förgepatony (Diósförgepatony) (Fë)
Fövenyës (hëgy, Bükk) (Er)
Fövenypuszta (Tác)
Frëszina (Csán)
Frics (Fë)
Fricske (Alsófricske, Fëlsőfricske) (Fë)
Frigyesfalva (Ká)
Frigyesvágása (Le)
Friss (Er)
Fugyivásárhely e (Er)
Fulókércs
Funtinyëlë (Csán)
Füge (Er)
Füge (Fë)
Füged (Nagyfüged)
Füged (Alfüged, Fëlfüged) (Er)
Füle
Füleháza (Fülemező, Ömböly)
Füleháza (Er)
Fülek (Fë)
Fülekkelecsény (Fë)
Fülekkovácsi (Fë)
Fülekpilis (Fë)
Fülekpüspöki (Fë)
Füleksávoly (Fë)
Fülemező (Ömböly)
Füles (Vv)
Fülesd
Fületelke (Er)
Fülöp-szigetëk e (ország)
Fülpe (Er)
Füred (Balatonfüred, Kaposfüred, Mátrafüred, Tiszafüred)
Füred (Biharfüred) (Er)
Füred (Tátrafüred) (Fë)
Fűrész (Fë)
Fürged
Fürjes (Dé)
Fürményës (Er)
Füsthëgysirokány (Vv)
Füvelői-dűlő (határrész, Lovasbërény)
Füves (Tëmësfüves) (Er)
Füzed (Füzesd) (Er)
Füzegy (Er)
Füzér
Füzes (Er)
Füzesabony
Füzesd (Hunyad) (Er)
Füzesd (Hunyad) (Er)
Füzesdbogara (Er)
Füzesér (Fë)
Füzesgyarmat
Füzesmező (Ká)
Füzesmikola (Er)
Füzespaptelek (Er)
Füzesszentpétër (Er)
Fűzfőgyártelep (Balatonfűzfő)
Fűzvölgy e

G

Gábortelep
Gáborvölgy e (MuH)
Gácsliget (Fë)
Gagyvendégi
Galëri (Csán)
Galgahévíz e
Galgakövesd (Nógrádkövesd)
Galilëa (vidék, ókori Izraël)
Gálospetri (Er) #
Gálszécs (Fë)
Galya-tető (Mátra hëgység)
Gangësz (folyó, Bangladës, India)
Garambërzënce (Fë)
Garamhidvég e (Fë)
Garamkelecsény (Fë)
Garamkeszi (Fë)
Garamkövesd (Fë)
Garamladomér (Fë)
Garammindszent (Ladomérmindszent) (Fë)
Garamnémëtfalva (Fë)
Garamnémëti (Fë)
Garampétëri (Fë)
Garamrév e (Fë)
Garamszécs (Fë)
Garamszëg e (Fë)
Garamszentandrás (Fë)
Garamszentbenedëk (Fë)
Garamszentgyörgy (Fë)
Garamszentkërëszt (Fë)
Garamszentmiklós (Fë)
Garamvëzëkény (Fë)
Garancspëtróc (Fë)
Gátér
Gaurény (Er)
Gávavencsellő
Gëbal (Büblosz, Fönícia)
Gebe (Nyírkáta)
Gébërjén
Gëcëlfalva (Fë)
Gecse
Gëcsëmáné-kert (Jëruzsálëm, ókori Izraël)
Gede (Kerekgede) (Fë)
Gede (Szarvasgede)
Gede (Várgede) (Fë)
Gëdënfalva (Godinësd) (Er)
Gédërlak
Gedőudvar (Mu)
Gégény
Gëgës (Er)
Gelefölde (Gelye-völgy, Berhida)
Gelej
Gelemér (határrész, Veszprém)
Gelënce (Er)
Gelénës #
Geletnek (Fë)
Gëlla-patak (Bakonybél)
Gëlle (Fë)
Gëllénháza
Gellér (Fë)
Gellért (Fë)
Gellért-hëgy e (Budapest)
Gellérthëgy e (városrész, Budapest)
Gelse
Gelsesziget
Gelye-völgy e (határrész, Berhida)
Gemënci-erdő (Sió-torkolat)
Gemzse
Gencs (Er) #
Gencsapáti
Gënëzárëti-tó (ókori Izraël)
Gënf (Svájc)
Gënfi-tó (Léman-tó) (Svájc)
Genyéte (Er)
Gërbóc (Er)
Gérce
Gercse (Vv)
Gercsëly (Fë)
Gërdály (Er)
Gerde
Gëréb (Fë)
Gerebënc (Dé)
Gerebës (Fë)
Gerebënës (Mezőgerebënës) (Er)
Gerec (Graz) (Au)
Gerecse (hëgység, Dunántúl)
Gereg-hëgy e (Mátra hëgység)
Geregmező (Gereg-hëgy, Mátra)
Geregye (Gyanógeregye)
Gërëjëst (Csán) #
Gerënce (patak, Bakony)
Gërëncsér (Lancsár) (Fë)
Gërëncsér (Nyitragërëncsér) (Fë)
Gërënd (Er)
Gërënda (Fë)
Gërëndás
Gërëndkërësztúr (Er)
Gërëndkërësztúri tanya (Er)
Gërény (Ká) #
Gërényës
Gerepse (határrész, Szomotor) (Fë)
Gérës (Er)
Geresd (Geresdlak)
Geresdlak
Gërëzdës (városrész, Makó)
Gerge (Ëgyházasgerge, Mihálygerge)
Gergëlyfája (Er)
Gergëlyfalva (Fë)
Gergëlyi (Gergëlyiugornya, Vásárosnamény) #
Gergëlyiugornya (Vásárosnamény) #
Gergëlylaka (Fë)
Gergőfalva (Fë)
Gërgurëvci (Dé)
Gërincës (Csán)
Gërincësmező (Csán)
Gerje (ér, Szolnok)
Gerje-patak (Pilis)
Gerjën
Gerk (Dé)
Gërla (Békéscsaba)
Gërlachfalva (Fë)
Gërlachfalvi-csúcs (Fë)
Gërlahida (Szamosújvár) (Er)
Gerlefalva (Fë)
Gerlény (Csán) #
Gerlice (Fë)
Gerlicz (Gerlice) (Fë)
Gërlistye (Er)
Gërnyés (Ká) #
Gërnyésmező (Ká) #
Gërnyeszëg e (Er)
Gërnyőpuszta (Fë) #
Gërőc (Er)
Gerőháza (Fëlsőszentbenedëk) (Mu)
Gerse (Gersekarát)
Gersekarát
Gertenyës (Er)
Gestén (Csán)
Geszt
Gëszte (Nyitragëszte) (Fë) #
Gesztëly #
Gesztënyés
Gesztënyés (Mu)
Gesztëréd #
Gesztës (Fë)
Gësztëte (Fë)
Geszti (Somogygeszti)
Gësztőc (Gësztőd) (Fë)
Gësztőd (Fë)
Gësztrágy (Er)
Gete (hëgycsoport, Gerecse hëgység)
Gétye
Gezés (Alsógezés, Fëlsőgezés) (Er)
Gézsény (Fë)
Ghymës (Fë)
Ghymëskosztolány (Fë)
Gibëly (Fë) #
Gic
Gice (Fë)
Gidigén (Csán)
Gidrafűrész (Fë)
Gige
Gilice-patak (Parádsasvár)
Gímës (Ghymës) (Fë)
Gizëllafalva (Er)
Gizëllatelep
Glëdény (Monorfalva) (Er)
Glodgilësd (Er)
Glodurilë (Csán)
Glozsë (Szentjánosháza) (Fë)
Godinësd (Er)
Gollës (Er)
Gombástelek (Ká)
Gombostelke (Er)
Gombosszëg e
Gombosszentgyörgy (Fë)
Gombostelke (Er)
Gorbómező (Er)
Göcsej (táj, Zala mëgye délnyugati része)
Göde (Gödemestërháza) (Er)
Gödemestërháza (Er)
Gödényës (határrész, Püspökladány)
Gödre
Gödrekërësztúr (Gödre)
Gödreszentmárton (Gödre)
Gögő-Szenke (vízfolyás, Szamoshát)
Gölle
Gömörfüge (Fë)
Gömörhëgyvég e (Fë)
Gömörispánmező (Fë)
Gömörliget (Fë)
Gömörpétërfalva (Fë)
Gömörsid (Fë)
Gömörveszverés (Fë)
Görbed (Szatmárgörbed, Tënkegörbed) (Er)
Görbeháza
Görbény (Fë)
Görbepataka (Er)
Görbesd (Er)
Görbeszëg e (Fë)
Görgényszentimre (Er)
Görgényüvegcsűr (Er)
Görgeteg
Görhëgy e (Mu)
Göröghëgy e (MuH)
Göröginye (Fë)
Grëbën (szoros, Al-Duna)
Grécës (hëgycsúcs) (Er)
Grécës-hágó (Er)
Grëdistye (Er)
Grid (Er)
Gropëni (Csán)
Grópilë (Csán)
Grumazëst (Csán)
Guatemala (ország)
Guggër-hëgy e (Budapest)
Grujëlács (Er)
Gutorfölde
Güdüctelep (Er)

GY

Gyálarét e (Szëged)
Gyalumarë (Er)
Gyanógeregye
Gyártelep
Gyëgyësény (Er)
Gyëhánfalva (Szepesjánosfalva) (Fë)
Gyejcsehalma (Décső) (Fë)
Gyeke (Er)
Gyékényës
Gyele (Jelihálás, Kám)
Gyeli (Jelihálás, Kám)
Gyënda (Tiszagyënda)
Gyenësdiás
Gyëpëce (Csán) #
Gyëpës (Er)
Gyëpësfalu (Er)
Gyëpűfüzes (Vv)
Gyëpű-hëgy e (Zëmpléni-hëgység)
Gyëpűkaján
Gyëpűpataka (Er)
Gyëpűsolymos (Er)
Gyér (Er)
Gyérës (Aranyosgyérës, Körösgyérës, Mezőgyérës) (Er)
Gyérësszentkirály (Er)
Gyérëst (Csán)
Gyërgyó (táj, a Keleti-Kárpátok és Görgényi-havasok között) (Er)
Gyërgyó (Gyërgyószentmiklós) (Er)
Gyërgyóalfalu (Er)
Gyërgyóbékás (Er)
Gyërgyócsomafalva (Er)
Gyërgyóditró (Er)
Gyërgyódomokos (Er)
Gyërgyódamuk (Gyërgyódomuk) (Er)
Gyërgyóhódos (Er)
Gyërgyóholló (Er)
Gyërgyóremëte (Er)
Gyërgyószék (Csíkszék) (történelmi terület) (Er)
Gyërgyószentmiklós (Er)
Gyërgyótoplica (Maroshévíz) (Er)
Gyërgyótölgyes (Er)
Gyërgyóújfalu (Er)
Gyërgyóvárhëgy e (Er)
Gyërgyózsëdánpatak (Er)
Gyërk (Fë)
Gyërmán (Csán)
Gyermëkerdő (Irota)
Gyermëkváros
Gyermëly
Gyerőfalva (Er)
Gyerőfidongó (Er)
Gyerőmonostor (Magyargyerőmonostor) (Er)
Gyerővásárhely e (Er)
Gyërtyámos (Er)
Gyërtyánfa (Fë)
Gyërtyánkút (Hárskút)
Gyërtyánliget (Ká)
Gyërtyános (Bejcgyërtyános)
Gyërtyános (Er)
Gyërtyános (Mu)
Gyërtyánpatak (Fë)
Gyëtva (Fë)
Gyimës (táj, a Tatros völgyében, a Gyimësi-szorosban) (Er)
Gyimës (Er)
Gyimësbükk (Er)
Gyimësfëlsőlok (Er)
Gyimësi-szoros (Er)
Gyimësközéplok (Er)
Gyimësloka (Gyimësközéplok) (Er)
Gyomaendrőd
Gyökeres (Er)
Gyökeres-hát (Gyökös) (Fë)
Gyömöre
Gyöngyöshërmán (Szombathely)
Gyöngyösmellék
Gyöngyösszentkërëszt (Táplánszentkërëszt)
Györe
Győrfiszëg e (Petrikërësztúr)
Györgye (Tápiógyörgye)
Györgyed (Er)
Györgyfölde (Fë)
Györgyhëgy e (MuH)
Györgyike (MuH)
Györke (Fë)
Györkefalva (Er)
Györkeháza (Fë)
Györmend (Ormingya) (Er)
Győrladamér
Győröcske
Győrszabadhëgy e (Győr)
Győrszëmëre
Győrszentiván (Győr)
Győrszentmárton (Pannonhalma)
Győrsziget (Győr)
Győrtelek
Gyulafehérvár (Er)
Gyulakeszi
Gyulaszëg e (Er)
Gyulatelep (Er)
Gyulatelke (Er)
Gyurgyëvo (Dé)
Gyügye
Gyülevész (Zalaszentlászló)
Gyülevíz e (Zsira)
Gyülüvëst (Csán)
Gyümölcsénës (Er)
Gyümölcsény
Gyümölcshëgy e (MuH)
Gyüre (Varsánygyüre)
Gyüreg (Er)
Gyürke (Er)

H

Hacazsël (Er)
Hadadgyőrtelek (Er)
Hadikliget (Dé)
Hadiknépe (Dé)
Hadikvég e (Dé)
Hadrév e (Er)
Hajdúböszörmény
Hajdúszentgyörgy (Józsa)
Hajdúvid
Hajmáskér
Halásztelek
Halësz (Tápiószőlős)
Halmágymező (Er)
Halmihëgy e (Er)
Halrëkesztő (határrész, Ásványráró)
Hancsëst (Csán)
Hanságliget
Harangmező (Er)
Harasztkerék (Er)
Háromrëvuca (Fë)
Háromszék (Sepsi-, Kézdi- és Orbai-szék) (tör-
ténelmi terület) (Er)
Háromszlécs (Fë)
Hársliget (Mu)
Határhëgy e (Máramaros) (Ká)
Határhëgy e (Ung) (Ká)
Határhely e (Granasztó) (Fë)
Határszög e (Ká)
Határvölgy e (Ká)
Hátmëg (Ká)
Hátszëg e (Er)
Hátszëgbarësd (Er)
Hátszëg-vidék (táj, a Sztrigy folyó és a Nagy-patak völgyében) (Er)
Havaselve (Havasalföld, Román-alföld) (táj) (Ro)
Havasmező (Er)
Havasrekëttye (Er)
Hëbridák (szigetcsoport, Skócia)
Hëbron (Palësztina)
Hëcsa (Mezőgecse) (Ká)
Hecse (Fë)
Hédël (Fë)
Hédërfája (Er)
Hédërvár
Hëdrehely e
Hëdri (Fë)
Hëdvigfalva (Fë)
Hëdzsasz (vidék, Szaúd-Arábia)
Hegedűsfalva (Fë)
Hégën (Er)
Hëgy e (Vízkelet) (Fë)
Hëgyalatt (táj, a Kis-Kárpátok délkeleti oldala) (Fë)
Hëgyalja (táj, Máriaradna és Pankota között) (Er)
Hëgyalja (táj, más névën Drávaszög vagy Dél-Baranya) (Ho)
Hëgyalja (táj, Nagyenyed és Gyulafehérvár vidéke) (Er)
Hëgyalja (táj, a Mecsekalja része, Pécstől nyugatra)
Hëgyalja (táj, más névën Hëgyalatt) (Fë)
Hëgyalja (táj, Tokaj-Hëgyalja)
Hëgyalja (táj, Körmend vidékén)
Hëgyaljalivádia (Er)
Hëgybánya (Fë)
Hëgybeneéte (Hëgyéte) (Fë)
Hëgyëntúl (táj, a Kárpátok és a Morva folyó között) (Fë)
Hëgyës (Királyhëgyës, Kunhëgyës, Magyarbánhëgyës, Mezőhëgyës, Nagybánhëgyës, Nagyhëgyës)
Hëgyës (Kishëgyës, Tiszahëgyës) (Dé)
Hëgyës (Er)
Hëgyësbisztra (Fë)
Hëgyësbükk (Zabar)
Hëgyëscsaba (Fë)
Hëgyësd
Hëgyësëgyház (Kunhëgyës, Tiszahëgyës)
Hëgyëshalom
Hëgyëshely e (Fë)
Hëgyës-kő (domb, Tokod)
Hëgyëslak (Er)
Hëgyësmajtény (Fë)
Hëgyës-tű (hëgy, Monoszló)
Hëgyéte (Fë)
Hëgyfalu
Hëgyfark (Ká)
Hëgyfok (Ká)
Hëgyföld e (táj, Baranyában)
Hëgygombás (Hliviscsë) (Fë)
Hëgyhát (táj, Baranyában)
Hëgyhát (táj, Borsodban a Hangony és a Bán patakok között)
Hëgyhát (táj, Vas és Zala határán)
Hëgyhát (Csonkahëgyhát)
Hëgyhát (Fë)
Hëgyhátgyërtyános (Bejcgyërtyános)
Hëgyháthodász
Hëgyhátkisbér (Bérbaltavár)
Hëgyhátmaróc
Hëgyhátsál
Hëgyhátszentjakab
Hëgyhátszentmárton
Hëgyhátszentpétër
Hëgyi (Fë)
Hëgyikastély (külterület; Batthyány-birtok) (Bicske)
Hëgykő
Hëgyköz (táj, Nagyváradtól keletre) (Er)
Hëgyköz (táj, más névën Bükkalja)
Hëgyköz (táj, Sátoraljaújhelytől északra)
Hëgyköz (Er)
Hëgyközcsatár (Er)
Hëgyközkovácsi (Er)
Hëgyközpályi (Er)
Hëgyközség (Sárvár)
Hëgyközszáldobágy (Er)
Hëgyközszentimre (Er)
Hëgyközszentmiklós (Er)
Hëgyköztóttelek (Er)
Hëgyközújlak (Er)
Hëgymagas
Hëgymëg
Hëgymëgëtt (Er)
Hëgyrét e (Hërcfalva) (Ká)
Hëgysúr (Fë)
Hëgyszentmárton
Hëgyszoros (Mu)
Hëgyvég e (Fë)
Hëgyvulkán (Er)
Hëgyzávod (Fë)
Hejce
Hejő (folyó, Oszlár)
Hejőbába
Hejőcsaba (Miskolc)
Hejőkërësztúr
Hejőkürt
Hejőpapi
Hejőszalonta
Hëlbény (Alsóhëlbény, Fëlsőhëlbény) (Fë)
Hëlëmba (Fë)
Hëlësfa
Hëlikon (hëgység, Görögország)
Helmec (Királyhelmec) (Fë)
Helmec (Korláthelmec) (Ká)
Helmecke (Fë)
Hëlpa (Fë)
Helsinki (ejtsd: Hëlszinki) (Finnország)
Hëlvécia
Hëlvény (Kishëlvény, Nagyhëlvény) (Fë)
Hëmëjus (Csán)
Hëncfalva (Fë)
Hëncida
Hënckó (Fë)
Hënclófalva (Fë)
Hëncse
Henész (Nagyatád)
Hënisfalva (MuH)
Hënkërës (Er)
Hënningfalva (Er)
Henye (Balatonhenye, Pethőhenye)
Hényëlpuszta (Buják)
Henyerén (Kinorány) (Fë)
Hërboltfalva (Hrboltó) (Fë)
Hërbolyabánya (Kazincbarcika)
Hërca (Ká)
Hercegány (Er)
Hercegfalva (Mezőfalva)
Herceghalom
Hercegkút
Hercegmárok (Ba)
Hërcëgovina (terület, Bosznia-Hërcëgovina)
Hercegszabar (Székëlyszabar)
Hercegszántó
Hercegszentmárton (Márok)
Herceg-szigetëk e (Márvány-tengër, Törökország)
Hercegszőlős (Ba)
Hercegtőttős (Táctőttős, Tőttős)
Hërcfalva (Hëgyrét) (Ká)
Heréd
Hérëg
Herëncsény
Herëncsvölgy e (Fë) #
Herend
Herény (Szombathely)
Herepe (Magyarherepe) (Er)
Herés (Er)
Herestény (Fë)
Herësznye
Herhely e (Fë)
Herincse (Ká)
Hërkály (Nagyhërkály)
Hërkályos (határrész, Tarján)
Hërkóca (Dé)
Hërkulësfürdő (Er)
Hërkulës oszlopai (félsziget, Gibraltár)
Hërlány (Ránkfüred) (Fë)
Herló (Csán) #
Hërmán (Gyöngyöshërmán, Szombathely)
Hërmánd (Fë)
Hërmánszëg e
Hërmány (Vác)
Hërmány (Er)
Hërminatelep (Halásztelek)
Hërnád (folyó)
Hërnád (helység)
Hërnádbűd
Hërnádcéce
Hërnádcsány (Fë)
Hërnádfa (Gyöngyfa)
Hërnádfalu (Fë)
Hërnádfő (Fë)
Hërnádgecse (Fë)
Hërnádgönyű (Fë)
Hërnádkak
Hërnádkércs
Hërnádmáté (Fë)
Hërnádnémëti
Hërnádpetri
Hërnádszentandrás
Hërnádszentistván (Fë)
Hërnádszokoly (Fë)
Hërnádszurdok
Hërnádtapolca (Fë)
Hërnádtihany (Kassa) (Fë)
Hërnádvécse
Hërnádzsadány (Fë)
Hërnécs (Er)
Hernyék
Herpály (Bërëttyóújfalu)
Herpenyő (Csörnöc-Herpenyő patak, Sárvár)
Hërszény (Er)
Hertelend (Horváthertelend, Kishertelend, Magyarhertelend)
Hertelendyfalva (Dé)
Hërtnëk (Fë)
Hërvartó (Fë)
Hërzafalva (Er)
Hërzsa (Csán)
Hësdát (Szamoshësdát) (Er)
Hét
Hete (Hetefejércse)
Hetefejércse
Hetény (Dé)
Hetény (Fë)
Hetény (Hetényëgyháza)
Hetënye (határrész, Zaláta)
Hetényëgyháza (Kecskemét)
Hetes #
Hetés (táj, Zalában)
Hetesváros (Tizënháromváros, Sárvár)
Hetvehely e
Hétvezér (MuH)
Hetye (Er)
Hetye (Ëgyházashetye, Makkoshetye)
Hetyefő
Hetyen (Ká)
Hévér (Er)
Heves
Heves (vm., mëgye)
Hevesaranyos
Hevesivány (Jászivány)
Hevesugra (Halmajugra)
Hevesvëzëkény #
Hévíz e
Hévízszentandrás (Hévíz)
Hidasliget (Er)
Hidasnémëti
Hidastelek (Székëlyhidas) (Er)
Hidegfalu (MuH)
Hideghavas (Er)
Hideghét (Dunahidas) (Fë)
Hidegkút
Hidegkút (Csán)
Hidegkút (Er)
Hideglelős-kërëszt (Pilismarót)
Hideg-patak (Hidegvíz) (Er)
Hidegpatak (Fë)
Hidegrét e (Ká)
Hidegséd (Hidegség)
Hidegséd (Némëthidegkút) (Vv)
Hidegség
Hidegség (Er)
Hidegségpataka (Hidegség) (Er)
Hidegszamos (Er)
Hidegvíz e (Er)
Hidegvölgy e (Er)
Hídvég e
Hídvég e (Er)
Hídvég e (Mu)
Hilib (Er)
Hillye (Homokmégy)
Him (Fë)
Hímës (Balmazújváros)
Himësháza
Hímës-kő (határrész, Mersevát)
Hímësudvar (Tokaj)
Himfölde (határrész, Szentgál)
Hímfölde (elpusztult falu, Hímfai-patak, Fëlsőmarác)
Hird (Pécs)
Hirics
Hirip (Er)
Hizér (Fë)
Hizsnye (Le)
Hlavicë (Fë)
Hliviscsë (Hëgygombás) (Fë)
Hobicavárhely e (Er)
Hódëgyháza (Dé)
Hódmezővásárhely e
Hódvásárhely e (Hódmezővásárhely)
Hóföld e (Er)
Holëska (patak, Nagykosztolány) (Fë)
Hollófészëk (magaslat, Zselic)
Hollómező (Er)
Hollószëg e (Er)
Homokbödöge
Homokkert (Debrecën)
Homokmégy
Homokszentgyörgy
Homokszil (Dé)
Homoktërënye (Mátratërënye)
Homoródbene (Er)
Homoródkeményfalva (Er)
Homoród mente (táj, Homoródszentmárton környéke) (Er)
Homoródremëte (Er)
Homoródszentlászló (Er)
Homoródszentmárton (Er)
Homoródszentpál (Er)
Homoródszentpétër (Er)
Honcér (Er)
Hontbesenyőd (Fë)
Hontfüzesgyarmat (Fë)
Hontnémëti (Fë)
Hordzsëst (Csán)
Hórëb (bibliai hëgy, Sinai-félsziget, Ëgyiptom)
Horgos-erge (lapály, Gacsály)
Horlëst (Csán)
Hortifenék (Hortobágy)
Horvátberëk (Fë)
Horvátcsëncs (Vv) #
Horváthertelend
Horváth-kert (Budapest)
Horvátkimle (Kimle)
Horváthpétërfalva (Tëmëspétëri) (Er)
Hosszúfaluhëgy e (Mu)
Hosszúhëgy e (Fë)
Hosszúhetény
Hosszúliget (Szuliget) (Er)
Hosszúmező (Er)
Hosszúmezőkovácsháza (Mezőkovácsháza)
Hosszúpatak (Er)
Hosszúperëszteg
Hosszúremëte (Er)
Hosszúrét e (Fë)
Hosszúrév e (Er)
Hosszúrez e (Csán)
Hosszúszëg e (Vv)
Hosszúszëghuta (Vv)
Hosszútelke (Er)
Hosszúviz e
Hovërla (hëgycsúcs) (Ká)
Hőgyész
Hőke (Er)
Hőlak (Fë)
Höltövény (Er)
Hölvény (Fë)
Hőnig (Fë)
Hövej
Hronovcë (Fë)
Hudëst (Csán)
Hunyërad (Kënyered) (Fë)
Huréz (Er)
Huszárokelőpuszta (Ugod)
Husztëcpatak (Ká)
Hűvész (Fë)
Hviezdoslavfalva (Hviezdoslavov) (Fë)
Hviezdoslavov (Csütörtök) (Fë)
Hviezdoslavov (Hviezdoslavfalva) (Fë)
Hybbë (ejtsd: hibbë) (Fë)

