Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

10. Bárczi Füzet. Második rész Mondjuk szëbben! Gyakorlóanyag a szép magyar kiejtéshëz. 16—29. rész

.

MONDJUK SZËBBEN!

 SZÉPKIEJTÉSI GYAKORLÓANYAG

LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT SZAVAINKKAL

Szavak-kifejezésëk; kérdésëk-feleletëk; versëk-idézetëk; magyar népdalok

A füzet szövege és hangfëlvétele mëgjelënt a SZÉP BESZÉD című lemezünkön.

 Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest—Bicske—Tószëg, 2007

 © A szövegët illetően: Mészáros András, 2007

© A hangfëlvételt illetően: Vígh Ërika, Hám Tibor, 2007

© Az összkiadást illetően: Bárczi Alapítvány, 2007

© Az összkiadást illetően: BioDigit Kft., 2007

Felelős kiadó: Buvári Márta

ISSN 1785-9476 ISBN 978-963-87361-2-3

Bárczi Füzetëk X.

.

16–29. RÉSZ

16. RÉSZ

 *****

16/A

Szavak: a múlt hétën, más névën, több nyelvën, virágos rétën

N: Igaz, hogy a múlt hétën kórházba került a nagyi?

F: Igën. De hála Istennek már szërdán hazaengedik.

Szavak: hidegën tartani, melegën fogyasztották

N: Hidegën vagy melegën kedvelëd a székëlykáposztát?

F: Nekëm ëgyre mëgy. Të mëgmelegítëd magadnak?

Szavak: jó hírëk, újabb hírëket, nagyon hírës

N: Kossuth Rádió, Budapest. Pontos időjelzés követkëzik:

F: A pontos idő: huszonëgy óra. Hírëket mondunk.

*****

16/B

Szavak: jól hiszëd, azt hiszëm, erős hittel, hiszën ez egészen más!

N: Úgy félëk az érëttségitől!

F: Nem hiszëm, hogy në tudnád teljesíteni a szintët!

Ady Endre: Imádság háború után (Idézet)

Békíts ki Magaddal s magammal,

Hiszën Të vagy a Béke.

Szavak: hűségës férj vagy! hűségët fogadott, hűségësen követi

N: A hűségës szeretet mëgelőzi a féltékënységët.

F: Remélëm, ëgyre többen mëgértik ezt a gyakorlati bölcsességët.

*****

16/C

Szavak: idegën, idegën táj, a barátságos idegënëk

N: Mi a véleményëd az ëszpërantóról?

F: Az ëszpërantó nem idegën nyelv, hanem sëmlegës, nemzetközi segédnyelv.

N: Légy szíves, mondj ëgy szëmléletës szólást!

F: Idegën tollakkal ékëskëdik.

Szavak: annyira idegës, idegësen néz, nem idegëskëdik

N: Hűha! Elvesztëttem az irataimat.

F: Në lëgyél idegës! Majd csak előkerülnek.

N: Miért itatod velem ezt a kamillatëát!

F: Azért, hogy mëgnyugodj! Soha në idegëskëdjetëk! Idegësen például rejtvényt sëm lëhet fejteni.

*****

16/D

Hej, rozmaring, rozmaring… (Magyar népdal)

Hej, rozmaring, rozmaring,

Lëszakadt rólam az ing.

Van már nékëm kedvesëm,

Ki mëgvarrja az ingëm.

 

Hej, rëzëda, rëzëda,

Karcsú a lány dërëka.

Ha karcsú is, illeti,

Barna legény szereti.

 

Hej, kendërmag, kendërmag,

Jaj, de büszke legény vagy.

Mit ér a büszkeségëd,

Ha nincs szép feleségëd.

 

Hej, szëgfűszëg, szëgfűszëg,

A legénynek nem hiszëk.

Mert a legény lánycsaló,

Akasztófára való.

Hej, kis katlan, kis katlan,

Benne a sok mosatlan.

Mosd el, kislány, az edényt,

Úgy öleld mëg a legényt.

*****

 17. RÉSZ

*****

17/A

Szavak: igën, igënis jó volt, nemigën értem rá

N: Választ kérëk: Igën vagy nem?!

F: Erre azt felelëm: igën!

N: Mostanában nemigën érëk rá.

F: De ha hirtelen këll a segítség, ott lëszël.

Arany János: Válasz Petőfinek (Idézet)

Ó, mondd mëg nevemmel, ha fölkeres Tompa,

Mily igën szeretlek Tégëd s őt is veled.

*****

17/B

Szavak: nagyon igyekëzëtt, igyekszëm azonnal elintézni

N: A család igyekëzëtt elkerülni a bajokat.

F: Mëgérdëmëlnek mindën dicséretët.

Szavak: ingërülten szólt, mëglepëtten hátrafordult, mëglëhetősen régi, mellékësen arra is figyeltek, hatalmas lëndülettel

Szavak: fënn, fënt a tetőn, lëjjebb a völgyben, lënn a pincében, lënt a fűben

N: Fontos, hogy a fënt és lënt ellentétét a kisgyerëk hamar fëlfëdezze.

F: Ezért játsszunk vele mozgásos játékokat is!

*****

17/C

Dsida Jenő: Templomablak (Részlet)

Ó, titkok titka:

a földön itt lënt

belülről nézzën

mindënki mindënt,…

*****

17/D

Szavak: tiszta ingët, kisebb területët, mértani testët

N: Mit találtál a szekrényben?

F: Tiszta ingët vëttem magamra nyakkendővel.

Szavak: ismerëd a házigazdát, ismerëk valakit, őket ismerëm

N: A fényképën látható jegyëspár olyan ismerős.

F: Persze, én is ismerëm őket!