I, Í

Ibanëst (Csán)
Idëcspatak (Er)
Igën (Magyarigën) (Er)
Igënpataka (Er)
Iglénc (Ká)
Iglinc (Ká)
Iglófehérhëgy e (Fë)
Ignéc (Ká)
Igrice (Kisigrice) (Er)
Igrice (Zalaigrice)
Igricke (Fë)
Iharosbërény
Ikëcs (Malomháza) (Vv)
Ikërvár
Iklandivölgy e (Er)
Iklanbërény
Iklódbördőce
Ikrény
Ikusëst (Csán)
Ilëncfalva (Lukafalva) (Er)
Iliny
Ilk
Illënbák (Er)
Illény (Er)
Illés (Fë)
Illmic (Vv)
Ilonakertváros (Dé)
Illye (Er)
Illyefalva (Sepsiillyefalva) (Er)
Illyésfalva (Er)
Illyésmező (Er)
Imëcsfalva (Er)
Imëly (Fë)
Imréd (Fë)
Imrëg (Fë)
Imrehëgy e
Inaktelke (Er)
Incéd (Vv)
Incsel (Er)
Inke
Inkeyantalfa (Inke)
Ipolybél (Fë)
Ipolybërzënce (Fë)
Ipolybesztërce (Fë)
Ipolyfödémës (Fë)
Ipolyhídvég e (Fë)
Ipolykér (Fë)
Ipolykeszi (Fë)
Ipolykiskeszi (Fë)
Ipolynyék (Fë)
Ipolyszécsényke (Fë)
Ipolyszele (Fë)
Ipolytölgyes
Ipolyvece
Ipolyvisk (Fë)
Ipp (Er)
Irëg (Dé)
Irëg (Irëgszëmcse)
Irëg (Újirëg)
Irëgszëmcse
Irëmfő (határrész, Kővágóörs)
Iriny (Er)
Isaszëg e
Iske (Fë)
Iskefalva (Fë)
Ispánmező (Er)
Istenáldás (Dé)
Istenfa-tető (Mátra hëgység)
Istenföldje (Dé)
Istenháza (Dé)
Istenhëgy e (Budapest)
Istenhozott (Dé)
Istenkas (erdő, Vereb)
Istenkeze (Dé)
Istenmezeje
Istensegíts (Csán)
Istensegíts (Dé)
Istentó (Er)
Istenvelünk (Dé)
Istvánd (Fë)
Istvánfalva (Er)
Istenfölde (Dé)
Istvántelke (Fë)
Istvánvölgy e (Dé)
Iszkaszentgyörgy
Isznyéte (Ká)
Isztëbnë (Fë)
Isztëbnik (Vághidas, Závažie) (Fë)
Isztimér
Isztrëbë (Karvaly) (Fë)
Ittebe (Alsóittebe) (Dé)
Ittebe (Fëlsőittebe) (Dé)
Ityëst (Csán)
Ivánegërszëg e (Vasegërszëg)
Ivánkaföld e (Fë)
Ivëst (Csán)
Izabëllamajor (Bordos) (Er)
Izbistë (Dé)
Izmény
Izraël (Izráël) (ókori és jelënkori ország)
Izsép (Ba)
Izsnyéte (Ká)
Izsóptelke (Szászivánfalva) (Er)

J

Jádremëte (Er)
Jakabfölde (Fë)
Jakabvölgye (Fë)
Jákórésze (Fë)
Jákótelke (Er)
Jamali Nyënyëcföld e (autonóm körzet,
Oroszország)
Jangcë (folyó, Kína)
Jánosfölde (Er)
János-hëgy e (Budapest)
Jánoshëgy e (Budapest)
Jánoshëgy e (Fë)
Jánosrét e (Fë)
Jánostelek (Fë
Jánosvölgye (Csán)
Jánosvölgye (Fë)
Járavize (Er)
Járëk (Dé)
Jarëmbina (Berkënyéd) (Fë)
Jászalsószentgyörgy
Jászbërény
Jaszënica (Fë)
Jaszënova (Fë)
Jászfëlsőszentgyörgy
Jászkarajenő
Jászkisér
Jászlószentmihály (Fë)
Jászmihálytelek (Jásztelek)
Jászómindszent (Fë)
Jászszentandrás
Jászszentlászló
Jásztelek
Jásztelepszállás (Újirëg)
Jászvásárhely e (Jászvásár, Iaşi) (Csán)
Jávorvölgy e (Er)
Jecënye (Fë)
Jëdd (Er)
Jëdër (Er)
Jegënye (Er)
Jegënyés (Dombalja) (Mu)
Jéke
Jekelfalva (Fë)
Jelihálás (Kám)
Jelsőc (Fë)
Jëmën (ország)
Jëmnik (Szepesárki) (Fë)
Jéne (Fë)
Jënekëst (Csán) #
Jenke (Fë)
Jenkepuszta (Miskolc)
Jenő
Jenőfalva (Ba)
Jenő-hëgy e (Nagy-Jene-tető) (Jósvafő)
Jenyei-hëgy e (Mohács)
Jenyő (Jenyei-hëgy) (Mohács)
Jëpurén (Csán)
Jëpurén (Csán)
Jërce (Er)
Jërëván (Örményország)
Jërikó (ókori Izraël)
Jernye (Fë)
Jëruzsálëm (ókori és jelënkori Izraël)
Jëszën (Kisjëszën) (Fë)
Jëszën (Nagyjëszën) (Fë)
Jëszënce (Fë)
Jëszënő (Fë)
Jëszënőc (Fë)
Jëszënőremëte (Fë)
Jëszënye (Fë)
Jëszte (Fë)
Jobbágytelke (Er)
Jódtelep (Er)
Jólész (Fë)
Jóreménység foka (Er)
Jószáshely e (Er)
Jóvalcsël (Er)
Józsëffalva (Csán)
Józsëffalva (Dé)
Józsëffalva (Tiszacsermely)
Józsëfhámor (Fë)
Józsëfháza (Er)
Józsefhëgy e
Józsëf-hëgy e (Szëmlőhëgy, Budapest)
Józsëfmajor (Dé)
Józsëfszállás (Er)
Józsëfvölgy e (Fë)
Jövedics (Er)
Júdëa (országrész, ókori Palësztina és Izraël)
Jurjëv (Tartu régi orosz neve, Észtország)

K

Kabësd (Er)
Kab-hëgy e (Bakony hëgység)
Kajanël (Alsókajanël) (Er)
Kajanël (Fëlsőkajanël) (Er)
Kajárpéc
Kajászószentpétër (Kajászó)
Kákaszëg e (Kákapuszta, Szarvas)
Kakszentmárton (Er)
Kalafindës (Csán)
Kalënó (Fë)
Kalinëst (Csán)
Kállósëmjén
Kalotabökény (Er)
Kalotaszëg e (táj, Kolozsvártól nyugatra) (Er)
Kalotaszentkirály (Er)
Kalugërpatak (Csán)
Kalugyër (Er)
Kamaraerdő (Budapest)
Kamaraszentgyörgy (Tárnokszentgyörgy) (Er)
Kamënica (Kamanc, Kamonc) (Dé)
Kámënka (Csán)
Kamërun (ország)
Kányahëgy e (Fë)
Kapberëkpuszta (Vértëssomló)
Kapinémëtfalu (Fë)
Kápolnásnyék
Kaposfüred (Kaposvár)
Kaposkërësztúr
Kaposszëkcső
Kaposszentbenedëk (Bárdudvarnok)
Kaposszentjakab (Kaposvár)
Kaposszërdahely e
Káposztásmëgyer (Budapest)
Káposztásszentmiklós (Er)
Kaprëvár (Er)
Káptalanfüred (Balatonalmádi)
Kapukempuluj (Csán) #
Kapuszög e (Ká)
Karacsaj- és Csërkëszföld e (köztársaság, Oroszország)
Karácsonmező (Fë)
Karácsonytelke (Alsóoroszfalu) (Er)
Karajenő (Jászkarajenő)
Karánberëk (Er)
Karancsbërény
Karancskeszi
Karánsebës (Er)
Karasjëszënő (Ká)
Karasszentgyörgy (Er)
Kárásztelek (Er)
Karátsonyiliget (Er)
Karmazinësd (Er)
Karmël (Kármël) (hëgység, Izraël)
Károlydërék (Szëghalom)
Károlyliget (Dé)
Károlyszëg e (Fëlsőmihályfalva) (MuH)
Kárpát-medënce
Kassamindszent (Fë)
Kaszapër
Kaszásrét e (Fë)
Kaszómező (Ká)
Kászonaltíz e (Er)
Kászonfëltíz e (Er)
Kászonimpér (Er)
Kászonszék (Csíkszék) (történelmi terület) (Er)
Katonatelep (Kecskemét)
Kazanësd (Er)
Kebele (patak, Lëndva folyó) (Au, Szlo, Ma)
Kebele (Er)
Kebeles (Fë)
Kebeleszentivány (Er)
Kebeleszentmárton (Mu)
Këce (Maroskëce) (Er)
Kecëge (Fë)
Kecël
Këcërkosztolány (Fë)
Këcërlipóc (Fë)
Këcërpálvágása (Kapipálvágása) (Fë)
Këcërpëklén (Fë)
Kecöl (Rábakecöl)
Këcsëd (Er)
Këcsëdszilvás (Er)
Kecsëgepuszta (Tamási)
Kecsej (Kecsëgepuszta, Tamási)
Këcsët (Këcsëtkisfalud) (Er)
Këcsëtkisfalud (Er)
Kécske (Tiszakécske)
Kecskéd
Kecskedága (Er)
Kecskeháta (Er)
Kecskemét
Kecskés (Er)
Kecskésfalva (Er)
Kecskevarbók (Fë)
Kecskőc (Fë)
Kecső (Fë)
Këde (Kiskëde, Nagykëde) (Er)
Kedvelen (Kötelend) (Er)
Kedveshëgy e (MuH)
Këglëvichháza (Er)
Këgye (Er)
Këgyëk (Er)
Këgyetlen-hëgy e (Cserhátsurány)
Kehida (Kehidakustány)
Kehidakustány
Kék e
Kékcse
Kéked
Kékellő (Fë)
Kékëri-tó (Öskü)
Kékes (Er)
Kékes (magaslati pont, Mátra hëgység)
Kékesd
Kékesfalva (Er)
Kékesfüred (Szinyák) (Ká)
Kékesoroszfalu (Er)
Kékestető
Kékesújfalu (Er)
Kékesvásárhely e (Er)
Këlcse (elárasztott helység a Nagydomásai-víztárolóban) (Fë)
Kelebény (Fë)
Këlëbia
Kelecël (Kiskalota) (Er)
Kelecsén (Fë)
Kelecsény (Fë)
Kelecsény (Ká)
Kelecsënyborda (Fë)
Keléd
Kelembér (Fë)
Kelemënfalu (Fë)
Kelemënfalva (Turóckelemënfalva) (Fë)
Kelemënfalva (Ká)
Kelemën-havasok (hëgység, Keleti-Kárpátok) (Er)
Kelemënpataka (Er)
Kelemëntelke (Er)
Kelemér
Kelen (Klënova) (Fë)
Këlënce (Er)
Kelenföld e (Budapest)
Kelenföldi-hëgy e (Gellért-hëgy)
Kelénpatak (Vv)
Kelënye (Fë)
Kelënyén (Kelënye) (Fë)
Kélëshalom
Kelestény (Fë)
Keleti-Bëszkidëk e (homoköv, Kárpátok)
Keleti-főcsatorna (Alföld)
Keleti-tengër (Balti-tengër)
Keleviz e
Kelgyëst (Kelgyëszt) (Csán) #
Kelgyëszt (Kelgyëst) (Csán) #
Këllemes (Fë)
Këlnëk (Er)
Kelő (Fë)
Kemecse
Kemej (határrész, Alsózsolca)
Kemënce
Kemënce-patak (Pálháza)
Kemënceszék (Er)
Kéménd (Fë)
Kéménd (Er)
Kemëndollár
Kemënës
Kemënësalja (táj, Celldömölk és Jánosháza vidéke)
Kemënëshát (táj, a Rába keleti partja mentén)
Kemënëshőgyész
Kemënëskápolna
Kemënësmagasi
Kemënësmihályfa
Kemënëspálfa
Kemënëssömjén
Kemënësszentmárton
Kemënësszentpétër
Keménfa
Kemény (Keménytanya)
Keménye (Mánya) (Er)
Keményegërszëg e (Vasegërszëg)
Keményfalva (Ganócs) (Vv)
Keményfok (Er)
Keménygadány (Aranyosgadány)
Keménynagyszőlős (Er)
Keménytanya (határrész, Szerep)
Keménytelke (Er)
Kémër (Er)
Kemës (határrész, Tápé, Szëged)
Kémës
Kemësmál (Kemëstaródfa)
Kemësnye-hëgy e
Kemëstaródfa
Kemlék (Kalnik hëgység) (Ho)
Këmp (Nagykanizsa)
Kempién (Csán) #
Kemse
Kend (Kiskend, Magyarszarvaskend, Nagykend) (Er)
Kend (Szarvaskend)
Kende (Fë)
Kendërës
Kendërësfalva (Kendërëske) (Ká)
Kendërëske (Ká)
Kendërmál (Magyarzsombor) (Er)
Kendërmező (Er)
Këndilóna (Er)
Kendő (Er)
Kénësd (Er)
Kenëse (Balatonkenëse)
Kenéz
Kenézlő
Kenézpatak (Ká)
Kënëzsna (Törökkanizsa) (Dé)
Kengyel
Kengyeltó (Er)
Kentelke (Er)
Kënya (ország)
Kënyér (Kënyérmező) (táj, Hunyad mëgye) (Er)
Kënyered (Fë)
Kënyeres-domb (hëgy, Zëmpléni-hëgység)
Kënyeri
Kënyerimajor (Bakonyszentlászló)
Kënyérmező (táj, Hunyad mëgye) (Er)
Kënyértő (Kënyérmező) (Er)
Kënyérváró-hëgy e (domb, Alsónémedi)
Kënyhëc (Fë)
Keped (Er)
Kërc (Er)
Kërca (Kërcaszomor)
Kërcaszomor
Kërcaszomoróc (Kërcaszomor)
Kercisóra (Er)
Kërcsëd (Er)
Kërcsëdin (Dé)
Kercseliget
Kerecke (Ká) #
Kerecsënd
Kerecsëny
Kerek (Erdőskerek) (Er)
Kerekëgyháza
Kerekes (Csán)
Kerekesfalva (Er)
Kerek-fej (hëgy, Zëmpléni-hëgység)
Kerekfenyő (Er)
Kerekgede (Fë)
Kerekharaszt (Hatvan)
Kerekhëgy e (Ká)
Kerekhëgy e (MuH)
Kereki
Kereknye (Ká)
Kerekrét e (Fë)
Kerékteleki
Kerektó (Erdőskerek) (Er)
Kerek-tó (határrész, Mindszent)
Kerelő (Er)
Kerelősóspatak (Er)
Kerelőszentpál (Er)
Kërëmcse (Fë)
Kerencs (Fë)
Kerény (Dé)
Kerepëc (Fë)
Kerepëc (Alsókerepëc, Fëlsőkerepëc) (Ká)
Kerepës (Kerepëstarcsa)
Kerepëstarcsa (Kerepës, Kistarcsa)
Kereplye (Fë)
Keres (Kerestelek) (Er) #
Keresd (Er) #
Kërëskény (Fë)
Kërësnye (Kiskërësnye, Nagykërësnye) (Fë) #
Kerestelek (Er)
Kerész (Mokcsakerész) (Fë)
Kereszély (Er)
Kërëszt (Fë)
Kërësztény (Ëgyházasfalu)
Kërësztényalmás (Er)
Kërësztényfalva (Kërësztény-havas)
Kërësztény-havas (hëgy, Brassó) (Er)
Kërëszténysziget (Er)
Kërësztës (Kettőskërësztës, Vaskërësztës) (Er)
Kërësztës-havas (hëgy, Nagy-Fátra) (Fë)
Kërësztësmező (táj, Tordától délre) (Er)
Kërësztëspatak (Er)
Kërësztëspuszta (Szentlőrinc)
Kërësztëspüspöki (Mezőkërësztës)
Kërësztësvölgy e (Er)
Kërësztéte
Kërësztfalu (Fë)
Kërësztúr (Bars) (Fë)
Kërësztúr (Bars) (Fë)
Kërësztúrszék (Udvarhelyszék) (történelmi terület) (Er)
Kërësztút (Kótaj)
Kërësztvár (Er)
Kerëttye (Bázakerëttye)
Kerges (Er)
Kërka (patak, Mura folyó)
Kërkabarabás
Kërkafalva
Kërkafő (Mu)
Kërkaiklód (Iklódbördőce)
Kërkakutas
Kërkanémëtfalu (Kërkafalva)
Kërkapéntëkfalu (Kërkafalva)
Kërkáskápolna
Kërkaszabadhëgy e (Mu)
Kërkaszentkirály
Kërkaszentmihályfa (Bárszentmihályfa, Lënti)
Kërkaszentmiklós (Tornyiszentmiklós)
Kërkatëskánd
Kërkatótfalu (Kërkatëskánd)
Kërkaújfalu (Csesztreg)
Kerlés (Er)
Kërnyája (Kerény) (Dé)
Kërnyécsa (Er)
Kërnyesd (Er)
Kërpëlény (Fë)
Kërpënyéd (Er)
Kërpënyes (Fehér) (Er)
Kërpënyes (Brassó) (Er)
Kërpësd (Kiskërpësd) (Er)
Kërpësd (Nagykërpësd) (Er)
Kërsëc (Er)
Kérsëmjén
Kerta
Kërta (patak)
Kertalja (határrész, Mogyoróska)
Kertëcske (Csán)
Kertëcske (Er)
Kertës (Er)
Kertës (Pinkakertës) (Vv)
Kertës (Sopronkertës) (Vv)
Kertëskő (Pénzësgyőr)
Kertészsziget
Kertészzug (Kertészsziget)
Kërulën (folyó, Mongólia)
Kerülős (Er)
Keseháza (Kisháza) (Er)
Keselő-hëgy e (Fëlsőgalla, Tatabánya)
Keselőkő (Fë)
Keselymező (Ká)
Keserű (Érkeserű) (Er)
Keserűs-hëgy e (Dömös)
Keserűtelek (Újtelek)
Keskënd (Ba)
Kesnyő (Fë)
Keszeg
Keszeg-ér (Rábca folyó)
Keszegfalva (Fë)
Keszënd (Er)
Keszi (Bánkeszi, Bátorkeszi, Dacsókeszi, Garamkeszi, Ipolykeszi, Ipolykiskeszi, Kiskeszi, Kőkeszi, Kurtakeszi, Marcëlkeszi, Mezőkeszi, Nagykeszi, Sajókeszi) (Fë)
Keszi (Budakeszi, Dunakeszi, Gyulakeszi, Karancskeszi, Magyarkeszi, Papkeszi, Sárkeszi, Tiszakeszi, Tótkeszi)
Keszi (Bulkeszi) (Dé)
Keszi (Erdőszádkeszi, Lippakeszi, Pelekeszi, Somoskeszi) (Er)
Këszlér (Er)
Kesznyétën #
Kesző (Ëgyházaskesző, Várkesző)
Keszőhidegkút
Keszölcés (Vajka) (Fë)
Keszteg (Er)
Keszthely e
Kesztölc
Keszü
Két-bükkfa-nyerëg (Pilis hëgység)
Kétëgyháza
Këtël (Er)
Ketelpataka (Sárospatak) #
Ketergény (Ká)
Këtësd (Er)
Ketevény (Kötéssűrű, Szentkirályszabadja)
Kétfegyvernek (Fë) #
Kétfél (Er)
Kétfëlsőricse (Fëlsőrőcse, Nagyrőcse) (Fë)
Kethely e (Fëlsőkethely, Répcekethely) (Vv)
Kethely e (Rábakethely, Vértëskethely)
Kéthely e
Kétkërësztúr (Fë)
Këtris (Csán) #
Kettőskërësztës (Vaskërësztës)
Kettősmező (Er)
Két víz köze (Duna—Tisza köze) (táj)
Kéty
Kéty (Érsëkkéty) (Fë)
Keve (Ráckeve, Túrkeve)
Kevedobra (Dé)
Keveëgyház (Túrkeve)
Kevefalva (Këvice, Bodorfalva) (Fë)
Keveháza (Kajászó)
Kevepallós (Dé)
Kevély (Nagy-Kevély hëgy, Pilis hëgység)
Kevermes
Kevevára (Dé)
Kevi (Dé)
Këvicë (Bodorfalva) (Fë)
Keviszőlős (Dé)
Kézdi-szék (történelmi terület) (Er)
Kézdiszentkërëszt (Er)
Kézdiszentlélëk (Er)
Kézdivásáhely e (Er)
Kibéd (Er)
Kicléd (Vv)
Kicsëra (hëgy, Vëpor hëgység) (Fë)
Kicsërëla (Ká)
Kicsind (Fë)
Kide (Er)
Kiesvölgy e (Lubnya) (Ká)
Kies-völgy e (Budaörs)
Kiéte (Fë)
Kijëv (Kijiv; Kiëv) (Ukrajna)
Kijiv (Kijëv) (Ukrajna)
Kiliántelep (Balatonudvari)
Kilyén (Er)
Kimle
Kincsës (Kincsësfő) (Er)
Kincsësbánya
Kincsësfő (Er)
Kincsëshomok (Ká)
Kincsëstanya (Ká)
Kincstári telep (Er)
Kincstárszentgyörgy (Tárnokszentgyörgy) (Er)
Kinërët-tó (Izraël)
Kingëd (Kingéc, Maroslele) #
Kipërëst (Csán)
Királyëgyháza
Királyhëgy e (Fë)
Királyhëgyalja (Fë)
Királyhëgye (Königsberg, Kalinyingrád; Oroszország)
Királyhëgyës
Királyhelmec (Fë)
Királyhölgye (Királylubëlla, Lubëlla) (Fë)
Királykëgye (Er)
Királylëhota (Fë)
Királylubëlla (Lubëlla) (Fë)
Királymező (Fë)
Királymező (Ká)
Királynémëti (Er)
Királynépe (Fë)
Királyrév e (Fë)
Királyszék (Mu)
Királyszentistván
Királytelekpuszta (Nyírtelek)
Királyvölgy e (Ká)
Kisbaráthëgy e (Kisbarát, Győrújbarát)
Kisbecskerek (Dé)
Kisbecskerek (Er) #
Kisbékés (Er)
Kisbëlényës (Er)
Kisbëlgrád (Dé)
Kisbélic (Fë)
Kisbëllëg (Ligetalja) (Fë)
Kisbér
Kisberëkszó (Berëkszónémëti) (Er)
Kisbërény
Kisbërëzna (Ká)
Kisbërëzsnye (Fë)
Kisbërivoj (Er)
Kisberki (Nagyberki)
Kisbërzsëny
Kisbesztërce
Kisbesztërce (Csán)
Kisbiccse (Fë)
Kisbisztërëc (Fë)
Kisborovë (Fë)
Kisbölgyén (Fë)
Kisbudmér
Kiscég (Er)
Kiscell (Celldömölk)
Kiscënk (Nagycënk)
Kiscétény (Fë)
Kisciklény (Vv)
Kiscsëb (Nagycsëb) (Fë)
Kiscsehi
Kiscsëpcsény (Fë) #
Kiscsërgëd (Er)
Kiscserjés (Bëlëbova) (Berëg) (Ká)
Kiscserjés (Máramaros) (Ká)
Kiscsërna (Fë)
Kiscsertő (Öregcsertő)
Kiscsömöte (Lukácsháza)
Kisdebrecën (Er)
Kisdëbrëk (Er)
Kisdëmëtër (Er)
Kisdënk (Er)
Kisderencs (Fë)
Kisdërzsida (Er)
Kisdevecser (Er) #
Kisdivény (Fë)
Kisdombëgyház
Kisdörgicse (Dörgicse)
Kisecsed (Nagyecsed)
Kisecset
Kis-Egëd (Nagy-Egëd hëgy, Egër) #
Kisëgyháza (Nagyëgyháza, Óbarok)
Kisëgyházas (Fë)
Kisekemező (Er)
Kisélësd (Fë)
Kis-Eménkës (hëgy, Lábatlan)
Kisemőke (Fë)
Kisenyed (Er) #
Kiserdő (több helyütt előforduló név)
Kiserdő (Fë)
Kisesküllő (Er)
Kiseszeny (Ká)
Kisësztërgár (Kardosrét, Zirc) #
Kisfehérëgyház (Er)
Kisfeketefalu (Er)
Kisfeketepatak (Fë)
Kisfenes (Er)
Kisfentős (Er)
Kisfüged (Nagyfüged)
Kisfüzes
Kisgejőc (Ká)
Kisgencs (Fë) #
Kisgérce (Er)
Kisgereblyés (Hrabovarosztoka) (Fë)
Kisgérës (Fë)
Kisgeresd (Nagygeresd)
Kisgerge (Ëgyházasgerge)
Kisgergëlyfalva (Fëlsővály) (Fë)
Kisgërincës (Csán)
Kisgëszt (Fë) #
Kisgézsény (Fë)
Kisgörgény (Er)
Kisgye (Er)
Kisgyékényës (Nagygyőröd) (Fë)
Kisgyërtyános
Kishëgy e (Er)
Kishëgyës (Dé)
Kishëlvény (Fë)
Kishely e (Fë)
Kisherend
Kisheresztény (Heresztény) (Fë)
Kishërkály (Nagyhërkály, Komárom)
Kishertelend (Magyarszék)
Kis-Hideg-hëgy e (Nagy-Hideg-hëgy, Börzsöny)
Kishidegkút (Hidegkút)
Kishidvég e (Paszika) (Ká)
Kishind (Fë)
Kisigrice (Er)
Kisillye (Er)
Kisjenő (Er)
Kisjenő (Chişinău) (Moldova)
Kisjëszën (Fë)
Kisjëszënce (Jëszënce) (Fë)
Kisjózsëffalva (Csán)
Kiskëde (Er)
Kiskelecsény (Fë)
Kiskemënce (Fë)
Kiskend (Er)
Kiskér (Dé)
Kiskerék (Er)
Kiskereki (Er)
Kiskerény (Fë)
Kiskërëskény (Kërëskény) (Fë) #
Kiskërësnye (Fë) #
Kiskërëszt (Fë)
Kiskërësztës (Er)
Kiskërësztúr (Gödrekërësztúr, Gödre)
Kiskërpësd (Er)
Kiskeszi (Bánkeszi) (Fë)
Kiskeszthely e (Keszthely)
Kis-Kevély (Nagy-Kevély hëgy, Pilis)
Kiskevi (Ráckeve)
Kiskinizs
Kiskirálymező (Er)
Kiskökény (Fë)
Kiskökényës (Er)
Kiskölked (Rádóckölked)
Kisköre
Kiskörei-víztároló (Tisza-tó)
Kiskörtvélyës (Vv)
Kiskörtvélyës (Újkörtvélyës) (Vv)
Kiskőszëg e (Ba)
Kiskövesd (Fë)
Kiskunfélëgyháza
Kislédëc (Sopronhorpács)
Kislëdnic (Fë)
Kislég (Fë)
Kislekënce (Er)
Kislengyel (Becsvölgye)
Kisles (Er)
Kislëva (Illava) (Fë)
Kislibërcse (Fë)
Kismáriacell (Celldömölk)
Kismëdësér (Er)
Kismëdgyes (Tagadómëdgyes) (Er)
Kismedvés (Fë)
Kismëgyer
Kismező (Er)
Kismindszent (Er)
Kismonostorszëg e (Er)
Kismuncsël (Er)
Kisnémedi
Kisnémëtëgyháza (Nagynémëtëgyháza,
Nagyëgyháza)
Kisnëzsény (Dé)
Kisnyégërfalva (Er)
Kisnyírës (Er)
Kisölved (Fë)
Kisőrvistye (Osztró) (Fë)
Kispapmező (Er)
Kispëlëske (Er)
Kispërëg (Er)
Kispërëszlő (Fë)
Kispërlász (Fë)
Kispest (Budapest)
Kispestény (Er) #
Kispëszëk (Fë) #
Kispëtërd (Botykapëtërd) #
Kispétërfalva (Er)
Kis-Pétër-mënnykő (Nagy-Pétër-mënnykő, Zëmpléni-hëgység)
Kispetőfalva (Er)
Kispetri (Er) #
Kispetrös (Fë)
Kispöse (Pöse, Gyöngyösfalu)
Kisrëbra (Er)
Kisrécse
Kisréde (Nagyréde)
Kisremëte (Dé)
Kisremëte (Er)
Kisrépény (Fë)
Kisrőce (Nagyrőce) (Fë)
Kissebës (Er)
Kissebëspatak (Er)
Kisselmec (Fë)
Kisselyk (Er)
Kissënkőc (Fë)
Kis-Sërës-hëgy e (Nagy-Sërës-hëgy, Tarján)
Kissink (Er)
Kissitke (Sitke)
Kis-Szamos mente (táj, Dés, Szamosújvár és Kolozsvár vidéke) (Er)
Kisszëbën (Fë)
Kisszëbëni majorság (Fë)
Kisszécsény (Er)
Kisszëdërjes (Er)
Kisszëdrës (Er)
Kisszëgyësd (Er)
Kisszék (Er)
Kisszékëly
Kisszekeres
Kisszelmenc (Ká)
Kisszentgrót (Zalaszentgrót)
Kisszentjános (Nagyszentjános)
Kisszentlászló (Er)
Kisszentlőrinc (Er)
Kisszentmárton
Kisszentmihály (Vv)
Kisszentmiklós (Arad) (Er)
Kisszentmiklóstelep
Kisszentpál (Porrrogszentpál)
Kisszentpétër (Er)
Kisszërdahely e (Mu)
Kisszered (Dé)
Kisszërëtva (Fë)
Kissziget
Kissziget (Dé)
Kissztricë (Kissándori, Sándori) (Fë)
Kis-Teke-hëgy e (Nagy-Teke-hëgy, Gerecse hëgység)
Kistelek
Kistelep (Er)
Kistemplom (templom, Debrecën)
Kisterebës (Fë) #
Kisterëmi (Er)
Kistërënye (Bátonytërënye)
Kistószëg e (Dé)
Kistőke
Kistölgyes (Fë)
Kistövis (Er)
Kisturjaszög e (Ká)
Kisülés (Fë)
Kisvásárhely e
Kisvejke
Kisveleg (Nagyveleg)
Kisvendég (Fë)
Kisvenyim (Mezőfalva)
Kisvërbóc (Fë)
Kisveszverés (Gömörveszverés) (Fë)
Kisvëzëkény (Fë)
Kisvitéz (Fë)
Kisvölgy e (Fë)
Kiszëlfalu (Fë)
Kiszető (Er)
Kiszte (Fë)
Kiszucaújhely e (Fë)
Kitid (Er)
Klapëc-barlang (Legény-barlang, Kesztölc)
Klebelsberg-Telep
Klënóc (Fë)
Klënova (Kelen) (Fë)
Klézse (Csán)
Klin (Fë)
Klinkër út (Kaposvár)
Klotildliget (Piliscsaba)
Knëzsic (Zsitvakenéz) (Fë)
Koháryszentlőrinc (Nyárlőrinc)
Kolcshosszúmező (Kolcsmező) (Fë)
Kolcsmező (Fë)
Kollátszëg e (Murakërësztúr)
Komáromcsehi (Fë)
Komárom-Ësztërgom (mëgye)
Komáromszëmëre (Fë)
Komáromszentpétër (Fë)
Komi-Përmják-föld e (autonóm körzet, Oroszország)
Komjátszëg e (Er)
Komlóskërësztës (Fë)
Komlóskert (Fë)
Kopacsël (Er)
Kopacsëllë (Er)
Kopárhëgy e (Fë)
Kopaszhëgy e (MuH)
Koppánymëgyer (Bábonymëgyer)
Koppënhága (Dánia)
Kordillerák (Andok; hëgységrëndszër) (Észak- és Dél-Amërika)
Korëa (ország, két állam)
Korláthelmec (Ká)
Kornëlunka (Csán)
Kóródszentmárton (Er)
Korojësd (Er)
Koropcsëni (Csán)
Kosësd (Er)
Kostelek (Er)
Kostelek (Csán)
Koszóvër (Ká)
Kosztësd (Er)
Kótliget (Er)
Kótyër (Ro)
Kovácspétër (Er)
Kovácsrét e (Ká)
Kozármislëny (Kozármislény)
Kozármislény (Kozármislëny)
Kozmatelke (Er)
Kozmëst (Csán)
Kozmëst (Csán)
Köblény
Köblér (Ká)
Kőcse (Er)
Köcsény (Fë)
Köcsöge (Kecsëgepuszta, Tamási)
Kőégető (Kalocsa)
Kőérberëk (Budapest)
Kőhëgy e (Fë)
Kökényës (Csán)
Kökényës (Kiskökényës) (Er)
Kökényës (Ká)
Kökényës (Nagykökényës)
Kökényësd (Er)
Kökényëske (határrész, Komlóska)
Kökény-szëg e (határrész, Vámosszabadi)
Kőkërëszt (Csán)
Kőkeszi (Fë)
Kökösbácstelek (Er)
Kölcse
Kölcsény (Ká)
Kölesd
Kölesér (puszta, Nagyszalonta) (Er)
Kölesfalu (Udva) (Fë)
Kölestelek (Füle)
Kölesvölgy e (Pálhëgy) (Mu)
Kölked
Kölpény (Dé)
Kömpény (Csán)
Köpcsény (Vv)
Köpec (Er)
Kőpërény (Fë)
Körcsönyepuszta (Bogdása)
Köre (Kisköre)
Körme (Köröm)
Körmend
Körmenditanya
Körmöcliget (Fë)
Környe
Körösbökény (Er)
Köröscsënte (Er) #
Körösény (Fë)
Körösfeketetó (Er)
Körösfényës (Er)
Körösgégény (Er)
Körösgyérës (Er)
Kőröshëgy e
Köröskisjenő (Er)
Kőrösmező (Ká)
Köröspestës (Er)
Körössebës (Er)
Körösszëg e (Er)
Körösszëgapáti
Kőröstetétlen
Köröstyén (Vv)
Körtéd (Dé)
Körtekapu (Er)
Körtelep (Ká)
Körtés (Dé)
Körtvélyës (hëgy, Vértës hëgység)
Körtvélyës (Fë)
Kőszárhëgy e
Kőszëg e
Kőszëgdoroszló
Kőszëgpaty
Kőszëgremëte (Er)
Kőszëgszërdahely e
Köszvényës (Zalaköszvényës, Fëlsőpáhok)
Köszvényës (Er)
Kötcse
Kötegyán
Kőtelek
Kötelend (Er)
Kőtelep (Fë)
Kötelesmező (Er)
Kötke (Er)
Kővárbërënce (Er)
Kővárfüred (Er)
Kővárgyërtyános (Er)
Kővárhely e (Er)
Kővárkölcse (Er)
Kővárremëte (Er)
Kövecsës (Fë)
Kövecsës-hëgy e (Veleg, Nagyveleg)
Köved (Er)
Kövegy
Kövend (Er)
Köves (Fë)
Kövesalja (Csán)
Kövesd (Er)
Kövesd (Dé)
Kövesd (Csán)
Kövesëgyháza (Er)
Kövesfalu (Fë)
Köves-hëgy e (Börzsöny hëgység)
Köveskál
Köveskő (Fë)
Köveskút (Salköveskút)
Köveskút (Salköveskút, Zalaköveskút)
Kövesliget (Ká)
Kövesmál (Kemestaródfa)
Kövesmocsár (Fë)
Középbesztërce (Murabesztërce) (Mu)
Középës (Er)
Középnémëti (Hidasnémëti)
Középpëtërd (Er) #
Középsővasdinnyepuszta (Vasdinnye, Tárkány)
Krassócser (Er)
Krassófüzes (Er)
Krassó-Szörény (vm., mëgye) (Er)
Krassóvermës (Er)
Krasznabéltek (Er) #
Krasznacégény (Er)
Krasznafüzes (er)
Krasznarécse (Er)
Krasznaszentmiklós (Er)
Krasznaterebës (Er) #
Krëcsunësd (Er)
Krëml (épületëgyüttes, Moszkva, Oroszország)
Krëzëst (Csán)
Krig (Fë)
Krinesëst (Csán)
Kriványpusztamező (Fë)
Krusëdol (Dé)
Krusëdol Monostor (Dé)
Krusëtnica (Fë)
Kuhnyamezei (Konyha) (Fë)
Kukmér (Vv)
Kukujëc (Csán)
Kulyës (Er)
Kunfehértó
Kunhëgyës
Kunlëhotája (Kunó) (Fë)
Kunpëszér
Kunszentmárton
Kunszentmiklós
Kunsziget
Kuntelep (Görgeteg)
Kurëty (Er)
Kurpëny (Er)
Kursovëc (Zrínyifalva) (MuH)
Kurtakér (Er)
Kurtakeszi (Marcëlkeszi) (Fë)
Kurtëgyház (Kürtös) (Er)
Kustánszëg e
Kútfej (Lovászi)
Kübëkháza
Kükemező (Fë)
Küküllőkeményfalva (Er)
Küküllő mente (táj, Bëthlenszentmiklós és Dicsőszentmárton vidéke, illetve a Forró, Szárazvám és Ózdi-patakok völgye) (Er)
Küküllőmező (Er)
Külemező (Fë)
Küllőfej (határrész, Réde)
Külsőecser (Szentës)
Külsőrekecsin (Csán)
Küsbikk (Csán)
Küsztendzse (Constanţa) (Ro)

L

Lábdihëgy e (Badacsonylábdihëgy)
Laborcbér (Fë)
Laborcmező (Fë)
Laborcrév e (Fë)
Laborcszög e (Fë)
Lácacséke
Ladánybene
Ládbesenyő (Edelény)
Ladomér (Fë)
Ladomérmező (Fë)
Ladomérmindszent (Fë)
Ládpetri (Sajólád, Sajópetri)
Lajosmizse
Lajostelep
Lajosvölgy e (Er)
Lajtakörtvélyës (Vv)
Lajtaszék (Vv)
Lajtaszentgyörgy (Vv)
Lajtaszentmiklós (Vv)
Lakhëgy e (Dénëslak, Egërvár)
Lakihëgy e
Lakitelek
Lámkerék (Er)
Lampërtszásza (Berëgszász) (Ká)
Langvize (Hosszúvölgy)
Lánzsér (Vv)
Lapáthëgy e (MuH)
Laphëgy e (Er)
Lapincsújtelek (Vv)
Láposdëbrëk (Er)
Láposhidegkút (Er)
Lápos mente (táj, a Szamosba ömlő Lápos völgye) (Er)
Láposmező (Ká)
Lasztomér (Fë)
Lázárföld e (Dé)
Lazistyë (Laziszkó) (Fë)
Lëány-barlang (Legény-barlang, Kesztölc)
Lëányfalu
Lëányvágó (határrész, Iszkaszentgyörgy)
Lëányvár
Lébény
Lebő (határrész, Nagyfa, Szëged)
Lëbuki (határrész, Székkutas)
Lëckán (Csán)
Lëcsmér (Er)
Lédëc (Bars) (Fë)
Lédëc (Trëncsén) (Fë)
Ledény (patak) (Fë)
Ledény (Fë)
Lédësfalva (Lődös) (Vv)
Lëdnic (Fë)
Lëdnichida (Fë)
Lëdnickisfalu (Fë)
Lëdnicróna (Fë)
Lëdnicváralja (Fë)
Lëfája (Er)
Lég (Fë)
Legelővölgy e (Fë)
Légën (Er)
Legénd
Legény-barlang (Klastrompuszta, Kesztölc)
Legënye (Fë)
Legénytó (Barátudvar) (Vv)
Legyesbénye
Léh
Lëhëcsény (Er)
Lehelfalva (Fë)
Lëhnicz (Fë)
Lëhóc (Ká)
Lëhomér (Nyírëslëhomér) (Fë)
Lëhota (Fëlsőlëhota, Királylëhota, Paucsinalëhota) (Fë)
Leibic (Fë)
Lejtős (Fë)
Lëkárdháza (Lakárd) (Fë)
Lekënce (Avaslekënce, Kislekënce, Maroslekënce, Szászlekënce) (Er)
Lekënce (patak) (Er)
Lekëncefő (Avaslekënce) (Er)
Lekënceiforduló (Er)
Lekëncető (Maroslekënce) (Er)
Lekënye (Fë)
Lëkér (Fë)
Lele (Er)
Lele (Maroslele)
Leléd (Fë)
Lelej (Lele) (Er)
Lelesd (Er)
Lelesz (Er)
Lelesz (Fë)
Leléte-völgy e (Imola)
Lelle (Balatonlelle)
Lellegës (határrész, Püspökladány)
Lelőc (Fë)
Lëmbërg (Lviv, Lvov) (Ukrajna)
Lëmë (Lim-csatorna) (Drina folyó)
Lemény (Er)
Lëmës (Fë)
Lemhény (Er)
Lemnëk (Er)
Lëna (Léna folyó, Szibéria, Oroszország)
Lencse-hëgy e (Kocs)
Lencsënpuszta (Nagybajom)
Lencsés (szőlő, Tokaji-hëgy)
Lëndva (patak, Kërka folyó)
Lëndva (Mu)
Lëndvadedës
Lëndvaerdő (Mu)
Lëndvahëgy e (Mu)
Lëndva-hëgy e (hëgy, Mu)
Lëndvahídvég e (Mu)
Lëndvahosszúfalu (Alsólëndva) (Mu)
Lëndvajakabfa
Lëndvakirályfa (Mu)
Lëndvakislak (Andorhëgy) (Mu)
Lëndvalakos (Mu)
Lëndvanemësd (Mártonhely) (Mu)
Lëndvanyírës (Mu)
Lëndvarózsavölgy e (Mu)
Lëndvaszentjózsëf (Mu)
Lëndvaújfalu (Tornyiszentmiklós)
Lëndvavásárhely e (Dobronak) (Mu)
Lenës (Er)
Lengvárt (Fë)
Lengyel
Lengyelfalva (Újlengyel)
Lengyelfalva (Fë)
Lengyeljakabfalva (Magyarjakabfalva) (Fë)
Lengyelkápolna (Zákányszék)
Lengyel-nyerëg (Magas-Tátra) (Fë)
Lengyelország (ország)
Lengyelszállás (Lyahóc) (Ká)
Lengyeltóti
Lengyén (Ledény) (Fë)
Lëningrád (Szentpétërvár, Oroszország)
Lëninváros (Tiszaújváros, Tiszaszëdërkény)
Lenke (Bódvalenke)
Lenke (Sajólenke) (Fë)
Lënti
Lëntikápolna (Lënti)
Lëntiszombathely e (Lënti)
Lëntő (Fë)
Lëorda (Csán)
Lëordina (Er)
Lëpantói-szoros (Görögország)
Lepënce (Visëgrád)
Lepënce-patak (Visëgrád)
Lepënke (határrész, Tiszaberëk) #
Lëpërdpuszta (Bátaszék) #
Lépesfalva (Vv)
Lepledpuszta (Segësd)
Lëpontini-Alpok (Svájc)
Lëppënd (Er)
Lepsény
Lëpus (Er)
Les (Er)
Les (Váradles) (Er)
Les-bikk (hëgy, Mátra)
Lesënce (patak, Balatonederics)
Lesëncefalu
Lesënceistvánd
Lesëncenémëtfalu (Lesëncefalu)
Lesëncetomaj
Lesháza (határrész, Marcaltő)
Lesi (határrész, Makó)
Lesnyëk (Er)
Lessës (Er) #
Lëst (Fë)
Lëstin (Fë)
Lëstyén (Fë)
Lëszënye (Fë)
Leszkënye (Nyeszkënye-puszta) (Kerékteleki) #
Lëszkovác (Néramogyorós) (Er)
Lëszkovány (Fë)
Lëszkovica (Néramogyorós) (Er)
Lëszna (Fë)
Lészpëd (Lécpëd) (Csán)
Lëszpëzi (Csán)
Létavértës
Lëtënőc (Fë) #
Letënye
Létér (Vv)
Letkés
Lëton (Létánfalva) (Fë)
Lëttország (ország)
Lëvád (Mezőlivádia) (Er)
Lëvédia (történelmi szállásterület, Alsó-Don folyó, Ukrajna)
Levél
Levelek
Levelény (Levelek)
Leveles (Ká)
Lëvotafalva (Lyauc) (Er)
Libakert (Debrecën)
Libëtbánya (Fë)
Licë (Fë)
Licsérd (Fë)
Lidértejed (Pódatejed, Hëgyéte) (Fë)
Liebling (Er)
Liget
Ligetalja (Podhájska) (Fë)
Ligetës (Luh) (Ká)
Ligetfalu (Pozsonyligetfalu) (Fë)
Ligetfalva
Ligetfalva (Stridóvár) (Mu)
Ligetvár (MuH)
Ligetzug (Zugliget) (Budapest)
Likér (Fë)
Lilijëcs (Csán)
Lillafüred (Miskolc)
Lipcse (Ká)
Lipcse (Némëtország)
Lipcsemező (Ká)
Lipcseutca (Fë)
Lipótmező (Budapest)
Lippakékes (Er)
Lippakeszi (Er)
Lipse (Csán)
Liptagerge (Ëgyházasgerge)
Liptószentmiklós (Fë)
Liptótëpla (Fë)
Lispe (Lispeszentadorján)
Lispeszentadorján
Litëni (Csán)
Litér
Litinye (Fë)
Litke
Litvabërzsëny (Fë)
Litvaszinye (Fë)
Livazény (Er)
Ljëszëk (Fë)
Ló-döglesztő (Lóingató) (domb, Óbarok)
Lompérd (Er)
Lónapoklostelke (Er)
Lopér (Fë)
Lorántffykert (Hajdúböszörmény)
Lorëttom (Vv)
Lórév e
Lovasbërény
Lovászhetény
Lóvész (Er)
Lőcse (Fë)
Lőcseszentanna (Fë)
Lőrincréve (Er)
Lőrintepuszta (Kolontár)
Lövér (Er)
Lövérëk e (Sopron)
Lövéte (Er)
Lövétebánya (Er)
Lövőpetri
Lubëlla (Fë)
Lubény (Er)
Lubëta (Libëtbánya) (Fë)
Lubotény (Fë)
Ludësd (Er)
Ludvég e (Er)
Lugosegrës (Er)
Lugoshely e (Er)
Lukailëncfalva (Ilëncfalva) (Er)
Lukanénye (Lukanyénye) (Fë)
Lukanyénye (Lukanénye) (Fë)
Lunkamojnëst (Csán)
Lupény (Er)
Luxëmburg (Luxëmburg fővárosa)
Luxëmburg (ország)
Lüget (Er)
Lüle (Fë)

LY

Lyubëháza (Liba) (Vv)