Ady Endre: A magyar Ugaron (Idézet)

Ezt a vad mezőt ismerëm,

Ez a magyar Ugar.

*****

17/E

Mëgrakják a tüzet… (Magyar népdal)

Mëgrakják a tüzet,

Mégis elaluszik,

Nincs az a szerelëm,

Ami el nem múlik.

 

Rakd mëg babám, rakd mëg,

Lobogó tüzedet,

Hadd melegítsëm mëg

Gyënge kezeimet.

 

Szól a kakukkmadár,

Talán mëgvirrad már.

Isten veled, rózsám,

Magad maradsz immár.

 

Szerelëm, szerelëm,

Átkozott gyötrelëm,

Mért nem virágoztál

Mindën falevelën.

*****

 18. RÉSZ

*****

18/A

Szavak: Istenëm, az istentelenëk sorsa szomorú

N: Jól ismert ez a fohász: Istenëm, segíts!

F: Így lëhet a legrövidebben imádkozni.

Petőfi Sándor: Ëgy gondolat bánt engëmet… (Idézet)

Në ily halált adj, Istenëm,

Në ily halált adj énnekëm!

Szilágyi Domokos: Bartók Amërikában (Idézet)

Jaj Istenëm, a világ

kinek szoros, kinek tág.

*****

18/B

Szavak: jelën van, ritka jelënség, bejelënt valamit, a hetes jelënt, tisztëlettel jelëntëm, későn jelëntëtt, írásban jelëntëtte, határozottan kijelëntëtte, jelëntéktelen dolog, mëgírta a jelëntést, idén jelëntkëzëtt, jelëntős könyv, bejelëntëtte az adatot, mëgjelënt a folyóirat, mëgjelëntem nála, mëgjelëntek a fogadáson

*****

18/C

 N: Nincsen időm arra, hogy jelëntéktelen ügyekkel foglalkozzam.

F: Azért vëdd figyelëmbe a helyzetët!

N: Tényleg mind a két gyerëk ëgyetëmre jelëntkëzëtt?

F: Csak az ëgyikük. A kisebbik tëchnikus lësz.

N: Ez mit jelënt magyarul!

F: Keressétëk ki a szójegyzékből!

N: A hetes a tanítási óra elején jelënt az osztályfőnöknek.

F: Utána elbeszélgetnek a heti eseményëkről.

*****

18/D

Szavak: jelëzte a bajt, jólesëtt a biztatás, jóllëhet

N: Köszönöm, hogy idejekorán jelëzted a vetélkëdő időpontját, és mëgírtad a főbb kérdésëket.

F: Szívesen tëttem, hiszën mindez sikert fog eredményëzni.

Szavak: këgyelëm, këgyelmet kapott, këgyes atyák, këgyetlen eljárás

N: A këgyelëm igazságügyi és kërësztény tëológiai fogalom.

F: Ellenszolgáltatás nélküli elengedést, ingyënës ajándékot jelënt.

Sárközi György: A szeretet himnusza (Részlet)

S álmaidat këgyetlen a lomha, sárga vizekbe fojtod,

S ti, mind, mind,

Testvéreim, milliók, elhullott magvai ëgyazon kalásznak,

Élők és élni fogók és mind, mind halni fogók: szeressétëk ëgymást!

*****

18/E

Csillagok, csillagok… (Magyar népdal)

Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok,

A szëgénylegénynek utat mutassatok.

Mutassatok utat a szëgénylegénynek,

Nem találja házát a szeretőjének.

 

Istenëm, Istenëm, édës jó Istenëm,

Mikor lësz énnékëm szép szabad életëm?

Akkor lësz énnékëm szép szabad életëm,

Mikor a babámat kedvemre ölelëm.

*****

19. RÉSZ

*****

19/A

Szavak: këll, këllëtt volna, këllene valamit adni

N: Tessék parancsolni! Mit mérhetëk a mérlegëmën Önöknek?

F: Csak ëgy kiló kelkáposztát mëg petrëzselymët kérëk.

N: Tényleg elbuktál a forgalmi vizsgán?

F: Sajnos igën. Mëg këllëtt fizetnëm a tanulópénzt.

*****

19/B

Szavak: këllemes hang, këllemesen csalódik, këllemetlen idő, këlletlenül mosolyog, në këlljën odaállni! këllő tudás

N: Mikor lëszël készen a teljes szöveggel?

F: Talán már keddën. Këllene még ëgy kis idő a nyugodt szërkesztőmunkához.

N: Ha nem këllene tanulnod, mihëz kezdenél?

F: Valószínűleg elmënnék dolgozni.

N: Këllemetlen, ha valaki këllemetlenkëdik.

F: Legfëljebb elviselëd, ha nem tudsz kitérni előle.

*****

19/C

Szavak: mindënnapi kënyér, fehér vagy barna kënyeret?

N: Kenjétëk mëg a kënyereket! Ez a legfontosabb.

F: Bizony. „Mindënnapi kënyerünket add mëg nekünk ma.”

Józsëf Attila: Hazám (Részlet)

A munkásnak nem több a bére,

mint amit maga kicsikart,

levesre telik és kënyérre

s fröccsre, hogy csináljon ricsajt.

*****

19/D

Szavak: kërëszt, kërësztët állít, árkon-bokron kërësztül

N: A kërëszt a kërëszténység ëgyik legfontosabb jelképe.

F: A kërësztëk a templomok és temetők jól ismert jelképei.

Petőfi Sándor: Ëgy gondolat bánt engëmet… (Idézet)

Lëgyek fa, melyën villám fut kërësztül,

Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;…

Szavak: csëndet kérëk, kérëm a kënyeret!