M

Macëdónia (ország)
Macëdónia (Er)
Macësd (Er)
Macskamező (Er)
Madácsfölde (Madocsán) (Fë)
Madárhëgy e (Majkpuszta, Oroszlány)
Magashëgy e (Vv)
Magasrév e (Fë)
Magastető (Ká)
Magëllán-szoros (Dél-Amërika)
Magrëb (nagy táj, Észak-Afrika)
Magosliget
Magurëny (Er)
Magyarbánhëgyës
Magyarbëce (Er)
Magyarbél (Fë)
Magyarbénye (Er)
Magyarberéte (Er)
Magyarbërkësz (Er) #
Magyarberlëst (Csán)
Magyarbrëttye (Er)
Magyarcséke (Er)
Magyarcsërgëd (Er)
Magyarcsernye (Dé) #
Magyarcsesztve (Er)
Magyarcsügés (Csán)
Magyardécse (Er)
Magyardëllő (Er)
Magyardërzse (Er)
Magyardiószëg e (Diószëg) (Fë)
Magyardombëgyház
Magyare (Buzsák)
Magyaregrëgy
Magyaregrës
Magyarëst (Csán)
Magyarfelek (Erdőfelek) (Er)
Magyarfenes (Er)
Magyargéc
Magyargencs
Magyargyëpës (Er)
Magyargyerőmonostor (Er)
Magyarhëgymëg (Fë)
Magyarherepe (Er)
Magyarhërmány (Er)
Magyarhertelend
Magyarhidegkút (Székëlyhidegkút) (Er)
Magyarigën (Er)
Magyarittebe (Dé)
Magyarizsép (Fë)
Magyarkéc (Er)
Magyarkecël (Er)
Magyarkékes (Er)
Magyarkelecsény (Nyarádkelecsény) (Fë)
Magyarkërësztës (Vaskërësztës)
Magyarkërësztúr
Magyarkeszi
Magyarkimle (Kimle)
Magyarmecske
Magyarmedves (Er)
Magyarnëmëgye (Er) #
Magyarókereke (Er)
Magyarpëte (Er)
Magyarpëtërd (Er) #
Magyarpétërfalva (Er)
Magyarpétërlaka (Er)
Magyarrégën (Szászrégën) (Er)
Magyarremëte (Er)
Magyarsülye (Er)
Magyarszarvaskend (Er)
Magyarszecsőd
Magyarszék
Magyarszentbenedëk (Er)
Magyarszentiván (Királyëgyháza)
Magyarszentkirály (Bakonyszentkirály)
Magyarszentlászló (Bakonyszentlászló)
Magyarszentmárton (Er)
Magyarszentmihály (Dé)
Magyarszentmiklós
Magyarszentpál (Er)
Magyarszërdahely e
Magyarszombathely e (Bakonyszombathely)
Magyarszőgyén (Fë)
Magyartelek
Magyartés (Szentës)
Magyarvölgye (Er)
Majosmező (Fë)
Makëdónia (ókori ország)
Makkoshetye (Újkér)
Makszinëst (Csán)
Malachëgy e (Csákvár)
Malajësd (Er)
Malakópërësény (Fë)
Máléhëgy e (szőlőhëgy) (Bicske)
Malomszëg e (Er)
Malomtelelő (határrész, Decs)
Malomviz e (Er)
Máramarossziget (Er)
Marasëst (Csán)
Marcalgergëlyi
Marcëlfalu (Besenyőfalu) (Fë)
Marcëlháza (Marcëlkeszi) (Fë)
Marcëlkeszi (Fë)
Marginën (Er)
Margithëgy e (MuH)
Margitsziget (Budapest)
Margjëlos (Dé)
Máriabesnyő
Máriafölde (Er)
Máriakéménd
Máriakönnye (kápolna, Baja)
Máriaremëte (Budapest)
Máriatelep (Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő)
Máriatölgyes (Fë)
Márkaszék (Er)
Márkcsëmërnye (Fë)
Markotabödöge
Márktelke (Dé)
Marokrét e (Mu)
Marosbéld (Er)
Marosberkës (Er)
Marosbrëttye (Er)
Maroscsicsér (Er)
Maroscsüged (Er)
Marosdécse (Er)
Marosdég (Er)
Marosepërjes (Er)
Maroserdőd (Er)
Marosësd (Er)
Marosfëlfalu (Er)
Marosgëzse (Er)
Maroshévíz e (Er)
Marosillye (Er)
Maroskëce (Er)
Maroskërësztúr (Er)
Maroskövesd (Er)
Maroslekënce (Er)
Maroslele
Marosliget (Er)
Marosnagyvölgy e (Er)
Marosnémëti (Er)
Marosörményës (Er)
Marospëtrës (Er)
Marosszék (történelmi terület) (Er)
Marosszelëste (Er)
Marosszentanna (Er)
Marosszentgyörgy (Er)
Marosszentimre (Er)
Marosszentjakab (Er)
Marosszentkirály (Er)
Marossziget (Er)
Marostelek (Er)
Marostízes (Er)
Marosvásárhely e (Er)
Marosvécs (Er)
Marosvërësmart (Er)
Marótszentmárton (Márok)
Martinësd (Er)
Mártonhëgy e (Er)
Mártonhëgy e (Budapest)
Mártonhely e (Mu)
Martontelke (Er)
Matëóc (Fë)
Matëovics (Mátételke)
Mátételke
Mátévölgye (Er)
Mátradërëcske
Mátrafüred (Gyöngyös)
Mátrakërësztës (Hasznos)
Mátramindszent
Mátraszele
Mátraszentimre
Mátraszentistván (Mátraszentimre)
Mátraszentlászló (Mátraszentimre)
Mátratërënye
Mátraverebély
Mátyásmező (Er)
Mátyusëgyháza (Mátételke)
Mátyusföld e (Mátyusföld) (táj, a Csallóköztől északra) (Fë)
Mátyusfölde (Mátyusfölde) (táj, a Csallóköztől északra) (Fë)
Mëcënzéf (Fë)
Mëcsëdëlpuszta (Csütörtökhely) (Fë)
Mecsek (hëgység)
Mecsekalja (táj, a Mecsektől délre)
Mecsekalja (Pécs)
Mecsekfalu (Szopok)
Mecsekjánosi
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mecsekrákos (Orfű)
Mecsekszabolcs (Pécs)
Mecsekszakál (Orfű)
Mecsekszentkút (Pécs)
Mecsér
Mecsértelep (Balinka)
Mecske (Erdősmecske, Magyarmecske)
Mëd (Dinnyés)
Meddës (Er) #
Mëde (Mëdina)
Mëdëlén (Csán) #
Mëdënc (Vágmedënce) (Fë)
Medënce (Ká)
Mëdësér (Er)
Mëdgyes (Er)
Mëdgyesbodzás
Mëdgyesëgyháza
Mëdina
Mëdina (Szaúd-Arábia)
Mëdnë (Fë)
Medve (Fë)
Medve-barlang (Er)
Mëdvëdzë (Fë)
Medvefalva (Mëdvëzsa) (Ká)
Medvepataka (Csán)
Mëdvëgyóc (Fagyalos) (Ká)
Medve-hëgy e (Zëmpléni-hëgység)
Medvekas (hëgyoldal, Zëmpléni-hëgység)
Medvepatak (Boica) (Er)
Medves (fënnsík, Salgótarján)
Medvesalja (táj, Salgótarjántól és Fülektől keletre) (Fë)
Medveshidegkút (Fë)
Medvevár (várrom) (Szla) (Ho)
Mëdvëzsa (Medvefalva) (Ká)
Mëdzibrogy (Fë)
Mëdzihradnë (Fë)
Mëgyaszó
Mëgye (Fë)
Mëgyefa (Bükkösd)
Mëgyehíd
Mëgyer
Mëgyercs (Fë)
Mëggyes (Dé)
Mëggyes (Dé)
Mëggyes (Aranyosmëggyes) (Er)
Mëggyes (Fertőmëggyes) (Vv)
Mëggyes (Nyírmëggyes, Somogymëggyes, Zalamëggyes)
Mëggyes (Tapolymëggyes) (Fë)
Mëggyesfalva (Er)
Mëggyesgombás (Er)
Mëggyeshëgy e (Er)
Mëggyeskovácsi (Rábakovácsi)
Mëggyespuszta (Sarkadkërësztúr)
Mëggyfalu (Fë)
Mëggykerék (Er)
Mëhádia (Er)
Méhelő (Er)
Méhes (határrész, Körösladány)
Méhesfalva (Fë)
Méhes-völgy e (Dunaföldvár)
Méhész (Fë)
Mëhinya (Mënyhe, Podhorány) (Fë)
Méhkerék
Méhkertëk e (Er)
Méhtelek
Meje (határrész, Maroslele)
Mëkényës
Mëkka (Szaúd-Arábia)
Mëkong (folyó) (Hátsó-India)
Mëlanézia (Ócëánia része)
Mëlcsic (Fë)
Melegës-hëgy e (Neszmély)
Melegföldvár (Er)
Meleghëgy e (Fë)
Meleg-hëgy e (Velëncei-hëgység)
Meleg-máj (szőlőhëgy, Erdőhorváti)
Melegszamos (Er)
Meleg-víz (Marcal folyó forrásága)
Melënce (Dé)
Mëllár (határrész, Isztimér)
Mellek (Fë) #
Melléte (Fë)
Mélytelek (Méhtelek)
Mencsér (Vv)
Mencshely e
Mëncsul (Mincsol) (hëgy, Kis-Fátra) (Fë)
Mende
Mëndriska (Csán) #
Menedékkő (fënnsík, Igló) (Fë)
Ménës (Er)
Ménës-kút (forrás, Mátra)
Ménës-oldal (Tokaji-hëgy)
Ménës-patak (Pösténypuszta, Szécsény)
Mënguszfalva (Fë)
Mënik (Fëlső-Mënyőd határrész, Cece)
Méntelek (Kecskemét)
Mënyéd (Er)
Menyëke (határrész, Márkó) #
Mënyház (Mënyő) (Er)
Mënyháza (Er)
Mënyhe (Fë)
Mënyő (Er)
Mënyőd (Cece)
Mëótisz (Azovi-tengër) (Ukrajna és Oroszország)
Mërczyfalva (Er)
Mercse (Sajómercse)
Mércse (Mircse) (Ká)
Mërcsény (Er)
Mere (Fë)
Meredély (Fë)
Mërëgyó (Er)
Mérëm (Vv)
Merény (Fë)
Merënye
Merészpatak (Fë)
Mërëta (határrész, Bánokszentgyörgy)
Meréte (határrész, Noszlop)
Mérges
Mérgesvágása (Fë)
Mërisor (Hunyad) (Er)
Mërisor (Hunyad) (Er)
Mërisor (Hunyad) (Er)
Mërisortanya (Er)
Merítőpuszta (Csór)
Mérk
Mërmësd (Er)
Mernye
Merőce (Fë)
Merse (Mersevát)
Mersevát
Mërszefalva (Csán) #
Mese (Er)
Mesélő-hëgy e (Pomáz)
Mëssëlja (Mesélő-hëgy)
Mestërberëk (Nagyëgyháza, Óbarok)
Mestërháza (Gödemestërháza) (Er)
Mestëri
Mestërszállás
Mestër-völgy e (Tarcal)
Mészégető (Fë)
Mészëg-hëgy e (Velëncei-hëgység)
Meszes
Meszes (Dé)
Meszes (hëgység) (Er)
Meszesfalu (Dé)
Meszesgyörök (Balatongyörök)
Meszesszentgyörgy (Er)
Meszes-völgy e (Vértës hëgység)
Mészkemënce (határrész, Nagyëgyháza, Óbarok)
Meszlen
Mészpest (Abara) (Fë)
Messzelátó (Hosszúpályi)
Mëszt (Muszka) (Er)
Mësztákán (Csán)
Mësztákon (Er)
Mesztegnyő
Mészverëm (Vv)
Mëtësd (Er)
Metőc-patak (Répce folyó)
Mëxikó (ország)
Mézes (Er)
Mézgëd (Er) #
Mézgëdi-barlang (Er) #
Mézmívelő (Méznevelő) (Fë)
Méznevelő (Fë)
Mëzopotámia (ókori táj, a Tigris és az Ëufrátësz köze)
Mezőakna (Er)
Mezőaranyos (Er)
Mezőbaj (Er)
Mezőbánd (Er)
Mezőbanyica (Er)
Mezőbarátfalva (Er)
Mezőbárdos (Er)
Mezőbërény
Mezőbergënye (Er)
Mezőbikács (Er)
Mezőbodon (Er)
Mezőbottyán (Er)
Mezőbő (Er)
Mezőcëkëd (Er)
Mezőcsán (Er)
Mezőcsát
Mezőcsávás (Er)
Mezőcsokonya
Meződ
Meződomb (Er)
Mezőerkëd (Er)
Mezőfalva
Mezőfele (Er)
Mezőfény (Er)
Mezőföld e (táj, a Duna és a Velëncei-tó között)
Mezőgecse (Ká)
Mezőgerebënës (Er)
Mezőgyán
Mezőgyérës (Er)
Mezőharasztos (Er)
Mezőhát (Ká)
Mező-havas (hëgy, Görgényi-havasok) (Er)
Mezőhëgyës
Mezőhék
Mezőhídvég e (Mezőkomárom, Szabadhídvég)
Mezőhomok (Ká)
Mezőhuta (Turjamező, Turjapolëna) (Ká)
Mezőkapus (Er)
Mezőkaszony (Ká)
Mezőkëcsëd (Er)
Mezőkërësztës
Mezőkeszi (Fë)
Mezőkeszü (Er)
Mezőkirályfalva (Er)
Mezőkomárom
Mezőkók (Er)
Mezőkovácsháza
Mezőköbölkút (Er)
Mezőkölpény (Er)
Mezőkövesd
Mezőköz (Fë)
Mezőlaborc (Fë)
Mezőladány
Mezőlak
Mezőlivádia (Er)
Mezőmadaras (Er)
Mezőmajos (Er)
Mezőmëgyer (Békéscsaba)
Mezőméhes (Er)
Mezőménës (Er)
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Mezőnyék (Nyékládháza)
Mezőőr (Er)
Mezőőrke (Er)
Mezőörményës (Er)
Mezőörs
Mezőpagocsa (Er)
Mezőpanit (Er)
Mezőpatak (Fë)
Mezőpëte (Er)
Mezőpëtërd #
Mezőpetri (Er) #
Mezőrücs (Er)
Mezős (Er)
Mezősályi (Er)
Mezősámsond (Er)
Mezősas
Mezőség (táj, Erdély középső részén) (Er)
Mezőség (táj, a Sebës- és Fekete-Körös között) (Er)
Mezőség (táj, a Bükk előtere)
Mezőség (táj, Bákó környéke) (Csán)
Mezősolymos (Er)
Mezősomlyó (Er)
Mezőszabad (Er)
Mezőszabolcs (Er)
Mezőszakadát (Er)
Mezőszakál (Er)
Mezőszava (Er)
Mezőszëmëre
Mezőszëngyël (Erdőszëngyël) (Er)
Mezőszentandrás (Er)
Mezőszentgyörgy
Mezőszentjakab (Er)
Mezőszentmargita (Er)
Mezőszentmárton (Er)
Mezőszentmihály (Er)
Mezőszilas
Mezőszilvás (Er)
Mezőszokol (Er)
Mezőszombattelke (Er)
Mezőszopor (Er)
Mezőtárkány
Mezőtelegd (Er)
Mezőtelkes (Fë)
Mezőtelki (Er)
Mezőterebës (Sztrabicsó) (Ká) #
Mezőterëm (Er)
Mezőtóhát (Er)
Mezőtúr
Mezőújfalu (Er)
Mezőújlak (Er)
Mezőuraly (Székëlyuraly) (Er)
Mezővár (Mu)
Mezővelkér (Er)
Mezővërësëgyháza (Er)
Mezőviszolya (Er)
Mezőzáh (Er)
Mezőzombor
Mezőzsadány (Er)
Micsëlëtfalva (Mëcsëdëlpuszta, Csütörtökhely)
(Fë)
Micsinye (Alsómicsinye, Fëlsőmicsinye) (Fë)
Micske (Er)
Migléc (Fë)
Miglécnémëti (Fë)
Miglész (Fë)
Mihalësd (Er)
Mihalyëstfalva (Mihelëny) (Er)
Mihálygerge
Mihálytelek (Jásztelek)
Mihelëny (Er)
Mikanësd (Er)
Mike
Mikebuda
Mikefa (Mikekarácsonyfa)
Mikefalva (Er)
Mikeháza (Er)
Mikekarácsonyfa
Mikelaka (Er)
Mikepércs
Mikës (Er)
Mikeszásza (Er)
Mikevágása (Fë)
Miklóstelep (Kecskemét)
Miklóstelke (Er)
Miklósvárszék (Sepsi-szék) (történelmi terület) (Er)
Miklósvölgye (Fë)
Milëanka (Csán)
Mile-forrás (Tornaszentandrás)
Milej (Milejszëg)
Milejszëg e
Milëst (Csán)
Mindszent
Mindszentgodisa
Mindszentkálla
Minyevágása (Fë)
Mircse (Mércse) (Ká)
Misefa
Misérd (Fë)
Miske
Mislëny (Kozármislëny)
Mislye (Fë)
Misztice (Ká)
Mittye (Er)
Mizse (Lajosmizse)
Mizsërfa (Kazár)
Mlincsëki (Fë)
Modrus-Fiumë (vm.) (Ho)
Moglanyëst (Er)
Mohorréve (Mohol) (Dé)
Mojnëst (Csán)
Mojnëstpataka (Csán)
Mokcsakerész (Fë)
Moldvahosszúmező (Csán)
Molnaszecsőd
Mónospetri (Er) #
Monostorszëg e (Dé)
Monostorszentgyörgy (Er)
Montënëgró (Crna Gora) (ország)
Montevideo (Uruguay)
Montrëál (Montreal) (Kanada)
Monyorókerék (Vv)
Morvamező (Bécsi-medënce) (Au)
Morvaszentjános (Fë)
Morzsahëgy e (MuH)
Mosonszentandrás (Vv)
Mosonszentjános (Jánossomorja)
Mosonszentmiklós (Lébénymiklós)
Mosonszentpétër (Jánossomorja)
Mosontétény (Vv)
Motësic (Fë)
Mózësfalu (Er)
Mózëshalom (Székkutas)
Mőcsény
Muncsël (Csán)
Muncsël (Kismuncsël, Nagymuncsël) (Er)
Muntén (Csán)
Muntyén (Csán)
Murabesztërce (Mu)
Muracsermely (Muraszentës) (Mu)
Muracsërnëc (Muracsermely) (Mu)
Murafüred (Stridóvár) (Mu)
Murafüzes (Csëndlak) (Mu)
Murahely e (Mu)
Murakërësztúr
Muramelënce (Mu)
Murányhosszúrét e (Fë)
Murapëtróc (Véghely) (Mu)
Murarév e (Mu)
Muraszëmënye (Szëmënyecsörnye)
Muraszentës (Mu)
Muraszentkërëszt (MuH)
Muraszentmária (MuH)
Muraszentmárton (MuH)
Muraszërdahely e (MuH)
Murasziget (Mu)
Muravárhely e (Mu)
Muravid (MuH)
Murvahely e (Csëndlak) (Murony)
Mutnë (Fë)

N

Nadántelek (Er)
Nádasbërënd (Er)
Nádasér-Bërzsëny (Fë)
Nádasrét e (Fë)
Nádasszentmihály (Er)
Nádszëg e (Fë)
Nagybánhëgyës
Nagybaráthëgy e (Nagybarát, Győrújbarát)
Nagybecskerek (Dé)
Nagybélic (Fë)
Nagyberëg (Ká)
Nagy-berëk (Fonyód)
Nagybërény
Nagybërëzna (Ká)
Nagybërëzsnye (Fë)
Nagybërivoj Er)
Nagyberki
Nagybërzsënypuszta (Kisbërzsëny)
Nagybiccse (Fë)
Nagybisztërëc (Fë)
Nagyborovë (Fë)
Nagybölgyén (Fë)
Nagybudmér
Nagycég (Er)
Nagycënk
Nagycétény (Fë)
Nagycsëb (Fë)
Nagycsécs
Nagycsëpcsény (Fë) #
Nagycsepely
Nagycsërgëd (Er)
Nagycserjés (Kicsorna) (Berëg) (Ká)
Nagycserjés (Máramaros) (Ká)
Nagycserkesz
Nagycsërna (Fë)
Nagycsërtész (Fë)
Nagycsömöte (Lukácsháza)
Nagydëbrëk (Er)
Nagydém
Nagydëmëtër (Er)
Nagydënk (Er)
Nagyderencs (Fë)
Nagydërzsida (Er)
Nagydevecser (Er) #
Nagydivény (Fë)
Nagyecsed
Nagyécshëgy e (Écs)
Nagy-Egëd (hëgy, Egër) #
Nagyegre (Egri) (Fë)
Nagyëgyháza (Óbarok)
Nagyëgyházas (Fë)
Nagyekemező (Er)
Nagy-Eménkës (hëgy, Lábatlan)
Nagyemőke (Fë)
Nagyenyed (Er) #
Nagyér
Nagyerdő (táj, a Rábaköztől nyugatra)
Nagyerdő (Debrecën)
Nagyercse (Er)
Nagyernye (Er)
Nagyërzsébëtlak (Dé)
Nagyesküllő (Er)
Nagyësztërgár (Zirc) #
Nagyfeketepatak (Er)
Nagyfentős (Er)
Nagyfödémës (Fë)
Nagyfüged
Nagygejőc (Ká)
Nagygencs (Gencsapáti)
Nagygérce (Er)
Nagygereblyés (Oroszhrabóc) (Fë)
Nagygérës (Fë)
Nagygeresd
Nagygërincës (Csán)
Nagyhëgy e (Er)
Nagyhëgyës
Nagyhëlvény (Fë)
Nagyheresztény (Heresztény) (Fë)
Nagyhërkály (Komárom)
Nagyhidegkút (Hidegkút)
Nagyhind (Fë)
Nagy-Jene-tető (Jósvafő)
Nagyjenő (Tüskevár)
Nagyjëszën (Fë)
Nagyjëszënce (Jëszënce) (Fë)
Nagy-Kapëlla (Kapëla, röghëgység) (Ho)
Nagykecskés (Kaprëvár) (Er)
Nagykëde (Er)
Nagykelecsény (Fë)
Nagykemënce (Fë)
Nagykend (Er)
Nagykér (Fë)
Nagykereki
Nagykërëskény (Kërëskény) (Fë) #
Nagykërësnye (Fë) #
Nagykërësztës (Er)
Nagykërësztúr
Nagykërpësd (Er)
Nagy-Keselő-hëgy e (Keselő-hëgy)
Nagykeszi (Fë)
Nagy-Kevély (hëgy, Pilis hëgység)
Nagykinizs
Nagyköcse (Er)
Nagykökényës
Nagykölked
Nagykörtvélyës (Er)
Nagykövéres (Er)
Nagykövesd (Fë)
Nagylég (Fë)
Nagylengyel
Nagylibërcse (Fë)
Nagymëdësér (Er)
Nagymëdgyes (Tagadómëdgyes) (Er)
Nagymedves (Alsómedves) (Vv)
Nagymedvés (Er)
Nagymëgyer (Fë)
Nagymező (Er)
Nagymuncsël (Er)
Nagynémëtëgyháza (Nagyëgyháza, Óbarok)
Nagynezsény (Dé)
Nagynyírës (Er)
Nagyölved (Kisölved) (Fë)
Nagyölyves (Er)
Nagyőrvistye (Fë)
Nagypapmező (Er)
Nagypécsëly (Pécsëly)
Nagypél (Er)
Nagypëlëske (Er)
Nagypërkáta (Përkáta)
Nagypestény (Er) #
Nagypëszëk (Fë)
Nagypëtërd #
Nagypetri (Er) #
Nagypetrös (Fë)
Nagy-Piëtrosz (csúcs, Radnai-havasok) (Er)
Nagypirit
Nagypőse (Pőse, Gyöngyösfalu)
Nagyrëbra (Kisrëbra) (Er)
Nagyrécse
Nagyréde
Nagyrekecsin (Csán)
Nagyremëte (Dé)
Nagyrépény (Fë)
Nagyrét e (Fë)
Nagyrév e
Nagyrez e (Er)
Nagyrőce (Fë)
Nagyrőcse (Fë)
Nagysebës (Er)
Nagyselmec (Fë)
Nagyselyk (Er)
Nagysënkőc (Fë)
Nagysitke (Sitke)
Nagysink (Er)
Nagy-Szamos mente (táj, Rëttëg és Bëthlen vidéke) (Er)
Nagyszëbën (Er)
Nagyszëdërjes (Er)
Nagyszëg e (Er)
Nagyszékëly
Nagyszekeres
Nagyszelmenc (Fë)
Nagyszentjános
Nagyszentmihály (Vv)
Nagyszentmiklós (Er)
Nagyszentpál (Porrogszentpál)
Nagyszentpétër (Er)
Nagyszered (Dé)
Nagyszërëtva (Fë)
Nagysztricë (Nagysándori, Sándori) (Fë)
Nagyterëmi (Er)
Nagytevel
Nagytószëg e (Dé)
Nagytőke
Nagyturjaszög e (Ká)
Nagyülés (Fë)
Nagyvejke
Nagyveleg
Nagyvendég (Fë)
Nagyvenyim
Nagyveszverés (Gömörveszverés) (Fë)
Nagyvëzëkény (Fë)
Nagyvitéz (Fë)
Nagyvölgy e (Er)
Nagyvölgy e (Fë)
Nagyzërénd (Er)
Námësztó (Fë)
Nándorfehérvár (történelmi név) (Bëlgrád) (Szerbia)
Nándorhëgy e (Er)
Nánhëgyës (Er)
Názárët (Izraël)
Nëandër-völgy e (Némëtország)
Nëbojsza (Nemësnëbojsza) (Galánta) (Fë)
Nëc (Er)
Nëcpál (Fë)
Nëdëcs (Vágnëdëcs) (Fë)
Nëdërës (Fë)
Négërfalva (Er)
Nëgoj (csúcs, Fogarasi-havasok) (Er)
Nëgróc (Fëlsőkalocsa) (Ká)
Negyed (Fë)
Négyes
Negyvenszállás (Kalocsa)
Nëkeresd (Zalaegërszëg)
Nekézsëny #
Nëlëpina (Hársfalva) (Ká)
Nëmc (Némëtvásár) (Csán) #
Nëmcse (Er)
Nëmcsény (Fë)
Nëmcse (Er)
Némedi (Alsónémedi, Kisnémedi, Tolnanémedi)
Nëmëgye (Magyarnëmëgye, Oláhnëmëgye) (Er) #
Nemëre (hëgy, Háromszék) (Er)
Nemës (Er)
Nemësabony (Fë)
Nemësapáti
Nemësbikk
Nemësboldogasszonyfa (Alsópáhok)
Nemësborzova
Nemësbőd
Nemësbük
Nemëscsó
Nemësdéd
Nemësdëdina (Fë)
Nemësdicske (Fë)
Nemësdömölk (Celldömölk)
Nemësfalva (Dé)
Nemësgomba (Fë)
Nemësgörzsöny
Nemësgulács
Nemëshany
Nemëshetés
Nemëshódos (Fë)
Nemëshollós (Nemësrempehollós)
Nemëshölgye (Nemëslubëlla, Lubëlla) (Fë)
Nemëske
Nemëskér
Nemëskërësztúr
Nemëskisfalud
Nemëskocs
Nemëskolta
Nemëskosút (Fë)
Nemëskosztolány (Fë)
Nemëskutas (Fë)
Nemëskürt (Fë)
Nemëskvassó (Fë)
Nemësládony
Nemëslëányfalu (Nagyvázsony)
Nemëslubëlla (Lubëlla) (Fë)
Nemësludrova (Fë)
Nemësmagasi (Kemënësmagasi)
Nemësmártonfala (Fë)
Nemësmedves
Nemësmilitics (Dé)
Nemësmitta (Fë)
Nemësmogyoród (Fë)
Nemësnádudvar
Nemësnëbojsza (Galánta) (Fë)
Nemësnép
Nemësócsa (Fë)
Nemësoroszi (Fë)
Nemësőr (Fë)
Nemëspann (Fë)
Nemëspátró
Nemëspécsëly (Pécsëly)
Nemësradnót (Fë)
Nemësrádó
Nemësrempehollós
Nemëssándorháza
Nemëssány (Fë)
Nemëssúr (Fë)
Nemësszalók
Nemësszentandrás
Nemësszër (Szentpétërúr)
Nemëstelek (Vv)
Nemësújfalu (Fë)
Nemësvámos
Nemësváralja (Fë)
Nemësvarbók (Fë)
Nemësvid
Nemësvis (Répcevis)
Nemësvita
Nemësvölgy e (Vv)
Nemëszsuk (Er)
Némëtalföld e (történelmi terület, Hollandia, Bëlgium)
Némëtbánya
Némëtbarnag (Barnag)
Némëtbél (Magyarbél) (Fë)
Némëtbóly (Magyarbóly)
Némëtbükkös (Vv)
Némëtciklény (Vv)
Némëtcsanád (Magyarcsanád)
Némëtcsëncs (Vv) #
Némëtcsernye (Dé) #
Némëtdiószëg e (Diószëg) (Fë)
Némëtécska (Dé)
Némëtegrëgy (Magyaregrëgy)
Némëtegrës (Somogyegrës)
Némëtëgyháza (Nagyëgyháza, Óbarok)
Némëtelemér (Dé)
Némëtfalu
Némëtgencs (Gencsapáti)
Némëtgyirót (Vv)
Némëthásos (Vv)
Némëthidegkút (Vv)
Némëti (Szalánta)
Némëtjandorf (Némëtjárfalu) (Vv)
Némëtjárfalu (Vv)
Némëtkér
Némëtkërësztës (Vaskërësztës)
Némëtkërësztúr (Sopronkërësztúr) (Vv)
Némëtkucsova (Ká)
Némëtlad (Lad)
Némëtlak (Vv)
Némëtlipcse (Fë)
Némëtlövő (Vv)
Némëtlukafapuszta (Almamellék)
Némëtmárok (Márok)
Némëtmokra (Ká)
Némëtország (ország)
Némëtpalkonya (Palkonya)
Némëtpërëg (Er)
Némëtpolány (Magyarpolány)
Némëtporuba (Fë)
Némëtpróna (Fë)
Némëtremëte (Er)
Némëtság (Er)
Némëtsóvár (Fë)
Némëtsűrűpuszta (Andocs)
Némëtszárcsa (Dé)
Némëtszecsőd (Magyarszecsőd)
Némëtszék (Magyarszék)
Némëtszentgrót (Vv)
Némëtszentkirály (Bakonyszentkirály)
Némëtszentlászló (Bakonyszentlászló)
Némëtszentmihály (Er)
Némëtszentmiklós (Magyarszentmiklós)
Némëtszentmiklós (Nagyszentmiklós) (Er)
Némëtszentpétër (Er)
Némëtszombathely e (Bakonyszombathely)
Némëtszőgyén (Szőgyén) (Fë)
Némëtújfalu (Kétújfalu)
Némëtújhely e (Bécsújhely) (Au)
Némëtújvár (Vv)
Némëtürög (Pécs)
Némëtvágás (Fë)
Némëtvásár (Csán)
Némëtzsidány (Kiszsidány)
Nëmőc (Fë)
Nëmsó (Fë)
Nëmti
Nenkefalva (Bódvalenke)
Nénye (Lukanénye) (Fë)
Nëpál (ország)
Népliget (Budapest)
Nëporác (Bosánynëprőd, Rozsonynëprőd) (Fë)
Nëprőd (Fë)
Néramező (Er)
Nërëtva (folyó, Bosznia-Hërcëgovina)
Nërëzsu (Csán)
Nërmëd (Er)
Nërmëgy (Er)
Nëruzsa (Csán) #
Neszele (Zalaegërszëg)
Nëszlény (Fë)
Neszmély
Neszte (Alsóneszte, Fëlsőneszte) (Fë)
Nëszujëst (Csán) #
Nëtot (Er) #
Netus (Er)
Néved (Fë)
Neveletlenfalu (Ká)
Névër (Fë)
Nëvicke (Ká)
Nëvigyén (Fë)
Nëzsény (Dé)
Nëzséte (Kisrépény) (Fë)
Nëzsidër (Vv)
Nick
Nigër (ország)
Nikorëst
Ninivë (Mëzopotámia)
Nisiporëst (Csán)
Nógrádkövesd
Nógrádmëgyer
Nógrádsipëk
Nógrádszënna (Fë)
Nógrádszentpétër (Fë)
Nógrádverőce (Verőce)
Novaszëdlica (Újszék) (Fë)
Nőrincse (Er)
Nőtincs
Nucény (Er)

NY

Nyarádkelecsény (Fë)
Nyárádköszvényës (Er)
Nyárád mente (táj, Nyárádszërëda vidéke) (Er)
Nyárádremëte (Er)
Nyárádselye (Er)
Nyárádszentanna (Er)
Nyárádszentbenedëk (Er)
Nyárádszentimre (Er)
Nyárádszentlászló (Er)
Nyárádszentmárton (Er)
Nyárádszentsimon (Er)
Nyárádszërëda (Er)
Nyárëgyháza
Nyárliget
Nyárszëg e (Er)
Nyëgrefalva (Er)
Nyënyëcföld e (autonóm körzet, Oroszország)
Nyerce (Er) #
Nyérësháza (Alsónërësznice) (Ká)
Nyergedszëg e (Nyergesújfalu)
Nyergestanya (Er)
Nyergesújfalu
Nyerő (Er)
Nyeszkënyepuszta (Kerékteleki) #
Nyësztërfejérvár (Dnyësztërfejérvár) (Bilhorod Dnyisztrovszkij) (Moldova)
Nyikó mente (táj, Szentlélëk és Farkaslaka vidéke) (Er)
Nyim
Nyimësd (Er)
Nyír (Fë)
Nyírbéltek #
Nyírdërzs
Nyírëgyháza
Nyírës (Er)
Nyírësalja (Csíkpaltinis) (Er)
Nyírësfalva (MuH)
Nyírësfalva (Nyírësújfalu) (Ká)
Nyírëslëhomér (Mu)
Nyírësmező (Nyírmező) (Er)
Nyírësújfalu (Ká)
Nyírgelse
Nyirës (Miskolc)
Nyírës (Fë)
Nyírës (Szásznyírës) (Er)
Nyírkércs
Nyírmëggyes
Nyírmező (Hunyad) (Er)
Nyírmező (Szolnok) (Er)
Nyírpilis
Nyirsid (Er)
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírvölgy e (MuH)
Nyitracsehi (Fë)
Nyitradivék (Fë)
Nyitraegërszëg e (Fë)
Nyitrafenyves (Fë)
Nyitragërëncsér (Fë)
Nyitragëszte (Fë) #
Nyitrakiskér (Fë)
Nyitrakörtvélyës (Fë)
Nyitramalomszëg e (Fë)
Nyitranagykér (Fë)
Nyitranëcpál (Fë)
Nyitranémëti (Fë)
Nyitraörmény (Fë)
Nyitrapërëszlény (Fë)
Nyitrapërjés (Fë)
Nyitraszëg e (Bësztërcsény) (Fë)
Nyitraszërdahely e (Fë)
Nyitraszil (Fë)
Nyitratëszér (Fë)
Nyitrazsámbokrét e (Fë)
Nyőgér
Nyugati-Bëszkidëk e (Kárpátok)
Nyugotszentërzsébët
Nyúlhëgy e (Nyúl)
Nyüved (Paptamási) (Er)

O, Ó

Óasszonyrét e (Er)
Óbéb (Er)
Óbecse (Becse) (Dé)
Óbëga (Óbéga) (Er)
Óbér (Vv)
Obërcén (Csán)
Obërsia (Er)
Óbesenyő (Er)
Óbesztërce (Óbesztërcze) (Fë)
Ócëán-árok (vízfolyás, Dunakeszi)
Ócëánia (szigetvilág, Csëndes-ócëán)
Odëra (folyó, Némëtország)
Odëssza (Ogyëssza) (Ukrajna)
Odobëst (Csán)
Óegyëdhalma (Csán)
Ófehértó
Ófëlfalu (Fë)
Offënbánya (Aranyosbánya) (Er)
Offënburg (Aranyosbánya) (Er)
Óföldëák
Ógëlle (Gëlle) (Fë)
Ógerlistye (Er)
Ogyëssza (Odëssza)
Ohábasibisël (Er)
Óhëgy e (Fë)
Ojtoztelep (Er)
Ókécske (Tiszakécske)
Ókemënce (Ká)
Ókér (Dé)
Ókërësztúr (Dé)
Ókert (Fë)
Ókörmöcke (Fë)
Ókörtvélyës (Vv)
Oláhbrëttye (Er)
Oláhciklény (Vv)
Oláhcsërtész (Ká)
Oláhcsesztve (Er)
Oláhcsügés (Csán)
Oláhdëllő (Er)
Oláhgyëpës (Er)
Oláhherepe (Er)
Oláhkecël (Er)
Oláhkékes (Er)
Oláhnëmëgye (Er) #
Oláhnémëti (Er)
Oláhpéntëk (Péntëkfalva) (Er)
Oláhpétërlaka (Er)
Oláhszentgyörgy (Er)
Oláhszentlászló (Er)
Oláhszentmiklós (Er)
Olasztelek (Er)
Óléc (Dé)
Olënyova (Ká)
Olëska (Holëska patak) (Fë)
Ólëszna (Fëlsőerdőfalva) (Fë)
Ollétejed (Fë)
Oltalsósebës (Er)
Oltënia (Olténia) (táj) (Ro)
Oltfëlsősebës (Er)
Olthévíz e (Er)
Olthidegkút (Er)
Oltszëm (Er)
Omboztelke (Er)
Ompolygyëpű (Er)
Ompolykövesd (Er)
Ompolymező (Er)
Ó-Nagyfény (Dé)
Onyëga (tó, Onëga, Ääninen) (Karjala, Oroszország)
Onyëst (Csán)
Opálhëgy e (Fë)
Ópërëncia (az Enns folyó nevéből) (mesebeli, illetve történelmi táj) (Au)
Ópërënciás-tengër (mesebeli, illetve történelmi táj) (Au)
Oprakërcisóra (Er)
Ópusztaszër
Orbágyszentgyörgy (Szentgyörgy) (Fë)
Orbai-szék (történelmi terület) (Er)
Orbaitelek (Er)
Orbánhëgy e (Budapest)
Orbény (Csán)
Ordacsehi
Orëhó (Diósfalu, Vághidas) (Fë)
Orëhova (Dióska) (Fë)
Oromhëgyës (Dé)
Oroszgejőc (Ká)
Oroszhëgy e (Er)
Oroszidëcs (Er)
Oroszmező (Er)
Oroszsebës (Oroszbisztra) (Fë)
Orosztelek (Ruszkóc) (Ká)
Oroszvég e (Ká)
Oroszvölgy e (Ká)
Orvisël (Er)
Ósebëshely e (Er)
Oskolahëgy e (MuH)
Oszëbic (Csán)
Ószëlëc (Fë)
Ószëmëre (Ká)
Ószentanna (Er)
Ószentiván (Tiszasziget)
Osztrovël (Malomvíz) (Er)
Ótátrafüred (Fë)
Ótelek (Er)
Óvárhely e (Er)
Óvërbász (Dé)
Óvíz e (Fë)

Ö, Ő

Öcse (Nagyjécsa) (Er)
Öcsény
Ökörmező (Ká)
Ökröske (Fë)
Öllepuszta (Hüllő, Bölcske)
Ölle-völgy e (határrész, Bárdudvarnok)
Ölved (Fë)
Ölyves (Ba)
Ölyves (Nagyölyves) (Er)
Ördöghenye (Pethőhenye)
Ördögkërësztúr (Er)
Ördöngösfüzes (Er)
Öregcsertő
Öregfalu (Er)
Öreglak
Öregszentjános (Nagyszentjános)
Öregtény (Szakmár)
Öregtima (Kistimapuszta, Mihályháza)
Őrëgyház (Er)
Őrhëgy e (Er)
Őrhëgyalja (Podhëring) (Ká)
Őrhely (Várhely) (Csán)
Őriszentmárton (Vv)
Őriszentpétër
Őrisziget (Vv)
Őrjeg (mocsár, Akasztó)
Őrke (Mezőőrke) (Er)
Örkény
Örményës
Örményës (Er)
Örményszékës (Er)
Őrmező (Fë)
Őrmező (Budapest)
Őrszentiván (Dé)
Őrszentmiklós (Őrbottyán)
Őrszentvid (Mu)
Örvénd (Er)
Örvényës
Őrvistye (Kisőrvistye, Nagyőrvistye) (Fë)
Ösvényës (Fë)
Ősze-szék (tó, Balástya)
Őszény (Er)
Öszpöte (határrész, Rinyabesenyő)
Ösztörmën (Strém) (patak, Pinka folyó)
Öttevény
Öttevénysziget (Kunsziget)
Ötvenespuszta (Er)
Ötvény (Er)
Özdöge (Fë)
Özörény (Fë)

P

Pacsér (Dé)
Padës (hëgy, Ruszka-havas) (Er)
Pajzsszëg e (Becsvölgye)
Pákaszentgyörgy (Bánokszentgyörgy)
Palagyëst (Csán)
Palësztina (történelmi táj; ország)
Pálffytelek (Fë)
Pálfiszëg e
Pálfölde (Bodrogszentmária) (Fë)
Pálhëgy e (Mu)
Pálköve (Kővágóörs)
Pálosnagymező (Fë)
Pálosremëte (Er)
Pálülése (Ópálos) (Er)
Pamlény
Páncélcseh (Er)
Pánkszelistye (Er)
Pápadërëske
Pápatëszér
Paphëgy e (MuH)
Papkeszi
Papmezőszelëste (Er)
Papmezővalány (Er)
Paptelke (Er)
Parospëstëre (Er)
Pásztorhëgy e (Fë)
Paucsinalëhota (Fë)
Paucsinësd (Er)
Pázmándhëgy e (Pázmándfalu)
Pëce (patak, Nagyvárad) (Er)
Pëcëk (Pöcök) (határrész, Zámoly)
Pëcëk-árok (Pöcök, Zámoly)
Pëcëk-hëgy e (Pöcök, Zámoly)
Pécël
Pëcér (Fë)
Pëcërcés (határrész, Székkutas) #
Pecöl
Pécsdevecser
Pëcsëly (Er)
Pécsëly
Pecsënyéd (Vv)
Pëcsétszëg e (Er)
Pëcsinci (Dé)
Pécs
Pécskereki (Kisbecskerek) (Dé)
Pédër (Fë)
Pëjpusz-tó (Peipus, Peipsi järv, Észtország)
Pëkëlnik (Le)
Pëking (Kína)
Pëklén (Këcërpëklén) (Fë)
Pëklény (Úszpëklény) (Fë)
Pëlbárthida (Er)
Pële (Pëlekeszi) (Er)
Pelejte (Fë)
Pëlekeszi (Keszi, Pële) (Er)
Pëlësalja (Podplësa) (Ká)
Pëlëske (Kispëlëske, Nagypëlëske) (Er)
Pëlëskefalva (Er)
Pëleszarvad (Er)
Péliföldszentkërëszt (Bajót)
Pellérd
Pëloponnészosz (félsziget, Görögország)
Pëlsőc (Fë)
Pëlsőcardó (Fë)
Pély
Pëlyvás (Fë)
Pënc #
Penészlek
Pënnini-Alpok (Olaszország, Svájc)
Péntëk (Szászpéntëk) (Er)
Péntëkfalva (Er)
Péntëkfalva (Kërkafalva)
Péntëkhely e (Látrány)
Péntëkpatak (Er)
Péntëksúr (Fë)
Pente laponyagja (határrész, Pentezug, Hortobágy)
Pentele (Dunapentele, Dunaújváros)
Pentezug (határrész, Hortobágy)
Pénzësgyőr
Pénzëskút (Pénzësgyőr)
Penyige
Pér
Përbál
Përbënyik (Fë)
Përbëte (Fë) #
Pere
Përëbő (Er)
Perecës (Miskolc)
Perecse #
Perecsën (Szilágyperecsën) (Er)
Perecsëny (Ká)
Perecsényszabadi (Fë)
Përëd (Fë)
Përëdmér (Fë)
Përëg
Pereháza (Perekraszna) (Ká)
Përëk (Përëg)
Përëkac (Dombóvár)
Perekëd
Perekraszna (Pereháza) (Ká)
Peremarton (Berhida)
Përény (Fë)
Përënye
Përënyei-patak
Përényës (Fë)
Përény-Hím (Fë)
Përës (Fë)
Përëske (Bakonypölöske)
Përësnye (Cinfalva) (Vv)
Përëstó (Mu)
Përëstyén (Er)
Përëszlény (Fë)
Përëszlő (Nagypriszlop) (Ká)
Përësznye
Perëszteg
Perësztegtacskánd (Káld)
Përéte (Fë)
Përgëlén (Csán)
Përhát (Fë)
Përin (Pándorfalu) (Vv)
Përint (Szombathely)
Përint (vízfolyás, Gyöngyös és Sorok patak)
Përjámos (Er)
Përje (ér, Duna—Tisza köze)
Përje (Er)
Përjése (Fë)
Përkász (Er)
Përkáta
Përkëdpuszta (Balkány)
Përkovács (Csán) #
Përkő (hëgy, Háromszék) (Er)
Përkupa #
Përlak (MuH)
Përlaka (Prëluka) (Er)
Përlasz (Dé)
Përlász (Kispërlász) (Fë)
Përlëp (Aranyosmarót) (Fë)
Përlő (Er)
Përnëc-patak (Pörnëci-árok, Törökkopány)
Përnëk (Fë)
Përnësz (Pörnëc, Törökkoppány)
Përnye-domb (Përnye-hát, Maroslele)
Përnyefalva (Er)
Përnye-hát (határrész, Maroslele)
Përőcsény
Përsány (Er)
Përse (Fë)
Përtël (Magyarkërësztúr)
Peru (ország)
Përvány (Vv)
Përvátpuszta (Bársonyos)
Përzsia (Irán) (ország)
Përzsoj (Csán) #
Pësëlnëk (Kézdikővár) (Er) #
Pes-kő (hëgy, Gerecse)
Pest (Budapest)
Pestény (Kispestény, Nagypestény) (Er) #
Pëstëra (Er)
Pëstëre (Parospëstëre) (Er)
Pestërzsébët (Pestszentërzsébët, Budapest)
Pestës (Alpestës, Fëlsőpestës) (Er)
Pesthidegkút (Budapest)
Pesti-hëgy e (Gellért-hëgy, Budapest)
Pest-környék (táj, a város tágabb környéke)
Pest (mëgye)
Pest-Pilis-Solt-Kiskun (vm.)
Pestszentërzsébët (Budapest)
Pestszentimre (Budapest)
Pestszentlőrinc (Budapest)
Pestújhely e (Budapest)
Pëstyëra (Ká)
Pëstyëre (Er)
Pëszér (Fë)
Pëszér (Kunpëszér)
Pëszéradacs (Kunpëszér)
Pësztërnye (Fë)
Pét (Pétfürdő, Várpalota)
Pëtárda (Ba)
Pëte (Er)
Pëtëgd (Er)
Pëtëk (Er)
Pëtële (Er)
Petend (Újpetend) (Nëmcsény) (Fë) #
Petend (Vigántpetend) #
Petény (Alsópetény, Fëlsőpetény)
Pëtënye (Er) #
Pëtërcse (Er)
Pëtërd #
Pétërd (Bakonypétërd)
Pëtërdhasadáta (Magyarpëtërd) (Er)
Pëtërdpuszta (Biharugra)
Pétërfa (Dëncsháza)
Pétërfalva (Er)
Pétërfalva (Fë)
Pétërfapuszta (Nyékvárkony) (Fë)
Pétërháza (Er)
Pétërházapuszta
Pétërhëgy e (Mu)
Pétërhëgy e (Budapest)
Pétërhida
Pétëri
Pétërkékpataka (Csán)
Pétërlak (Fë)
Pétërlaka (Tápé, Szëged)
Pétërmány (Fë)
Pétërmonostora (Pálmonostora)
Pétërnémëti (Alsópétërfa) (Vv)
Pétërréve (Dé)
Pétërszabadja (Fë)
Pétërvágása (Fë)
Pétërvárad (Dé)
Pétërvására
Pëtësháza (Mu) #
Pethőhenye
Pëticse (Fë)
Petkës (Fë)
Petkipataka (Er)
Petneháza
Petneházyrét e (Budapest)
Pëtnëk (Er)
Petőfa (Mu)
Petőfa (Pétërhëgy) (Mu)
Petőfalu (Besnyőpetőfalva) (Fë)
Petőfalva (Vv)
Petőfibánya
Petőfiszállás
Petőfitelep
Petőháza
Pető-hëgy e (Keszthelyi-hëgység)
Petőhenye (Pethőhenye)
Petőmihályfa
Petőrét e (Er)
Petőszinye (Fë)
Petre (Dé)
Petre (Pëtromány) (Er) #
Petre (Újpetre)
Petre-cser (erdő, Vértës)
Pëtrëlény (Er)
Pëtrëlla (Pötöllepuszta, Tác)
Pëtrény (Er)
Pëtrës (Er)
Pëtrësd (Er)
Pëtrësfalva (Pëtrës) (Er)
Pëtrëst (Csán)
Petri (Hërnádpetri, Lövőpetri, Petrikërësztúr, Petrivente, Pócspetri, Sajópetri, Szinpetri)
Petri (Gálospetri, Mezőpetri, Nagypetri) (Er) #
Pëtricsika (Csán)
Pëtrik (Fë)
Petrikërësztúr
Pëtrilla (Er)
Pëtrilova (Er)
Petrivente
Pëtróc (Fë)
Pëtrográd (Szentpétërvár, Oroszország)
Pëtromány (Er)
Pëtrosz (Er)
Pëtrova (Er)
Pëtrovabisztra (Er)
Pëtrovakraszna (Er)
Pëtrovci (Dé)
Pëtrozsény (Er)
Pëtrőc (Dé)
Pëtrusó (Ká)
Pettend #
Pëttyén (Er)
Pëtürgoz (Pëtrova gora, hëgység) (Ho)
Pëzső-kút (Mátra) #
Piavë (folyó, Olaszország)
Piëmont (Olaszország)
Piëninëk e (hëgység, Kárpátok) (Szlovákia, Le)
Piëtrosz (csúcs, Nagy-Piëtrosz) (Er)
Piliny
Pilipëc (Fülöpfalva) (Ká)
Pilis
Pilis (Fë)
Pilis (hëgység)
Pilisborosjenő
Piliscsév
Piliske (Pölöske)
Pilisliget (Klotildliget, Piliscsaba)
Pilisszentiván
Pilisszentkërëszt
Pilisszentlászló
Pilisszentlélëk
Pillërpëklész (Fë)
Pinc (Fë)
Pince (Mu)
Pincehely e
Pincéd (Dé)
Pince major (Mu)
Pinkakertës (Vv)
Pinkamindszent
Pinkamiske (Vv)
Pinkekarcsa (Amadékarcsa, Ëgyházaskarcsa) (Fë)
Pinnye
Pipe (Er)
Pirënëusok (hëgység, Baszkföld)
Pirëusz (Athén, Görögország)
Piricse
Piskinc (Er)
Piskitelep (Er)
Piszke (Lábatlan)
Pisznice (hëgy, Lábatlan)
Pityër (határrész, Cseprëg)
Pityër-domb (Kiscsehi)
Platonëst (Er)
Plitvicei-tavak (Ho)
Ploszkucén (Csán)
Pobëdény (Fë)
Pócaljai-rét e (rét) (Bicske)
Póctető (domb) (Bicske)
Pócsmëgyer
Pócspetri
Pócstelke (Er)
Pódatejed (Hëgyéte) (Fë
Podbjël (Fë)
Podëlë (Er)
Podén (Csán)
Podhëring (Őrhëgyalja) (Ká)
Poganësd (Er)
Pogányosremëte (Er)
Pogányosvölgy e (Er)
Pogányszentpétër
Pogonëst (Csán)
Pojánarëkicëli (Er)
Pojánatelep (Csán)
Pojënicatomi (Er)
Pojënicavojni (Er)
Pojény (Besztërce-Naszód) (Er)
Pojény (Hunyad) (Er)
Pókakërësztúr (Er)
Pókaszëpëtk
Poklostelek (Er)
Poklostelke (Lónapoklostelke) (Er)
Pokolvalcsël (Er)
Polëna (Ká)
Pomëránia (történelmi terület, Némët-, illetve Lengyelország)
Pomnën (Pominóc, Szëdmërőc) (Fë)
Poncsëst (Csán)
Popén (Csán)
Popësd (Er)
Popëst (Csán)
Poprádremëte (Fë)
Porcsësd (Er)
Pórincsël (Csán)
Pórkerec (Besztërce-Naszód) (Er)
Pórkerec (Szilágy) (Er)
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Portelek (Er)
Portelek (Jászbërény)
Pósánéterëme (Mezőterëm) (Er)
Pósaszentkatalin (Vv)
Pozsëga (Szla) (Ho)
Pozsëga (vm.) (Szla) Ho)
Pozsëga havasa (Papuk hëgység) (Szla) (Ho)
Pozsonybesztërce (Fë)
Pozsonyepërjes (Fë)
Pozsonyfehérëgyház (Fë)
Pozsonyhidegkút (Fë)
Pozsonyligetfalu (Fë)
Pozsonyvëzëkény (Fë)
Pölöske
Pölöskefő
Pölöskeszentmihály (Zalaszentmihály)
Pöltinis (Er)
Pördefölde
Pörgölény (Vv)
Pörnëc (határrész, Törökkoppány)
Pöse (Gyöngyösfalu)
Pöstyén (Fë)
Pötöllepuszta (Tác)
Pötréte
Prálëa (Csán)
Prëdëál (Brassó mëgye) (Ro)
Prëkopa (Kossuth-Révayfalva) (Fë)
Prëluka (Er)
Prëszpa (tó és vidéke, Albánia, Macëdónia)
Prëvalëny (Er)
Prëvigyán (Privigye) (Fë)
Prëznóc (Práznóc) (Fë)
Prëznolc (Práznóc) (Fë)
Pribis (Fë)
Prihodëst (Er)
Privigye (Fë)
Prószék (Fë)
Pudmëric (Gidrafa) (Fë)
Pudplësa (Pëlësalja) (Ká)
Puncsëst (Csán)
Purkerectelep (Er)
Pusztabánréve
Pusztabërény (Kisbërény)
Pusztaberki
Pusztacëlina (Er)
Pusztaecseg (Ecsegfalva)
Pusztaederics
Pusztaegrës (Sárbogárd)
Pusztaëgyház (Pusztatemplom, Bodmér)
Pusztafentős (Er)
Pusztafödémës (Fë)
Pusztagesztës (Várgesztës)
Pusztahëncse
Pusztahidegkút (Er)
Pusztakërësztúr (Er)
Pusztaklitt (Er)
Pusztamérges
Pusztamező (Er)
Pusztamiske
Pusztapétëri (Pálmonostora)
Pusztaszëmës
Pusztaszentimre (Soltszentimre)
Pusztaszentkirály (Er)
Pusztaszentlászló
Pusztaszentmárton (Er)
Pusztaszentmihály (Vv)
Pusztaszentpétër (Zalalövő)
Pusztaszenttornya (Szentetornya, Orosháza)
Pusztaszër
Pusztatelek (Bajfalu) (Er)
Pusztatemplom (domb, Bodmér)
Pusztatenyő (Tiszatenyő)
Pürkerec (Brassó) (Er)
Püspökcsehi (Sümegcsehi)
Püspöklele (Maroslele)
Püspökszentërzsébët (Ërzsébët)
Püspökszentlászló (Hosszúhetény)