N: Köszönöm, nem kérëm.

F: Kérëm a követkëzőt!

N: Melyiket kérëd?

F: Ezt. Ezt kérëm.

N: Melyiket kéritëk?

F: Ezt. Ez nagyon is mëgfelel.

*****

19/E

Kispiricsi faluvégën… (Magyar népdal)

Kispiricsi faluvégën folyik el a kanális,

Enyém vagy të, kis angyalom, ha bánja az anyád is.

Cin, cin, cillárom, de beteg a virágom,

Cin, cin, cillárom, de beteg a virágom.

 

Mind mëgitták a pálinkát, nem tudtak hazamënni,

Kispiricsi falu végén kocsit këllëtt fogadni.

Cin, cin, cillárom, de beteg a virágom,

Cin, cin, cillárom, de beteg a virágom.

*****

20. RÉSZ

*****

20/A

Szavak: kérdëz, a tanárt kérdëzëm, kérdëzëtt valamit, csak azt kérdëzi, kérdëzni akar, nem azt kérdëzte, keresëm a szót, keresëtt cikkëk

N: Miért keresëtt Emese?

F: Azt kérdëzte tőlem, mikor érünk haza.

Szavak: kerítésën át, keskëny bejárat

N: Honnan ismerëm fël, hogy hol laktok.

F: Onnan, hogy a mi utcánk nagyon keskëny, a kerítésën pedig gyerëkrajzok láthatók.

*****

20/B

Szavak: tervet készítëtt, ő készítëtte a rajzot

N: A nagylányunk délre elkészítëtte az ebédët.

F: Tényleg ügyes, hogy már erre is képes. Ëgyáltalán nem lepődöm mëg.

Szavak: készségësen válaszolt, kétségës eljárás, kétségbeesëtt hang

N: Kétségbeesëtten kért segítségët ebben a kétségës ügyben.

F: Készségësen állunk rëndëlkëzésére.

*****

20/C

Szavak: kezdëk elfáradni, kezdëm unni, később kezdëtt, ők kezdtek, ti kezdtëk

N: Mikor kezdëtt iskolába járni?

F: Éppen négy éve lëtt elsős.

N: Mikor kezdtek hozzá a munkához?

F: Már tavaly decembërben elkezdték.

N: Mit kezdtëk evvel a rëngeteg cserësznyével?

F: Eltësszük befőttnek vagy fagyasztva.

*****

20/D

Szavak: ezüst kilincsët, barátságos környékën, nyugodt körülményëk

N: Ha a környékën jártok, és mëgengedik a körülményëk, akkor bátran nyomjátok lë a kilincsët!

F: Ha még szürkület előtt odaérünk, akkor okvetlen becsëngetünk és lë is nyomjuk a kilincsët.

Szavak: követkëzëtt, szünet követkëzik, ennek követkëztében, ők követkëztek, ti követkëztëk, valaki közelëdëtt, közelëdő vihar

N: Új időszak követkëzik a magyar nép életében.

F: Ezëkhëz a körülményëkhëz bizony kötelező lësz alkalmazkodnunk.

*****

20/E

Gërëncséri utca… (Magyar népdal)

Gërëncséri utca,

Végig piros rózsa,

Szállj lë kocsis az ülésről,

Szakajts ëgyet róla.

 

Lë is szakajtottam,

El is hërvasztottam,

Gërëncséri lëányokból

Ëgyet választottam.

*****

21. RÉSZ

*****

21/A

Szavak: lëhet, boldog lëhetëk, lëhetëtt volna jobb! lëhetetlen várni, nem lëhetne újra? még ott lëhetnek, a lëhető legjobb, lëhetőleg így, lëhetőség szërint, lëhetősége van rá, lëhetővé vált, lëhetségës volt, ők lëhettek, ti lëhettëk, lëgyën már, lëgyenek szívesek, a lëendő alkotás

N: Mondj ëgy jól csëngő szójátékot!

F: Nincsen lëhetetlenség, csak tëhetetlenség.

*****

21/B

Szavak: lënne, otthon lënnék, távol lënnének, béke lësz, nagy lëszëk, ott lëszël, bátor lëtt, elsők lëttek, félős lëttem

N: Hol lësz a követkëző mëccs? Ki lësz az első góllövő?

F: Majd nemsokára kiderül.

N: Merrefelé lënne a tábor?

F: Lëfelé. Az erdőnek azon a részén, ahol mëgfelelő ivóvizet találunk

N: Ott lëszëk az eredményhirdetésën.

F: Fejezd ki jókívánságaidat, az én nevemben is.

N: Mikor lëszël már fëlnőtt?

F: Majd akkor, ha már lëérëttségiztem.

N: Fejezd be ezt a szójátékot: Ha jöttök, lësztëk,

F: …ha hoztok, ësztëk.

*****

21/C

Szavak: lëugrott a hintáról, lëül a székre, lëültem pihenni, ráparancsolt és lëvëtette vele a kabátot, lëvetëtte a kabátját, lëvëtte a polcról, átvëtte a gépet

N: Mëgérkëztek már a vendégëk?

F: Igën, a kabátjukat is lëvetëtték.

N: Miért nem láthatók az óriásképek a házfalakon?

F: Mert a rëndëlet követkëztében lëvëtették velünk?

*****

21/D

Szavak: lebëgëtt a víz fölött, legfëljebb elkésik, csak legyintëtt rá

N: Mikor kezditëk el az építkëzést?

F: Sajnos nem tudom, mert a mestër csak legyintëtt ëgyet a kezével.

Szavak: lélëgzëtt, aranyos lélëk, sajog a lelkëm, lelkës embërëk, lelkët melengető

N: Melyik is Bërzsënyi Dániël legnevezetësebb verssora?

F: „Lélëk s szabad nép tësz csuda dolgokat,…”

*****

21/E

Szavak: nagyot lépëtt, belépëtt a terëmbe, kilépëtt az udvarra, odalépëtt hozzá, lassan lépkëdëtt

N: Amikor belépëtt a terëmbe, nagyon mëglepődtem.

F: Legalább részletësen kikérdëzhetted mindën gondját-baját.

Szavak: mëgáll az eszëm, mëg këll állapítani a végeredményt, mëgállnak falatozni, mëgállt az esőzés, mëgbízható termék, mëgcsókolta a feleségét, mëgemelte a kalapját, mëgérkëzëtt a mëghívó

N: Mikor érkëzëtt mëg az örömhír?

F: Tëgnap végre mëgjött a hosszú leveled.

*****

21/F

Által mënnék én a Tiszán… (Magyar népdal)

Által mënnék én a Tiszán ladikon, ladikon, de ladikon.

Ott lakik a, ott lakik a galambom, ott lakik a galambom.

Ott lakik a városban, a harmadik utcában,

Piros rózsa, kék nëfelejcs, ibolya virít az ablakában.

 

Által mënnék én a Tiszán, nem merëk, nem merëk, de nem merëk.

Attól félëk, hogy a Tiszába esëk, hogy a Tiszába esëk.

Lovam hátán seje-haj, félre fordul a nyerëg,

A Tiszának habjai közt elveszëk, a babámé nem lëszëk.

*****

22. RÉSZ

*****

22/A

Szavak: mëgértëtte a mondatot, mëgérteni ëgymást, nekëm mëgfelel, mëgfelelő alkalom, a kívánságnak mëgfelelően

N: Mëgértëtted a bonyolult nyelvi szërkëzetët?

F: Teljes egészében fëlfogtam, hogy mit jelënt a mondat.

Szavak: mëgfogja a kilincsët, mëgfogta a kezét, mëgfordul a fejében, mëgfordult a széljárás, mëggondolta magát, mëghajol a közönségnek, idő előtt mëghalt, mëghallotta a kiáltást, mëghalni nehéz

*****

22/B

Szavak: mëgigazította a haját, mëgígérte a segítségët, mëgijedt tőle, mëgindul hazafelé, mëgint nekifogott, mëgismerte a családot, mëgismétëlte a kérést

N: Talán elfelejtëtték, hogy ma estére várjuk őket?

F: Komolyan mëgígérte, és remélhetőleg időben mëg is fognak érkëzni.

Szavak: mëgjött a levél, mëgkapta a nyereményëket, mëgkaptam az emléktárgyat, érdëmës volt mëgkérdëzni, mëgkérdëzte aputól, mosolyogva kérdëzte

N: Mëgkérdëzte tőle a nevelő, mikorra készül el a fafaragás.

F: Ha nem kérdëzte mëg, akkor lëgyetëk szívesek, és szóljatok neki.

*****

22/C

Szavak: mëglátja, mëglátta a halat, mëgmagyarázni valamit, mëgmaradt az ebéd, mëgmondom a véleményëm, mëgmondta a magáét, mëgmutatja a zsebét, mëgmutatta a sebët, mëgnézi a filmët, mëgnézte az előadást, mëgnéztem a kiállítást, utána mëgnyugodott,

mëgpróbált bemënni, mëgpróbálta lëcsëndesíteni

*****

22/D

Szavak: mëgragadta az alkalmat, mëgrázta a fát, mëgremëgëtt az izgalomtól, mëgsimogatta a cicát, hamar mëgszokott, mëgszokta a munkát, mëgszólal a harang, mëgszólalt a kisfiú, mëgtalálta a játékot, mëgtelt a pohár, a paripa mëgtorpant, mëgtörölte a száját, mëgtörtént a baj, mëgtudja a titkot, mëgtudta az igazat, mëgváltozott a falu, mëgvan a levél, mëgvárta a kislányt, mëg volt illetődve, mëgvonta a támogatást

*****

22/E

Szavak: mëgy, mëgyëk haza, mëgyünk szüretëlni, mëhet a dolgára, mëhetëk sétálni, mëhetünk pihenni, fëlmënt a háztetőre, férjhëz mënt, fëlmënt a dombra, kimëgy levegőzni, kimënt a tóhoz, ők kimëntek a házból, ti is kimëntëk? valakit kiment a folyóból, ti mëntëk, ők mëntek, én mentëk, a mëgyei önkormányzat

N: Mit tervezël péntëk délutánra?

F: A testvérëmmel moziba mëgyëk.

*****

22/F

Ha fëlmëgyëk a budai nagy hëgyre… (Magyar népdal)

Ha fëlmëgyëk a budai nagy hëgyre,

Lëtekintëk, lëtekintëk a völgybe,

Ott látom a, ott látom a kicsi kertës házunkat,

Édësanyám szëdi a virágokat.

Addig mëgyëk, míg a szëmëmre látok,

Míg ëgy sűrű erdőre nem találok.

Sűrű erdő közepében van ëgy magas kaszárnya,

Abba lëszëk, kisangyalom, bezárva.

*****

23. RÉSZ

*****

23/A

Szavak: elfelejtëtte a nevetëket, kifejtëtte a mondanivalót, korábban már említëtte, mëgjegyëzte az időpontot

N: Az előadás utáni beszélgetésben mëgjegyëzte: Në lëgyünk bátortalanok!

F: Ezzel a véleménnyel mindënképpen ëgyetérthetünk!