Q

R

Rábacsécsény
Rábafüzes (Szentgotthárd)
Rábahidvég e
Rábakecöl
Rábakecskéd (Kënyeri)
Rábakërësztúr (Vv)
Rábakethely e (Szentgotthárd)
Rábakövesd (Jákfa)
Rábasebës
Rábasömjén (Sárvár)
Rábaszentandrás
Rábaszentmárton
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rábaszenttamás (Püspöktamási)
Rabcsicë (Fë)
Rácegrës (Sárszentlőrinc)
Ráckërësztúr
Ráckeve
Rácmecske (Erdősmecske)
Rácpetre (Újpetre)
Rácszentmárton (Szerbszentmárton) (Er)
Rácszentmiklós (Ráckërësztúr)
Radácsszentimre (Fë)
Radákszinye (Er)
Rádóckölked
Radnaborberëk (Er)
Radomirëst (Csán)
Radulësd (Er)
Rajëc (Rajëcfürdő) (Fë)
Rajëcfürdő (Fë)
Rajëctëplic (Rajëcfürdő) (Fë)
Rakacaszënd #
Rakamëc (Er)
Rákóczikert (Hajdúhadház)
Rákóczitelep
Rákoshëgy e (Budapest)
Rákoskërësztúr (Budapest)
Rákosliget (Budapest)
Rákos mezeje (síkság, Rákos-patak)
Rákosszentmihály (Budapest)
Rákosterebës (Er) #
Rákosvölgy e (Fë)
Ránkfüred (Hërlány) (Fë)
Rásonyberencs (Rásonysápberencs)
Rásonysápberencs
Ratkósebës (Fë)
Ravaszmező (Rókamező) (Ká)
Rázdiël (hëgy) (Fë)
Rëa (Er)
Rëbra (Kisrëbra) (Er)
Rëbrény (Fë)
Recefalva (Er)
Récekërësztúr (Er)
Récény (Vv)
Recepatak (Er)
Récepataka (Er)
Récse (Fogaras) (Er)
Récse (Kis-Küküllő) (Er)
Récse (Csán)
Récse (Csán)
Récse (Pozsony) (Fë)
Rëcsëk-hëgy e (Balaton-fëlvidék)
Recsenyéd (Er)
Recsete (Reste) (Fë)
Rëcsk #
Récske (Fë)
Récske (Rëcsk)
Réde
Rédics
Rëformátuskovácsháza (Mezőkovácsháza)
Regéc
Regëde (Radkersburg) (Au)
Régën (Szászrégën) (Er)
Regënye
Régënypuszta (Bihar) (Er)
Rëgëteruszka (Fë)
Rëgëttő (Fë)
Regmec (Alsóregmec, Fëlsőregmec)
Regőce (Dé)
Regöly
Rëhó (Er) #
Rekënyeújfalu (Fë)
Rékës (Er)
Rëkesz (Zagyilszka) (Ká) #
Rekëttó (Csán) #
Rekëtyefalva (Er)
Rekëttye (Ká)
Rekëttyés (Csán)
Rekëttyés (Csán)
Rekëttyés (határrész, Alsónémedi)
Rekëttyő (Krassó-Szörény) (Er)
Rekëttyő (Tëmës) (Er)
Rëkitta (Er)
Rëlyó (Fë)
Rëlyő (Rëlyó) (Fë)
Rëmanëncia (határrész, Solt)
Rëmënye (Fë)
Remëcse (Halimba)
Remëte (Er)
Remëte (Szla) (Ho)
Remëte-hëgy e (Nagykovácsi)
Remëtelórév e (Köröslóró) (Er)
Remëtemária (Máriaremëte, Budapest)
Remëtemező (Er)
Remëteség (Tata)
Remëteszëg e (Er)
Remëteszőlős
Remëtevasgyár (Fë)
Rëmíz (határrész, Bërzënce)
Rempe (Nemësrempehollós)
Rempehollós (Nemësrempehollós)
Rëndëk (Vv)
Rëndës (Balatonrëndës)
Rendve (Fë)
Rënget (Er)
Rény (Er)
Répce (folyó)
Répcebánya (Vv)
Répcebólya (Vv)
Répcecsáford (Csáfordjánosfa)
Répcefő (Vv)
Répcejánosfa (Csáfordjánosfa)
Répcekároly (Vv)
Répcekethely e (Vv)
Répcekőhalom (Vv)
Répcelak
Répcemicske (Vv)
Répcesarud (Vv)
Répceszëmëre
Répceszentgyörgy
Répcevis
Repec-hëgy e (Bajót)
Rëpëde (Ká) #
Rëpëjő (Fë)
Rëpënye (Ripinye) (Ká)
Rëpistyënó (Fë)
Repszëg e (Er) #
Rësica (Rësicabánya) (Er)
Rësicabánya (Er)
Rësinár (Er)
Reste (Fë)
Rëstér (Fë)
Rëszëge (Er) #
Részek (Partium, ejtsd: Parcium) (történelmi elnevezés; az Erdélyhëz csatolt magyarországi vármëgyék) (Er, Ká)
Resznek
Résztelek (Er)
Résztelek (Újtelek)
Réte (Fë)
Rétën (Er)
Reténi (Csán)
Réthely e (Dé)
Rétközberencs
Rétszentmiklós (határrész, Nagyrábé)
Rëttëg (Er)
Rëtunda (Csán)
Réty (Er)
Rëtyëzát (hëgycsoport, Déli-Kárpátok) (Er)
Rëusor (Er)
Rév e (Er)
Révhely e (Zábrogy) (Ká)
Rëvisnye (Nagyfalu) (Fë)
Rëvistyeváralja (Fë)
Révkörtvélyës (Er)
Révlëányvár
Rëvuca (patak, Rózsahëgy) (Fë)
Rezi
Rëzula (határrész, Várda) #
Rezsőfalva (Fë)
Rezsőháza (Dé)
Ribény (Fë)
Ribice (Er)
Ribnice (Alsóribnice) (Fë)
Ricse
Ridëni (Csán)
Rigómező (táj, Koszovó) (Szerbia és Albánia között)
Rimafűrész (Fë)
Rimaszécs (Fë)
Rinyabesenyő
Rinyaszentkirály
Ripinye (Repënye) (Ká)
Robádihëgy e (Stridóvár) (MuH)
Rodopë (hëgység, Bulgária)
Rókamező (Ravaszmező) (Ká)
Rókarét e (Ká)
Románpetre (Dé)
Romoszhely e (Er)
Rónafüred (Ká)
Rónaszék (Er)
Rosszdërëkú-dűlő (határrész, Alsónémedi)
Rossztemplom (Pusztatemplom, domb, Bodmér)
Rovnë (Kaszaróna, Lëdnicróna) (Fë)
Rózsahëgy e (Fë)
Rózsapallaghëgy e (Er)
Rózsásszëg e (Milejszëg)
Rózsaszentmárton
Rózsavölgy e (Fë)
Rozsonynëporác (Rozsonynëprőd) (Fë)
Rozsonynëprőd (Nëprőd) (Fë)
Rozsteleke (Rozsrétbokor, tanyabokor, Nyírëgyháza)
Rőce (Nagyrőce) (Fë)
Rőcse (Nagyrőcse, Sárosrőcse) (Fë)
Röszke
Rudolftelep (Izsófalva)
Ruhaegrës (Er)
Rumunyëst (Er)
Ruszkicatelep (Er)
Ruténtelep (Er)

S

Sajántelep (Ká)
Sajkásgyörgye (Dé)
Sajkásszentiván (Dé)
Sajkásszentiván (Dé)
Sajóbesenyő (Szirmabesenyő)
Sajóecseg
Sajófëlsősebës (Er)
Sajóhidvég e
Sajókërësztúr
Sajókeszi (Fë)
Sajólenke (Fë)
Sajómercse
Sajómező (Er)
Sajónémëti
Sajópetri
Sajórëcske (Fë) #
Sajóréde (Fë)
Sajósebës (Er)
Sajósenye
Sajószentandrás (Er)
Sajószentiván (Er)
Sajószentkirály (Fë)
Sajószentpétër
Sajószöged
Sajóudvarhely e (Er)
Sajóvelezd
Sajtény (Er)
Sajttelek (Bëncënc) (Er)
Salamon-szigetëk e (ország, Csëndes-ócëán)
Salamontelek (Gorbósalamon) (Er)
Salköveskút
Sámuëlkeszi (Somoskeszi) (Er)
Sándorëgyháza (Dé)
Sándorhëgy e (Vv)
Sándortelep (Er)
Sándortelke (Er)
Sándorvölgy e (Mu)
Sántatelek (Er)
Sáránsére (Sáráspuszta, Győr)
Sáregrës
Sarkadkërësztúr
Sárkërësztës
Sárkërësztúr
Sárkeszi
Sármellék
Sármellék (táj, a Fejér mëgyei Sárrét)
Sáromberke (Er)
Sárosbërëttő (Fë)
Sárosgörbény (Fë)
Sárosizsép (Fë)
Sároskőszëg e (Fë)
Sárosmagyarbërkësz (Magyarbërkësz) (Er) #
Sárosmező (Sárospolyánka) (Fë)
Sárosremëte (Fë)
Sárosrëviscse (Sárosrőcse) (Fë)
Sárosrőcse (Fë)
Sárosszék (Vv)
Sárosszentimre (Radácsszentimre) (Fë)
Sárpatakivölgy e (Er)
Sárpentele (Sárszentmihály)
Sárpilis
Sárrét e (Fë)
Sárszëg e (Er)
Sárszëg e (Zalasárszëg)
Sárszentágota
Sárszentlőrinc
Sárszentmihály
Sárszentmiklós (Sárbogárd)
Sasfészëk (határrész, Bajna)
Saskőkelecsény (Fë)
Saskőszékëly (Fë)
Sástelek (Er)
Sátoraljaújhely e
Sátorelő (Sátoraljaújhely)
Sátorhely e
Sebëd (Er)
Sebës (Fogaras) (Er)
Sebës (Maros) (Er)
Sebës (Borossebës, Karánsebës, Kissebës, Nagysebës, Oltfëlsősebës, Sajófëlsősebës, Szászsebës) (Er)
Sebës (Fëlsősebës) (Fë)
Sebës (Rábasebës)
Sebësér (Fë)
Sebësfalva (Fëlsőbisztra) (Ká)
Sebësfalva (Katlanfalu) (Ká)
Sebëshely e (Er)
Sebëskákova (Er)
Sebëskápolna (Er)
Sebëskëllemes (Fë)
Sebës-Körös (folyó)
Sebësláz (Er)
Sebësmező (Er)
Sebëspatak (Fë)
Sebëspurkërëc (Er)
Sebësrom (Er)
Sebëssalgó (Fë)
Sebëstorony (Er)
Sebëstyén (Fábiánsebëstyén)
Sebëstyénfalva (Fë)
Sebësújfalu (Er)
Sebësvár (Er)
Sebësváralja (Fë)
Sebő (Fë)
Segësd
Segësd (Er)
Segësvár (Er)
Seleg (Selegd) (Vv)
Selegd (Vv)
Selegszántó (Vv)
Sëlénd (Er)
Sëlësztó (Szélëstó) (Ká)
Sëllënberk (Er)
Sellő (Er)
Selmec (folyó) (Fë)
Selmec (Selmecbánya) (Fë)
Selmecbánya (Fë)
Sëlpe (Sëlpőc) (Fë)
Sëlpőc (Fë)
Selyëb #
Selyëmcsuk (Pázmándfalu)
Selyk (Kiselyk, Nagyselyk) (Er)
Sellye #
Selymësilosva (Er)
Selyp (Lőrinci)
Selypës-ér (Selyp)
Sëmësnye (Er)
Sëmjén
Sëmjénháza
Sëmpte (Fë)
Sëmse (Fë)
Senye (Bajánsenye, Sajósenye)
Sénye
Senyeháza (Bajánsenye)
Senyék (Fë)
Sëprőd (Er)
Sëprős (Er)
Sepse (Ba)
Sepsibesenyő (Er)
Sepsibodok (Er)
Sepsibükszád (Er)
Sepsiillyefalva (Illyefalva) (Er)
Sepsikőröspatak (Er)
Sepsimagyarós (Er)
Sepsi-szék (történelmi terület) (Er)
Sepsiszentgyörgy (Er)
Sepsiszentiván (Szentivánlaborfalva) (Er)
Sepsiszentkirály (Er)
Septér (Er)
Sërbëst (Csán)
Sërbóc (Csán)
Sërbóc (Berëgsziklás) (Ká)
Sérc (Vv)
Sërdënke (patak, Sërëdën) (Er) #
Sërëdën (Er) #
Seregélyës
Seregélyháza (Gyöngyösfalu)
Seregélyludad (Gyöngyösfalu)
Seregháza (Mu)
Sërél (Er) #
Sërényfalva
Sërényifalva (Sërényfalva)
Sërényimál (Sërényifalva, Sërényfalva)
Sérfenyősziget (Dunasziget)
Sergës (Er)
Sërk (Sërke) (Fë)
Sërke (Fë)
Sërling (Er)
Sërpén (Csán)
Sérsëk (Sérsëkszőlős)
Sérsëkszőlős
Sëstakert (Debrecën)
Sëszur (Er)
Sëszúr (Csán)
Sëszuraválaszvölgy e (Csán)
Sëtétkút (Barsbese) (Fë)
Sibisël (Ohábasibisël) (Er)
Sid (Dé)
Síd (Gömörsid) (Fë)
Simontelke (Er)
Sinatelep (ejtsd: Szina-) (Ercsi)
Singlér (Fë)
Sipëk (Nógrádsipëk)
Sipotén (Csán)
Sirnëa (Er)
Siske-forrás (Balatonfüred)
Sitër (Er)
Sitërvölgy e (Er)
Sitke
Skorëi (Er)
Sókszelőce (Fë)
Soltészperecsény (Fë)
Soltszentimre
Soltvadkert
Sólyomkőpestës (Köröspestës) (Er)
Sólyomtelke (Er)
Somberëk
Sombërény (Nagybërény)
Somkerék (Er)
Somlójenő
Somlóvásárhely e
Somlóvecse
Somlyócsehi (Er)
Somlyógyőrtelek (Er)
Somlyómező (Er)
Somlyószécs (Er)
Somogydöröcske
Somogyegrës
Somogyfehérëgyház (Somogyzsitfa)
Somogygeszti
Somogymëggyes
Somogyszentmiklós (Miklósfa)
Somogyszentpál
Somogyszil
Somogyudvarhely e
Somoskeszi (Er)
Somosréve (Er)
Somostelke (Er)
Somszëg e (Er)
Somtelke (Sólyomtelke) (Er)
Sopronkërësztúr (Vv)
Sopronkertës (Vv)
Sopronkövesd
Sopronnémëti
Sopronnyék (Vv)
Sopronszécsëny (Perëszteg)
Sopronszentmárton (Vv)
Soroksárpétëri (Pestszentimre) (Budapest)
Sorostély (Er)
Sósfüred (Fë)
Sósgyülevész (Fë)
Sóshëgy e (Vv)
Sósliget (Fë)
Sósmező (Csán)
Sósmező (Er)
Sósszentmárton (Er)
Sóstóhëgy e
Sósvertike
Sőnce (Selmecbánya) (Fë)
Söpte
Söréd
Sőreföld e (határrész, Püspökladány)
Sőreg (Fë)
Sőregpuszta (Tápiószentmárton)
Sörekút (Nyírtelek)
Sövénye (Zsemënye, Bogád)
Sövényës (Er)
Sövénység (Er)
Spitzbërgák (Svalbard) (szigetcsoport,
Norvégia)
Spring (Er)
Stájërlak (Stájërlakanina) (Er)
Stájërlakanina (Er)
Stájërország (tartomány) (Au)
Stëfánia-tó (Kelet-Afrika)
Stëfanuctanya (Er)
Stëja (Er)
Stëjvaspatak (Er)
Stëpanó (Fë)
Strém (Vv)
Strëzakërcisóra (Er)
Sturëci-hágó (Alacsony-Tátra) (Fë)
Subasahëgy e (külterület, Kiskundorozsma, Szëged)
Sullër-hëgy e (Pilis hëgység)
Susanovëc (Sziklás) (Er)
Süketfalva (Nyárádszërëda) (Er)
Sülelmed (Er)
Süllye (Fë)
Sümeg
Sümegcsehi
Sümegprága
Sürgyefalu (Dióshalom) (Er)
Sütmëg (Er) #
Süvëte (Fë)
Svëdlér (Fë)