Szavak: hosszú mënet, mënj a helyedre, mënjën haza, mënjek tovább, mënjenek nyugodtan, mënjünk el, mënnëm këll, mënnek már

N: Mënnek, mëndëgélnek, ëgyszër csak odaérnek ëgy ezüstvárhoz.

F: S a mese szërint boldogan éltek, míg mëg nem haltak…

*****

23/B

Szavak: mégsë csinálta mëg, mégsëm nehéz, meredëk hëgyoldal, igazi mestër, száz métër, mihëz képest

Szavak: mënni az úton, hová mënt? én is mëntem, sietve mëntünk, mentëm a menthetőt

N: Itthon vannak a szüleitëk? Nincsenek.

F: Mikor mëntek el itthonról?

Józsëf Attila: Hazám (Részlet)

Az éjjel hazafelé mëntem,

érëztem, bársony nesz inog,

a szellőzködő, lágy melegben

tapsikoltak a jázminok,…

*****

23/C

Szavak: mindëgy, mindëgyik ország, mindën magyarországi mëgye, minden (azaz mindnyájan) ott voltak, bátorság mindënëkelőtt, mindënáron nyerni, mindënben ëgyetért, mindënesetre írd alá! mindënféle újdonság, mindënfélét mond, mindënképpen várj rám! mindënki akarja, mindënkinek illik ez a ruha, mindënnap dolgozik

N: Milyenëk voltak a tapasztalataitok, amikor mëgérkëztetëk?

F: Mindënki nagyon kedvesen fogadott bennünket.

N: Melyik Karinthy Frigyes leghírësebb verssora?

F: „Nem mondhatom el sënkinek, elmondom hát mindënkinek.”

N: Miképpen edzëd magad?

F: Mindënnap kocogok ëgy kilométërt.

*****

23/D

Szavak: mindënnek (azaz az összesnek), mindennek (azaz mindezëknek)

N: Látom, ëléggé fël vagy dúlva.

F: Békés embërnek ismertëk, de azért mindënnek van határa!

N: Egész fëbruárban lankadatlanul tëvékënykedtünk.

F: Mindennek sëmmi haszna nincsen.

Szavak: okos minisztër, mintëgy száz birka, miszërint, modërn irányzatok

Szavak: në felejtsd el, nëhogy abbahagyd, hogynë tudnám, nagyszërű dolog, nehézkësen halad

*****

23/E

Házunk előtt, kedves édësanyám… (Magyar népdal)

Házunk előtt, kedves édësanyám, van ëgy magas epërfa.

Alá állok, kedves édësanyám, hogy ázzak alatta.

Csipkés annak a levele, sej de jó szagú,

Ëgy legényért, kedves édësanyám, sosë lëszëk szomorú.

 

Házunk előtt, kedves édësanyám, ragyognak a csillagok.

Énhozzám is, kedves édësanyám, ëgy pár csillag beragyog.

Éntőlem is irigyëlik azt a csillagot,

Amelyik a babám ablakába három éve beragyog.

*****

 24. RÉSZ

*****

24/A

Szavak: nekëd való, nekëm küldték, nékëm adtad, nektëk küldöm

N: Nekëd mëgvan már a leckéd?

F: És tënekëd?

N: Nekëm ëgyáltalán nem esik nehezemre fëlkelni.

F: Örülj neki, mert így egész nap, rëggeltől estig bírod a terhelést.

N: Nektëk mire van szükségëtëk?

F: Figyelëmre, mëgértésre és szeretetre.

*****

24/B

Szavak: nemëgyszër szóltam neki, nemës gondolat, némët csapat, a némëtëk találmánya

Petőfi Sándor: A magyar nemës (Részlet)

Munkátlanság csak az élet.

Van életëm, mert henyélëk.

A paraszté a dolog.

Én magyar nemës vagyok!

*****

24/C

Szavak: nevetëtt, hangosan fëlnevetëtt, nevetségës ügy, nagyot nézëtt, nézëgette a szőlőtőkéket, nézëm a holdat, benézëtt a konyhába, fëlnézëtt a füzetből, kinézëtt az ablakból, óvatosan körülnézëtt, ránézëtt az ételre, visszanézëtt a sarokról, ők néztek, ti néztëk, a kezével intëtt

*****

24/D

Szavak: az öregëk nem fáradtak, öregëm! hívom az öregët, mozgékony öregembër, öregën is alkot, öregësen mozog

N: Mi van veled, öregëm?

F: Dolgozom és pihenëk; nevelëm a gyerëkëket.

Szavak: përc, öt përcët, ebben a përcben, néhány përccel később, csak három përcre állj ide!

Szavak: pénzëm, pénzël valakit, ezzel a pénzzel

N: Mit tënnél a pénzëddel akkor, ha mëggazdagodnál?

F: Ha több pénzëm lënne, akkor még több embërën tudnék segíteni.

*****

24/E

Szavak: rëggel, rëggeli áhítat, rëggelig tart, rëggelre elkészül, várják a rëggelt

N: Jó rëggelt, profësszor úr! A nap is fëlkelt.

F: Ébredjetëk, mert különben a hasatokra süt a nap.

Szavak: rëkedt hangú, rëkëdten beszél, szigorú rënd, gyümölcslevet rëndëlt valamit, rëndës ügyfél, rëndët kér, belép a rëndbe, rëndben tart, rëndkívül új, óvatos rëndőrök, rëndszërësen jön, rëndszërint ráér

N: Hogyan halad a kerítésfëstés?

F: A lëányok és a fiúk rëndësen dolgoznak.

N: A holnap rëggel kilencre lëgyünk készen, szëdjük össze a cókmókunkat!

F: Rëndben. Igyekszëm összekészülni.

*****

24/F

Én elmëntem a vásárba fél pénzzel… (Magyar népdal. Részlet)

Én elmëntem a vásárba fél pénzzel,

tyúkot vëttem a vásárba fél pénzzel.

Tyúkom mondja: kitrákotty.

Kárikittyom, édës tyúkom,

mégis van ëgy félpénzëm.

Én elmëntem a vásárba fél pénzzel,

csirkét vëttem a vásárba fél pénzzel.

Csirkém mondja: csip, csip, csip.

Kárikittyom, édës tyúkom,

mégis van ëgy félpénzëm.

*****

25. RÉSZ

*****

25/A

Szavak: rëszketëtt a hidegtől, remëgëtt az izgalomtól, remëgő kézzel, remëk anyag, kalandos történet, gyors üzenet

Szavak: së, sëm, sëmmi új, sëmmiféle változás, sëmmiképpen në add el! sëmmilyen hiba nem történt! sëmmire sëm gondol, sëmmiről nem szól, sëmmit nem felejt el, sënki nincs ott, sënkinek nem hiányzik, sënkit nem bánt, sënkivel nem veszekëdik, sohasëm szomorú, sosë fárad el, sosëm ül lë

*****

25/B

Szavak: óriási sebësséggel, boldogan segítëtt, segítsën neki, jól sejtëtte, sietëtt haza, vasúti sínëk

Szavak: szëdte a málnát, összëdte a szemetet, szëgény család, szëgényen él, szëgényësen öltözik

Szëgény legény vagyok én… (Magyar népdal. Részlet)

Szëgény legény vagyok én,

Erdőn, mezőn járok én.

Krajcárom sincsen,

Elszakadt az ingëm.

*****

25/C

Szavak: szëlíd természet, szëlíden szól, szëlídségët mutat, nagyon szërényen, igazi szërénység

Szavak: szëm, ragyogó szëmmel, nagy szëmëkkel, az én szëmëm

N: Légy szíves, mondj ëgy közmondást az ëgyidejű örömről és bánatról!

F: Ëgyik szëmëm sír, a másik (mëg) nevet.

Szavak: szëmüvegës hölgy, bepárásodott a szëmüvege

N: Të is szëmüvegës vagy?

F: Csak olvasáskor használom. Ëgyébként a szëmüvegësëk nagyobb figyelëmmel képesek olvasni.

N: Kinek a szëmüvege ez?

F: Köszönöm szépen, az enyém!

*****

25/D

Szavak: szëmëmbe, a házzal szëmben, a szëmébe hullott, szëmében könnycsëpp, a szëméből potyogott, ragyogó szëmei, a szëmére tëtte a kezét, eltakarta a szëmét, rávillant a szëmével, fëlhúzta a szëmöldökét, kinek a szëmpontjából? vidám szëmű, szëmügyre vëtte, a szëmük fénye, utcai szemét, nagy terjedelëm, terjedelmes rakomány

N: A templommal szëmben áll ëgy hatalmas épület.

F: Messze van, még nem látom teljes terjedelmében.

N: Miért keserëg ez a kisgyerëk?

F: A testvérëm szëme könnybe lábadt, mert elvesztëtte a játékát.

N: Már fëlkelt a betegágyból?

F: Igën. Szëmmel láthatóan jobban érzi magát.

N: Ha nem ügyeltëk a környezetëtëkre, mindënt elönt a szemét.

F: A szemét eltüntetése felelősségteljes fëladat.

*****

25/E

Röpülj páva… (Magyar népdal)

Röpülj páva, röpülj,

Vármëgye házára,

A szëgény raboknak,

Szabadulására.

 

Lëszállott a páva

Vármëgye házára,

De nem ám a rabok

Szabadulására.

 

Fëlszállott a páva

Vármëgye házára,

A szëgény raboknak

Szabadulására!

*****

26. RÉSZ

*****

26/A

Szavak: szërëncse, szërëncséje volt, szërëncsém lëtt, szërëncsére hazajött! szërëncsés kimënetelű baleset, szërëncsétlen flótás, szërény kis ibolya

Szavak: szërzëtt magának valamit, érvényës a szërződés

N: Honnan szërzëtt magának új hangszërt?

F: A hegedűt nem szërëzte, hanem kapta.

Szavak: úgy szégyëllte magát, nagy szégyën, szégyënkëzik miatta

*****

26/B

Szavak: székën ülve, odatolja a székët, székkel kínálja

N: Minek szaladtál vissza az előszobába?

F: Mert a székën felejtëttem az ajándékot.

Szavak: szélës folyó, szélësen mosolyog, a szélek lëkoptak róla, sokat szerepëlt, szerepët játszik

Szavak: szeretëm a színét, szeretëd a csëndet, szeretëk aludni, szeretëtt valakit, nagy a szerelëm

N: Annyira szeret a hëgyekbe kirándulni, hogy szívesen fizetëtt a szállásért.

F: Persze. Mondtam neki: A hëgyi körülményëk között nem szabad sátrat verni, hiába szeretëd a táborozást.

*****

26/C

Petőfi Sándor: Szeretlek, kedvesëm! (Részlet)

Szeretlek, kedvesëm,

Szeretlek tégëdet,

Szeretëm azt a kis

Könnyű termetëdet,…

Petőfi Sándor: Magyar vagyok (Részlet)

De sëmmi kincsért s hírért a világon

El nem hagynám én szülőföldemet,

Mert szeretëm, hőn szeretëm, imádom

Gyalázatában is nemzetëmet!

*****

26/D

Szavak: élénk színëk, színës ruhaanyag, az ablaküvegëk nagyon színtelenëk, mérgesen sziszëgte

Szavak: szövegët, szükégëm van rá, üvegët bont

N: Minek gyűjtöd ezt a rëngeteg sok üvegët?