SZ

Szabadëgyháza
Szabaderdő (Er)
Szabadhëgy e (Szabadhidvég)
Szabadhely e (Er)
Szabadhidvég e
Szabadságtelep
Szabadszentkirály
Szabadszenttornya (Szentetornya, Orosháza)
Szabéd (Er)
Szabolcs-Szatmár-Berëg (mëgye)
Szabolcsvërësmart
Szacsëleváros (Szëcsëleváros; Négyfalu) (Er)
Szádëcsnë (Fë)
Szádelő (Fë)
Szakbény (Fë)
Szákszënd #
Szalánkemén (történelmi helység) (Dé)
Szalaszënd #
Szalkszentmárton
Szalmatërcs
Szalónakújtelek (Vv)
Száltelek (Er)
Szamosbecs
Szamosbërënce (Er)
Szamosdebrecën (Er)
Szamosfëricse (Er) #
Szamoshësdát (Er)
Szamosjenő (Er)
Szamoskér
Szamos mente (táj, az erdélyi Mezőség északi és nyugati szélén) (Er)
Szamosőrmező (Er)
Szamossósmező (Er)
Szamosszëg e
Szamosszentmiklós (Er)
Szamostelek (Er)
Szamostölgyes (Er)
Szamosudvarhely e (Er)
Szamosújvárnémëti (Er)
Szamosvërësmart (Er)
Szántótelek (Szántóhalomtanya, Buj)
Szarajëvó (Bosznia-Hërcëgovina)
Szárazberëk (Er)
Szárazberencs (Rásonysápberencs)
Szárazhëgy e (Fë)
Szárazhëgy e (Mu)
Száraznyírjes (Fë)
Szárazvölgy e (Fë)
Szárbërény (Vörösbërény)
Szárcsatelek (Dé)
Szárföld e
Szárgede (Szarvasgede)
Szárhëgy e (Er)
Szárhëgy e (Kőszárhëgy)
Szárliget
Szárújtelep (Szárliget)
Szarvasgede
Szarvaskend
Szarvasrét e (Ká)
Szászavinc (Er)
Szászberëk
Szászegërbëgy (Er)
Szászencs (Er) #
Szászerkëd (Er)
Szászfehérëgyháza (Er)
Szászfenes (Er)
Szászhërmány (Er)
Szászkërësztúr (Er)
Szászkézd (Er)
Szászkút-Vásárhely (Csán)
Szászlekënce (Er)
Szásznagyvesszős (Er)
Szásznyírës (Er)
Szászörményës (Er)
Szászpëlsőc (Fë)
Szászpéntëk (Er)
Szászrégën (Er)
Szászsebës (Er)
Szászszentgyörgy (Er)
Szászszentiván (Er)
Szászszentjakab (Er)
Szászszentlászló (Er)
Szásztelek (határrész, Hortobágy)
Szásztörpény (Er)
Szászvërësmart (Er)
Szászvessződ (Er)
Szászvesszős (Szásznagyvesszős) (Er)
Szászvölgy e (Er)
Szatmárcseke
Szatmárgörbed (Aranyosmëggyes) (Er)
Szatmárhëgy e (Er)
Szatmárnémëti (Er)
Szátulmárë (Csán)
Szávaszentdëmëtër (Dé)
Száztelek (Fë)
Szëbëd (Fë)
Szëbëdény (Szëbëdény-Bëcsó) (Fë)
Szëbëdény-Bëcsó (Bëcsószëbëdény) (Fë)
Szëbëdrázs (Szëbëd) (Fë)
Szëbëlléb (Fë)
Szëbën (Kisszëbën) (Fë)
Szëbën (Nagyszëbën) (Er)
Szëbëngálos (Er)
Szëbënin (Szëbëdény) (Fë)
Szëbënkákova (Er)
Szëbënrécse (Er)
Szëbën (vm., mëgye) (Er)
Szëbény
Szëbënye (Fulókércs)
Szëbërény
Széchënyitelep (Pestújhely) (Budapest)
Szécs (Er)
Szecse (Alsószecse, Fëlsőszecse) (Fë)
Szécsegrës (Fë)
Szëcsël (Er)
Szëcsëleváros (Négyfalu; Szacsëleváros) (Er)
Szécsënfalva (Dé)
Szécsénke
Szécsénke (Fë)
Szécsëny (Vasszécsëny)
Szécsény
Szécsényfëlfalu
Szécsényke (Ipolyszécsényke) (Fë)
Szécsiszentlászló (Mu)
Szécsisziget
Szécskërësztúr (Fë)
Szécsmező (Fë)
Szecső (Tápiószecső)
Szecsőd (Magyarszecsőd, Molnaszecsőd)
Szëcsuan (tartomány, Kína)
Szëcsuán (Szëcsuan)
Szëdërhát (Er)
Szëdërjes (Er)
Szëdërkény
Szëdërkénypuszta
Szëdërnye (Fë)
Szëdërnyék (Szëdërnye) (Fë)
Szëdikert (Fë)
Szëdlice (Fë)
Szëdlicsna (Vágszállás) (Fë)
Szëdliske (Telekháza) (Fë)
Szëdmërőc (Fë)
Szëdrës
Szëdrëske (Osztrozsnica) (Fë)
Szëged
Szëgëgyház (Szëghëgy) (Dé)
Szëgerdő
Szëgfalva (Szirb) (Er)
Szëghalom
Szëghëgy e (Dé)
Szëgi (Bodrogszëgi)
Szëgilong
Szëgvágás (Vörösvágás) (Fë)
Szëgvár
Szëgyësd (Er)
Szejkefürdő (Székëlyudvarhely) (Er)
Szék (Hargita) (Er)
Szék (Kolozs) (Er)
Székásbesenyő (Er)
Székásgyëpű (Er)
Székásvërësëgyháza (Er)
Szëkatura (Aranyosvágás) (Er)
Szëkcső (Dunaszëkcső, Kaposszëkcső) #
Szëkcsőalja (Fë) #
Székëly
Székëlyabod (Er)
Székëlyandrásfalva (Er)
Székëlybánja (várrom, Lécfalva) (Er)
Székëlybere (Er)
Székëlybëtlenfalva (Er)
Székëlyboldogasszonyfalva (Székëlyfalva) (Fë)
Székëlybós (Er)
Székëlybő (Er)
Székëlycsóka (Er)
Székëlydálya (Er)
Székëlydërzs (Er)
Székëlydobó (Er)
Székëlyfalva (Csán)
Székëlyfalva (Fë)
Székëlyfancsal (Er)
Székëlyföld e (táj, Erdély délkeleti része) (Er)
Székëlyföldvár (Er)
Székëlyhëgytanya (Er)
Székëlyhíd (Er)
Székëlyhidas (Er)
Székëlyhidegkút (Er)
Székëlyhódos (Er)
Székëlyjó (Er)
Székëlykakasd (Er)
Székëlykál (Er)
Székëlykërësztúr (Er)
Székëlykeve (Dé)
Székëlykocsárd (Er)
Székëly-kő (hëgy, Torockó) (Er)
Székëlykövesd (Er)
Székëlylengyelfalva (Er)
Székëlymagyaros (Er)
Székëlymoson (Er)
Székëlymuzsna (Er)
Székëlypálfalva (Er)
Székëlypetőfalva (Er)
Székëlysárd (Er)
Székëlysóspatak (Er)
Székëlyszabar
Székëlyszáldobos (Er)
Székëlyszállás (Er)
Székëlyszëg e (Székësút) (Er)
Székëlyszentërzsébët (Er)
Székëlyszentistván (Er)
Székëlyszentkirály (Er)
Székëlyszentlélëk (Er)
Székëlyszentmihály (Er)
Székëlyszentmiklós (Er)
Székëlyszenttamás (Er)
Székëlytámad (ëgykori vár, Székëlyudvarhely) (Er)
Székëlytamásfalva (Er)
Székëlytelek (Er)
Székëlytompa (Er)
Székëlytornyos (Er)
Székëlyudvarhely e (Er)
Székëlyuraly (Er)
Székëlyvaja (Er)
Székëlyvár (ëgykori vár, Székëly-kő, Torockó) (Er)
Székëlyvarság (Er)
Székëlyvásárhely e (Marosvásárhely) (Er)
Székëlyvécke (Er)
Székëlyzsombor (Er)
Szekeremb (Nagyág, Nozság) (Er)
Szekeremb-erdő (Nozság) (Er)
Szekeremb-hëgy e (Nozság) (Er)
Szekerény (Dé)
Szekeres (Kisszekeres, Nagyszekeres)
Szekerestanya (Er)
Szekerestörpény (Er)
Székës (Er)
Székësaranyág (Er)
Székësbánya (Dognácska) (Er)
Székësfehérvár
Székëshelyfalva (Székësaranyág) (Er)
Székësút (Er)
Szëkëtura (Szëkatúra) (Csán)
Szeklënce (Ká) #
Szekrényës (Szekrény-hëgy, Dömös)
Szekrény-hëgy e (Dömös)
Szëkszárd
Szëlc (Szelenc) (Fë)
Szelce (Szelcse) (Fë) #
Szelcepuszta (Szin) #
Szëlcs (Bakonyszücs)
Szëlcsány (Szolcsányka) (Fë)
Szelcse (Fë) #
Szélcsëndes-szigetëk e (Kis-Antillák, Atlanti-ócëán)
Szele (Mátraszele, Tápiószele)
Szëlëc (Háromszlécs) (Fë)
Szëlëc (Szőc)
Szelecsény (Szolcsány) (Fë)
Szelecske (Er)
Szelemën (Sljëmë, a Mëdvëdnica hëgység csúcsa) (Ho)
Szelemérës (Epërjes) (Ma)
Szelenc (Fë)
Szelëncehëgy e (MuH)
Szëlény (Fë) #
Szelepcsény (Fë)
Szélëskút (Fë)
Szélëslonka (Ká)
Szélësmező (Fë)
Szelëste
Szelëste (Fë)
Szélëstó (Sëlësztó) (Ká)
Szelëstyehuta (Alsóhuta) (Er)
Szëlëta-barlang (Lillafüred, Miskolc)
Szelevény
Szëlëzsény (Er)
Szëlëzsény (Fë)
Szélfelőli-szigetëk e (Kis-Antillák, Atlanti-ócëán)
Szeli (Alsószeli, Fëlsőszeli) (Fë)
Szelicse (Er)
Szëlidi-tó (Dunapataj)
Szëlim-barlang (Tatabánya)
Szëlincs (Fë) #
Szëlindëk (Er)
Szelistye (Hunyad) (Er)
Szelistye (Szëbën) (Er)
Szelistyora (Er)
Szellő
Szelmenc (Nagyszelmenc) (Fë)
Szëlnic (Szélnye) (Fë)
Szëlnice (Erdőszállás, Szénás) (Fë)
Szélnye (Fë)
Szelőce (Sókszelőce) (Fë)
Szelőcsény (Sókszelőce) (Fë)
Szélszëg e (Er)
Szëltërsz (Szëltërszfürdő) (Er)
Szëltërszfürdő (Szëltërsz) (Er)
Szëmcse (Irëgszëmcse)
Szëmcséd (Irëgszëmcse)
Szëmefa (erdő, Varga)
Szëmëlnye (Fë)
Szëmëly
Szëmënye
Szëmënyecsörnye (Csörnyeföld, Muraszëmënye)
Szëmëre
Szëmëréd (Alsószëmëréd, Fëlsőszëmëréd) (Fë)
Szëmërekő (Szmërëkova) (Ká)
Szëmërja (Sepsiszentgyörgy) (Er)
Szëmës (Fë)
Szëmës (Balatonszëmës, Pusztaszëmës)
Szemet (Fë) #
Szëmiluki-barlang (Szëlim-barlang)
Szemince (domb, Bodroghalász)
Szëmlak (Er)
Szëmlék (Szëmlak) (Er)
Szëmlőhëgy e (Budapest)
Szëmlőhëgyi-barlang (Budpest)
Szëmse (Sëmse) (Fë)
Szénástelek (Ká)
Szénaverős (Er)
Szénbányatelep (Tatabánya)
Szenc (Fë)
Szencse (Fë)
Szencsëd (Er) #
Szënd (Rakacaszënd, Szákszënd, Szalaszënd) #
Szëndehely e
Szëndelak (Er)
Szendrő
Szendrő (Szerbia)
Szendrőlád
Szendulén (Csán)
Szënëgál (ország)
Szénégető (Alsószénégető, Fëlsőszénégető) (Vv)
Szenesfalu (Er)
Szëngyël (Erdőszëngyël, Mezőszëngyël) (Er)
Szënice (Fë)
Szenke (Gögő-Szenke vízfolyás)
Szenkërëszt (MuH)
Szënna
Szënta
Szentábrahám (Er)
Szentadorján (Lispeszentadorján)
Szentadriánmártír (Mártély)
Szentágota (Er)
Szentandrás (Hunyad) (Er)
Szentandrás (Tëmës) (Er)
Szentandrás (Fë)
Szentandráspáh (Hévízszentandrás, Hévíz)
Szentandrásúr (Ëgyházfa) (Fë)
Szentanna (Fë)
Szent Anna-tó (Er)
Szentantal (Csán)
Szentantal (Fë)
Szentantalfa
Szentbalázs
Szentbékkálla
Szentbenedëk (Er)
Szentbenedëkkál (Szentbékkálla)
Szent Bërnát-hágó (Nyugati-Alpok)
Szentbibor (Mu)
Szentborbála (Dé)
Szentborbála (Borbála, határrész, Zámoly )
Szentborbás
Szentdëmëtër (Dé)
Szentdëmëtër (Er)
Szentdénës
Szentdomokos (Csíkszentdomokos) (Er)
Szentdomonkos (Tarnalelesz)
Szente
Szentegát
Szentegyëd (Vasasszentegyëd) (Er)
Szentegyëdpuszta (Almamellék)
Szentëgyháza (Er)
Szentëgyházasfalu (Er)
Szentelek (Vv)
Szentendre
Szentendrei-sziget (Duna)
Szentërzsébët (Er)
Szentërzsébët (Nagyszëbën) (Er)
Szentërzsébëthëgy e (Zalaegërszëg)
Szentës
Szentës (Fë)
Szentëske (Fë)
Szentetornya (Orosháza)
Szentfábiánsebëstyénszállása (Fábiánsebëstyén)
Szentföld e (Izraël, Palësztina)
Szentföld e (táj, Háromszék északi része) (Er)
Szentföld e (táj, a Nyárád mente része, Mikháza környéke) (Er)
Szentfülöp (Dé)
Szentgál
Szentgálosiván (Királyëgyháza)
Szentgáloskér
Szentgërice (Er)
Szentgotthárd
Szent Gotthárd-hágó (Nyugati-Alpok)
Szentgrót (Némëtszentgrót) (Vv)
Szentgrót (Zalaszentgrót)
Szentgyörgy (Fë)
Szentgyörgy (Hajós)
Szentgyörgyábrány (Nyírábrány)
Szentgyörgypuszta (Hajdúszentgyörgy)
Szentgyörgytanya (Er)
Szentgyörgyújtelep (Fë)
Szentgyörgyválya (Er)
Szentgyörgyvár
Szentgyörgyvölgy e
Szentharaszt (Fë)
Szentháromság (Er)
Szenthubërt (Dé)
Szentilona (MuH)
Szent Ilona (sziget) (Atlanti-ócëán)
Szentimre (Tiszaszentimre)
Szentimre (Hëgyközszentimre, Nyárádszentimre) (Er)
Szentimre (Mátraszentimre, Pestszentimre, Soltszentimre, Tiszaszentimre)
Szentimre (Radácsszentimre, Sárosszentimre) (Fë)
Szentimrefalva
Szentimrefürdő (Er)
Szentistván
Szentistvánbaksa
Szentistvánfalva (Fë)
Szentistvánkút (Fë)
Szentistvánlak (Bödeháza)
Szentistvánpatak (Fë)
Szentistvánpuszta (Bordos) (Er)
Szentiván (Fë)
Szentivánboca (Boca) (Fë)
Szentivánfa (Uraiújfalu)
Szentivánlaborfalva (Er)
Szentivánsziget (Tiszasziget)
Szentivány (Kebeleszentivány, Vajdaszentivány) (Er)
Szentjakab (Hëgyhátszentjakab, Tornaszentjakab, Zagyvaszentjakab, Zalaszentjakab)
Szentjakab (Mezőszentjakab, Szászszentjakab) (Er)
Szentjakabfa
Szentjakabfalva (Fë)
Szentjános (Csán)
Szentjános (Dé)
Szentjános (Biharszentjános) (Er)
Szentjános (Morvaszentjános) (Fë)
Szentjános (Mosonszentjános, Nagyszentjános, Öregszentjános)
Szentjánosfalva (Szentjánoshëgy) (Er)
Szentjánosháza (Fë)
Szentjánoshëgy e (Er)
Szentjëromos (Csán)
Szentjobb (Er)
Szentjózsëf (Er)
Szentkatalin
Szentkatolna (Er)
Szentkatolnadorna (Er)
Szentkërëszt (Liptó) (Fë)
Szentkërëszt (Sáros) (Fë)
Szentkërëszt (Garamszentkërëszt, Vágszentkërëszt)
Szentkërëszt-hëgység (Lengyel-középhëgység)
Szentkirály
Szentkirály (Szombathely)
Szentkirály (Er)
Szentkirályszabadja
Szentkorin (Kiskerény) (Fë)
Szentkozmadombja
Szentkút (Vv)
Szentkút (Mátraverebély)
Szentlászló
Szentlászló (Mu)
Szentlászló (Szla) (Ho)
Szentlászló bányája (fürdője) (Püspökfürdő) (Er)
Szent László-víz e (patak, Bicske)
Szentlázár (Er)
Szentlëányfalva (Er)
Szentlélëk (Er)
Szentléránt (Sorkifalud)
Szentliszló
Szentlőrinc
Szentlőrincke (Fë)
Szentlőrinc (Er)
Szent Lőrinc-folyó (Kanada)
Szentlőrinckáta
Szentlőrincke (Fë)
Szentmargaréta (Szentmargitbánya) (Vv)
Szentmargita (Er)
Szentmargitbánya (Vv)
Szentmargitfalva
Szentmargithëgy e (Muraszentmárton) (MuH)
Szentmária (Liptó) (Fë)
Szentmária (Turóc) (Fë)
Szentmária (Zëmplén) (Fë)
Szentmária (Szocóc) (Fë)
Szentmáriafölde (Fë)
Szentmárkúrföld e (Szentpétërúr)
Szentmárton (Er)
Szentmárton (Fë)
Szentmártonfalva (Rábaszentmárton)
Szentmárton fürdőbányája (Félixfürdő) (Er)
Szentmártonkáta
Szentmártonmacskás (Er)
Szentmáté (Er)
Szentmátyás (Kuzma) (Mu)
Szentmihály (Maros) (Er)
Szentmihály (Torda) (Er)
Szentmihály (Fë)
Szent Mihály-domb (Vonyarcvashëgy)
Szentmihályfa (Fë)
Szentmihályfalva (Fë)
Szent Mihály-hëgy e (Börzsöny hëgység)
Szentmihálykörtvélyës (Ká)
Szentmihálypuszta (Adony)
Szentmihálytelek (Szëged)
Szentmihályúr (Fë)
Szentmiklós (Ká)
Szentmiklósfa (Pápoc)
Szentmiklósteleke (Miklóstelke) (Er)
Szentmiklósvölgye (Fë)
Szentmindszent (Le)
Szentodorfalva (Odor-hëgy) (Bükkzsérc)
Szentorbánhëgy e (Stridóvár) (MuH)
Szentpál (Er)
Szentpál (Dunaszentpál, Porrogszentpál, Somogyszentpál, Zselicszentpál)
Szentpál (Homoródszentpál, Kerelőszentpál, Magyarszentpál) (Er)
Szentpál (Szepesszentpál) (Fë)
Szentpálvölgy e (Zselicszentpál)
Szentpétër (Csán)
Szentpétër (Komárom) (Fë)
Szentpétër (Liptó) (Fë)
Szentpétërfa
Szentpétërfalva (Hunyad) (Er)
Szentpétërfalva (Szilágy) (Er)
Szentpétërfölde
Szentpétërszëg e
Szentpétërúr
Szentpétërvár (Oroszország)
Szentpétërvölgy e (Maros) (Er)
Szentpétërvölgy e (Torda) (Er)
Szentrontás (Szentháromság) (Er)
Szentsebëstyén (Mu)
Szentsimon (Ózd)
Szentsimonúr (Szentpétërúr)
Szenttamás (Dé)
Szent Tamás-hëgy e (Mád)
Szenttornya (Pusztaszenttornya, Orosháza)
Szenttrinitás (Szentháromság) (Er)
Szentüsa (Szencse) (Fë)
Szenyér
Szennyespuszta (Szabadságtelep)
Szepes (határrész, Debrecën)
Szepesalmás (Fë)
Szepesapátka (Fë)
Szepesárki (Fë)
Szepesbéla (Fë)
Szepesdaróc (Fë)
Szepesedelény (Fë)
Szepesi-Magura (hëgység) (Fë)
Szepesgyőrke (Fë)
Szepeshely e (Fë)
Szepesjakabfalva (Fë)
Szepesjánosfalva (Fë)
Szepeskárolyfalva (Fë)
Szepeskörtvélyës (Fë)
Szepesmátyásfalva (Fë)
Szepesmindszent (Fë)
Szepesnádasd (Fë)
Szepesófalu (Fë)
Szepesolaszi (Fë)
Szepespatak (Fë)
Szepesremëte (Fë)
Szepesrét e (Fë)
Szepesség (táj, történelmi terület, medënce a Magas-Tátrától keletre) (Fë)
Szepessümeg (Fë)
Szepesszentgál (Fë)
Szepesszentgyörgy (Fë)
Szepesszentlőrinc (Fë)
Szepesszentpál (Fë)
Szepesszombat (Poprád) (Fë)
Szepestamásfalva (Fë)
Szepestapolca (Fë)
Szepestótfalu (Fë)
Szepestölgyes (Fë)
Szepesudvard (Fë)
Szepesváralja (Fë)
Szepes (vm.) (Fë)
Szepesvéghely e (Fë)
Szëpëtk (Pókaszëpëtk)
Szepetnek
Szepëzd (Balatonszepëzd)
Széphëgy e (Széphalom, Sátoraljaújhely)
Széphely e (Er)
Szépkënyerűszentmárton (Er)
Széples (Ciblës, hëgység) (Er)
Szépliget (Dé)
Szépmező (Er)
Szépmező (táj, Sepsiszentgyörgy közelében) (Er)
Szépnyír (Er)
Széprét e (Fë)
Szepsi (Fë)
Széptelep (Er)
Szëptëncújfalu (Fë)
Szépvíz e (Er)
Szër (Pusztaszër)
Szér (Er)
Szërászló (Bárdudvarnok)
Szëráta (Csán)
Szerb (Er)
Szërbanëst (Csán)
Szerbaradác (Dé)
Szerbcsernye (Dé) #
Szerbëk (Csán)
Szerbelemér (Dé)
Szerbësd (Er)
Szerbfalva (Szirb) (Er)
Szerbia (ország)
Szerbittebe (Dé)
Szerbkërësztúr (Dé)
Szerbklári (Dé)
Szerbőc (Dé)
Szerbszentmárton (Er)
Szërdahely e (Er)
Szërdahely e (Mu)
Szërëcël (Csán)
Szerecsëny
Szered (Fë)
Szërëda (Csíkszërëda, Nyárádszërëda) (Er)
Szërëdaszentanna (Nyárádszentanna) (Er)
Szërëdöc (Szófia) (Bulgária)
Szerednye (Ká)
Szërëka (Er)
Szerelmes (Fë)
Szërëmle #
Szërémség (történelmi terület) (Dé)
Szërém (vm.) (Szerbia és Ho)
Szërëncs
Szërëncsfalva (Ká)
Szërëncs-patak (Hejce)
Szerep
Szeret (folyó) (Csán)
Szeretfalva (Er)
Szerettere (Mezőség) (Csán)
Szërëtva (Kisszërëtva, Nagyszërëtva) (Fë)
Szeretvásár (Csán)
Szërfalva (Er)
Szërgény
Szërhásháza (Fertőd)
Szërkövek (sziklafal, Dobogókő)
Szërnye (Ká) #
Szërnye (vízfolyás, Csaronda folyó) #
Szërnye (táj, Berëg mëgyében) (Ká) #
Szërnyehát (Ká) #
Szërnye-mocsár (táj, Szërnye, Berëg mëgyében) (Ká) #
Szërvësd (Er)
Szëszcsor (Er)
Szëszta (Fë)
Szete (Fë)
Szeucsëst (Csán) #
Szëvësztrény (Er)
Szibiël (Er)
Sziëlnic (Fë)
Sziget (Gelsesziget, Őrisziget, Szécsisziget, Szigetvár)
Sziget (Máramarossziget) (Er)
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetfalu (Er)
Szigethalom
Szigetköz (táj, más névën Kis-Csallóköz, a Duna és Mosoni-Duna között)
Szigetmonostor
Szigetor (Hajdúböszörmény)
Szigetség (Csepel-sziget, Szentendrei-sziget)
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Szigetvár
Szigliget
Szihëlnë (Fë)
Szikësfalu (Er)
Szikince-patak (Garam folyó) (Fë)
Sziklavárhely e (Fë)
Szil
Szilágycseh (Er)
Szilágycserës (Er)
Szilágyegërbëgy (Er)
Szilágyerkëd (Er)
Szilágyfőkërësztúr (Er)
Szilágyitelep (Szigethalom)
Szilágykövesd (Er)
Szilágynyírës (Er)
Szilágypaptelek (Er)
Szilágypér (Er)
Szilágyperecsën (Er)
Szilágyszëg e (Er)
Szilágyszentkirály (Er)
Szilágysziget (Er)
Szilasliget (Kerepës, Kerepëstarcsa)
Szilberëk (Dé)
Szilice (Fë)
Szilistye (Csán)
Szilistye (Szelëste) (Fë)
Szilkerék (Er)
Szilváshely e (Er)
Szilvásszentmárton
Szin
Szind (Er)
Szineke (Er)
Szinérszëg e (Er)
Szinësemajor (Szombathely)
Szinëvér (Alsószinëvér, Fëlsőszinëvér) (Ká)
Szinice (Er)
Szinnamező (Fë)
Szinpetri
Szinte (Er)
Szinye (patak, Hërnád) (Fë)
Szinye (Fë)
Szinyefő (Fë)
Szinyelipóc (Fë)
Szinyér (Fë)
Szinyeújfalu (Fë)
Szirb (Er)
Szirk (Fë)
Szirmabesenyő
Szirtës (Sztrihóc) (Fë)
Sziszëk (Szla) (Ho)
Szitnice (Szikince-patak) (Fë)
Szitnyaliget (Fë)
Szklënófürdő (Fë)
Szmërëkova (Szëmërekő) (Ká)
Szmrëcsán (Fë)
Szmrëcsány (Szmrëcsán) (Fë)
Szocsëd (Er)
Szokërnica (Ká)
Szolgaëgyháza (Szabadëgyháza)
Szombathely e
Szombattelke (Erdőszombattelke, Mezőszombattelke) (Er)
Szomotorvécse (Fë)
Szoporhetye (Alszopor)
Szótelke (Er)
Szóvárhëgy e (Er)
Szőce
Sződëmëtër (Er)
Sződliget
Szöged (Sajószöged)
Szögerdő (Szëgerdő)
Szögliget
Szőgye
Szőgyén (Fë)
Szőke
Szőke-bikk (Mátra)
Szőkéd
Szőkedëncs #
Szőkefalva (Er)
Szőke-forrás völgye (Dobogókő)
Szőkehalom (Székkutas)
Szőke-hëgy e (Pusztavám)
Szőkepuszta
Szőke-sziget (határrész, Püspökladány)
Szölled (Hërnádvécse)
Szőlőhëgy e (Csán)
Szőlősegrës (Ká)
Szőlőshëgy e (Dé)
Szőlőske (Fë)
Szőlőssérsëk (Sérsëkszőlős)
Szörcse (Er)
Szőreg (Szëged)
Szörény
Szöszle (határrész, Somogysárd)
Szövén (Csán)
Szövérd (Er)
Szrnyacë (Fë)
Sztancsësd (Er)
Sztancsësdohába (Er)
Sztankahërmány (Fë)
Sztëlin-patak (Szentendre)
Sztëuniadűlő (Er)
Sztojënyásza (Er)
Sztracëna (Fë)
Sztrëcsény (Fë)
Sztrëgonya (Er)
Sztrëgova (Alsósztrëgova, Fëlsősztrëgova) (Fë)
Sztrëttye (Er)
Sztrigy (patak) (Er)
Sztricë (Kissztricë, Nagysztricë; Sándori) (Fë)
Sztrigyszentgyörgy (Er)
Szúcsgyërtyános (Fë)
Szuëz (Ëgyiptom)
Szuëzi-csatorna (Ëgyiptom)
Szúliget (Er)
Szunyogszék (Er)
Szusanovëc (Sziklás) (Er)
Szuszëk (Dé)
Szuszëny (Er)
Szülleölle (Harta)
Szürnyeg (Fë)
Szürte (Ká)
Szvit (Fë)

T

Tagadómëdgyes (Er)
Tajgëtosz (hëgység, Görögország)
Tajmiri (Dolgan) Nyënyëcföld e (autonóm körzet, Oroszország)
Tajpëj (Tajvan)
Taktakenéz
Tamasësd (Er)
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióhalësz (Tápiószőlős)
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Táplánszentkërëszt
Tapolybesztërce (Fë)
Tapolyhërmány (Fë)
Tapolyizsép (Fë)
Tapolylengyel (Fë)
Tapolymëggyes (Fë)
Tapolynémëtfalu (Fë)
Tápszentmiklós
Tarcaszentpétër (Fë)
Tardoskedd (Fë)
Tarhëgy e (Fë)
Tarnalelesz
Tarnaszentmária
Tarnaszentmiklós
Tárnokszentgyörgy (Er)
Taródcsëncs (Némëtcsëncs) (Vv) #
Tasnádmalomszëg e (Er)
Tatarësd (Hunyad) (Er)
Tatarësd (Hunyad) (Er)
Tatárszentgyörgy
Tátrafüred (Fë)
Tavarnamező (Fë)
Tebepuszta (Répáshuta)
Tëckán (Csán)
Tegënye (Pálóc) (Fë)
Tégláskert (Debrecën)
Tegzësborfő (Borfő) (Fë)
Tegye-víz e (a Hajagos patak mellékvize, Somló hëgy)
Tëhány (Hërnádtihany) (Fë)
Tehéntánc (határrész, Gyöngyöspata)
Tëhërán (Irán)
Tejed (Lidértejed) (Fë)
Tejes (Tésfalu) (Er)
Tejfalu (Fë)
Tejfalubucsuháza (Tejfalu) (Fë)
Tejfalusziget (Dunakiliti)
Teke (Er)
Tekeháza (Ká)
Tekenős (határrész, Fony)
Tekënye (Zalaszentgrót)
Tekeres (Orfű)
Tekerő (Er)
Tekerőpatak (Er)
Tékës
Tekeújfalu (Er)
Tëklafalu
Tëkucs (Csán)
Tël-Aviv (Izraël)
Tëlcs (Er)
Tëlëcska (táj, a Bácskában) (Dé)
Telegd (Mezőtelegd) (Er)
Telegér (Szőkéd)
Telek (Er)
Telek (Alsótelek, Fëlsőtelek, Marostelek) (Er)
Telekës
Telekfalva (Er)
Telekfarka (Er)
Telekgërëndás
Telekháza (Fë)
Telekháza (Egyek)
Teleki
Telekirécse (Er)
Teleki-vulkán (Afrika, Kënya)
Tëlëormán (mëgye) (Ro)
Telep (Fë)
Telepóc (Fë)
Telesény (Er)
Tëlgárt (Garamfő) (Fë)
Télizöldes (Csabdi)
Telkësd (Er)
Telki
Telkibánya
Temënceszél (határrész, Kémës)
Tëmërës (Er)
Tëmërin (Dé) #
Tëmës (folyó) (Er)
Tëmës (Divéktëmës) (Fë)
Tëmësbërény (Er)
Tëmësbökény (Er)
Tëmëscsërna (Er)
Tëmësd (Er)
Tëmësdoboz (Er)
Tëmësfalva (Er)
Tëmësforgács (Er)
Tëmësfő (Er)
Tëmësfüves (Er)
Tëmësfűzkút (Er)
Tëmësgyarmat (Er)
Tëmëshidegkút (Er)
Tëmëshódos (Er)
Tëmësillésd (Er)
Tëmësjenő (Er)
Tëmëskalácsa (Er)
Tëmëskenéz (Er)
Tëmëskërësztës (Er)
Tëmëskirályfalva (Er)
Tëmëskomját (Er)
Tëmëskovácsi (Er)
Tëmëskövesd (Er)
Tëmësköz (táj, a Maros, a Tisza és a Duna között a Bánságban) (Er)
Tëmëskubin (Keve) (Dé)
Tëmëskutas (Dé)
Tëmësliget (Er)
Tëmësmiklós (Dé)
Tëmësmóra (Er)
Tëmësmurány (Er)
Tëmësnagyfalu (Er)
Tëmësőr (Dé)
Tëmëspaulis (Dé)
Tëmëspétërfalva (Tëmëspétëri) (Er)
Tëmëspétëri (Er)
Tëmësrékas (Er)
Tëmësremëte (Er)
Tëmësság (Er)
Tëmësszécsény (Er)
Tëmësszékás (Er)
Tëmëssziget (Dé)
Tëmësszlatina (Er)
Tëmësszőlős (Dé)
Tëmësújfalu (Er)
Tëmësújlak (Er)
Tëmësújnép (Er)
Tëmësvajkóc (Dé)
Tëmësvár (Er)
Tëmësváralja (Dé)
Tëmës (folyó)
Tëmës (vm., mëgye) (Er)
Tëmësvölgye (Er)
Tëmësvukovár (Er)
Temetvény (Fë)
Templomfalva (Csán)
Templom-tisztás (Velëncei-tó)
Temze (folyó, Nagy-Britannia)
Tengëlic
Tengërën (Tengëri)
Tengëri
Tëngiz (Kazahsztán)
Tengőd
Tënk
Tënke (Er)
Tënkefürdő (Er)
Tënkegörbed (Er)
Tënkemocsár (Er)
Tenkës (hëgy, Villányi-hëgység)
Tënkeszéplak (Er)
Tenyő (Tiszatenyő)
Tényőhëgy e (Tényő)
Tépe
Tepecs-árok (Érd)
Tepke (Pásztó)
Tëpla (Liptótëpla, Trëncséntëpla, Vághéve) (Fë)
Tëplafő (Fë)
Tëplic (Stubnyafürdő, Trëncséntëplic) (Fë)
Tëplicska (Fë)
Tërbëgëc (Fë)
Tërbëléd (Fë)
Tërbëte (hëgy, Meszes) (Er)
Tërbëte (Vágtërbëte) (Fë)
Tërbók (Fë)
Tërbő (Fë)
Tërcs (Szalmatërcs)
Terebës (Csán) #
Terebës (Bisztraterebës, Krasznaterebës, Túrterebës) (Er) #
Terebës (Kisterebës, Tőketerebës) (Fë) #
Terebësfejérpatak (Ká) #
Terebëzdpuszta (Böhönye)
Tërëblye (patak, Ronyva folyó) (Fë)
Tërëbő (Fë)
Terecsëny (Almamellék)
Terecső (Terecsëny)
Tërëgova (Er)
Terehalom (határrész, Szëged)
Terehëgy e (Harkány)
Tërëk (folyó, Kaszpi-tengër)
Terëm
Terëmës (Tormos) (Fë)
Terëmi (Er)
Terëmiújfalu (Er)
Terény
Terény (Fë)
Tërënye (Homoktërënye, Kistërënye)
Terep (Er)
Teresëlpatak (Ká)
Tërëske
Tërëstyénfa (Jákfa)
Tërëstyénfalva (Fë)
Tërësztënye #
Tërgënye (Fë)
Tërhely e (Fë) #
Terje (Er)
Terjékfalva (Fë)
Tërkucatelep (Er)
Tërlény (Fë)
Tërnáva (Er)
Tërnye (Zólyomtërnye) (Fë)
Tërnyei-víz e (Balpataka) (Fë)
Tërpény (Szásztörpény) (Er)
Tërpény (Fë)
Terpës #
Tés
Tésënfa
Tésëny
Tëskánd
Tësmag (Fë)
Tësna (Csán)
Tesöld (Er)
Testhalom (Ópusztaszër)
Tëszér (Fë)
Tét
Tetemvár (hëgy, Egër)
Tetes (határrész, Tiszavalkó)
Tetétlen
Tëtreh (Alsódëtrëhëm) (Er)
Tétszentkút
Tettye (fënnsík, Pécs)
Tevel
Tibët (Kína) (ország)
Tihanyrév e
Tild (Fë)
Tilicske (Er)
Tinnye
Tirëuházcsoport (Er)
Tiribëspuszta (Nagybátony)
Tiszaágtelek (Ká)
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd #
Tisza—Bodrog köze (táj, más névën Bodrogköz)
Tiszabökény (Ká)
Tiszacsécse
Tiszacsëge
Tiszacsermely
Tiszacsërnyő (Fë)
Tiszadërzs
Tiszaëszlár
Tiszafejérëgyház (Ká)
Tiszafüred
Tiszagyënda
Tiszahëgyës (Dé)
Tiszahetény (Csëpe) (Ká)
Tiszajenő
Tiszakécske
Tiszakerecsëny
Tiszakërësztúr (Ká)
Tiszakeszi
Tisza mente (táj, Ada és Zënta vidéke) (Dé)
Tiszaörvény (Tiszafüred)
Tiszapétërfalva (Ká)
Tiszaszëdërkény (Lëninváros, Tiszaújváros)
Tiszaszentimre
Tiszaszentmárton
Tiszaszentmiklós (Dé)
Tiszasziget
Tiszatelek
Tiszatenyő
Tiszaújhely e (Ká)
Tiszavërësmart (Er)
Tiszavid
Tiszëst (Csán)
Tiszëuházcsoport (Er)
Tisztaberëk
Titël (Dé)
Titokvölgy e (Ká)
Tizënháromváros (Sárvár)
Tizsény (Fë)
Tizsitë (Fë)
Tódëbrő (Aldëbrő, Tófalu)
Tófej
Tófenék (határrész, Bicske)
Tokëlau (szigetëk; Ócëánia; Új-Zéland
Tolësën (Er)
Tolnanémedi
Tomësd (Er)
Tomnatëk (Er)
Topaszentkirály (Er)
Tordaegrës (Er)
Tordaméc (Fë)
Tordaszelëste (Er)
Tordaszentlászló (Er)
Tormafölde
Tormáskert (Fë)
Tormásliget
Tormáskölesd (Kölesd)
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Tornyiszentmiklós
Tornyosnémëti
Torockógyërtyános (Er)
Torockószentgyörgy (Er)
Torontáldinnyés (Er)
Torontálgyülvész (Er)
Torontálkërësztës (Er)
Torontálsziget (Dé)
Torontálvásárhely e (Dé)
Tósokbërénd (Bërénd, Ajka)
Tószëg e
Tószëg e (Dé)
Tótbánhëgyës (Nagybánhëgyës)
Tótëgyháza (Dunaëgyháza)
Totësd (Er)
Tóthëgymëg (Magyarhëgymëg) (Fë)
Tótkelecsény (Fë)
Tótkërësztúr (Mu)
Tótkërësztúr (Magyarkërësztúr)
Tótkeszi (Magyarkeszi)
Tótmëgyer (Fë)
Tótpëlsőc (Fë)
Tótselymës (Fë)
Tótszentgyörgy
Tótszentmárton
Tótszentpál (Somogyszentpál)
Tótszërdahely e
Tóttelek (Hëgyköztóttelek) (Er)
Tóttelke (Er)
Tótülése (Tajti) (Fë)
Töböréte (Hëgyéte) (Fë)
Tőke (Nagytőke)
Tőkefalva (Er)
Tőke-föld e (határrész, Lovasbërény)
Tőkepataka (Er)
Tőkés (Er)
Tőkés (Fë)
Tőketerebës (Fë) #
Tölgyed (Fë)
Tölgyes (Ipolytölgyes)
Tölgyes (Máriatölgyes) (Fë)
Tölgyesalja (Fë)
Tölgyeshëgy e (Fë)
Tölgyesi-szoros (Er)
Töltszék (Fë)
Tömörkény
Tőnye (Tőnyeistál) (Fë)
Tőnyeistál (Fë)
Tördemëc (Miklóshalma) (Er)
Tördemic (Balatontördemic)
Tördemic (Féltorony) (Vv)
Töre (Fë)
Töreki
Törekpuszta (Nemësvita)
Tőrés (Fë)
Tőrincs (Fë)
Töröcske (Kaposvár)
Törökbecse (Dé)
Törökszentmiklós
Törösznek (erdő, Pördefölde)
Törpefalva (Er)
Törtel
Tőserdő (Lakitelek)
Tövis (Er)
Tőzeggyármajor
Tőzmiske (Er)
Trëbëte (Vágtërbëte) (Fë)
Trëbusafejérpatak (Terebësfejérpatak) (Ká)
Trëncsén (Fë)
Trëncsén (vm.) (Fë)
Trëncsénfogas (Fë)
Trëncsénhosszúmező (Fë)
Trëncsénjánosi (Fë)
Trëncsénkopár (Fë)
Trëncsénkutas (Fë)
Trëncsénmakó (Fë)
Trëncsénpétëri (Fë)
Trëncsénpüspöki (Fë)
Trëncsénrákó (Fë)
Trëncsénselmec (Fë)
Trëncséntëplic (Fë)
Trëncséntölgyes (Fë)
Trëncsénzávod (Fë)
Trësztia (Er)
Tribëcs (hëgység) (Fë)
Trieszt (olaszul: Trieste; ejtsd: Triesztë) (Olaszország)
Trizs
Trsztëna (Fë)
Tubës (hëgy) (Pécs)
Túlanagyágtelep (Ká)
Turcsëk (Fë)
Turjamező (Turjapolëna) (Ká)
Turjapolëna (Turjamező) (Ká)
Turjaremëte (Ká)
Turjasebës (Turjabisztra) (Ká)
Turkësztán (Közép-Ázsia)
Túrkeve
Túrmező (történelmi táj) (Ho)
Túrmező (Fë)
Turócbesztërce (Fë)
Turócdivék (Fë)
Turócerdőd (Fë)
Turócjëszënő (Fë)
Turóckelemënfalva (Fë)
Turócliget (Fë)
Turócmëggyes (Fë)
Turócménës (Fë)
Turócnádasér (Fë)
Turócnémëti (Fë)
Turócremëte (Fë)
Turócszentgyörgy (Fë)
Turócszentmárton (Fë)
Turócszentmihály (Fë)
Turócszentpétër (Fë)
Turóctölgyes (Fë)
Túrréte (Fë)
Túrréte (Tura)
Túrricse
Túrterebës (Er) #
Túrterebësszőlőhëgy e (Er) #
Turturëst (Csán)
Turzóvölgy e (MuH)
Tuszatelke (Er)
Tuzsér
Tündérës (Dé)
Tündér-hëgy e (Budapest)
Türe (Er)
Türje
Türkmënisztán (ország)
Tüses (hëgy, Bakony)
Tüske (Dombóvár)
Tüskés (Fë)
Tüskeszentgyörgy (MuH)
Tüskeszentpétër (Zalaszentgrót)
Tüskeszër (Mu)
Tüskevár
Tűzköves (Miskolc)