F: Ezëk betétës üvegëk, tëhát vissza lëhet őket váltani.

Szavak: értékësítési szövetkëzet, szövetkëzeti összefogás, tëhetségës tanuló, szükségës eljárás

*****

26/E

Szavak: mit tëtt? sokat tësz érte, oda tëszëm, lëtëtte a földre, tëhet róla, tëhetëtt volna, tëhetetlen csapat, aztán hozzátëtte, tëgyën érte

N: Mit tëtt érte?

F: Nem nézi ölbe tëtt kézzel.

Sík Sándor: Te Deum (Részlet)

Hogy boldoggá tëtt mindën, ami szép,

és ami rút, nem tëtt boldogtalanná,

hála lëgyën.

*****

26/F

Tizënhárom fodor van a szoknyámon… (Magyar népdal)

Tizënhárom fodor van a szoknyámon,

Azt gondoltam, férjhëz mëgyëk a nyáron.

De már látom, sëmmi së lësz belőle,

Tizënkettőt lëvágatok belőle.

Barna kislány, jól mëggondold magadat,

Hova tëszëd lë a lëánysorodat!

Gyöngyvirágos oltár elé lëtëszëd,

Többé onnan soha fël nem vëhetëd.

*****

27. RÉSZ

*****

27/A

Szavak: tëtt, tëtte a dolgát, tëttek valamit, fontosak a jó tëttëk, ők tëtték, tëttem valamit

N: Në ëlégëdetlenkëdjék, ha nem ér el eredményt!

F: Persze, hisz nem is tëtt érte sëmmit!

N: Mi vagy ki tëtte ezt?

F: Talán ëgy részëg embër?

Babits Mihály: Miatyánk 1914 (Idézet)

mert tiéd az ország,

kezedbe tëtte lë sorsát,

s të vagy a legnagyobb erősség:…

*****

27/B

Szavak: az előző télën, háborgó tengër

Be szokott-ë fagyni télën a tengër?

Igën, de csak ha nagy a hideg. Ugyanis a sós tengërvíz nehezebben fagy mëg.

Szavak: terëm, a középső terëmbe, a kisebbik terëmben, lënn a térën, kitakarítani a termët, sok gyümölcs termëtt, alacsony termet

N: Melyik közmondás népszërűsíti a türelmet?

F: Ez: A türelëm rózsát terëm.

N: Most éppen melyik terëm szabad?

F: Csak a kisterëm, de az ëlég lësz!

N: Mi lësz a mi fëladatunk az ünnepi rëndëzvényën?

F: Csak be këll rëndëznëtëk a termët.

N: Kik számítanak magas embërnek?

F: A magas termet a hölgyeknél százhatvan centimétërtől, a férfiaknál százhetven centimétërtől kezdődik.

*****

27/C

Szavak: természetës anyag, természetësen tartsd a kezed! természetësnek tartom, rëttenetës nehéz

N: Szërinted hogyan ügyeljünk legmëgfelelőbben az egészségünkre?

F: A táplálkozással. A természetës ételëk és italok nem tartalmaznak tartósítószërt és fëstékët.

N: Hírës-nevezetës vendégek érkëznek hozzánk keddën délután. Jöttök?

F: Igën. Természetësen jelën lëszünk mi is.

*****

27/D

A csitári hëgyek alatt… (Magyar népdal)

A csitári hëgyek alatt régën lëesëtt a hó.

Azt hallottam, kisangyalom, véled esëtt el a ló.

Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engëmet?

Így hát kedves kisangyalom, nem lëhetëk a tied.

 

Amott látok az ég alatt ëgy madarat rëpülni,

De szeretnék a rózsámnak ëgy levelet küldeni,

Rëpülj madár, ha lëhet, vidd el ezt a levelet,

Mondd mëg az én galambomnak, sirasson engëmet.

Arra alá van ëgy erdő, jaj de nagyon messze van,

Kerek erdő közepében két rozmaringbokor van,

Ëgyik hajlik a vállamra, másik a babáméra,

Így hát, kedves kisangyalom, tiéd lëszëk valaha.

*****

28. RÉSZ

*****

28/A

Szavak: falun születëtt, rátekintëtt a fényképre, roppantul tetszëtt

N: Hogy tetszëtt az előadás?

F: Annyira tetszëtt, hogy mégëgyszër mëgtekintëttem.

Szabó Lőrinc: Lóci óriás lësz (Részlet)

Nem birtam vele, tönkrenyúzott,

de azért tetszëtt a kicsi,

s végül, hogy mëgrakni në këlljën,

lëültem hozzá játszani.

*****

28/B

Szavak: idegën tisztëk, tisztëletët ad, tisztëlettel köszönti, tisztësségës fiatalok, sebësült tizedës, aggódva töprengëtt, törvényës úton

Szavak: ugyë, úgynevezëtt „fejlődés”, úgysë tudom elképzelni, úgysëm akartam mást tőlük k

N: Ugyë segítesz? Nagyon nehezek a fëladatok!

F: Persze, szívesen segítëk!

*****

28/C

Szavak: tökéletës alak, tökéletësen sikerült, ügyeletës orvos

N: Miért hívtad ki az ügyeletës orvost!

F: Mert édësapám rosszul érëzte magát. De már teljesen egészségës.

Szavak: tekintélyës férfiú, ünnepélyës alkalom, ünnepélyësen fogadom, szenvedélyës tekintet, közönségës szavak, különlegës alkotás

N: A követkëző hétën ünnepélyësen kihirdetik az eredményt.

F: A helyëzëtteknek ki adja át az okleveleket és a díjakat?