TY

Tyapëssó (Fë)
Tyej (Er)
Tyiszelice (Er)
Tyiulësd (Er)
Tyúkszër (Csán)

U, Ú

Ubrëzs (Fë)
Udvarhely e (Sajóudvarhely, Szamosudvarhely, Székëlyudvarhely, Vámosudvarhely) (Er)
Udvarhely e (Somogyudvarhely)
Udvarhely e (vm.) (Er)
Udvarhelyszék (történelmi terület) (Er)
Udvarnoktëszér (Hontudvarnok) (Fë)
Újasszonyrét e (Er)
Újbárësd (Er)
Újberki (Er)
Újbesenyő (Er)
Újbesztërce (Fë)
Újbëzdán (Dé)
Újdrégëly (Drégëlypalánk)
Újëgyház (Er)
Újfegyvernek (Er) #
Újfehértó
Újfény (Dé)
Újfény (Dé)
Új-Hëbridák (Mëlanézia, Ócëánia)
Újhëgy e (Csán)
Újhëgy e (MuH)
Újhëgy e (Vv)
Újhely e (Er)
Újhely e (Fë)
Újhely e (Balatonújhely, Pestújhely, Sátoraljaújhely)
Újhely e (Bécsújhely, Némëtújhely) (Au)
Újhely e (Kiszucaújhely, Vágújhely) (Fë)
Újhely e (Tiszaújhely) (Ká)
Újhelyjóka (Fë)
Újhelymogyoród (Fë)
Újhelyszabadi (Fë)
Újirëg
Újjózsëffalva (Er)
Új-Kalëdónia (Ócëánia)
Újkaránsebës (Er)
Újkécske (Tiszakécske)
Újkëlcse (Fë)
Újkemënce (Ká)
Újkenéz
Újkér
Újklënóc (Nyárasdomb) (Ká)
Újkökényës (Mu)
Újkörtvélyës (Vv)
Újlengyel
Újmëgyer (Újpest, Budapest)
Új-Mëxikó (szövetségi állam, Amërikai Ëgyesült Államok)
Újmindszent (Bogádmindszent)
Újnémët (Er)
Újpécs (Er)
Újpest (Budapest)
Újpetend (Fë) #
Újpetre
Újrekecsin (Csán)
Újsástelek (Er)
Újszëged (Szëged)
Újszék (Fë)
Újszékëly (Er)
Újszëmëre (Ká)
Újszentanna (Er)
Újszentës (Er)
Újszentgyörgy
Újszentiván
Újszentmargita
Újszentpétër (Er)
Újtelek
Újtelek (Vv)
Újtelep (Vv)
Újtelep (Szárliget)
Újterebës (Le) #
Újtölgyes (Fë)
Újtölgyes (Mu)
Újülés (Fë)
Újvërbász (Dé)
Újvërbász (Dé)
Újvidék (Dé)
Újvíz e (Fë)
Ullyës (Er) #
Ungcsepely (Nagykapos) (Fë)
Ungcsërtész (Ká)
Unggesztënyés (Iglinc) (Ká)
Unghosszúmező (Ká)
Ungpétëri (Ungpëtróc) (Fë)
Ungpëtróc (Ungpétëri) (Fë)
Ungszënna (Fë)
Ungtölgyes (Ká)
Uricsë (Er)
Úriszék (Mu)
Úriszentiván (Dé)
Úrmező (Ká)
Urszujatelep (Er)
Úrvölgy e (Fë)
Úszpëklény (Fë)
Usztyë (Fë)
Utëkács (Fë)
Uzdiszentgyörgy (Er)
Uzdiszentpétër (Er)
Úzmező (Csán)
Úzvölgy e (Er)

Ü, Ű

Ülke (Er)
Üllés
Ünőmező (Er)
Üreg (Fë) #
Ürge-hëgy e (Kistápé, Bikács)
Ürgetag (Ürgeteg) (Er)
Ürgeteg (Er)
Üregvárpuszta (Szakály) #
Ürmény (Fë)
Üvegcsűr (Görgényüvegcsűr) (Er)
Üvër-tető (hëgy, Iszló) (Er) #
Üzbég (Fë)
Üzbëgisztán (ország)

V

Vácegrës
Vácszentlászló
Vadaskert (Gyermëly)
Vadkert (Érsëkvadkert, Soltvadkert)
Vadverëm (Er)
Vágbesztërce (Fë)
Vágdëbrőd (Fë)
Vágëgyháza (Fë)
Vágerdőalja (Fë)
Vágfüzes (Fë)
Vághëgy e (Fë)
Vághëgyës (Fë)
Vághéve (Fë)
Vágkelecsény (Fë)
Vágkërësztúr (Fë)
Vágköre (Fë)
Vágmedënce (Fë)
Vágmélyesd (Nagybiccse) (Fë)
Vágnëdëc (Fë)
Vágsellye (Fë)
Vágszentkërëszt (Fë)
Vágszentpétër (Fë)
Vágtëpla (Vághéve) (Fë)
Vágtërbëte (Fë)
Vágújhely e (Fë)
Vágvecse (Fë)
Vágzsámbokrét e (Fë)
Vajdarécse (Er)
Vajdaszëg e (Er)
Vajdaszentivány (Er)
Vajdaszër (Vajdaszentivány) (Er)
Vajdëj (Hunyad) (Er)
Vajdëj (Hunyad) (Er)
Vajkakeszölcés (Keszölcés) (Fë)
Vakulëst (Csán)
Váldény (Er)
Válë (Er)
Valëadrága (Csán)
Valëajëpi (Er)
Valëakimpului (Csán)
Valëalunga (Er)
Valëamarë (Er)
Valëapáj (Er)
Vámosdërëcske (Vv)
Vámoslëhotája (Vámosfalva) (Fë)
Vámospércs
Vámosudvarhely e (Er)
Vámszőlőhëgy e
Váradcsehi (Er)
Váradles (Er)
Váradszentmárton (Er)
Váradvelënce (Er)
Varannómező (Fë)
Várasfenes (Er)
Varázsliget (Dé)
Várfölde
Vargahëgy e (MuH)
Várgede (Fë)
Várgesztës
Várhëgy e (Er)
Várhëgy e (MuH)
Várhely e (Csán)
Várhely e (Er)
Várhosszúrét e (Fë)
Várjëszënő (Fë)
Várjobbágyakesző (Várkesző)
Várkesző
Várköve (Székëly-kő, hëgy) (Er)
Vármellék (Sárvár)
Vármező (Vérmező, Budapest)
Vármező (Maros) (Er)
Vármező (Szilágy) (Er)
Városföld e
Városliget (Budapest)
Varsánygyüre (Gyüre, Nagyvarsány)
Varsányhely e (Sarkadkërësztúr)
Várszentmiklós (Vv)
Vártelek (Er)
Várvíz e (Er)
Várvölgy e
Vásárhely e (Fë)
Vásárhely e (Hódmezővásárhely)
Vásárosmiske
Vásárosnamény
Vásárosszentgál (Királyëgyháza)
Vásártelke (Er)
Vasasszentegyëd (Er)
Vasasszentgotthárd (Er)
Vasasszentiván (Er)
Vasdinnye (Tárkány)
Vasegërszëg e
Vaségető (Fë)
Vasgede (Szarvasgede)
Vashëgy e (Stridóvár) (MuH)
Vashëgy e (Vonyarcvashëgy)
Vashëgyalja (Kétvölgy)
Vashidegkút (Mu)
Vaskërësztës
Vaskohmező (Er)
Vaskohszelëste (Er)
Vaslëk (Pusztacëlina) (Er)
Vasmëgyer
Vasnyírës (Nyírëslëhomér) (Mu)
Vasszécsëny (Vasszécsény)
Vasszécsény (Vasszécsëny)
Vasszentmihály
Vasvecsés (Përëstó) (Mu)
Vasverőszék (Némëtciklény) (Vv)
Vavrëcska (Fë)
Vázsëc (Fë)
Vece (Er)
Vecel (Er)
Veck (Er) #
Véckefő (Székëlyvécke) (Er)
Vécs
Vecse (Dunavecse, Somlóvecse)
Vécse (Fë)
Vecseháza (Er)
Vecseklő (Fë)
Vecsem-patak (Bódva patak, Bódvaszilas)
Vecsenypuszta (Sikátor)
Vecsérd (Er)
Vecsés
Védëny (Vv)
Vëdrësábrány (Er)
Vëdrőd (Fë)
Vëdrődújfalu (Fë)
Véged (Zalavég)
Végëgyháza
Véghely e (Mu)
Végles (Fë)
Végleshuta (Fë)
Végleskálnok (Fë)
Végpetri (Fë) #
Végszentmihály (Dé)
Végszentmihály (Dé)
Végvëzëkény (Fë)
Vëhéc (Fë)
Veimpuszta (Nagyësztërgár, Zirc)
Vein (Veimpuszta)
Vejke (Kisvejke, Nagyvejke)
Vejkemajor (Perëszteg)
Vejte (Er)
Vejti
Véke (Fë)
Vékény
Vëkër (határrész, Debrecën)
Vëkërd
Vëlc (Er)
Vëlcsőc (Fë)
Veleg (Nagyveleg)
Velege (Vv)
Velejte (Fë)
Velëm
Velemér
Velënce
Velënce (Olaszország)
Velëncei-hëgység
Velëncei-tó
Velény
Veléte (Ká)
Velezd (Sajóvelezd)
Velike (Vv)
Vëlkapolya (Pálosnagymező) (Fë)
Vëlkënye (Fë)
Velkér (Mezővelkér) (Er)
Velnek (Makó)
Vëlkő (Fë)
Velős (Fë)
Vëlséc (Fë)
Véménd
Vencsellő (Gávavencsellő)
Vendégi (Bódvavendégi) (Fë)
Vendégi (Gagyvendégi)
Vëndvidék (táj, a Lëndva folyó mentén) (Mu, Ma)
Vënéce (Fë)
Vénëk
Venezuela (ország)
Vente (Petrivente)
Vëntër (Er)
Vëntërrogoz (Er)
Venyim (Nagyvenyim)
Vép
Vëpër (Vëpërd) (Vv)
Vëpërd (Vv)
Vëpor (hëgység) (Fë)
Vëprőd (Dé)
Vërbász (Dé)
Vërbény (Fë)
Vërbiás (Ká)
Vërbic (Fë)
Vërbó (Liptó) (Fë)
Vërbó (Nyitra) (Fë)
Vërbóc (Fë)
Vërboszania (Szarajëvó, Bosznia-Hërcëgovina)
Vërbőc (Ká)
Vërcsërova (Varcsaró) (Er)
Vérd (Er)
Vërdnik (Dé)
Vërdnik Monostor (Dé)
Vereb
Verebély (Fë)
Verebes (Vërbiás) (Ká)
Verebes (Makó)
Veréce (Ká)
Verëckei-hágó (Északkeleti-Kárpátok) (Ká)
Verëknye (Pozsony) (Fë)
Vërënd (Er)
Vërës (Fë)
Vërësëgyház
Vërësëgyháza (Mezővërësëgyháza) (Er)
Vërësfalva (Csán)
Vërësfalva (Er)
Vërëshalom (Székkutas)
Vërësháza (Konszka) (Fë)
Vërëshëgy e (Fë)
Vërëskő-tó (Gyilkos-tó) (E)
Vërësmart (Er)
Vërësmihályfalva (Konszka) (Fë)
Vërësmihályfiaháza (Konszka) (Fë)
Vërëspatak (Er)
Vërës-tó (Gyilkos-tó) (Er)
Vërëstorony (Vöröstoronyi-szoros) (Er)
Vërhovina (hëgyvidék) (Ká)
Vërhovinabisztra (Határszög) (Ká)
Vérke (vízfolyás, Berëgszász) (Ká)
Vermës (Er)
Vermëst (Csán)
Vérmező (Budapest)
Vërnár (Fë)
Verőce
Verőce (Szla) (Ho)
Verőce (vm.) (Ho)
Verőcemaros (Kismaros, Verőce)
Verő-máj (hëgyoldal) (Erdőbénye)
Verpelét
Versec (Dé)
Versecvát (Dé)
Versëg
Vërsënd
Vërtëpa (Ká)
Vértës (hëgység) #
Vértës (Létavértës)
Vértësacsa
Vértësboglár
Vértësdoboz (Alcsútdoboz)
Vértëskërësztúr (Vértësszentkërëszt)
Vértëskethely e
Vértëskozma (Gánt)
Vértëssomló
Vértësszentkërëszt (romos apátság, Oroszlány)
Vértësszőlős
Vértëstolna
Vertike (Sósvertike)
Vérvölgy e (Er)
Vése
Vësëlény (Újbesztërce) (Fë)
Vësëlény (puszta, Kétkërësztúr) (Fë)
Vëskóc (Nagykapos) (Fë)
Vesze (határrész, Békéscsaba)
Vëszële (Fë)
Veszëst (Csán)
Veszkény
Veszprém
Veszprém (vm., mëgye)
Veszprémfajsz
Veszprémgalsa
Veszprémgörzsöny (Nemësgörzsöny)
Veszprémhidegkút (Hidegkút)
Veszprémpalota (Várpalota)
Veszprémpinkóc (Veszprémgalsa)
Veszprémvarsány
Veszprémvize (Séd folyó)
Vessződ (Er)
Vesszős (Szásznagyvesszős) (Er)
Vesszőstelep (Er)
Vesztény (Er)
Vësztfália (történelmi terület, Némëtország)
Vëtërani-barlang (Orsova) (Er)
Vëtërnyik (hëgy, Pëlsőc) (Fë)
Vetés (Er)
Vetlepuszta (Dunaszentgyörgy)
Vetye (határrész, Maroslele)
Vëzëkény (Fë)
Vëzëkény (Fakóvëzëkény, Garamvëzëkény, Kisvëzëkény, Nagyvëzëkény, Pozsonyvëzëkény, Végvëzëkény) (Fë)
Vëzëkény (Hevesvëzëkény) #
Vezend (Er) #
Vezérszállás (Pudpulóc) (Ká)
Vëzúv (tűzhányó, Olaszország)
Vezseny #
Vëzsia (Csán)
Vice (Er)
Vid
Videfalva (Fë)
Vidërnik (Védfalu) (Fë)
Vidrátszëg e (Er)
Viëtnam (ország)
Vigántpetend #
Vígtelke (Fë)
Vihnye (Fë)
Vihnyepëszërény (Vihnye) (Fë)
Vilke (Fë)
Villánykövesd
Vinkovcë (Szla) (Ho)
Vinye (Bakonyszentlászló)
Virágosberëk (Er)
Viriusztelep (Balatonszepëzd)
Virs (Er)
Virt (Fë)
Virtyëska (Er)
Viságmező (Er)
Visëgrád
Visk (Ká)
Visnye
Visóvölgy e (Er)
Viss
Visz
Visznëk
Vitëlnicë (Vittënc) (Fë)
Vitény (Fë)
Vitenyéd (Bagod)
Vitenyédszentpál (Bagod)
Vitnyéd
Vittënc (Fë)
Vizes (Er)
Vizesd (Er)
Vizesfás
Vizesgyán (Er)
Vizesrét e (Fë)
Víziszentgyörgy (MuH)
Vízkelet (Fë)
Vízlëndva (Mu)
Vízmellék (táj, Bëthlenszentmiklós és Dicsőszentmárton vidéke, a Küküllő mente része) (Er)
Vízmente (táj, a Kapos völgye Somogy mëgyében)
Vladëst (Csán)
Vlajkovëc (Tëmësvajkóc) (Er)
Vlëdény (Er)
Vlëgyásza (hëgy) (Er)
Vocsitelep (Ká)
Vogézëk e (hëgység, Franciaország)
Vojnëst (Csán)
Volovëc (Csán)
Vonyarcvashëgy e
Völcsej
Völgyes (Dé)
Völgyes (Mu)
Vörösbërény
Vöröstemplom (Dé)
Vörösvessző (Vörösvágás) (Fë)
Vörthëgy e (Vv)
Vucskómező (Ká)
Vulcsësd (Er)

W

Wekerlefalva (Dé)
Wësztërlak (Tátraszéplak) (Fë)

X, Y

Z

Zábrëzs (Fë)
Zagucsén (Er)
Zagyvaszentjakab (Szurdokpüspöki)
Záhorië (Fë)
Zairë (ország)
Zajëzsova (Ká)
Zákamënëklin (Fë)
Zákányszék
Zakopane (Le)
Zalabenkő (Kisszabadka) (MuH)
Zalabér
Zalabesenyő (Zalaegërszëg)
Zalacséb
Zalaegërszëg e
Zalaerdőd
Zalagyërtyános (Lëndvalakos, Zalagyërtyános) (Mu)
Zalaigrice
Zalaköszvényës (Fëlsőpáhok)
Zalaköveskút
Zalamëggyes
Zalamerënye
Zalamindszent (Zalalövő)
Zalanémëtfalu (Ligetfalva)
Zalapetend (Vigántpetend) #
Zalasárszëg e
Zalaszëgvár
Zalaszentbalázs
Zalaszentgrót
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentjakab
Zalaszentlászló
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zapozsë (Csán)
Zarkaszentkirály (Szentkirály) (Szombathely)
Zebëcke
Zëbëgény
Zëbëgnyő (Fë)
Zëbény (Fë)
Zeherësti (Csán)
Zeherje (Fë)
Zehipuszta (Kemse)
Zelemér (határrész, Hajdúböszörmény)
Zëlina (Szla) (Ho)
Zélle (Fë)
Zellő (Zuëlla) (Fë)
Zëmënye (Vv)
Zëmlin (Zimony) (Dé)
Zëmplén (Fë) #
Zëmplén (vm., mëgye) (Fë, Ma) #
Zëmplénagárd #
Zëmplénkelecsény (Zëmplénújfalu) (Fë) #
Zëmplénmátyás (Fë) #
Zëmplénoroszi (Fë) #
Zëmplénpálhëgy e (Fë) #
Zëmplénróna (Fë) #
Zëmplénszuha (Fë) #
Zëmplénújfalu (Fë) #
Zëngg (Ho)
Zëngő (legmagasabb pont, Mecsek)
Zëngővárkony
Zënkány (Er)
Zënta (Dé)
Zëntagunaras (Dé)
Zëntaörs (Dé)
Zentelke (Kalotaszentkirály) (Er)
Zërénd (Bélzërénd, Nagyzërénd) (Er)
Zërnëháza (Zërnëst) (Er)
Zërnëst (Er)
Zërnyëst (Zërnëst) (Er)
Zetelaka (Er)
Zétény (Fë)
Zeteváralja (Er)
Zeykfalva (Er)
Zics
Ziliz
Zimbabwë (ország)
Zimc (Er)
Zirc
Zólyombërëzna (Fë)
Zólyomkecskés (Fë)
Zólyomlipcse (Fë)
Zólyomnémëti (Fë)
Zólyomtërnye (Fë)
Zöcske (Zöcsketelep)
Zöcsketelep (Szentlászló)
Zöldes (Er)
Zríny (Ho)
Zubërëc (Fë)
Zuëlla (Zellő) (Fë)
Zugliget (Budapest)

ZS

Zsákhëgy e (Zënkány) (Er)
Zsdála-mëdör (Ozsdola) (Er)
Zsdënyova (Szarvasháza) (Ká)
Zsebe-domb (Cserkút)
Zsebefalva (Fë)
Zsebeháza
Zsebërje (határrész, Sávoly)
Zsebës (Fë)
Zseblye (Zsablya) (Dé)
Zsëdánpatak (Csán)
Zsëdántelek (Csán)
Zsédëny
Zsëgnye (Fë)
Zsejkepuszta (Ásványráró)
Zseli (Darnózseli) #
Zselic (dombvidék, Mecsek) #
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicség (táj, más névën Zselic, Somogy és Baranya határán)
Zselicszentpál
Zsëlinyán (Zsolna) (Fë)
Zsëlíz (Fë)
Zsély (Fë)
Zselyk (Er)
Zsëmbër (Fë)
Zsemënye (Bogád)
Zsemënye (Bëlgád) (Dé)
Zsëmlékës (Fë)
Zsëmlér (Fë)
Zsënge-hágó (Gerecse hëgység)
Zsënnye
Zsére (Fë)
Zsetëk (Fë)
Zsëvrén (Csán)
Zsibërk (Er)
Zsibótelke (Zsibó) (Er)
Zsidahëgy e (Mu)
Zsidény (MuH)
Zsidóëgyház (Vácegrës)
Zsidve (Er)
Zsilip (Ká)
Zsilykorojësd (Er)
Zsilymacësdparosëny (Er)
Zsilyvajdëjvulkán (Er)
Zsip (Fë)
Zsitvabesenyő (Fë)
Zsitvafödémës (Fë)
Zsitvakenéz (Fë)
Zsitvaszentmárton (Fë)
Zsizsëkszër (Cserföld) (Mu)
Zsolnaberkës (Fë)
Zsolnaerdőd (Fë)

Hozzászólás ehhez a cikkhez: 12. Bárczi Füzet. Magas hangrendű földrajzi neveink átfogó gyűjteménye

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)