*****

28/D

Házasodik a tücsök… (Magyar népdal)

Házasodik a tücsök, szúnyog lányát kéri,

Csiszëg-csoszog a tetű, násznagy akar lënni.

Odaugrik a bolha, vőfély akar lënni,

Mindënféle csúf bogár vendég akar lënni.

 

 

Gólya volt a szëkundás, kis béka a flótás,

Dongó darázs a brúgós, pulyka volt a prímás.

Táncba ugrik a majom, mëgjárja a polkát,

Hírës bëtyár a bagoly, lesi a hurkáját.

 

Farkas volt a mészáros, hat ökröt lëvágott,

A mellé még malacot, ötvenet mëgfojtott.

Kecske volt a szakácsné, jó gulyáshúst főzött,

Míg az ebéd elkészült, a tücsök mëgszökött!

*****

29. RÉSZ

*****

29/A

Szavak: vëtt, vëgye át, vësz valamit, vëszëm a lapot, vëszi az adást, elővëtte a sípot, elvëtte tőle, elveszëtt a kutyus, elvesztëtte az igazolványt

N: Mit vëtt a feleségének ajándékba?

F: Hogy mit vëtt? Fehér selyëmsálat és ëgy kis csemëgét, azaz valami édësségët.

N: Mit ëszik a kisbaba? Mit ëgyën?

F: Inkább finom anyatejet, tejecskét, mint tápszërt.

N: Mondj ëgy érdëkës közmondást vagy szólást!

F: Ëszik, mint a vëtt malac. (Magyar szóláshasonlat)

*****

29/B

Szavak: vëtte a kalapját, vëttek gyümölcsöt, vëtték, mint a cukrot! vëttem ruhaanyagot

N: Legalább válaszolt a gyönyörű képeslapra?

F: Persze. Vëtte a fáradságot, nekiült és mëgírta a levelet.

N: Hogyan mérgelődnek a népmesék szereplői?

F: Például így: Szëdte-vëtte, terëmtëtte!

*****

29/C

Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első oskoláról Somogyban (Részlet)

Hát csak kanásznak termëtt

A somogysági paraszt?

Istenëm!

Sënki sëm

Vëtte észbe,

Hogy e részbe

Árva még Somogy!

*****

29/D

Szavak: váratlan vendégëk, vérës a zsebkendője, tiszta versëny

N: Mivel tisztëlik mëg a vendégëk a háziasszonyt?

F: Mindën hölgy, lëgyën bár lëány vagy a házigazda felesége, szívesen vëszi, ha virágok díszítik az asztalát.

N: Mit szeretsz legjobban a magyaros ételëk közül?

F: A vérës hurka a kedvencëm.

N: Hogyan zajlott lë a tëgnapi versëny?

F: Élës küzdelëm folyt az ëgyéni versënyzők között.

*****

29/E

Szavak: ëgyenlő küzdelëm, a történelëm tanulsága, valós veszëdelëm, veszélyës úttest

N: Mi lësz velem, ha én is mëgbetegszëm? Történelëmből tanultunk a pestisjárványról.

F: Në félj, ez a veszëdelëm nem fenyëget, mert nincsen járvány.

N: Nagyobb járvány esetén hogyan csökkenthetjük a veszélyëket, mit këll elkerülnünk?

F: Az embërëk találkozását, a fertőzés lëhetőségét. Járvány idején veszélyësek a nagy, tömegës rëndëzvényëk.

Szavak: végzëtt hallgató, vetëtt ágy, éjjel vezetëtt, nyugodtan viselkëdëtt, viszëm

N: Hová igyekëzël ilyen estefelé?

F: Elviszëm a nagymamának az ajándékot.

*****

29/F

Mëgyën már a hajnalcsillag lëfelé… (Magyar népdal)

Mëgyën már a hajnalcsillag lëfelé.

Az én kedves galambom most mëgyën hazafelé.

Lábán van a csizmája, lagos szárú kis csizma,

Rásütött a hajnalcsillag sugara.

 

Amerre mégy, édës rózsám, kívánom,

Hogy előtted a rét is piros rózsává váljon!

A zöld fű is előtted édës almát terëmjën,

A të szíved soha el felejtsën!

*****

29/G

Tavaszi szél vizet áraszt… (Csángómagyar népdal)

Tavaszi szél vizet áraszt,

virágom, virágom.

Mindën madár társat választ,

virágom, virágom.

 

Hát én immár kit válasszak,

virágom, virágom?

Të engëmet s én tégëdet,

virágom, virágom.

 

VÉGE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tartalom

Minta és biztatás — hivatásos és nem hivatásos beszélőknek 3

Jelmagyarázat. Szakirodalom 4

1. RÉSZ 5

2. RÉSZ 7

3. RÉSZ 9

4. RÉSZ 10

5. RÉSZ 12

6. RÉSZ 14

7. RÉSZ 16

8. RÉSZ 18

9. RÉSZ 19

10. RÉSZ 21

11. RÉSZ 23

12. RÉSZ 24

13. RÉSZ 26

14. RÉSZ 27

15. RÉSZ 29

16. RÉSZ 30

17. RÉSZ 32

18. RÉSZ 34

19. RÉSZ 35

20. RÉSZ 37

21. RÉSZ 38

22. RÉSZ 40

23. RÉSZ 42

24. RÉSZ 43

25. RÉSZ 45

26. RÉSZ 47

27. RÉSZ 48

28. RÉSZ 50

29. RÉSZ 51

Hozzászólás ehhez a cikkhez: 10. Bárczi Füzet. Második rész Mondjuk szëbben! Gyakorlóanyag a szép magyar kiejtéshëz. 16—29. rész

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)